Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal diagnostics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono kompleksową ocenę przebudowy połączonej z termomodernizacją budynku służby zdrowia. Wykonane pomiary oraz obliczenia potwierdzały spostrzeżenia użytkowników i wskazywały na błędy popełnione podczas wykonywania robót. Analiza zużycia energii w sezonie ogrzewczym oraz obliczenia potwierdziły wstępną diagnozę. W podsumowaniu wskazano na dużą skuteczność pomiarów termowizyjnych i HFM w diagnostyce cieplnej budynku.
EN
In 2010 reconstruction combined with thermal modernisation was carried out in the public building. Thermal characteristics of the building according to the project of modernisation was to be much improved, which should also improve thermal comfort of the rooms. During the first two years of operation after the completion of the modernization there were no expected effects according to the users of the object. Actual heat transfer coefficients of partition were determined as the result of thermal imaging of the building and measurements of the heat flux and temperature coefficients. Energy consumption, heat and electricity for heating of the building were analysed. Calculation results for the six established operational conditions have been compared with the actual energy consumption for the applied computing terms and conditions. Heat transfer coefficients determined by measurements were on average of 65% worse than projected one. Infrared images enabled the location and the approximate range of manufacturing defects. Based on the analysis of assumed variants operation of the building and energy consumption measurements it was found that the energy performance after the refurbishment is about of 33% worse than expected. Measurements (HFM) and thermovision available now (allowing an evaluation of thermal parameters of partitions) are great tools for evaluation of the works related to the thermal quality of the building. Correlating the measurements with calculation allows the correct assessment of a building's energy quality, which leads to further proposals, for example, regarding to the merits, scope and possible repair profitability.
2
EN
The article presents the case study of the comprehensive diagnosis of an existing residential building with natural ventilation. The results of quick diagnostics of thermal insulation of the building, the heating system, ventilation, domestic hot water preparation and the quality of the environment in the rooms were presented. Based on the data obtained by measurements, the energy performance of the building was prepared using the building certification calculation method. The energy performance of the building was also prepared using the developed method of determining energy performance based on measurements.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia wpływu anomalii i defektów cieplnych na rozkład temperatury ścian zewnętrznych. Błędy wykonawcze powstałe na etapie wznoszenia obiektów budowlanych mogą wpływać na zaburzenie pola temperatury na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni ścian. Zmiany te w większości przypadków są negatywne ze względu na ochronę cieplną budynku. W takich sytuacjach istotne jest dokładne zdiagnozowanie występujących nieprawidłowości, a także poprawne zinterpretowanie powstałych zaburzeń cieplnych. W rozwiązaniu powyższych problemów można wykorzystać dostępne narzędzia obliczeniowe, bazujące m.in. na metodzie elementów skończonych.
4
Content available remote On-site thermal diagnostics of heating and DHW installations
EN
The requirements for the inspection of heating systems have been introduced in the Energy Performance Act. Thermal diagnostics of the system is an evaluation of the technical conditions of the heating and hot water installations, due to their energy efficiency and reliability of obtaining the required internal temperature in the building and delivery of the right amount of domestic hot water at the proper temperature. Data obtained from the diagnostics are useful for proper energy-efficient operation of the installation, for determining the energy performance of the building and executing the energy audit of the building for thermomodernization purposes. The paper describes the methodology of comprehensive inspection and diagnostics of heating and DHW systems and outlines the scope of basic activities that should be performed. The practical application of such diagnostics in several buildings is also presented.
PL
W ustawie o charakterystyce energetycznej budynków wprowadzono wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli instalacji ogrzewczych. Diagnostyka cieplna instalacji grzewczych jest to ocena stanu technicznego systemów ogrzewania i c.w.u. ze względu na sprawność energetyczną i niezawodność uzyskania wymaganych warunków cieplnych w budynku oraz pokrycia potrzeb użytkowników w zakresie ciepłej wody użytkowej. Dane uzyskane z diagnostyki są przydatne dla właściwej, energooszczędnej eksploatacji instalacji, sporządzania charakterystyki energetycznej budynku oraz wykonania audytu energetycznego budynku na potrzeby termomodernizacji. W artykule opisano metodykę kompleksowej inspekcji i diagnostyki cieplnej instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, oraz wyszczególniono zakres podstawowych działań, które powinny być wykonane podczas diagnostyki. Przedstawiono również praktyczne wykorzystanie diagnostyki w kilku budynkach.
5
Content available remote On-site diagnostics of the mechanical ventilation in office buildings
EN
The methodology for inspecting the ventilation system and on-site measurements for office buildings has been proposed under the project “Development of thermal diagnostics of buildings”. The inspections of the ventilation system in two office buildings were conducted. The design documentations were compared with the existing state of the installations. The measurements of the air flow volume, of the temperature of ventilation air and of the volume flow of the heating medium and its temperature were performed. The measurements allowed to determine the power of the heater referring to the heating medium and to the air. On the basis of the inspection and measurements performed, the technical condition of the ventilation system was determined and its utilization in each of the buildings.
PL
W ramach projektu „Rozwój diagnostyki cieplnej budynków” zaproponowano metodykę przeprowadzania inspekcji sytemu wentylacji oraz pomiary in-situ dla budynków biurowych. W artykule przedstawiono dwa budynki biurowe, dla których przeprowadzono inspekcję instalacji wentylacji. Porównano dokumentację projektową ze stanem istniejącym oraz przeprowadzono pomiary strumienia objętości powietrza wentylacyjnego, temperatury powietrza wentylacyjnego oraz pomiary strumienia objętości czynnika grzewczego i jego temperatury. Pomiary pozwoliły wyznaczyć moc nagrzewnicy od strony wody i od strony powietrza. Na podstawie przeprowadzonej inspekcji oraz wykonanych pomiarów określono stan techniczny instalacji wentylacji oraz jej wykorzystanie w każdym z budynków.
EN
The Polish National Centre for Research and Development has been coordinating the implementation of a strategic research project “Integrated System for Reducing Energy Consumption in the Maintenance of Buildings”. The main goal of the project is to support Poland's efforts to reduce energy consumption in buildings, which is a strategic goal of the European Union. Within the scope of the aforementioned project, Task 4, “Development of thermal diagnostics of buildings”, was realized. Silesian University of Technology in Gliwice was a leader of the scientific-industrial consortium implementing the task. The main objectives of Task 4 and achieved relevant results are presented in the paper. A new method for the rapid on-site thermal diagnosis of a building envelope and systems of heating, ventilation, air conditioning and domestic hot water preparation and the diagnosis of indoor environment quality, as well as a method for drawing up energy performance certificates based on the measurements were developed.
PL
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju koordynowało realizację strategicznego projektu badawczego „Zintegrowany System Zmniejszenia Eksploatacyjnej Energochłonności Budynków”. Głównym celem projektu było wsparcie działań Polski w zakresie zmniejszenia zużycia energii w budynkach, co jest strategicznym celem Unii Europejskiej. W ramach ww. Projektu zrealizowano Zadanie 4, „Rozwój diagnostyki cieplnej budynków”. Politechnika Śląska w Gliwicach była liderem konsorcjum naukowo-przemysłowego realizującego to zadanie. W artykule przedstawione zostały główne cele zadania 4 i osiągnięte wyniki. W ramach tego zadania badawczego opracowana została nowa metoda szybkiej diagnostyki izolacyjności cieplnej budynku, systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz jakości środowiska wpomieszczeniach. Opracowano także metodę sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków na podstawie pomiarów.
7
Content available remote Diagnostyka obiektów z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
PL
Termowizja to dziedzina techniki, zajmująca się detekcją, rejestracją i zobrazowaniem promieniowania podczerwonego, emitowanego z powierzchni badanego obiektu. W efekcie powstaje termogram, pokazujący rozkład temperatury na powierzchni obserwowanego obiektu. Ta technika pomiarowa stosowana jest między innymi w medycynie, podczas realizacji prac badawczych i rozwojowych, w niektórych gałęziach przemysłu, transporcie, ratownictwie oraz w wojskowości. Jest to także metoda szybkiej, w miarę dokładnej i, co ważne, nieinwazyjnej oceny cech termicznych budynku. Pozwala np. na lokalizację mostków cieplnych, nieciągłości izolacji, zawilgocenia przegród, nadmiernej infiltracji powietrza czy wreszcie wyznaczanie przebiegu instalacji grzejnych i elektrycznych. Należy pamiętać, że badania termowizyjne są bardzo ważnym składnikiem szerszego procesu jakim jest diagnostyka obiektów budowlanych. Celem tej pracy jest przedstawienie wybranych informacji nt. zastosowania pomiarów termowizyjnych w ocenie budynków. Wskazano na powszechnie popełniane błędy przy wykonywaniu termogramów, a w szczególności na wyznaczanie właściwego współczynnika emisyjności badanej powierzchni. Wspomniano również o innych uchybieniach w pomiarach, mających wpływ na osiągnięte wyniki np. nieostrość obrazu, niezachowanie kilkunastostopniowej różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku czy zignorowanie nasłonecznienia w dniu pomiaru (im mniejsze tym pomiar dokładniejszy). W części praktycznej tej pracy zawarto kilka przykładów zastosowania termowizji do wyznaczenia mostków w wykonanej izolacji termicznej ścian zewnętrznych, poszukiwania instalacji umieszczonej pod tynkiem czy stwierdzania nadmiernej infiltracji powietrza przez drzwi. Całość zilustrowano termogramami, wykonanymi w większości przez autora tej publikacji przy zastosowaniu kamery termowizyjnej Fluke TiR32.
EN
Thermal imaging is a field of engineering which deals with detecting, recording and imaging of ultra-violet radiation emitted from the surface of the examined object. As a result, a thermogram can be formed to illustrate the distribution of temperatures along the surface of the observed object. This method enables a quick, precise and non-invasive assessment of thermal parameters of a building. This also makes it possible to locate thermal bridges, non-continuous elements in insulation, moisture in the internal barriers, excessive air infiltration and the course of the thermal and electrical installations. This paper deals with selected information regarding the application of thermal visual measurement in the assessment of buildings. The common errors during the preparation of thermograms are presented. Other subjects dealt with cover other types of errors made in measurements which affect their results, such as: blurred image quality, lack of specific range of temperature intervals between the exterior and interior of a building or the fact of ignoring the influence of sun on the days of the measurement (the smaller the sun exposition, the more precise measurement can be made). The practical part of the paper includes a few examples of applying thermal imaging for determining thermal bridges in the thermal insulation installed on the external walls, search for wall installation or indication of excessive air infiltration through the doors. The paper is complemented with thermograms which were predominantly prepared by the author of this paper with the use of Fluke TiR32 camera for thermal imaging.
8
Content available remote Diagnostyka elementów konstrukcji budynków z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
PL
Artykuł prezentuje przykładowe wyniki badań termowizyjnych przegród zewnętrznych budynku przemysłowego i budynków mieszkalnych. Badania wykazują nie tylko stan techniczny izolacji cieplnej przegród zewnętrznych, ale również pozwalają na wykrycie defektów konstrukcji, jak np. pęknięcia czy puste szczeliny.
EN
The article is an example of the results of studies of thermal imaging external in partitions from industrial buildings and residential buildings. Studies reveal not only the quality of thermal insulation of building envelopes, but also the integrity and structure and the quality of masonry mortars used.
PL
W artykule omówiono problem określania zespołu pomieszczeń reprezentatywnych budynku na potrzeby diagnostyki cieplnej (w tym wyznaczania charakterystyki cieplnej budynku). Jako parametr charakteryzujący pomieszczenie przyjęto temperaturę powietrza w pomieszczeniu, ze zwróceniem uwagi również na temperaturę operatywną w strefie przebywania ludzi. Dotychczas przeprowadzenie diagnostyki cieplnej budynku wiązało się z koniecznością wykonania pomiarów temperatury we wszystkich jego pomieszczeniach, co było możliwe jedynie w budynkach testowych, ale nie na dużą skalę. W praktycznych zastosowaniach konieczne jest, aby pomiary związane były jak najmniej pracochłonne i tanie, a także były nieuciążliwe dla mieszkańców budynków. Wyznaczenie zespołu pomieszczeń reprezentatywnych ma na celu ograniczenie tych działań do przeprowadzenia pomiarów w kilku wybranych pomieszczeniach.
EN
The article discusses the problem of detrmining a set of representative areas of the building for the thermal diagnostics (including thermal performance of the biulding). Air temperature in the room has been assumed as a characteristic parameter. Attention to the operative temperature in the occupied zone has also been paid. So far, the building`s thermal diagnostics has required the measurement of the temperatures in all rooms. This was possible only in the test biuldings but not on a large scale. it is necessary in practical applications that the measurements should be the least labour-consuming, less expensive, and not harmful for the biulding inhabitants. Designation of a set of representative areas aims to limit these activities to the measurements in a few selected rooms.
PL
W artykule przedstawiono ogólnie sposób pomiarowego wyznaczenia sprawności sezonowej kotła. Metoda pomiarowego wyznaczenia sprawności sezonowej kotła podana jest w PN-EN ISO 13790:2009. W niniejszym artykule pokazano rozszerzenie sposobu zawartego w normie, w postaci trzech innych (od podanych w normie) metod obliczania współczynnika średniego obciążenia kotła. Przedstawiono również alternatywne względem normy metody określania ilości zużytego paliwa.
EN
The paper briefly presents a method of measurement based determination of seasonal boiler efficiency. The method is described in PN-EN ISO 1379:2009. In this elaboration there is proposed the extension of the procedure described in the standard in the form of tree different (from given in the standard) methods of calculation of the average boiler load coefficient. There are also presented methods of used fuel determination.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, których celem było określenie możliwości i warunków koniecznych jakie muszą być spełnione przy diagnostyce ilościowej przegród budowlanych w warunkach rzeczywistych.
EN
Results of the experimental measurements of the walls in real climate conditions are presented. The aim of testing was to precise the possibilities and the necessary conditions for quantitative thermal diagnostics of the walls in the non-stationary boundary conditions.
EN
In this paper are specified causes of ambiguities and difficulties in determining an efficient operation standard for land and marine turbine power plants. Two of them, namely: lowering values of working media inlet parameters and changes in configuration of connections between component devices of thermal cycles, have been analyzed. As a remedy for resulting difficulties a thermal cycle computational model of modular structure has been proposed. As showed, the tuning of the computational model with respect to correct measurements by elaborating individual corrections for calculation coefficients of computational methods used for particular devices ensures good accuracy of determination of unserviceability symptoms in these conditions. Introduction to the modular computational model – of control modules making use of valve opening indicators in DCS system ensures good accuracy also in the case of changes in structure of complex power object.
13
Content available Fault detection in measuring systems of power plants
EN
This paper describes possibility of forming diagnostic relations based on application of the artifical neural networks (ANNs), intended for the identifying of degradation of measuring instruments used in developed power systems. As an example a steam turbine high-power plant was used. And, simulative calculations were applied to forming diagnostic neural relations. Both degradation of the measuring instruments and simultaneously occurring degradation of the measuring instruments and thermal cycle component devices, were taken into account. Good quality of diagnostic neural relations was stated. They make it possible to distinguish degradation of measuring instruments from degradation of thermal cycle components. The calculated errors of identification of dergraded devices and measuring instruments in the case of simultaneous occurence of three different degradations were on the level of 0.25 %. Performance of the relations was presented by using an example based on industrial practice.
PL
Opisywana jest możliwość budowania relacji cieplno-przepływowych diagnostycznych z zastosowaniem metody sztucznych sieci neuronowych. Są one zastosowane do detekcji zdegradowanych urządzeń pomiarowych w złożonych systemach pomiarowych. Przedstawiono to na przykładzie bloku energetycznego dużej mocy. Wykorzystano obliczenia symulacyjne degradacji. Rozważano zarówno degradacje samego systemu pomiarowego jak i degradacje geometrii urządzeń składowych. Pokazano dobrą jakość określania symptomów degradacji. Wykorzystano przykłady z praktyki eksploatacyjnej.
EN
Possibility of building of diagnostic relations with usage of artificial neural networks ANN is described in the paper. The relations are applied for detection of the degraded measuring devices in steam power cycles of complex electricity generation systems. The example of the large steam turbine power plant is shown in the paper. Neuronal diagnostic relations are created on the basis of simulation calculations. There are taking into account both degradations of that of measuring equipment as well as simultaneously occurring degradations of measuring equipment and components of thermal cycle. Good quality of neuronal calculations is stated. Application of these relations is shown on some examples from exploitation practice.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania radiacyjnych metod pomiaru temperatury w diagnostyce termalnej urządzeń energetycznych. Uwagę skoncentrowano na metodach wykorzystujących termografię w podczerwieni. Wymieniono metody badawcze i omówiono kryteria diagnostyczne. Przedstawiono własne doświadczenia i uwagi związane z omawianą problematyką.
EN
Possibility of use of radiational methods of temperature measurements in thermal diagnostics of the electrical power devices have been presented. Special attention has been concentrated on IR thermography. Methods of investigations and diagnostically criterions have been shown. Own experiences connected with usage of IR thermographical systems has been presented.
PL
W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z polem temperatur i odkształceniami termicznymi obrabiarek. Przedstawiono metody przeciwdziałania odkształceniom termicznym występującym w obrabiarkach. Szczególną uwagę skoncentrowano na metodach kompensacji odkształceń termicznych. Wskazano jedynie wybrane rozwiązania, ponieważ bibliografia na ten temat jest bardzo obszerna.
EN
The paper deals with selected problems related to the temperature field and thermal deformations of machine tools. First, the algorithm of developing thermo-visual machine diagnostics procedures is described. Then, some methods for minimizing the negative effect of thermal deformation compensation are discussed, mainly.
PL
W artykule dokonano przeglądu metod obrazów ze szczególnym uwzględnieniem metod detekcji krawędzi, które mogą być stosowane w diagnostyce termograficznej obrabiarek. Detekcja brzegów obszarów pozwala na identyfikację położenia obiektów w obrazie. Z tego względu metody detekcji brzegów należą do najważniejszych narzędzi w przetwarzaniu i analizie obrazów. Testy wybranych metod przetwarzania obrazów dokonano w środowisku Matlab w toolbox-ie "Image Processing".
EN
The aim of this paper is to review image processing methods which can be applied in diagnostics of machine tools. The tests of selected image processing methods were worked out in Matlab in toolbox "Image Processing". Selected solutions and discussion of the obtained results are shown in the paper.
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania termograficznych metod pomiaru temperatury w diagnostyce termicznej obiektów i urządzeń energetycznych. Uwagę skoncentrowano na diagnostyce bazującej na termografii w podczerwieni. W skrócie omówiono metodykę badań oraz kryteria diagnostyczne stosowane w Energetyce Poznańskiej S.A. Przedstawiono własne doświadczenia związane ze stosowaniem systemów termograficznych krótkofalowych (SW) i długofalowych (LW). Wymieniono problemy badawcze, których rozwiązanie może zwiększyć efektywność diagnostyki termalnej w energetyce. Opisano stanowisko przeznaczone do okresowego wzorcowania i sprawdzania właściwości metrologicznych systemów wykorzystywanych w diagnostyce termalnej.
EN
Possibilities applications of radiational methods of temperature measurements in thermal diagnostics of the electrical power devices have been presented. Special attention has been concentrated on IR thermography. Methods of investigations and diagnostically criterions have been shown. Own experiences connected with usage of LW and SW IR systems has been presented. A computerised measuring system intended for among others thermographs calibration and examination of metrological features of these devices has been described.
19
Content available remote O zastosowaniu sieci neuronalnych do obliczeń cieplno-przepływowych
PL
Sieci neuronalne są jedną z nowych metod obliczeniowych stosowanych w pracach naukowych i technicznych. Mogą one wspomagać również obliczenia cieplno-przepływowe. Autor wskazuje drogi zastosowania sieci neuronalnych do obliczeń cieplno-przepływowych obiegów złożonych obiektów energetycznych i ich urządzeń składowych. W tym referacie rozważania takiego wspomagania dotyczą metod obliczeniowych zarówno 1-D jak i 3-D.
EN
Neural network method is one of the new calculation methods applied in scientific and technical research work. It can be also helpful for thermal and flow calculations. The author indicates several ways how to apply such methods for thermal and flow calculations of complex power cycles and their components. Application as well for 1-D as for 3-D calculation methods are considered in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.