Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawodnienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
To clarify the volume deformation characteristics and residual expansion deformation formation mechanism of steam-cured concrete, the content of free water and air of fresh concrete before heating, and the hydration kinetics and mechanical characteristics evolution of concrete during the steam curing process were obtained by experiment and fitting. The residual expansion strain calculation model of steam-cured concrete was proposed and its accuracy was verified by a non-contact test. Results showed that: (i) the volume deformation characteristics of steam-cured concrete could be divided into two stages: rapid expansion in heating stage, then rapid shrinkage in constant temperature treating period and gentle shrinkage in cooling period; besides, an irrecoverable residual deformation was gained at the end of cooling period; (ii) the tested peak value of residual expansion strain of steam-cured concrete appeared at 0.5–1 h later than the fitting value, and the final tested residual expansion strain is lower than the fitting value; (iii) the higher the initial free water content and the lower the initial structural strength, the greater the final residual expansion deformation of steam-cured concrete. This paper aims to reveal the mechanism of residual expansion deformation and propose a method of restraining the deformation of high-speed railway steam-cured concrete. This paper could provide technical support for the production of steam-cured concrete prefabricated components and predict the residual expansion deformation.
EN
The experiment was established in the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) Experimental Field in Skierniewice in the spring of 2018 in three replications. It was conducted on strawberry plants of the cultivar ‘Marmolada’ growing in stoneware containers with a diameter of 0.40 m and a height of 1.20 m, containing about 120 litres of podzolic soil with a pH of 6.2 (in KCl). The experiment was conducted in two variants: at 100% hydration and 50% hydration (2x13 fertilizer combinations). The aim of the study was to assess the impact of beneficial microorganisms and innovative mineral fertilizers enriched with them on the fruiting intensity and fruit quality of two-year-old strawberry plants in container-based cultivation, optimally irrigated and subjected to stress of prolonged water deficiency. The method of fertilizing the strawberry plants did not significantly affect the number of inflorescences and flowers. However, the treatments significantly increased the chlorophyll content in the leaves of optimally irrigated plants, especially where they were fertilized with NPK fertilizers and Urea enriched with filamentous fungi, and also the fertilizers Polifoska 6 and Super Fos Dar 40 enriched with beneficial bacteria. With limited water availability, regardless of the type of mineral fertilizer, the microorganisms did not have a significant impact on the characteristics of the strawberry plants grown. Reducing the availability of water to plants by 50% caused a significant decrease in fruit yield and mean fruit weight. The microorganisms, especially the filamentous fungi, helped to limit the impact of water deficiency on the quantity and quality of the obtained fruit crop, especially when compared with the effect of full mineral fertilization. However, the strawberry fruit yield was lower than the yield of optimally irrigated plants by about 30%. Under optimal irrigation, the NPK fertilizer enriched with filamentous fungi significantly increased fruit yield. Similarly, an increase in yield occurred after the application of the fertilizers: Urea in the recommended dose (100%) with the addition of filamentous fungi, and Super Fos Dar 40 in the amount of 60% of the recommended dose enriched with beneficial bacteria. Additional fertilization with the microbiological preparations increased the strawberry fruit yield. Better effects were obtained on the containers with a lower level of irrigation than on those with optimal irrigation.
PL
Doświadczenie założono na polu doświadczalnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Skierniewicach wiosną 2018 roku w trzech powtórzeniach. Doświadczenie przeprowadzono na sadzonkach roślin truskawki odmiany ‘Marmolada’ posadzonych w kamionkowych kontenerach o średnicy 0,40 m i wysokości 1,20 m, wypełnionych 120 litrami gleby bielicowej o pH of 6,2 (w KCl). Doświadczenie prowadzono w dwóch wariantach: 100% nawodnienie i 50% nawodnienia (2 x 13 kombinacji nawozowych). Celem pracy była ocena wpływu pożytecznych mikroorganizmów i innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie na intensywność owocowania i jakości owoców dwuletnich roślin truskawki uprawianych w kontenerach, optymalnie nawadnianych i poddanych stresowi suszy. Sposób nawożenia roślin nie miał istotnego wpływu na liczbę kwiatostanów i kwiatów truskawki. Natomiast zabiegi te istotnie zwiększały zawartość chlorofilu w liściach roślin optymalnie nawadnianych, szczególnie tam, gdzie nawożono je nawozami NPK i mocznikiem wzbogaconymi grzybami strzępkowymi oraz nawozami Polifoska 6 i Super Fos Dar 40 wzbogaconymi pożytecznymi bakteriami. Mikroorganizmy przy ograniczonym dostępie wody, niezależnie od rodzaju nawozu mineralnego, nie miały istotnego wpływu na wielkość badanych cech roślin truskawki. Ograniczenie nawodnienia roślin o 50% spowodowało znaczny spadek plonu i masy jednego owocu. Mikroorganizmy, a szczególnie grzyby strzępkowe pozwoliły ograniczyć wpływ niedoboru wody na wielkość i jakość uzyskanego plonu, zwłaszcza w porównaniu do wpływu pełnego nawożenia mineralnego. Plon truskawki był niższy w porównaniu do plonu roślin optymalnie nawadnianych o około 30%. Nawóz NPK wzbogacony grzybami strzępkowymi w tych warunkach zwiększał istotnie jego wielkość. Podobnie po zastosowaniu nawozów: mocznika w zalecanej dawce (100%) z dodatkiem grzybów strzępkowych i nawozu Super Fos Dar 40 w ilości wynoszącej 60% dawki zalecanej, wzbogaconego pożytecznymi bakteriami. Nawożenie preparatami mikrobiologicznymi zwiększyło plon owoców truskawki. Lepszy efekt uzyskano w kontenerach o niższym poziomie nawadniania niż w kontenerach z nawodnieniem optymalnym.
PL
Obok tlenu, to właśnie woda jest najważniejszym składnikiem pobieranym przez człowieka z otoczenia. Nie od dziś wiadomo, że niedobór płynów, prowadzący do zaburzeń funkcjonowania organizmu i do śmierci, jest dużo szybciej odczuwalny niż całkowity brak dostępu do pożywienia. Zapewnienie odpowiedniego nawodnienia pracownikom jest jedną z najbardziej skutecznych interwencji w celu ochrony ich zdrowia i wydajności podczas pracy w gorącym środowisku. Pracownicy podczas pracy powinni pić często niewielkie ilości schłodzonej (10-15 "O wody przed wystąpieniem uczucia pragnienia. Aby skutecznie zapobiegać odwodnieniu w pracy, należy być prawidłowo nawodnionym przed rozpoczęciem pracy, często przyjmować małe porcje płynów już od początku pracy oraz wyrównać powstałe niedobory po jej zakończeniu.
EN
Water (except for oxygen) is sometimes said to be the most important component absorbed by humans from the environment. It's been widely known for a long time that a deficiency of fluids, leading to disturbances in the functioning of the body and, ultimately, to death, is felt much faster than the total lack of access to food. Providing adequate hydration for employees is one of the most effective interventions to protect their health and performance while they work in hot environments. These workers should often drink small amounts of chilled (10-15 °C) water before feeling thirsty. To effectively prevent dehydration at work, the employee should be properly hydrated beforehand, he should follow with drinking small portions of fluid in the beginning of her/his shift, and compensate for any deficiency of fluid after work.
PL
Odpowiednie ilości spożywanej wody w stosunku do zapotrzebowania jest niezbędne do zachowania prawidłowego stanu zdrowia. Mimo obecności licznych programów edukacyjnych i coraz większej świadomości Polaków dotyczącej znaczenia i roli wody oraz jej regularnego spożycia Polacy nadal spożywają niewystarczającą ilość wody w stosunku do zapotrzebowania, a rodzaj spożywanych płynów jest w nieprawidłowych proporcjach. Ponadto obserwuje się wiele niejasności na poziomie konsumenckim związanych z samym spożyciem płynów. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych danych na temat spożycia napojów przez Polaków oraz wyjaśnienie najczęściej pojawiających się wątpliwości w tym zakresie. Poddane analizie dylematy dotyczą przede wszystkim rodzaju wybieranej wody i jej jakości (gazowana czy niegazowana, z kranu czy z butelki), czasu spożycia względem posiłku oraz ryzyka zdrowotnego związanego z nadmiernym spożyciem płynów.
EN
Adequate water intake in relation to the body’s requirements is necessary to maintain good health. Despite numerous educational programs and the growing awareness of Poles regarding the importance and role of water and its regular consumption, Poles still consume insufficient amount of water in relation to the body’s demands, and the type of fluids consumed are in the incorrect proportions. In addition, there are also many consumers dilemmas. The purpose of this article is to present current data consumption of fluids by Poles and to clarify the most common doubts. The analyzed dilemmas primarily concern on the type of chosen water and its quality (sparkling or still, tap or bottle), time of consumption relative to the meal, and health risk associated with fluid overconsumption.
EN
The vegetation blanket is the most common choice for soil and water preservation. This is a feasible method that protects the land and environment according to basic agriculture and engineering theories. This study manufactured eco-friendly nonwoven vegetation blankets by using cotton fibers, far-infrared fibers, PLA fibers, and low melting-point fibers at a 1:1:7:1 ratio. This ratio yielded from the pilot study provides the resulting vegetation blankets’ optimum air permeability and water absorption. This study further finds that a needle-punching density of 30 needles/cm2 allows fibers to lie in a loose structure, and therefore yielding the optimum air permeability and water absorption. In plant growth evaluation, for nonwoven vegetation blankets that contain 50 wt% far-infrared fibers, the plant growth length is 1.3 times greater than that of blankets with 10 wt% far-infrared fibers. This result proves that far-infrared fibers have usually been applied to plant growth.
PL
Mata wegetacyjna jest najczęściej wybieraną formą ochrony zbocza dla zapewnienia odpowiedniego nawodnienia w celu wzrostu roślin. Jest to metoda, która chroni ziemię i środowisko naturalne zgodnie z zaleceniami nauk rolniczych. W artykule opisano otrzymywanie ekologicznej włókninowej maty wegetacyjnej z włókien bawełnianych, włókien ultraczułych na podczerwień, włókien polilaktydowych oraz włókien o niskiej temperaturze topnienia w stosunku 1:1:1:7. Wskaźnik ten, uzyskany z badania pilotażowego, zapewnia optymalną przepuszczalność powietrza i wchłanianie wody. Stwierdzono ponadto, że gęstość igłowania 30 igieł/cm2 umożliwia luźne ułożenie włókien, a więc pozwala na uzyskanie optymalnej przepuszczalności powietrza i absorpcji wody. W ocenie wzrostu roślin, na włókninowych matach wegetacyjnych, które zawierają 50% wagowych włókien ultraczułych na podczerwień, długość wzrostu roślin jest 1,3 razy większa, niż mat z 10% wagowymi włókien ultraczułych na podczerwień. Użycie włókien ultraczułych na podczerwień jest korzystne dla produkcji eko-włóknin zabezpieczających zbocza.
EN
In the paper the authors analised the possibility of waste water utylisation front community Radiowo landfill for irrigation of reclamated areas. Chemical analisys indicates the level of chlorate in waste water up to 31 g/dm3. In order to be used in irrigation process waste water must be pre-treated to get the conductivity lower than 4 mS/cm. Technical and environmental analisys of landfill indicates that mikrosprinkler and drip irrigation system are the most effective for irrigation of reclamated areas.
EN
In the paper the authors shows the results of lysimetric investigation. The aims of the investigations were to get to know the essential doses and reactions of plants chosen for irrigation by leachate from solid waste disposal. The experiments were conducted on 68 lysimeters and 4 kinds of plants (Robinia pseudoacacia, Acer negundo, Sambucus nigra i Primus padus). The research were carried out on measure of dynamic of plant growth and nutrient content in leaves depending on the quality of water used for irrigation (untreated leachate, treated leachate, clean water) and two levels of soil water potential (350 and 500 hPa). The result of investigations let for perfecting the irrigation technology in the conditions of solid waste disposal.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.