Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The objective of the study was to determine the effect of the spray boom height and liquid pressure on airborne drift during spray application. A lift mounted sprayer with a 12 m spray boom and standard flat fan nozzles LU 120-03 (Lechler) was used in the field trials. The treatments were made for all combinations of the boom heights 0.35, 0.5 and 0.75 m, and liquid pressures 0.15, 0.3 and 0.5 MPa. For each treatment the sprayer was driven at the velocity of 6.0 km∙h-1, five times over the distance 60 m. The fluorescent dye BSF was sprayed and collected on the samples attached on 4 m masts. The analysis of BSF deposition on the samplers proved the significant effect of both the boom height and the liquid pressure on the airborne drift. The lowest drift was observed for the pressure of 0.15 MPa regardless the boom height. For these parameters the drift was reduced by 50% compared to the standard situation with the boom height of 0.5 m and the pressure of 0.3 MPa. Raising the boom up to 0.75 m and the pressure to 0.5 MPa resulted in 270% increase of the drift.
PL
Celem prezentowanych badań było określenie wpływu wysokości belki polowej i ciśnienia roboczego na znoszenie powietrzne cieczy użytkowej. W badaniach zastosowano opryskiwacz zawieszany, wyposażony w standardową belkę polową o szerokości roboczej 12 m i rozpylacze Lechler LU 120-03. Zabiegi opryskiwania prowadzono na odcinku testowym o długości 60 m i szerokości roboczej opryskiwacza ze stałą prędkością roboczą 6,0 km∙h-1. Dla każdej kombinacji wysokości ustawienia belki polowej (0,35; 0,5; 0,75 m) i ciśnienia roboczego (0,15; 0,3; 0,5 MPa) wykonano 5 przejazdów odcinka testowego nanosząc znacznik fluorescencyjny. Naniesienie znacznika oceniane było na próbnikach rozmieszczanych na masztach o wysokości 4 m. Wyniki badań potwierdzają istotny wpływ wysokości pracy belki i ciśnienia cieczy użytkowej na znoszenie powietrzne. Najmniejsze znoszenie powietrzne uzyskano dla ciśnienia 0,15 MPa i to niezależnie od wysokości ustawienia prowadzonej belki polowej. W porównaniu ze standardową techniką opryskiwania (wysokość belki 0,5 m ciśnienie 0,3 MPa) uzyskano redukcję znoszenia powietrznego o 50%. Nadmierna wysokość prowadzenia belki polowej 0,75 m i wysokie ciśnienie 0,5 MPa spowodowało wzrost znoszenia powietrznego o 270%.
PL
Celem badań było określenie wpływu dawki cieczy i rodzaju rozpylaczy na naniesienie i rozkład cieczy w koronie drzewa jabłoni oraz na pokrycie liści w różnych fazach fenologicznych. W badaniach stosowano zabiegi drobnokropliste (VMD=ok. 150 µm) i grubokropliste (VMD=ok. 400 µm) oraz dawki: 250, 500 i 750 l·ha-1. Opryskiwanie znacznikiem fluorescencyjnym wykonano opryskiwaczem z poprzecznym systemem emisji Munckhof przy prędkości roboczej 5,0 km·h-1. W okresie kwitnienia największe naniesienie uzyskano dla dawki 250 l·ha-1 i zabiegu grubokroplistego, natomiast dawka 750 l·ha-1 powodowała największe pokrycie w osi drzew. W okresie zawiązywania owoców naniesienie w osi drzewa utrzymywało się na tym samym poziomie niezależnie od dawki cieczy i wielkości kropel. W okresach zawiązywania i pełnego wykształcenia owoców największe pokrycie odnotowano dla zabiegów drobnokroplistych i dawek 500 i 750 l·ha-1. Zabiegi grubokropliste powodowały dwukrotnie mniejsze pokrycie w osi drzew.
EN
The objective of the studies was to determine the influence of spray volume and a nozzle type on product deposition and distribution in apple tree canopies, as well as spray coverage on leaves obtained in different phenological growth stages. The spray volumes 250, 500 and 750 l·ha-1 were applied with fine spray and coarse spray nozzles generating droplets of VMD around 150 µm and 400 µm respectively. A cross-flow sprayer Munckhof was used at driving velocity 5.0 km·h-1 to apply fluorescent dye as a spray liquid. During flowering the greatest deposition was obtained at the spray volume 250 l·ha-1 applied with the coarse spray nozzles. The spray volume 750 l·ha-1 resulted in the best coverage in the tree centre. During development of fruit, deposition in the canopy centre was at a constant level irrespective of the spray volume and a droplet size. At the stage of fruit maturity the best coverage was observed for fine spray nozzles and spray volumes 500 and 750 l·ha-1. The use of coarse spray nozzles resulted in coverage reduction by 50%.
EN
The aim of the study was to determine the effect of the selected operating parameters of the two types of orchard sprayers on vertical distribution (expressed as spray percentage share in 50-cm segments) and quantitative changes in vertical distribution of spray measured on a vertical separator of drops. The study included measurements of vertical distribution of spray for two different settings of nozzles, two types of nozzles and two fan rotational speeds. Vertical distribution of spray depended significantly on the spray emission system, the configuration and the type of nozzles and in the slightest degree on the fan rotational speed. The smallest share of liquid fell on the edge segments (≤ 5.22%) and the largest on the middle ones – 29.33%. The change in the configuration of nozzles significantly affected the change in the spray vertical distribution (by the spray displacement between the 50-cm segments). The greatest changes in vertical distribution of spray – as affected by the nozzle configuration change – was observed for the sprayer with the horizontal spray emission with a maximum change in one segment of 14.0% (an average of 7 segments: 5.38%).
PL
Celem pracy było określenie wpływu wybranych parametrów roboczych dwóch typów opryskiwaczy sadowniczych na pionowy rozkład i ilościowe zmiany rozkładu pionowego cieczy - wyrażanego jako procentowy udział cieczy w 50-centymetrowych segmentach. Pomiary prowadzono na pionowym separatorze kropel. Zakres pracy obejmował pomiary rozkładu pionowego cieczy dla dwóch różnych sposobów ustawienia rozpylaczy, dwóch typów rozpylaczy i dwóch prędkości obrotowych wentylatora. Pionowy rozkład cieczy zależał istotnie od zastosowanego systemu emisji cieczy, konfiguracji rozpylaczy i typu rozpylaczy, a w najmniejszym stopniu od prędkości obrotowej wentylatorów opryskiwaczy. Najmniejszy udział cieczy przypadał na dwa skrajne segmenty (≤5,22%), a największy na segmenty środkowe - 29,33%. Zmiana konfiguracji rozpylaczy istotnie wpływała na zmiany pionowego rozkładu cieczy poprzez przemieszczenie cieczy między pionowymi 50-centymetrowymi segmentami. Największe zmiany pionowego rozkładu cieczy w wyniku zmiany konfiguracji rozpylaczy obserwowano dla opryskiwacza o poziomej emisji cieczy - średnio: 5,38%, maksymalnie w jednym segmencie: 14,0%.
PL
Celem prezentowanych badań było określenie wpływu wysokości belki polowej i ciśnienia roboczego na znoszenie sedymentacyjne cieczy użytkowej. W testach polowych użyto opryskiwacz zawieszany, wyposażony w belkę polową o szerokości roboczej 12 m i rozpylacze Lechner LU 120-03. Zabiegi opryskiwania prowadzono na odcinku testowym o długości 60 m i szerokości roboczej opryskiwacza. Dla każdej kombinacji wysokości belki polowej (0,35; 0,5; 0,75 m) i ciśnienia roboczego (0,15; 0,3; 0,5 MPa) wykonano 5 przejazdów odcinka testowego, nanosząc brylant sulfoflawiny ze stałą prędkością roboczą 6,0 km·h-1. Wyniki badań potwierdzają istotny wpływ wysokości belki, ciśnienia cieczy i prędkości wiatru na ilość znoszonej cieczy. Niskie prowadzenie belki 0,35 m i zredukowane ciśnienie do 0,15 MPa zmniejszyło znoszenie o 50% w stosunku do standardowej techniki opryskiwania (wysokość belki 0,5 m ciśnienie 0,3 MPa) już w odległości 3 m od odcinka testowego. Nadmierna wysokość belki 0,75 m i podwyższone ciśnienie do 0,3 MPa przy prędkości wiatru 2,4 m.s-1 zwiększa znoszenie cieczy o ponad 75%. Największy przyrost znoszenia odnotowano dla ciśnienia 0,5 MPa i wysokości belki 0,75 m.
EN
The objective of the presented research was to determine the effect of a spray boom height and utility liquid pressure on downwind spray drift deposited on the ground. In the field experiment a field crop sprayer was used with 12 m spray boom and LU 120-03 flat-fan nozzles. During the tests the spray was applied on the 60 m long area and as wide as the sprayer. For each combination of the spray boom height (0.35; 0.5; 0.75 m) and operational pressure (0.15; 0.3; 0.5 MPa) 5 applications (replications) were carried out with BSF fluorescent dye, at driving velocity 6.0 km·h-1. The results confirmed a significant influence of the spray boom height, liquid pressure and wind speed on spray drift. The treatments with low spray boom at 0.35 m and at low pressure 0.15 MPa resulted in drift reduction by 50% to 3 m downwind of the sprayed crop, compared to the reference application parameters: spray boom height 0.5 m and liquid pressure 0.3 MPa. The excessive height of the toolbar 0.75 m and medium pressure 0.3 MPa, applied at wind speed 2.4 m.s-1 increased spray drift by 75%. The highest drift was observed for the spray boom height 0.75 m and liquid pressure 0.5 MPa.
PL
Dyrektywa 2009/128/WE o zrównoważonym stosowaniu pestycydów nakłada na kraje członkowskie UE obowiązek objęcia badaniami stanu technicznego również opryskiwaczy montowanych na pojazdach kolejowych (opryskiwaczy kolejowych). W ramach Programu Wieloletniego Instytutu Ogrodnictwa opracowano metodykę inspekcji takiego sprzętu ochrony roślin. Na podstawie przeglądu literatury i badań własnych, prowadzonych w terenie, ustalono, że do zwalczania roślinności na kolei stosowane są różne opryskiwacze podobne do opryskiwaczy polowych – „opryskiwacze platformowe” i zestawy CHOT. Proponowane metody i kryteria oceny elementów roboczych i konstrukcyjnych opryskiwaczy kolejowych w znacznej części nie odbiegają od wymagań dla inspekcji opryskiwaczy polowych. Zasadnicze różnice proponowanej metodologii związane są z miejscem wykonywania zabiegów (torowisko) i stosowanymi prędkościami roboczymi (do 40 km·h-1). Ponadto zaproponowania całkowicie nowych procedur wymagają systemy iniekcyjne stosowane w zestawach CHOT.
EN
Directive 2009/128/EC on sustainable use of pesticides obligates the member states to include the technical condition of railway sprayers mounted on trains. Within the frame of the Multiannual Programme of the Research Institute of Horticulture a methodology for such inspection was elaborated. Basing on the literature review and on the own survey it was stated, that two kinds of the sprayers: sprayers similar to the field crop sprayers named here the “platform sprayers” and the railway units for chemical weed killing (Polish acronym – CHOT) are used for weed killing on the railways. The proposed methods and criteria for the inspection of elements of these sprayers do not considerably differ from the demands for the inspection of the field crop sprayers. The fundamental differences for the proposed methodology distinguishing it from the field crop sprayers, result from the place of application (railway track) and the driving speeds (up 40 km·h-1). Moreover, the new procedure of inspection of the injection systems used in the railway units for weed killing was suggested.
PL
Celem pracy było zweryfikowanie możliwości wykorzystania dwuwymiarowego skanera laserowego LIDAR SICK LMS200 do zbierania trójwymiarowych współrzędnych liczbowych, umożliwiających opisanie przestrzennych cech drzew w sadzie jabłoniowym. Intencją zastosowania takiego skanera w technice ochrony sadów jest zebranie danych liczbowych, umożliwiających sterowanie układem wykonawczym opryskiwacza i lokalne różnicowanie dawki środka ochrony roślin w koronie drzewa. W badaniach laboratoryjnych wykazano, że zalecany w instrukcji obsługi szeregowy port komunikacyjny RS232 ogranicza przepływ danych od LIDAR'u do komputera. Podczas skanowania z prędkością 1 m*s-1 przy zakresie skanowania 100° i rozdzielczości kątowej 1° do komputera przekazywane było 20% danych. Taka ilość danych była wystarczająca do wizualizacji przestrzennej skanowanych drzew w programie STATISTICA 7.0. Prezentowane wyniki stanowią wstępny etap szerszych badań.
EN
A possibility of using the 2-D LIDAR SICK LMS200 laser scanner for collecting threedimensional numerical coordinates enabling to describe spatial features of trees was being verified in an apple orchard. In the plant protection technique of the orchards such a scanner could be used for controlling of the spray discharge and local diversifying the dose of the plant protection product in the crown of the tree. In the laboratory it has been proved that serial port RS232 limits the data flow from LIDAR to PC. For scanning with driving speed 1 m*s-1, scanning range 100° and angular resolution 1° only 20% of the theoretical data generated by the laser scanner were transferred to the PC. That amount of the data was enough for spatial visualization of the trees in STATGRAPHIC 7.0 statistical software. Presented results make a first step in the series of trials.
PL
W ostatnich latach obserwuje się w Polsce znaczne straty w plonach jabłoni spowodowane wiosennymi przygruntowymi przymrozkami. W związku z tym sadownicy zmienili dotychczasowy sposób formowania drzew i prowadzą je aż na wysokość 4,0-5,0 m. Dzięki temu następuje przemieszczenie się części strefy owocującej wyżej ponad poziom gruntu. Dla tak formowanych drzew opracowano w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach specjalistyczny opryskiwacz dwuwentylatorowy. W pracy przedstawiono wyniki badań porównawczych naniesienia i strat cieczy użytkowej dla dwuwentylatorowego i konwencjonalnego radialnego systemu emisji powietrza podczas opryskiwania tak formowanych drzew jabłoniowych. Zabiegi wykonano przy prędkości 6,0 km*godz-1 z zastosowaniem standardowych rozpylaczy wirowych TR80 (Lechler) i płaskostrumieniowych eżektorowych ID90 (Lechler). Drzewa opryskiwano wodnym roztworem znacznika fluorescencyjnego. Uzyskane wyniki nie wykazały istotnych różnic w średnim naniesieniu pomiędzy dwuwentylatorowym i tradycyjnym systemem emisji powietrza dla tych samych rodzajów rozpylaczy. Istotnie wyższe naniesienie (o 12%) stwierdzono natomiast w górnej części korony drzewa dla opryskiwacza dwuwentylatorowego i rozpylaczy wirowych, gdzie obserwuje się zazwyczaj niewystarczającą ilość środków ochrony roślin. Znacząco wyższe straty cieczy użytkowej stwierdzono dla opryskiwacza konwencjonalnego (68-78%) niż dla dwuwentylatorowego (39-52%). Straty cieczy w fazie pełnego ulistnienia były wyraźnie niższe (o 10-22%) dla opryskiwacza dwuwentylatorowego.
EN
In the last few years the significant losses of apple crop, due to spring frost, were observed in Poland. Therefore, the growers trim their trees up to 4.0-4.5 m high in order to move the part of the fruiting zone higher above the ground level. For this reason the special dual-fan air discharge system was developed in the Research Institute of Horticulture in Skierniewice. The paper describes the comparative study of a dual-fan orchard sprayer and a conventional axial fan sprayer with a radial air-jet discharge system in terms of spray deposition and loss in high trimmed apple trees. Two sprayers were compared: a dual-fan sprayer and a conventional axial fan sprayer with the radial airjet system. The treatments were carried out at the speed of 6,0 km*godz-1 with the use of a conventional hollow cone TR80 (Lechler) and flat fan air-inclusion nozzles ID90 (Lechler). The trees were sprayed with 0.05% water solution of a fluorescent tracer. There were not any significant differences in average spray deposit between the dual-fan and a conventional air-jet system for the same type of nozzles. However, significantly higher amount of tracer (12%) was deposited by a dual-fan sprayer and hollow cone nozzles on the higher tree zones, where usually insufficient amount of PPP is observed. Considerably higher spray loss was observed for conventional (68-78%), than for a dual-fan sprayer (39-52%). The spray loss at full leaf stage were lower by 10-22%.
PL
Dyrektywa Unii Europejskiej o zrównoważonym stosowaniu pestycydów (2009/128/WE) nakazuje użycie najbardziej efektywnych technik opryskiwania i środków ograniczających ryzyko skażenia przez znoszoną ciecz użytkową. Obejmują one strefy ochronne o odpowiedniej szerokości utworzone w celu ochrony organizmów wodnych, wód powierzchniowych oraz podziemnych, będących źródłem wody pitnej. W pracy uzasadniono potrzebę wprowadzenia systemu stref ochronnych podczas ochrony upraw polowych i sadowniczych. Przedstawiono główne czynniki decydujące o szerokości tych stref, obowiązujące w wybranych krajach UE. Na tym tle zaproponowano procedurę krajową, która ze względu na dużą liczbę niewielkich i słabych ekonomicznie gospodarstw powinna być jak najprostsza i uwzględniać tylko dawkę pestycydu oraz rodzaj użytej techniki ograniczającej znoszenie.
EN
The EU Directive on sustainable use of pesticides (2009/128/WE) requires the application of most efficient spraying technique and mitigation measures to minimize the risk of environmental contamination due to spray drift. These shall include appropriately sized buffer zones for the protection of non-target aquatic organisms and safe-guard zones for surface and ground waters being a source of drinking water. Presented paper justifies the needs for implementing the scheme of buffer zones during chemical protection of the field and fruit crops. Principal factors deciding on the width of buffer zones, as well as the legal regulations on this issue existing in selected EU countries, were discussed. Against such a background the national procedure was proposed. It ought to be simple and applicable in practice due to a number of small and economically weak farms. Therefore, in the Polish procedure only the pesticide dose and Spray Drift Reducing Technique (SDRT) should be taken into account.
PL
W czasie opryskiwania opryskiwaczami plecakowymi trzech upraw o różnej wysokości: 0,3; 1,8 i 3,0 m mierzono narażenie operatorów opryskiwaczy na ciecz użytkową oraz wielkość znoszenia sedymentacyjnego. Stosowano metodę fluorescencyjną (0,3% BSF). Narażenie operatora, w zależności od stanu technicznego opryskiwacza i doświadczenia operatora, wynosiło w uprawie niskiej 104-756 ppm, w średnio-wysokiej 205-1404 ppm i w wysokiej 210-3110 ppm stosowanej dawki. Znoszenie oceniano dla sprawnego opryskiwacza w odległościach: 1,0; 2,5; 5,0 i 10,0 m od opryskiwanych roślin. Największe znoszenie obserwowano dla uprawy o średniej wysokości: do 41,3% w odległości 1,0 m i 24,7% na pasie 10 m. W uprawie wysokiej odpowiednio 9,5% i 4,8% oraz 0,12% i 0,08% w niskiej.
EN
The operators of sprayers exposure on the applied liquid as well as on the amount of sediment drift were measured during spraying the crops of three heights: 0.3; 1.8 i 3.0 m. The knapsack sprayers were used and the fluorescent tracer (0.3% BSF) was added to the spray solution. The operator's exposure, depending on the technical condition of the sprayer and an operator's experience ranged for low crop 104-756 ppm, for medium crop 205-1404 ppm and for high crop 210-3110 ppm of the applied dose. The spray drift was assessed for undamaged sprayer in the distances of: 1.0; 2.5; 5.0 and 10 m from the sprayed plants. The highest drift was observed for medium height crop: up to 41.3% in the distance of 1.0 m and 24.7% on the whole band of 10 m. For the high crop it was respectively 9.5% and 4.8% as well as 0.12% i 0.08% for the low crop.
10
Content available Technika ochrony roślin w dyrektywach UE
PL
W pracy przedstawiono przegląd wybranych zagadnień dotyczących techniki ochrony roślin zawartych w dyrektywach UE. Prawo europejskie w coraz większym stopniu determinuje kierunki rozwoju produkcji roślinnej i postępu w technice opryskiwania roślin. Szczególnym wyzwaniem jest dyrektywa o zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin, która nakazuje między innymi poszerzenie zakresu inspekcji sprzętu do ochrony roślin i szkoleń związanych z wykonywaniem zabiegów oraz doskonalenie techniki opryskiwania i unikania skażeń miejscowych poprzez bezpieczne postępowanie ze środkami ochrony roślin. W związku z tym nowe regulacje prawne mogą być również inspiracją dla nowych tematów prac badawczych, ważnych dla rozwoju nauki i potrzeb praktyki.
EN
The paper presents an overview of selected issues in respect of plant protection technique in EU directives. European law determines the directions of development on plant production and spray application techniques. A particular challenge for all interested bodies is the directive on the sustainable use of pesticides, which, among other things, requires extending the scope of both plant protection equipment inspection and operator training, as well as the improving of spray application techniques and the avoidance of point source pollution by means of the safe use of plant protection products. The directives can thus serve as an inspiration for new research of importance to both the progress of science and practical requirements.
PL
Celem pracy jest przedstawienie technicznych i infrastrukturalnych rozwiązań służących do zagospodarowania skażonych pozostałości po zabiegach chemicznej ochrony roślin. Stanowisko biobed, na którym napełnia się, myje oraz przechowuje opryskiwacz jest skutecznym sposobem ograniczenia skażeń miejscowych. Wewnątrz stanowiska odbywa się proces biodegradacji środków ochrony roślin z udziałem bakterii, grzybów i glonów, istniejących w substracie glebowym. Zużyty substrat nie jest odpadem chemicznym podlegającym kosztownej utylizacji, tylko ulegającą procesom gnilnym biomasą.
EN
The purpose of the study is to present technical and infrastructural solutions for the management of contaminated remnants of chemical plant protection. The Biobed stand, used for filling, cleaning and storing the sprayer is an efficient tool for reducing point source pollutions. The biodegradation of pesticides takes place within the stand with participation of bacteria, fungi and algae existing in the soil substrate. The used substrate is not a chemical waste subject to expensive utilization, but it is a degradable biomass.
PL
Napełnianie i mycie opryskiwaczy wiąże się z powstawaniem ciekłych pozostałości skażonych pestycydami. Są one głównym powodem skażeń miejscowych i źródłem skażenia wód. Dyrektywa UE o zrównoważonym stosowaniu pestycydów narzuca Krajom Członkowskim obowiązek ochrony wód poprzez wdrażanie bezpiecznych metod zagospodarowania pozostałości po zabiegach ochrony roślin. Efektywne i praktyczne metody polegają na biologicznej neutralizacji pestycydów w systemach bioremediacji (np.: biobed, Phytobac, biofilter, biomassbed) lub na odparowaniu wody w systemach dehydratacji (np.: Heliosec, Osmofilm). Artykuł opisuje systemy neutralizacji ciekłych pozostałości.
EN
Filling, and cleaning of sprayers used in plant protection entails forming liquid remnants contaminated with pesticides. They are the main cause of pollution point source and water contamination. The EU Directive on sustainable use of pesticides puts obligation on the Member States to protect water through implementation of safe methods remnants management. Effective and practical methods include biological neutralization of pesticides in the bioremediation systems (e.g. biobed, Phytobac, biofilter, biomassbed) or evaporation of water from remnants in dehydration systems (e.g. Heliosec, Osmofilm). The article presents the liquid remnant managements systems.
PL
Celem badań było określenie wielkości znoszenia powietrznego i sedymentacyjnego oraz stopnia pokrycia próbek umieszczonych na opryskiwanym pasie herbicydowym dla dwóch rodzajów belek herbicydowych (1- i 3-rozpylaczowej). W badaniach stosowano płaskostrumieniowe rozpylacze standardowe (LU 120, OC) antyznoszeniowe (AD 120) i inżektorowe (IDK 120, IS 80) oraz prędkości robocze 4, 6 i 8 km*h-1. Głównym czynnikiem wpływającym na wielkość znoszenia była prędkość wiatru atmosferycznego, a wpływ techniki ochrony na wielkość znoszenia obserwowano głównie przy większej prędkości wiatru. Stopień pokrycia poziomych próbek WSP dla belki 3-rozpylaczowej nie zależał od techniki ochrony ani prędkości wiatru.
EN
The aim of the tests was to determine the value of aerial and sedimentation drift and the degree of coverage of samples placed on the sprayed herbicidal zone for two kinds of herbicidal beams (1- and 3-sprayer beams). Standard flat-stream sprayers (LU 120, OC), anti-drift sprayers (AD 120) and injector sprayers (IDK 120, IS 80) and working speeds of 4, 6 and 8 km/h-1 were used in the tests. The main factor influencing the volume of drift was the speed of the atmospheric wind, and the impact of the protection technology on the volume of drift was observed mainly at a higher wind speed. The degree of coverage of horizontal WSP samples for the 3-sprayer beam did not depend on the protection technology or wind speed.
14
Content available Postęp i nowe koncepcje w rolnictwie precyzyjnym
PL
Rolnictwo precyzyjne jest ważnym elementem rolnictwa zrównoważonego. W ostatnich latach istotny postęp dokonał się w dziedzinie nawigacji satelitarnej, zmiennego dawkowania nawozów i mapowania plonów. Rozwiązania wymagają zagadnienia związane z pozyskiwaniem informacji, szczególnie służące do identyfikacji agrofagów w celu lokalnego dawkowania środków ochrony roślin w czasie rzeczywistym. Wśród metod pozyskiwania informacji o charakterze i stanie obiektów ekosystemu rolniczego szczególne zainteresowanie budzi analiza spektralna promieniowania elektromagnetycznego odbitego od obiektów. Ekonomiczna opłacalność rolnictwa precyzyjnego jest wciąć trudna do udowodnienia.
EN
Precision agriculture is an important element of sustainable agriculture. In recent years we have been observing substantial progress in the field of satellite navigation, variable dosing of fertilizers and mapping of crops. The issues that require to be solved involve acquiring of information, in particular used to identify pests for the purposes of local dosing of pesticides in real time. Spectral analysis of electromagnetic radiation reflected from agricultural ecosystem elements is particularly interesting among the methods used to acquire information concerning the character and condition of these elements. The economic profitability of precision agriculture is still hard to prove.
PL
Celem badań prowadzonych z prototypem opryskiwacza dwuwentylatorowego, opracowanego w ramach współpracy Zakładu Agroinżynierii ISK i producenta opryskiwaczy ZH-P AGROLA, była laboratoryjna i polowa ocena rozkładu cieczy opryskowej oraz laboratoryjna ocena rozkładu strumienia powietrza z wentylatorów. Skierowanie strumienia cieczy pod kątem względem strumienia powietrza, umożliwiło zwiększenie równomierności pionowego rozkładu cieczy. W sadzie o wysokości drzew wynoszącej 4,0 m istotnie mniejsze naniesienie (niż dla innych ustawień) uzyskano dla najwyższej pozycji górnego wentylatora.
EN
The tests of a prototype two-fan spraying machine, designed as part of cooperation between the ISK Agroengineering Unit and spraying machinery manufacturer ZH-P AGROLA, were performed to obtain laboratory and field assessment of spraying liquid distribution and laboratory assessment of fan air stream distribution. Pointing of liquid stream at angle in relation to air stream allowed to increase the liquid vertical distribution uniformity. In an orchard with 4.0 m-high trees, significantly lower application (compared to other settings) was obtained for highest upper fan position.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu stosowanej techniki opryskiwania oraz fazy rozwojowej drzew na pokrycie liści drzew jabłoni cieczą opryskową. Zakres badań obejmował pomiary pokrycia w koronach drzew opryskiwanych oraz w rzędzie sąsiednim, na który ciecz jest znoszona. Najwyższe pokrycie uzyskano dla kierowanego systemu emisji w okresie kwitnienia przy prędkości roboczej 4,0 i 6,0 kmźh-1. Istotne większe pokrycie w okresie kwitnienia niż w pełni ulistnienia wykazano jedynie w pokryciu dolnych powierzchni liści dla kierowanego i radialnego systemu emisji przy prędkości roboczej 4,0 i 6,0 kmźh-1.
EN
The objective of the research was to determine the effect of the applied spraying technique and the development phase of trees on the coverage of apple tree leaves with the spray liquid. The measurements concerned the coverage of crowns of the sprayed tree and those in the adjacent row onto which the liquid drifted. The greatest coverage was found for the directed emission system at the flowering stage, at the operating speed of 4.0 and 6.0 kmźh-1. The significantly greater coverage at the flowering stage compared with the full-leaf stage was shown only for lower surfaces of the leaves in the case of directed and radial emission systems at the operating speed of 4.0 and 6.0 kmźh-1.
17
PL
Przedstawiono badania porównawcze rozkładu poprzecznego cieczy opryskiwaczy polowych wykonane za pomocą stołów rowkowych o szerokości profili rozdzielczych 50 i 100 mm. Wykonano również pomiar natężenia wypływu cieczy z badanych rozpylaczy. Stwierdzono istotny wpływ szerokości rowków stołu rozdzielczego na wynik rozkładu poprzecznego cieczy użytkowej dla wszystkich badanych kompletów rozpylaczy. Dla tych samych ustawień rozpylaczy stwierdzono gorszą jednorodność dystrybucji cieczy, kiedy pomiary wykonano stołem rowkowym o szerokości rowków 50 mm. Badania wykazały, że natężenie wypływu cieczy jest mało wiarygodnym kryterium oceny rozpylaczy płaskostrumieniowych. Rozpylacze badane tą metodą, które uzyskały pozytywną ocenę, nie zostały pozytywnie zweryfikowane przy użyciu metody pomiaru rozkładu poprzecznego.
EN
Paper presented the results of comparative tests of transverse spray distribution for field crop sprayers, performed by using the horizontal grooved tables of distributive profiles 50 and 100 mm wide. The rate of liquid outflow from tested spray nozzles was also measured. Significant influence of groove profile on the result of transverse liquid distribution was observed for all investigated nozzles. At the same nozzle settings the uniformity of spray distribution was worse when measured at 50 mm groove profile, than at using 100 mm groove profile. The test results showed also that the rate of liquid outflow proved to be less reliable criterion for flat nozzle evaluation. The nozzles that passed over the requirements of test based on liquid flow rate were not positively verified by spray distribution method.
PL
Celem pracy była ocena masowego rozkładu cieczy użytkowej w drzewach podczas opryskiwania sadu jabłoniowego. W badaniach użyto trzy opryskiwacze reprezentujące odmienne systemy emisji powietrza: kierowany (Sepia), poziomy (Holder QU16) i radialny (Storm 1001). Wszystkie opryskiwacze wyposażone były w tradycyjne rozpylacze wirowe. Opryskiwania wykonywano w okresie kwitnienia (maj) i w pełni ulistnienia drzew (lipiec) przy trzech prędkościach roboczych (4,0; 6,0 i 8,0 km h–1). Ocenę naniesienia cieczy użytkowej wykonano metodą fluorescencyjną przy użyciu sztucznych próbników wykonanych z bibuły filtracyjnej. Największe naniesienie uzyskano z opryskiwacza z kierowanym systemem emisji. W pełni ulistnienia naniesienie było średnio o 30% mniejsze niż dla okresu kwitnienia. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę zmian w zaleceniach formułowanych w etykietach środków ochrony roślin.
EN
The objective of the study was to measure the spray deposition on the treated apple trees during the applications made with different sprayers and working parameters. The treatments were made with three sprayers with different air-flow systems: directed air-jet, cross-flow and a radial-flow. All the sprayers were equipped with traditional hollow cone nozzles. The treatments were made during blossom and at full leaf stages. The sprayers were working at travel velocities 4.0; 6.0 and 8.0 km h-1. Deposit of fluorescent tracer was measured on the artificial collectors (filter paper) located in the tree canopies. During the full leaf stage deposition was decreased on average by 30% compared to blossom time. The highest deposition in both stages was observed for directed air-jet sprayer. The obtained data points on the need of changes in recommendations concerning the use of plant protection products.
PL
Skażenia punktowe i znoszenie cieczy są głównymi źródłami zanieczyszczenia środowiska środkami ochrony roślin. Skażenia punktowe mogą być skutecznie zredukowane przez właściwe postępowanie z pozostałością cieczy użytkowej oraz przez napełnianie i przechowywanie opryskiwaczy na stanowiskach biobed. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych można ograniczyć dzięki mniejszemu znoszeniu i właściwie wyznaczonym strefom ochronnym. Polskie regulacje prawne nie zezwalają na stosowanie stref ochronnych o zredukowanej szerokości, pomimo że znoszenie nie jest jednakowe dla wszystkich technik opryskiwania i warunków wykonania zabiegów. Uzyskane wyniki badań wskazują na możliwość zastosowania węższych stref ochronnych dla Technik Ograniczających Znoszenie (TOZ). Przedstawiono wielkość redukcji znoszenia dla większości stosowanych w Polsce technik opryskiwania upraw polowych i sadowniczych. Mogą być one podstawą do ustanowienia oficjalnej procedury stosowania stref ochronnych o zredukowanej szerokości w zależności od warunków polowych i stosowanej techniki opryskiwania.
EN
The point sources and spray drift are most dangerous for soil and water pollution by pesticides. The point sources can be efficiently reduced by the proper disposing of the spray liquid residues and by filling the sprayers on biobeds. The contamination of surface water can be significantly decreased by the use of drift reducing equipment and by the properly adjusted buffer zones. Polish regulations do not allow to reduce buffer zones for spraying techniques and field situations reducing spray drift. The results of research on spray drift showed that the narrower buffer zones can be used for the Drift Reducing Equipment. The drift reduction values were presented for most of the field and fruit crop application techniques used in Poland. They can be used as a base for future official procedure of buffer zones adjustment by the farmers, depending on field situation and spraying technique.
PL
Inspekcja opryskiwaczy jest obowiązkowa w Polsce od 1999 roku dla opryskiwaczy zawieszanych, zaczepianych i samojezdnych. Została ona poprzedzona ustawą o ochronie roślin i rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulującymi organizację, zasady i procedurę badań okresowych. Są one bardzo zbliżone do norm EN 13790 i PN-EN 13790, ale nieco mniej restrykcyjne. Ocena niektórych podzespołów jest prowadzono metodą wizualną. Krajowy system inspekcji opryskiwaczy jest organizowany i kontrolowany przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Obejmuje on 334 upoważnionych Stacji Kontroli Opryskiwaczy (SKO). Stacje są prowadzone głównie przez dystrybutorów maszyn rolniczych, środków ochrony roślin, jak również szky i ośrodki doradztwa rolniczego. Pracownicy SKO muszą ukończyć 5-dniowe szkolenie, w jednym z 6 Centrów Szkoleniowych Techniki Ochrony Roślin, obejmujące 15 godzin wykładów i 20 godzin ćwiczeń z zakresu inspekcji, kalibracji i modernizacji opryskiwaczy. W Polsce przebadano 63.640 opryskiwaczy spośród 302 tys. szt. opryskiwaczy polowych i sadowniczych. Koszty inspekcji są częściowo dotowane z budżetu państwa.
EN
Inspection of sprayers has been obligatory in Poland since 1999 for all tractor mounted, trailed and self propelled sprayers, used both in fruit growing and field crops. The inspection was enacted in 1995 by the plant protection act followed by the directive of the Ministry of Agriculture in which the rules, organization and procedure of the inspection was described. The principles of the inspection are very similar to those in the EN 13790 standards. However the requirements are less restrictive and some items are verified by visual evaluation. The national system of inspection of sprayers in use is organized and supervised by the Plant Health and Seed Inspection Service. The system includes 324 officially approved commercial testing units. The testing units are usually run by the dealers of agricultural machines, distributors of agrochemicals as well as agricultural high schools and extension services. The personnel of inspection units have to attend a 5 day training course in one of six Centers of Education in Plant Protection Technique. It is followed by the governmental examination. The training course includes 15 hours of lectures and 20 hours of practical training on inspection, calibration and modernization of sprayers. In Poland 63.640 of 302 000 field crop and orchard sprayers have been inspected so far. The cost of inspection is partly covered by the governmental subvention.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.