Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 517

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  identyfikacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
1
Content available remote Modelling in the identification of threats to the functioning of technical system
EN
Modern technical systems used in practice (machines, vehicles, military technology) are subject to automatic degradation of the technical condition, which forces modelling to identify changes in this state. The available modelling methods in identifying changes in the technical condition of such systems make it possible to supervise the developing threats to the correctness of their functioning. The aim of the work was to present available methods and tools for modeling and identifying evolving threats to complex technical systems in terms of description and indication of the premises for their use. Modern technical systems (machines and military technology) are characterized by such features as: functionality, reliability, readiness, security, mobility, and operational vulnerability. Identification of threats to the functioning of technical systems through modeling therefore concerns the construction of models of the test object, the reconstruction of the state of the object and its prediction. The existing methods of identification can be divided into methods of identifying static and dynamic properties. The current availability of computers and simulation studies of the dynamics of objects allows attempts to identify the dynamic properties of objects throughout its life cycle, using various models. The considerations presented in this paper concern a modern approach to modeling the dynamic state of objects. The evolutionary dynamic models created in this way should improve the methodology and reasoning in the assessment of the dynamic state, often used for optimization and supporting operational decisions, which is the research niche of this article.
PL
Nowoczesne systemy techniczne stosowane w praktyce (maszyny, pojazdy, technika wojskowa) podlegają automatycznie degradacji stanu technicznego, co wymusza potrzebę modelowania oraz identyfikację zmian tego stanu. Dostępne metody modelowania identyfikacji zmian stanu technicznego takich systemów pozwalają na nadzorowanie powstających zagrożeń dla prawidłowości ich funkcjonowania. Celem pracy było przedstawienie dostępnych metod i narzędzi do modelowania i identyfikacji ewoluujących zagrożeń dla złożonych systemów technicznych w zakresie opisu i wskazań przesłanek do ich wykorzystania. Współczesne systemy techniczne (maszyny i technika wojskowa) charakteryzują się takimi cechami jak: funkcjonalność, niezawodność, gotowość, bezpieczeństwo, mobilność, podatność operacyjna. Identyfikacja zagrożeń dla funkcjonowania systemów technicznych poprzez modelowanie dotyczy więc budowy modeli badanego obiektu, rekonstrukcji stanu obiektu i jego predykcji. Istniejące metody identyfikacji można podzielić na metody identyfikacji właściwości statycznych i dynamicznych. Obecna dostępność komputerów i badań symulacyjnych dynamiki obiektów pozwala na podejmowanie prób identyfikacji właściwości dynamicznych obiektów w całym cyklu ich życia, przy użyciu różnych modeli. Przedstawione w artykule rozważania dotyczą nowoczesnego podejścia do modelowania stanu dynamicznego obiektów. Stworzone w ten sposób dynamiczne modele ewolucyjne powinny usprawnić metodologię i rozumowanie w ocenie stanu dynamicznego, często wykorzystywanych do optymalizacji i wspomagania decyzji operacyjnych, co stanowi niszę badawczą.
EN
A refined, fully analytical rheological modelling of thermosetting polymers and unidirectional monotropic fibre-reinforced thermoset matrix (UFRT) composites is presented. New polymers and composites under normal conditions, fully relaxed from curing and post-curing stresses, are modelled. The theory includes quasi-static short-term/medium-term/long-term reversible rheological processes. Thermosets are isotropic materials exhibiting linearly viscoelastic shear strains and linearly elastic bulk strains. Fibres are monotropic (transversely isotropic) and linearly elastic materials. A generic function well reproducing the viscoelastic characteristics of thermosets and UFRT composites is a Mittag-Leffler fractional exponential function in an integral form. Coupled/uncoupled standard/inverse constitutive equations of linear rheology are formulated for thermosets and UFRT composites. The equations are mutually analytically transformable. New rheological models (coded H-R/H) for thermosets and UFRT composites are described by the smallest possible number of material constants. The thermoset is described by two independent elastic constants and three independent viscoelastic constants. The homogenized UFRT composite is described by five independent elastic constants and four independent viscoelastic constants, whereby two visco-elastic constants are common to the matrix and the composite. An improved homogenization theory of UFRT composites, based on analytical solutions of the selected tasks of the theory of linear elasticity, is formulated for monotropic fibres and positively validated experimentally. The viscoelastic constants of the thermoset are calculated analytically in an iterative loop using a long-term unidirectional tension creep experimental test. The viscoelastic constants of the UFRT composite are calculated analytically employing H-R/H shear/quasi-shear storage compliances and VECP (the viscoelastic-elastic correspondence principle) shear/quasi-shear storage compliances. The H-R/H rheological model was validated numerically for selected UFRT composites. The validation tests were performed on the enhanced reliability UFRT composites reported by Soden, Hinton, and Kaddour (Composites Science and Technology, 1998, 2002).
EN
Aim: As part of this article, an attempt was made to present the legislative process in Poland regarding critical infrastructure, for which valid is the Act of 26 April 2007 on crisis management, specifying, inter alia, authorities competent in crisis management and their tasks and principles of operation in this area as well as implementing acts issued on its basis. The introduced legal regulations define both the concept of critical infrastructure, its protection and activities related to the prevention of crisis situations, reacting in the event of their occurrence and preparation to take control over them, as well as removing their effects and recreating key resources. Introduction: Regulations concerning the protection of critical infrastructure are included in legal acts covering various areas of the country’s functioning, including telecommunications activities, production and trade in fuels and electricity, performance of defence tasks by entrepreneurs, creation of strategic reserves, powers of the minister competent for the State Treasury in some companies, protection of persons and the property. The protection of critical infrastructure is related to the raison d’état, which indicates the need to make special efforts to protect the country’s key infrastructure. Therefore, it is reasonable to present selected legal elements needed to protect critical infrastructure, especially those issues that ensure the continuity of the operation of public administration bodies, which are to ensure the safety of the citizens. Methodology: The article was prepared based on the analysis of the literature on the subject and the analysis of legal acts in the area of strengthening the concept of critical infrastructure, taking into account the current situation related to the pandemic and, consequently, the loss of some officers and employees. During the analysis of the conducted research, compact publications, acts of Polish law as well as guidelines and recommendations published on the websites of governmental institutions were used. Conclusions: In the protection of critical infrastructure, there is a need to introduce legal regulations within the framework of cooperation between institutions. The preparation of effective activities in the area of critical infrastructure requires a comprehensive approach, including: physical, technical, personal, ICT, legal protection, as well as assistance from the government in the reconstruction of the damaged element. Each of the areas mentioned above is a complex set of activities requiring general and specialist knowledge, sometimes expert knowledge, extensive practical experience (using the so-called good practices), risk analysis skills, and risk prediction (profiling).
PL
Cel: W ramach niniejszego artykułu podjęto próbę przybliżenia procesu legislacyjnego w Polsce dotyczącego infrastruktury krytycznej, dla której właściwa jest Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym określająca m.in. organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tym obszarze oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. Wprowadzone regulacje prawne określają zarówno pojęcie infrastruktury krytycznej, jej ochrony, jak i działań związanych z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym, reagowaniem w przypadku ich wystąpienia i przygotowaniem do przejmowania nad nimi kontroli, a także usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu kluczowych zasobów. Wprowadzenie: Regulacje dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej znajdują się w aktach prawnych obejmujących różne dziedziny funkcjonowania państwa, m.in. działalność telekomunikacyjną, wytwarzanie i obrót paliwami oraz energią elektryczną, wykonywanie zadań obronnych przez przedsiębiorców, tworzenie rezerw strategicznych, uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w niektórych spółkach, realizację ochrony osób i mienia. Ochrona infrastruktury krytycznej w swoim przedmiocie związana jest z racją stanu, co wskazuje na konieczność podjęcia szczególnych starań w zakresie ochrony kluczowej infrastruktury państwa. W związku z powyższym zasadne jest przedstawienie wybranych elementów prawnych potrzebnych do ochrony infrastruktury krytycznej, zwłaszcza tych kwestii, które zapewniają ciągłość działania organów administracji publicznej, mających zapewnić bezpieczeństwo obywateli. Metodologia: Artykuł został opracowany przy wykorzystaniu analizy literatury przedmiotu oraz analizy aktów prawnych w zakresie wzmocnienia pojęcia infrastruktury krytycznej, biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z pandemią i co za tym idzie – utratę części funkcjonariuszy i pracowników. Podczas analizy przeprowadzonych badań wykorzystano publikacje zwarte, akty prawa polskiego oraz wytyczne i zalecenia ogłoszone na stronach instytucji rządowych. Wnioski: W ochronie infrastruktury krytycznej zachodzi potrzeba wprowadzenia regulacji prawnych w ramach współpracy między instytucjami. Przygotowanie efektywnych działań w zakresie infrastruktury krytycznej wymaga kompleksowego podejścia, obejmującego ochronę: fizyczną, techniczną, osobową, teleinformatyczną, prawną, a także pomoc strony rządowej w odbudowie zniszczonego (uszkodzonego) elementu. Każdy z wymienionych obszarów stanowi złożony kompleks działań wymagający wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej, niekiedy eksperckiej, bogatego doświadczenia praktycznego (korzystania z tzw. dobrych praktyk), umiejętności analizy ryzyka, a także przewidywania (profilowania) zagrożeń.
PL
W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki badań nad wpływem częstotliwości próbkowania na skuteczność systemu NILM. Przeanalizowano zbiór własny zarejestrowany z częstotliwością próbkowania 250 kHz, zawierający zmiany stanu dla 14 urządzeń. Wyznaczono częstotliwość próbkowania powyżej, której nie odnotowuje się poprawy rezultatów identyfikacji dla poszczególnych grup urządzeń.
EN
This paper presents the methodology and results of a research study on the effect of sampling frequency on NILM system performance. Own dataset recorded at a sampling rate of 250 kHz, containing state changes for 14 appliances, was analyzed. A sampling rate above which there is no improvement in identification accuracy for particular appliance groups was determined.
EN
The paper analyzes the main methods for determining the homogeneity of fine dispersed mixtures, as a result of which it has been found that all of them are characterized by significant complexity and low implementation rate. There has been developed a highly effective photoanalytical method for assessing homogeneity, which is based on software analysis of digital photo cross-cut of the mixture and determining the degree of its homogeneity based on comparison of the obtained color identifiers with the values of the reference database.
PL
W pracy przeanalizowano główne metody określania jednorodności drobno zdyspergowanych mieszanin, w wyniku czego stwierdzono, że wszystkie charakteryzują się dużą złożonością i niskim stopniem wdrożenia. Opracowano wysoce efektywną fotoanalityczną metodę oceny jednorodności, która opiera się na programowej analizie cyfrowego fotoprzekroju mieszaniny i określeniu stopnia jej jednorodności na podstawie porównania otrzymanych identyfikatorów barw z wartościami bazy referencyjnej.
EN
This article provides a simulation and laboratory study of a control system for a two-wheeled differential-drive mobile robot with ROS system. The authors propose an approach to designing a control system based on a parametric model of the robot’s dynamics. The values of unknown parameters of the dynamic model have been determined by means of a Levenberg-Marguardt identification method. By comparing the desired trajectories with those obtained from simulation and laboratory tests, and based on errors analysis, the correctness of the model parameter identification process and the control system operation was then determined.
PL
W artykule przedstawiono badania symulacyjne i laboratoryjne systemu sterowania dwukołowym robotem mobilnym o napędzie różnicowym, z systemem ROS. Autorzy zaproponowali podejście projektowania systemu sterowania w oparciu o parametryczny model dynamiki robota. Wartości nieznanych parametrów modelu dynamiki wyznaczono przeprowadzając ich identyfikację metodą Levenberga-Marguardta. Następnie porównując trajektorie zadane z otrzymanymi na drodze badań symulacyjnych i laboratoryjnych, a także na podstawie analizy uchybów określono poprawność procesu identyfikacji parametrów modelu i działania systemu sterowania.
EN
The article presents the process of identifying discrete-continuous models with the use of heuristic algorithms. A stepped cantilever beam was used as an example of a discrete-continuous model. The theoretical model was developed based on the formalism of Lagrange multipliers and the Timoshenko theory. Based on experimental research, the theoretical model was validated and the optimization problem was formulated. Optimizations were made for two algorithms: genetic (GA) and particle swarm (PSO). The minimization of the relative error of the obtained experimental and numerical results was used as the objective function. The performed process of identifying the theoretical model can be used to determine the eigenfrequencies of models without the need to conduct experimental tests. The presented methodology regarding the parameter identification of the beams with the variable cross-sectional area (according to the Timosheno theory) with additional discrete components allows us to solve similar problems without the need to exit complex patterns.
EN
It is shown that modern geometry cars, flaw detector cars and other track test cars provide reliable control of the technical condition of all hauls of the railroad track at “certain intervals of time”. Their number is limited and therefore “continuous monitoring” of all hauls is almost impossible. At the same time, in real life, due to the impact of various factors, such as seismic processes, certain changes take place even a day after control. The authors consider one option for continuous monitoring of the beginning of changes in the technical condition of the track using intelligent tools, which allow one, by analyzing the useful signal and the noise from the soil vibrations caused by the rolling stock, to create informative attributes for identifying the technical condition of the track. The application of traditional technologies of correlation and spectral analysis and other methods for this purpose does not allow ensuring adequacy of the control results. This paper proposes a technology for extracting and analyzing useful vibration signals, the noise of vibration signals and the relationship between them. The estimates of both correlation and spectral characteristics of the useful signal and the noise are used as the main carriers of diagnostic information. Due to the simplicity and the reliability of implementation of the proposed technical tools, they can be easily installed in one of the cars of all rolling stocks, providing control of the beginning of changes in the technical condition of the track during their movement in all hauls
EN
The features of taking into account the change in the properties of the main structural units of induction motors with a high mean-timebetween-failure when identifying their electromagnetic parameters are considered. It enabled the practical research and substantiation of the method of using the obtained results in systems of the industrial variable-frequency electric drive. The efficiency of the proposed solutions for improving energy parameters and ensuring the necessary quality indicators for the regulation of electric drives of pumping and ventilating equipment provided with technological feedback is confirmed.
PL
Uwzględniono cechy zmienności głównych zespołów konstrukcyjnych silników indukcyjnych o wysokim średnim czasie międzyawaryjnym przy identyfikacji ich parametrów elektromagnetycznych. Umożliwiło to praktyczne badania i uzasadnienie metody wykorzystania uzyskanych wyników w układach przemysłowego napędu elektrycznego o zmiennej częstotliwości. Potwierdzono skuteczność proponowanych rozwiązań w zakresie poprawy parametrów energetycznych oraz zapewnienia niezbędnych wskaźników jakościowych do regulacji napędów elektrycznych urządzeń pompowo-wentylacyjnych wyposażonych w sprzężenie zwrotne technologiczne.
11
Content available remote Wizerunek twarzy w identyfikacji i weryfikacji tożsamości
PL
Identyfikatory naturalne są najstarszym i zarazem najdynamiczniej rozwijanym środkiem weryfikacji tożsamości człowieka. Rozwój ten dotyczy zwłaszcza zaawansowanych technik biometrycznych z elementami sztucznej inteligencji. W artykule zostały przedstawione - na tle innych środków identyfikacji człowieka - podstawowe zasady weryfikacji tożsamości na podstawie wizerunku twarzy.
EN
Natural means of identification are the oldest and most dynamically developed ways of verifying human identity. Their development concerns in particular advanced biometric techniques with elements of artificial intelligence. This article presents - against the background of other means of human identification - the basic principles used to verify identity based on the image of the face.
12
Content available remote Genetic programming based identification of an overhead crane
EN
Overhead cranes carry out an important function in the transportation of loads in industry. The ability to transport a payload quickly and accurately without excessive oscillations could reduce the chance of accidents as well as increase productivity. Accurate modelling of the crane system dynamics reduces the plant-model mismatch which could improve the performance of model-based controllers. In this work the simulation model to be identified is developed using the Euler-Lagrange method with friction. A 5-step ahead predictor, as well as a 10-step ahead predictor, are obtained using multi-gene genetic programming (MGGP) using input-output data. The weights of the genes are obtained by using least squares. The results of 15 different genetic programming runs are plotted on a complexity-mean square error graph with the Pareto optimal solutions shown.
PL
Suwnice pomostowe pełnią istotną funkcję w transporcie technologicznym w różnych obszarach przemysłu. Podniesienie wydajności i zapewnienie bezpiecznej realizacji zadań transportowych przez suwnice wymaga zastosowania skutecznych układów sterowania. Opracowanie dokładnego modelu dynamiki suwnicy jest istotnym elementem projektowania systemu sterowania, w szczególności sterowania predykcyjnego. W niniejszej pracy wykorzystano programowanie genetyczne MGGP oraz metodę najmniejszych kwadratów do identyfikacji modeli predykcji pozycji i kąta wychylenia ładunku przemieszczanego przez suwnicę. W rezultacie przeprowadzonych badań uzyskano modele 5- i 10-krokowej predykcji dla modelu suwnicy wyprowadzonego z równań Eulera-Lagrange’a. Wyniki poddano analizie wielokryterialnej z uwzględnieniem złożoności modelu i błędu średniokwadratowego w celu wyznaczenia rozwiązania optymalnego w sensie Pareto.
13
Content available Schengen Information System (SIS)
EN
The article discusses the principles of functioning of one of the largest databases in the world – the Schengen Information System (SIS). The article describes the history of the creation of the system, its genesis, and the goals it is supposed to achieve. The system's evolution was described, particularly the development of the second-generation system (SIS II). The article presents the basic functionalities of the system and its role in ensuring security and public order. The article presents the definition issues related to information and IT systems.
PL
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową zrealizowaną przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W niniejszej publikacji zawarto krótki opis klasyfikatorów wykorzystanych następnie podczas realizacji zadania dyplomowego oraz szczegółowy opis zaproponowanego rozwiązania z zakresu identyfikacji obciążeń na podstawie analizy przebiegów prądowych. Przedstawione zostały etapy projektowania systemu oraz budowy algorytmu z zaimplementowanym klasyfikatorem. Podjęta również została krytyczna analiza prezentowanego rozwiązania oraz zaproponowane zostały rozwiązania zwiększające skuteczność.
EN
The article is based on a thesis made by a student of the Military University of Technology. In this publication, which applies to the analysis of used functions, then you can take advantage of an offer that offers solutions for the implementation of the confirmation function based on the performance of the used checks. The stages of system design and building an algorithm with an implemented classifier are presented. A critical analysis of the repair was also undertaken and the solutions proposed by the new solutions were approved.
EN
Individual identification of similar communication emitters in the complex electromagnetic environment has great research value and significance in both military and civilian fields. In this paper, a feature extraction method called HVG-NTE is proposed based on the idea of system nonlinearity. The shape of the degree distribution, based on the extraction of HVG degree distribution, is quantified with NTE to improve the anti-noise performance. Then XGBoost is used to build a classifier for communication emitter identification. Our method achieves better recognition performance than the state-of-the-art technology of the transient signal data set of radio stations with the same plant, batch, and model, and is suitable for a small sample size.
EN
Errors in the calculation of the parameters of quadcopter control models at design stage significantly change the desired aerodynamic properties of the drone and make it difficult to control its flight along the intended path. Therefore, to calculate the adequate operation modes of the blades, it becomes necessary to refine some parameters of the mathematical model of the drone as accurately as possible. This paper shows the possibility of using control parameters (rotational speed of the blades) and information received from navigation devices of the drone to refine the values of the parameters of the mathematical model of the drone. For this purpose, a mathematical model of a quadcopter is built, and the problem of refining the parameters of its dynamic model is investigated based on the information received from navigation devices and the control parameters in the initial period of its flight. From the results obtained from several consecutive measurements, a system of equations expressing a mathematical model is solved. The mean value of the corresponding solutions of the system of three-dimensional linear equations obtained at different time intervals is the refined value of the parameters.
PL
W pracy przedstawiono przegląd niektórych podejść związanych z problematyką pochodnych ułamkowych w ujęciu teorii sterownia. Zaprezentowano popularne w przemyśle algorytmy sterowania z użyciem pochodnych ułamkowych, wraz z metodami projektowania. Stosowanie rachunku różniczkowego o niecałkowitym stopniu jest stosunkowo nowym podejściem, lecz zyskującym na zainteresowaniu. Rozważania w ostatnich latach wskazują, że wiele problemów np. termodynamicznych, czy biologicznych może być z powodzeniem rozpatrywanych za pomocą po chodnych ułamkowych. Na rynku dostępne są już narzędzia, które wspomagają proces identyfikacji oraz projektowania regulatorów w oparciu o dane eksperymentalne. Jednym z takich narzędzi jest CRONE, będącym zestawem narzędzi w Matlabie, który zawiera trzy moduły: matematyczny, identyfikacyjny, projektowania systemu sterowania. Umożliwia zaimplementowanie autorskich regulatorów CRONE o różnym stopniu złożoności. Innym z narzędzi jest FOMCON, który również jest zestawem narzędzi w Matlabie i jest oparty na istniejącym wcześniej narzędziu FOTF. FOMCON umożliwia identyfikację systemu oraz zaprojektowanie regulatora PIλDµ . Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie obecnego stanu wiedzy, omówienie podstawowych narzędzi i pojęć związanych z pochodnymi ułamkowymi oraz ich zastosowaniem w sterowaniu, takimi jak: funkcja gamma postacie pochodnej i całki o stopniu niecałkowitym, transformata Laplace’a i podstawy teorii sterowania
EN
In the paper is presented review of some approaches corelated with subject of using fractional derivatives in control system theory. Popular algorithms used in the industry are presented, along with relating designing methodology. Using of fractional derivatives calculations is relatively new concept, but constantly getting increasing interest. Deliberation in recent years indicate that many scientific problems like thermodynamic or biology problems can be well considered and modeled by fractional order derivatives. On the market there is available tools that support a processes of identification and regulators designing, based on experimental data. One of such tools are toolbox CRONE for MATLAB, which contains three modules: mathematical, identifying, system control designing. That toolbox allows implementation of CRONE regulators with different level of complexity. Other tool is FOMCON, which also is a toolbox for MATLAB and it is based on already existed toolbox FOTF. FOMCON allows to identifying of control system and PIλDµ regulator designing. This article is aiming to present current state of art, discussion about existing tools and concepts correlated with fractional order derivatives and their usage in control system theory, like: gamma function, definition of fractional derivative, Laplace transform and basics of control system theory.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie rozpoznawania tożsamości osób na podstawie odcisków palców. Przedstawiono aktualny stan wiedzy, wybrane metody i techniki zarówno opisu obrazu linii papilarnych, jak i metody klasyfikacji.
EN
The paper considers the issue of the identity recognition of persons on the basis of fingerprints. The current state of knowledge, selected methods and techniques of fingerprint image description and classification methods are presented.
PL
Autorzy rozpatrują strukturę zadania bojowego jako logiczny łańcuch przedmiotowych modeli zaangażowanych w jego realizację: strzelec trzymający w rękach broń małokalibrową skierowaną na cel, z celownikiem oraz czynnikiem niszczącym (amunicją). W takim przypadku strzelec ma wizualny kontakt z celem przez celownik optyczny i przestrzeń powietrzną. Jak widać, kluczową rolę w tym łańcuchu odgrywa strzelec. Celem artykułu jest ocena wpływu czynnika ludzkiego na skuteczność bojową w łańcuchu misji bojowej z punktu widzenia podstawowej teorii. W artykule jest rozpatrzony pewien zamknięty cykl wykonania misji bojowej za pomocą broni strzeleckiej z celownikiem optycznym. Prawdopodobieństwo wykonania misji bojowej jest oceniane biorąc pod uwagę poprawność przygotowania danych strzelania, wykrywania, rozpoznawania i identyfikacji celu, poprawnego celowania i trafienia podczas strzelania.
EN
Authors are considering the combat task structureas a logical chain of the object models participating in its execution: shooter with small arms with optical sight in his hands, explosive items (ammunition) which are directed to target. Shooter through opticalsight and air environment is contacting visually with a target. As we can see, the key role in this chain belongs to the shooter. Paper purpose is to assess influence of human factor to combat effectiveness in the chain of combat task execution from a view point of fundamental theory. A closed cycle of combat task execution using small arms with optical sight is considered in the paper. Probability of combat task execution is assessed taking into consideration the reliability of shooting data preparation, target detection,recognition and identification, correct aiming and impact at shooting.
EN
Each region has its own set of unique characteristics, which should create the basis for their growth and give residents a sense of home and safety. This article develops an approach to identifying a region and its amalgamated territorial communities in order to identify their strengths and values, based on the example of Luhansk region, which, due to ongoing military aggression, has significant development problems. It is proposed to quantify the results of complementary analysis of sustainable development indicators by quantitatively qualitative transformation of such indicators and rating points into a gradient of territorial features, which is visualized using the quantification axis to determine the unique characteristics of region. The application of such methodology for identifying a region greatly simplifies the process of identifying the benefits and values of a region in order to properly position and build an effective socio-economic development strategy.
PL
Każdy region ma swój własny zestaw unikalnych cech, które powinny stanowić podstawę rozwoju i dać mieszkańcom poczucie przebywania we własnym domu i bezpieczeństwa. W tym artykule opracowano temat identyfikacji regionu i jego połączonych społeczności terytorialnych w celu określenia ich mocnych stron i wartości, na podstawie regionu Ługańska, który z powodu trwającej agresji wojskowej cierpi na poważne problemy rozwojowe. Proponuje się kwantyfikację wyników uzupełniającej analizy wskaźników zrównoważonego rozwoju poprzez ilościowo-jakościową transformację takich wskaźników i punktów oceny w gradient cech terytorialnych, który jest wizualizowany za pomocą osi kwantyfikacji, w celu określenia unikalnych cech regionu. Zastosowanie takiej metodologii do identyfikacji regionu znacznie upraszcza proces identyfikacji korzyści i wartości regionu w celu właściwego pozycjonowania i zbudowania skutecznej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.