Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 294

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kinetyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Jednym z głównych czynników mających wpływ na efektywność zabiegów kwasowania matrycowego, jak i szczelinowania kwasem jest szybkość reakcji płynu kwasującego ze skałą węglanową. Często zabiegi wykonywane przy użyciu cieczy kwasujących opartych na roztworach HCl kończą się niepowodzeniem ze względu na bardzo szybką reakcję tych cieczy z węglanami w wysokich temperaturach złożowych. Ciecz kwasująca nie penetruje wtedy odpowiednio głęboko w formację z utworzeniem otworów robaczkowych, a rozpuszcza tylko jej czoło, co skutkuje słabą efektywnością zabiegów. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu rodzaju cieczy kwasującej na przebieg reakcji ze skałą pochodzącą z poziomu cechsztyńskiego dolomitu głównego (Ca2). Założono również, że dzięki nowym żelowanym i emulgowanym cieczom kwasującym możliwe będzie zmniejszenie szybkości reakcji roztworów kwasu solnego z wymienioną wcześniej skałą złożową. W ramach realizacji pracy wykonano badania stabilności emulsji typu kwas w ropie, a następnie testy reologiczne żelowanych i emulgowanych cieczy kwasujących. Badania kinetyki reakcji przeprowadzono na korkach rdzeniowych wyciętych ze skały pochodzącej z dolomitu głównego (Ca2), charakteryzujących się małymi wartościami współczynników przepuszczalności (0,03–0,14 mD) i porowatości (7,69–12,90%). Do wyznaczenia kinetyki reakcji trzech rodzajów cieczy kwasujących ze skałą złożową użyto aparatu wirujący dysk. Badania przeprowadzone na tym urządzeniu pozwoliły na określenie trzech następujących wielkości: współczynnika dyfuzji efektywnej (De), stałej szybkości reakcji (k) i rzędu reakcji (n). W części teoretycznej niniejszej publikacji opisano sposoby opóźniania szybkości reakcji cieczy kwasujących ze skałami węglanowymi. Omówiono również wpływ parametrów na szybkość reakcji cieczy kwasujących ze skałami złożowymi oraz metody wyznaczania współczynnika dyfuzji oraz szybkości reakcji. Szczegółowo opisano zastosowanie aparatu wirujący dysk do wyznaczania tych wielkości. Badania wykazały, że wartości współczynnika dyfuzji efektywnej (De) rosną wraz z temperaturą i stężeniem kwasu solnego w zakresie od 5% do 15% oraz zależą również od rodzaju cieczy kwasującej. Największy wzrost jego wartości w analizowanym zakresie stężeń odnotowano dla roztworu HCl w temperaturze pomiarowej 30°C i wynosił on 7,10·10−8 cm2/s, natomiast najmniejszy – dla emulgowanych cieczy kwasujących w 40°C i był równy 9,20·10−10 cm2/s. Wartości tego współczynnika w przypadku żelowanych cieczy kwasujących w temperaturze 120°C są od 9- do 13-krotnie mniejsze, natomiast w przypadku emulgowanych cieczy kwasujących od 396- do 938-krotnie mniejsze w porównaniu do roztworów HCl. Z kolei wartości stałej szybkości reakcji dla emulsji kwasowych były o około rząd wielkości mniejsze niż dla żelowanych cieczy kwasujących i dwa rzędy wielkości mniejsze w porównaniu do roztworów HCl. Wszystkie wartości wyznaczonych rzędów reakcji zawierają się w zakresie pomiędzy 0 a 1, a więc typowym dla reakcji heterogenicznych. Emulgowane ciecze kwasujące – spośród cieczy poddanych badaniom – najbardziej efektywnie obniżają szybkość reakcji ze skałą dolomitową. Odbywa się to poprzez zmniejszenie szybkości transportu masy, jak i samej reakcji na powierzchni skały złożowej. Ciecze te zostały z powodzeniem zastosowane w zabiegach kwasowania matrycowego w odwiertach zlokalizowanych w utworach dolomitu głównego. Zarówno w otworach ropnych, jak i gazowych osiągnięto wzrost produkcji z jednoczesnym spadkiem ciśnienia różnicowego, przy którym to wydobycie jest prowadzone.
EN
One of the main factors affecting the effectiveness of matrix acidizing treatment and acid fracturing is the reaction rate of acidizing fluid with carbonate rock. Often, treatments performed using acidizing liquids based on HCl solutions fail due to their very fast reaction with carbonates at high reservoir temperatures. The acidizing liquid does not penetrate deeply into the formation so as to create wormholes, but only dissolves its face, which results in poor treatment effectiveness. The aim of this study was to determine the effect of the type of acidizing liquid on the rate of reaction with the rock of the Zechstein Main Dolomite (Ca2). It was also assumed that thanks to new gelled and emulsified acidizing liquids it would be possible to reduce the reaction rate of hydrochloric acid solutions with the reservoir rock mentioned earlier. As part of the study, stability tests of acid-in-oil emulsions were performed, followed by rheological tests of gelled and emulsified acidizing liquids. Reaction kinetics studies were performed on core plugs cut from the Main Dolomite (Ca2) rock, characterized by low values of permeability coefficients (0.03 - 0.14 mD) and porosity (7.69 - 12.90%). A rotating disk apparatus was used to determine the kinetics of the reaction of reservoir rock with three types of acidizing liquids. Tests carried out on this device allowed the determination of the following three quantities: effective diffusion coefficient (De), reaction rate constant (k) and reaction order (n). Methods of reaction rate retardation of acidizing liquids with carbonate rocks were described in the theoretical part of this publication. Factors that affect reaction rate of acidizing liquids with reservoir rocks and the methods for determining the diffusion coefficient and reaction rate were also discussed. The use of a rotating disk apparatus for determining these quantities has been described in detail. Studies have shown that the values of effective diffusion coefficient (De) increase with the temperature and concentration of hydrochloric acid in the range from 5% to 15%. Moreover, this effect depends on the type of acidizing liquid. The biggest increase in its value in the analyzed concentration range was noted for the HCl solution at the measuring temperature of 30°C, this being 7.10·10-8 cm2/s, while the smallest for emulsified acidizing liquids at 40°C was equal to 9.20·10-10 cm2/s. The values of this coefficient for gelled acidizing liquids at 120°C are from 9 to 13 times lower, while for emulsified acidizing liquids – from 396 to 938 times lower compared to HCl solutions. In turn, the reaction rate constant values for acidic emulsions were about an order of magnitude smaller than for gelled acidizing liquids and two orders of magnitude smaller compared to HCl solutions. All values of the determined orders of reaction are between 0 and 1, which is typical for heterogeneous reactions. Emulsified acidizing liquids, among all tested liquids, most effectively decrease the rate of reaction with dolomite rock. This came about due to reducing the rate of mass transport, as well as the effect of the reaction itself on the surface of the reservoir rock. These liquids have been successfully used in matrix acidizing treatment in wells located in the Main Dolomite strata. Both in oil and gas wells, the application of these liquids have simultaneously enabled increased production and reduction of the differential pressure at which extraction is carried out.
EN
The degradation of 4-bromochlorobenzene (4-BCB) containing both chlorine and bromine by mechanochemical destruction (MCD) using CaO powder was investigated. The degradation efficiency of 4-BCB almost achieved 100% after 2 h milling. The debromination rate (0.41 h–1) was higher than the dechlorination rate (0.31 h−1) which can be ascribed to the lower dissociation energy of C–Br bond than that of C–Cl bond in 4-BCB. The kinetic analysis demonstrates that nucleation growth was the control step of dehalogenation reactions. Additionally, the dehalogenation efficiency increased with increasing rotate speed and milling ball weight. The XRD and FT-IR spectra analysis manifests that the CaO powder was transformed to CaCl2, CaBr2, Ca(OH)2, and CaCO3. The identification of intermediates and analysis of Raman spectra indicates that the 4-BCB degradation by MCD treatment using CaO powder may occur through three pathways: (a) breakup of the benzene ring to form small molecular halogenated hydrocarbons and mineralization to form CO2 and H2O in sequence, (b) dehalogenation reaction to form benzene and monohalogenobenzene and addition reaction of halogen radicals to form dihalogenobenzenes in sequence; (c) polymerization reaction to form biphenyl, halogenated biphenyl, and graphite.
EN
This paper presents an experimental study on Cochineal Red A dye adsorptive removal by yeast. Batchequilibrium and kinetic tests were conducted in constant temperature of 30◦C for the dye’s initialconcentration range of 0.02–0.50 g/L (pH=3and 10) and 0.02–0.35 g/L (pH=7:6). The equilibriumwas reached after 105–120 min. Yeast demonstrated the adsorption capacity of 10.16 mg/g for acidicenvironment (pH=3) and slightly lower values (8.13 mg/g and 8.38 mg/g respectively) for neutral(pH=7:6) and alkaline environment (pH=10). The experimental equilibrium results were fitted withLangmuir, Freundlich, Sips and Toth isotherm models. Most of them (Freundlich model being theexception) were proven sufficient for the experimental data correlation. The adsorption kinetic studiesshowed that the pseudo-second order model fits better the experimental data than the pseudo-first-order model. Results achieved from intra-particle diffusion model indicate that powdered yeast are anonporous adsorbent. The percentage of solution discoloration reached a maximum value of 75% atpH=3for an initial dye concentration of 0.02 g/L.
4
Content available remote Silne efekty entropowe orientacji molekularnej w kinetyce krystalizacji polimerów
PL
Obliczono i przedyskutowano wpływ orientacji molekularnej oraz temperatury na szybkość nukleacji i wzrostu kryształów ze wskazaniem na rolę entropii w kinetyce krystalizacji polimerów. W celu określenia efektów entropowych w całym zakresie orientacji molekularnej wywołanej naprężeniami rozciągającymi zastosowano dwa przybliżenia statystyki molekularnej. Badania doświadczalne kinetyki krystalizacji orientowanej przeprowadzono dla orientowanej włókniny z polilaktydu (PLLA) oraz nieorientowanego granulatu PLLA jako przykładowego polimeru, z wykorzystaniem różnicowego kalorymetru skaningowego DSC. Przedstawiono znaczny wpływ orientacji molekularnej na szybkość nukleacji, wzrostu kryształów i szybkość krystalizacji, wynikający ze spadku entropii fazy amorficznej w warunkach orientacji. Ujęte jest to w rozszerzonych modelach Hoffmana i Lauritzena oraz Avramiego i Evansa dla orientowanej krystalizacji i w eksperymentalnych wynikach badań kalorymetrycznych DSC.
EN
Effect of mol. orientation and temp. on the nucleation and crystal growth rates of polymers were calcd. and discussed to indicate the role of entropy in the kinetics of its crystn. Two approximations of mol. statistics were used to det. the entropic effects in the entire range of mol. orientation produced by tensile stresses. The exp. investigations on the oriented crystn. kinetics of polylactide nonwoven fibres and unoriented pellets were carried out by differential scanning calorimetry. High effects of the mol. orientation in the entropy strongly affecting the nucleation and crystal growth rates, as well as the crystn. rate were shown based on the Hoffman-Lauritzen and Avrami-Evans models.
PL
Przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu estryfikacji kwasu laurynowego n-heksanolem, n-oktanolem oraz n-dekanolem. Syntezę laurynianów alkoholi prowadzono w obecności 0,39% mas. kwasu molibdenowofosforowego (H3PMo12O40) jako katalizatora, w warunkach izotermicznych w doświadczalnym reaktorze półokresowym z ciągłym odprowadzaniem wody. Stwierdzono, że reakcje są drugiego rzędu (pierwszego rzędu względem kwasu i pierwszego rzędu względem alkoholu). Określono parametry równania kinetycznego, wartości energii aktywacji malały z 69 do 59 kJ/mol w szeregu n-heksanol > n-oktanol > n-dekanol.
EN
Lauric acid was esterified with n-hexanol, n-octanol and n-decanol at 393-413 K and molar (alc.:acid) ratios between 3:1 and 10:1 in presence of the H3PMo12O40 catalyst (0.39% by mass) to study the reaction kinetics. The reactions were of 2nd order and their activation energy decreased from 69 down to 59 kJ/mol in the alc. series: n-hexanol > n-octanol > n-decanol.
EN
The removal of heavy metals from aqueous solutions using walnut shells was investigated. The effects of pH, contact time, initial metal concentration, adsorbent concentration, and co-ions were studied in synthetic solutions. Metal uptake was found to be dependent on the initial pH of the solution; the removal rate increased upon increasing pH, showing the highest affinity at pH 5–7. The amount of metal removed improved with increasing initial concentration. Increasing adsorbent dosage enhanced removal efficiency, but reduced the amount absorbed per unit mass of walnut shells. The presence of co-ions suppressed the uptake of heavy metals, divalent ions having a more negative effect than monovalentions. The adsorption of Zn, Cd and Ni onto walnut shells was found to fit Langmuir and Freundlich isotherms. The results obtained in the tests with mining waste leachate showed the potential use of walnut shells for the removal of heavy metals.
EN
Biochar produced from fermentation residue of maize hybrid was used in untreated form as a sorbent for the removal of Cd(II), Pb(II) and Zn(II) from aqueous solution. The capability of biochar to immobilized ions was investigated by leaching test. Equilibrium between biochar sample and studied elements in solution was reached at a contact time 30 min for Zn(II) and 90 min for Pb(II) and Cd(II). The experimental data were described by pseudofirst-order and pseudo-second-order kinetic model, two- and three-parameter isotherms in non-linear form. The maximum sorption capacity achieved was 30.07 mg·g−1 in the case of Cd(II) ions, 99.44 mg·g−1 in the case of Pb(II) and 40.18 in the case of Zn(II). Biochar developed for this study is comparable to conventional biochar, low cost, non-toxic and experimental results show that is a suitable and efficient sorbent for Cd(II), Pb(II) and Zn(II) removal from aqueous solutions.
PL
Poddano analizie wpływ warunków topnienia metodą TIG w atmosferach Ar+2%N2 i Ar+2%N2+0,2%O2 oraz zawartości tlenu w spoiwach na kinetykę absorpcji azotu przez spoiwa typu Fe-C-Mn. Proces badano w połączeniu z innymi zjawiskami występującymi w stopionych spoiwach. Absorpcja azotu przez topione łukowo spoiwa typu Fe-C-Mn została opisana kinetyczna reakcja I rzędu, dzieląca całkowitą powierzchnię stopionej próbki na obszar oddziaływania łuku elektrycznego i obszar kontaktu z chłodniejszym gazem osłonowym. Na podstawie tego modelu wyznaczono zależne od czasu zmiany zawartości azotu, a także współczynniki transportu masy i szybkości absorpcji azotu w różnych warunkach topnienia. Wykazano, że warunki absorpcji azotu przez topione łukowo spoiwa typu Fe-C-Mn różnią się znacznie od mechanizmu sugerowanego dla czystego Fe i rozwiązań w systemie Fe-O. Reakcja odtleniania węglem zachodząca w wysokich temperaturach jest czynnikiem ograniczającym absorpcje azotu przez topione łukowo spoiwa typu Fe-C-Mn. Wzrost szybkości absorpcji azotu i zawartości azotu, wynikający ze zmniejszenia prądu topnienia, związany jest ze zmniejszeniem intensywności odtleniania węglem i intensywności parowania manganu, a także z powstawaniem ciekłych tlenków, które zmniejszają desorpcję azotu z obszarów niepoddanych oddziaływaniu łuku elektrycznego.
EN
The paper focuses on the modelling of bromate formation. An axial dispersion model was proposed to integrate the non-ideal mixing, mass-transfer and a kinetic model that links ozone decomposition reactions from the Tomiyasu, Fukutomi and Gordon (TFG) ozone decay model with direct and indirect bromide oxidation reactions, oxidation of natural organic matter and its reactions with aqueous bromine. To elucidate the role of ammonia an additional set of reactions leading to bromamine formation, oxidation and disproportionation was incorporated in the kinetic model. Sensitivity analysis was conducted to obtain information on reliability of the reaction rate constants used and to simplify the model.
EN
Validation results of a theoretical model that describes the formation of bromate during ozonation of bromide-containing natural waters are presented. An axial dispersion model integrating the nonideal mixing, mass-transfer and a kinetic model that links ozone decomposition reactions from the Tomiyasu, Fukutomi and Gordon ozone decay model with direct and indirect bromide oxidation reactions, oxidation of natural organic matter and reactions of dissolved organics and aqueous bromine was verified. The model was successfully validated with results obtained both at a laboratory and a full scale. Its applicability to different water supply systems was approved.
11
Content available Optimisation of osmotic dehydration of plums
EN
The paper presents kinetics of osmotic dehydration of plums in relation to the treatment time and concentration of sucrose solution. The main aim of the study was polyoptimisation of the preservation process, namely selection of optimal parameters of osmotic dehydration processes including changes in selected quality indicators. Defining of optimal conditions of the entire course of preservation may influence limitation of consumption of preserving substances (osmotic substances) and reduction of the energy demand. Based on the research which was carried out, it was found that parameters of osmotic dehydration had a significant impact on mass transfer coefficients and physico-chemical indicators of fruit - along with the increase of concentration of osmotic solution and extension of the time of the process, the increase of the investigated sizes was observed. In the second part of the paper, optimization of the fruit preservation process was performed. The idea of the objective function consisted in minimization of the difference between the expected values of criteria and the values obtained from the experimental results. For the defined scalar optimization criterion an explicit relation between quality and cost of the product was showed.
PL
W pracy określono kinetykę procesu odwadniania osmotycznego śliwek w zależności od czasu obróbki i stężenia roztworów sacharozy. Głównym celem przeprowadzonych badań była polioptymalizacja procesu utrwalania, czyli dobór optymalnych parametrów procesu odwadniania osmotycznego z uwzględnieniem zmian wybranych wskaźników jakości. Zdefiniowanie optymalnych warunków całego toku utrwalania może wskazać możliwości ograniczenia zużycia środków utrwalających (substancji osmotycznych) oraz obniżenia zapotrzebowania na energię. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że parametry procesu odwadniania osmotycznego miały istotny wpływ na współczynniki wymiany masy i wskaźniki fizykochemiczne owoców - wraz ze zwiększeniem stężenia roztworu osmotycznego i wydłużeniem czasu procesu obserwowano zwiększenie badanych wielkości. W drugiej części pracy przeprowadzono optymalizację procesu utrwalania owoców. Idea funkcji celu polegała na minimalizowaniu różnicy pomiędzy oczekiwanymi wartościami kryteriów, a wartością tych kryteriów otrzymanych na podstawie eksperymentalnych wyników. Dla przyjętego skalarnego kryterium optymalizacji pokazana została jawna zależność pomiędzy jakością, a kosztami produktu.
EN
Cobalt(II), nickel(II), copper(II) and oxidovanadium(IV) cations are coordination centers in many polycarboxylate complexes [1‒16]. A number of coordination compounds of transition metal ions with such ligands as polycarboxylate anions and heterocyclic organic ligands, e.g. 1,10-phenanthroline (phen) or 2,2’-bipyridine (bipy) have been examined for their biological properties [3‒16]. Their selected structures and physicochemical properties have been described in the first chapter. The polycarboxylate coordination compounds of cobalt(II), nickel(II), copper(II) and oxidovanadium(IV) have interesting antioxidant, antibacterial and antifungal activities. The antioxidant properties of polycarboxylate complexes of Co(II), Ni(II), Cu(II) and VO(IV) with 4-picoline, 1,10-phenanhroline and 2,2’-bipyridine have been investigated towards the superoxide anion radical using the nitro blue tetrazolium chloride (NBT) test and the cyclic voltammetry (CV). Their antibacterial and antifungal activities have been tested against bacteria and fungus strains that are antagonistic to the human. The determined biological properties of the oxydiacetate Co(II), Ni(II), VO(IV) complexes with bipy/phen, the thiodiacetate VO(IV) and the iminodiacetate Cu(II) complexes have been compared with these of L-ascorbic acid, which is chemical compounds commonly used as the reference antioxidant substance. Consequently, the comparison of antioxidant properties of selected cobalt( II), nickel(II), copper(II) and oxidovanadium(IV) polycarboxylate compounds is described in this work (Section 3, Tab. 1‒4). The kinetics of substitution reactions of selected copper(II) polycarboxylate complex compounds were monitored using the stopped-flow method in various reaction conditions (concentration of complex, temperature, solvent) (Rys. 5‒6) [5, 6]. The obtained results of the kinetic studies of the substitution reactions of [Cu(tda)]n with 2,2’-bipyridine in aqueous surfactants solvents: sodium dodecyl sulfate (SDSaq) and hexadecyl trimethyl- ammonium bromide (CTABaq) at 298.15 K (25 °C) are presented.
EN
The present study discusses the adsorption kinetics of arsenic(V) on granular ferric hydroxide (GEH) and the GEH adsorption capacity for arsenic(V) at equilibrium. The impact of temperature on GEH adsorption capacity was studied, as well as the effects of the initial concentration of arsenic(V) and GEH concentration on the adsorption rates of arsenic(V). The Freundlich isotherm describes the arsenic(V) adsorption behavior reasonably well (r2 > 0.965). The adsorption kinetics was studied by fitting the experimental data to both first-order and second-order models. The maximum adsorption capacity of arsenic(V) on GEH was 2.701 mg·g–1, which is higher than the adsorption capacities of other adsorbents reported. The kinetics of arsenic(V) adsorption was well defined by the second-order model, with the correlation coefficients in the range of 0.960–0.987. This study shows that due to its properties, GEH is a good candidate for removal of arsenic(V) from groundwater.
14
Content available remote Kinetics of vinyl acetate biodegradation by Pseudomonas fluorescens PCM 2123
EN
The microbial degradation of vinyl acetate (VA) by Pseudomonas fluorescens PCM 2123 strain was studied in both batch and continuous modes. The purpose of the experiments was to determine the kinetic model of the cell growth and biodegradation rate of vinyl acetate (VA), which was the sole carbon and energy source for tested microorganisms. The experiments, carried out in a batch reactor for several initial concentrations of growth substrate in the liquid phase ranging from 18.6 to 373 gsubstrate·m−3 (gs·m−3) made it possible to choose the kinetic model and to estimate its constants. The Haldane inhibitory model with the values of constants: μm = 0.1202 h−1, KS = 17.195 gs·m−3, Ki = 166.88 gs·m−3 predicted the experimental data with the best accuracy. To set the parameters of maintenance metabolism it was necessary to carry out a series of continuous cultures at different dilution rates (0.05 to 0.072 h−1) and concentrations of VA in the liquid supplied to the chemostat ranging from 30.9 to 123.6 gs·m−3. The obtained data-base enabled to determine the coefficient for maintenance metabolism (me = 0.0251 gsubstrate· gcell dry weight−1·h−1 (gs·gcdw−1·h−1)) as well as the maximal and observed values of yield coefficients, YxsM = 0.463 gcdw·gs−1 and (Yxs)obs = 0.411 gcdw·gs−1, respectively. The developed kinetics was verified by comparison of the computed and obtained in batch experiments profiles of changes in biomass and growth substrate concentrations.
15
Content available remote Determination of sorption properties of heavy metals in various biosorbents
EN
Various techniques of determination of properties of physicochemical processes of heavy metal sorption in biosorbents were analysed. The methods of preparing and storing samples, conditions of experiment performance, as well as the methods of data interpretation were discussed. Two procedures of study were analysed: (1) in the static system of biosorbent-solution contact and (2) in the system of dynamic flow of solution. Copper cation sorption was studied. The effect of consecutive stages of the study on the quality of final results was shown. A high degree of uncertainty of the sorption capacity assessment was reported, which was dependent on the manner of conducting the study. The application of the pseudo-second order reaction model was substantiated to describe kinetics of cation-exchange sorption and the model of Langmuir isotherm to describe equilibria. The study conducted reveals that in order to perform comparative analyses, it is necessary to establish a joint concept of conducting studies and the interpretation of results.
16
Content available remote Preparation of bentonite/nAg nanocomposites
EN
In this work results of the preparation of bentonite/nAg nanocomposites were presented. In the first stage, the bentonite sorption properties were determined, including the equilibrium and kinetics parameters of the sorption process of silver ions on the bentonite. The study analyzed the filler sorption properties for different concentrations of silver ions in solution. The equilibrium sorption data were analyzed using Freundlich, Langmuir and Temkin equations. It was found that the best fit is given by the Freundlich equation. Analysis of the kinetics of the sorption process showed that the pseudo-second-order equation was characterized by the best fit for the experimental data, suggesting the chemical character of the adsorption process. In order to obtain a nanocomposite, silver ions contained in the composite were subjected to a reduction process using tannic acid with stabilizing and reducing properties. The obtained bentonite/nAg nanocomposites contained silver nanoparticles in the range of 162÷266 mg/g. The structures of the nanomaterials were studied by XRD and SEM methods.
PL
Celem niniejszej pracy była analiza równowagi i kinetyki procesu sorpcji jonów srebra na powierzchni napełniacza oraz otrzymanie nanokompozytu bentonit/nAg. W badaniu analizowano właściwości sorpcyjne napełniacza dla różnych stężeń jonów srebra w roztworze. Do opisu równowagi sorpcji analizowanych jonów zastosowano równania Langmuira, Freundlicha oraz Temkina. Stwierdzono, że najlepsze dopasowanie daje równanie Freundlicha. Celem badania było również określenie kinetyki sorpcji. Równanie pseudodrugiego rzędu uzyskało lepsze dopasowanie do danych doświadczalnych, co świadczy o chemicznym charakterze sorpcji. W celu otrzymania nanokompozytu jony srebra zawarte w kompozycie poddano procesowi redukcji przy użyciu kwasu taninowego, charakteryzującego się właściwościami stabilizująco-redukujących. Otrzymano nanokompozyty bentonit/nAg o zawartości nanocząstek srebra 162÷266 mg/g.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów operacyjnych na szybkość i równowagę wymiany jonów Zn(II) zachodzącej na kwaśnej żywicy Lewatit MonoPlus SP 112. Badania prowadzono z roztworów siarczanowych(VI) i chlorkowych w zakresie stężenia początkowego Zn 2+ od 0,0001 do 0,1 mol/dm3 i pH zmienianego w zakresie od 0 do 6. Stwierdzono, że możliwa jest sorpcja jonów cynku na zastosowanej żywicy, a kinetyka procesu może być opisana za pomocą modelu reakcji pseudo II rzędu. Ponadto zaobserwowano, że ze wzrostem stężenia początkowego Zn2+ wzrasta ilość zaadsorbowanych jonów cynku.
EN
The paper presents the results of research on the influence of operating parameters on kinetics and equilibria of Zn(II) ion exchange on the acidic Lewatit MonoPlus SP 112 resin. The tests were carried out from sulphate(VI) and chloride solutions at the initial Zn2+ concentration ranged from 0.0001 to 0.1 mol/dm3 and pH ranged from 0 to 6. It was found that the sorption of zinc ions on the resin used is possible, and the kinetics of the process can be described by means of a pseudo secondary order equation. In addition, it was observed that the amount of adsorbed zinc ions increased with increasing of Zn2+ initial concentration.
EN
The cometabolic biodegradation of 4-Chlorophenol (4-CP) by the Stenotrophomonas maltophilia KB2 strain in the presence of phenol (P) was studied. In order to determine the kinetics of biodegradation of both substrates, present alone and in cometabolic systems, a series of tests was carried out in a batch reactor changing, in a wide range, the initial concentration of both substrates. The growth of the tested strain on phenol alone was described by Haldane kinetic model (mm = 0:9 1/h, Ksg = 48:97 gg/m3, KIg = 256:12 gg/m3, Yxg = 0:5715). The rate of 4-CP transformation by resting cells of KB2 strain was also described by Haldane equation and the estimated parameters of the model were: kc = 0:229 gc=gxh, Ksc = 0:696 gc=m3, KIc = 43:82 gc=m3. Cometabolic degradation of 4-CP in the presence of phenol was investigated for a wide range of initial 4-CP and phenol concentrations (22–66 gc/m3 and 67–280 gg/m3 respectively). The experimental database was exploited to verify the two kinetic models: CIModel taking only the competitive inhibition into consideration and a more universal CNIModel considering both competitive and non-competitive inhibition. CNIModel approximated experimental data better than CIModel.
EN
The aim of this article is to present a modern method of convective drying intensification caused by the external action of ultrasound. The purpose of this study is to discover the mechanism of ultrasonic interaction between the solid skeleton and the moisture in pores. This knowledge may help to explain the enhancement of drying mechanism affected by ultrasound, particularly with respect to biological products like fruits and vegetables. The experimental kinetics tests were conducted in a hybrid dryer equipped with a new ultrasonic generator. The drying kinetics curves determined on the basis of drying model developed by the author were validated with those by the ones obtained from experimental tests. The intensification of heat and mass transfer processes due to ultrasound induced heating effect and vibration effect are analysed. The obtained results allow to state that ultrasound makes drying processes more effective and enhance the drying efficiency of biological products without significant elevation of their temperature.
EN
The transport of liquids driven by capillary suction-pressure and balanced by both viscous drag force and gravity acceleration is known as spontaneous imbibition. The prediction of spontaneous imbibition in porous media is of importance due to its relevance as a fundamental phenomenon in numerous industrial technologies as well as in nature. A vast majority of the experimental results and mathematical models concerning the imbibition process of single-phase liquids are considered and analyzed in the literature. The present research focuses on two-phase liquids transport in porous medium driven by capillary force. The penetrating liquids were surfactant-stabilized emulsions with the different dispersed phase concentrations. The discussed issues are the influence of porous bed composition and inner phase concentration on the height of an emulsion penetration, which allows to predict the velocity of imbibition process. From a practical point of view, the experimental results give the possibility to evaluate: productivity of granular sorbents applied to recover the environment, efficiency of building materials wetting with multiphase liquids, process of oil-derived pollutants migration in porous media, e.g. soil and other rock structures, etc.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.