Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuzzy controller
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper presents dynamical models of controlling voltage and frequency of ship’s electric supply set. The simulation model of synchronous generator, implemented in Matlab/Simulink, was described. For the developed simulation model, developed control systems using fuzzy controllers type P and PD were presented. Simulation research for resistance, inductive and capacitive loads were carried out for these regulators. Sample results of simulation tests are presented in the form of voltage waveforms at the output of the generator and rotational speed of the internal combustion engine for various load conditions. The conducted tests allow to assess the quality of the control process using fuzzy controllers and thus ensure the selection of the optimal solution.
PL
W pracy przedstawiono dynamiczne modele sterowania napięciem i częstotliwością zestawu zasilającego statku. Opisano model symulacyjny generatora synchronicznego, zaimplementowany w Matlab / Simulink. Dla opracowanego modelu symulacyjnego przedstawiono rozwinięte układy sterowania wykorzystujące sterowniki rozmyte typu P i PD. Dla tych regulatorów przeprowadzono badania symulacyjne dla obciążeń rezystancyjnych, indukcyjnych i pojemnościowych. Przykładowe wyniki testów symulacyjnych przedstawione są w postaci przebiegów napięcia na wyjściu generatora i prędkości obrotowej silnika spalinowego dla różnych warunków obciążenia. Przeprowadzone testy pozwalają ocenić jakość procesu sterowania za pomocą rozmytych regulatorów, a tym samym zapewnić wybór optymalnego ich rozwiązania.
EN
To ensure reliable execution of flight tasks in the presence of both external perturbations and internal parametric perturbations, deterioration of the characteristics of the sensors, a control system structure based on intelligent technologies is proposed. The process of forming a “knowledge base” of a fuzzy controller is considered. The results of mathematical modeling of the longitudinal UAV control channel with a PID-controller and a fuzzy controller in the control loop are presented.
EN
The navigation system of a robot requires sensors to perceive its environment to get a representation. Based on this perception and the state of the robot, it needs to take an action to make a desired behavior in the environment. The actions are defined by a system that processes the obtained information. This system can be based on decision rules defined by an expert or obtained by a training or optimization process. Fuzzy logic controllers are based on fuzzy logic on which degrees of truth are used on sy‐ stem variables and has a rule‐base that stores the knowledge about the operation of the system. In this paper a fuzzy logic controller is made with the Python fuzzylab library which is based on the Octave Fuzzy Logic Toolkit, and with the Robot Operating System (ROS) for autonomous navigation of the TurtleBot3 robot on a simulated and a real environment using a LIDAR sensor to get the distance of the objects around the robot.
PL
Jednym z przykładów zastosowania regulatorów rozmytych jest ich wykorzystanie do sterowania instalacją ogrzewania nadmuchowego. W artykule przedstawiono badania modelu obiektu złożonego z jednej nagrzewnicy zastosowanej do utrzymania różnicy temperatur w dwóch pomieszczeniach. Ideą była chęć odpowiedzi na pytanie, czy do sterowania takim obiektem można zastosować regulator rozmyty o właściwościach przybliżonych do regulatora trójpołożeniowego. Wyniki badań potwierdziły zasadność stosowania tego rodzaju regulatora, gdyż jest on w stanie generować impulsy sterujące modelowaną przepustnicą na wlocie do obu modelowych pomieszczeń. Ponadto efektem badań był wniosek, iż można pominąć zadaną wartość temperatury w jednym z modelowych pomieszczeń na rzecz określania tylko różnicy tych temperatur w obu pomieszczeniach.
EN
Fuzzy Logic Controllers (FLC) are used in a variety of industrial solutions to control complex objects. Blowing heating is finding a growing number of supporters because it is ecological, guarantees the maintenance of an appropriate microclimate and does not cause problems with maintaining cleanliness of the rooms. Designing fuzzy controllers involves determining the membership function for the input and output quantities of the object for the adopted fuzzy sets, and then determining the inference rules, which are most often formulated on the basis of expert knowledge or based on the model of the controlled object. The proposed paper is the result of simulation tests of a physical model of two rooms heated by one heater. The system consists of two separate air containers connected to one channel, through which warm air is heated by a heater. The crosssection of the air inlet to each container can be changed by setting the throttle angle. The essence of the control consists in the appropriate selection of the amount of air flowing into each of the containers by changing the position of the throttle. The paper is an attempt to compare the control effects obtained in the system with classic controllers (PID or threeposition) and with an approximate fuzzy controller, whose inference rules should be adapted to the complex properties of the object and the applied executive elements.
PL
Regulatory trójpołożeniowe są najprostszymi i najbardziej popularnymi regulatorami w układach automatyki, w których jako element wykonawczy zwykle stosuje się silnik elektryczny pracujący w sposób nawrotny. W takich układach jakość regulacji określa się m.in. poprzez analizę amplitudy i częstotliwości występujących oscylacji, przy zmianach wartości zadanej i wprowadzanych zakłóceniach. Referat jest próbą porównania otrzymywanej jakości regulacji w układzie z klasycznym regulatorem trójpołożeniowym oraz w układzie z regulatorem rozmytym, którego reguły wnioskowania mają realizować przybliżone właściwości regulatora trójpołożeniowego. W referacie przedstawione zostaną wyniki badań wykonane w programie Matlab-Simulink. Będą one odpowiedzią m.in.: na pytanie, czy regulator rozmyty może pracować podobnie jak regulator trójpołożeniowy.
EN
Three-position controllers are the most popular and simplest controllers in automation systems, in which the electric motor working in a reversible manner was used as the executive element. Their important feature is that the control signal has only three different values. Such systems are usually used in industrial solutions where the requirements for the quality of regulation are not high. At present, with advanced computational techniques available, fuzzy controllers are eagerly used, which on the one hand are more understandable for operators due to the generation of signals directly understandable to humans, and on the other hand enable the achievement of the properties of systems that in classic solutions were not times available. The paper is an attempt to compare the quality of regulation obtained in a system with a three-position controller and in a system with an approximate fuzzy controller, whose inference rules are the implementation of simplified properties of the three-position controller. The implementation of the three-position characteristic in a fuzzy controller gives a view on new possibilities of using such systems. The paper presents the results of tests performed in the Matlab-Simulink program. They will be the answer, among others: what quality of regulation can be obtained and how can oscillations be reduced.
EN
This paper presents the design, simulation and comparative evaluation of both a classic proportional-integral (PI) controller and a fuzzy logic PI controller applied to the output voltage control of a DC-DC buck converter. The performance comparison was done in terms of overshoot and settling time simulated in Matlab-Simulink. Results demonstrated that the fuzzy logic PI controller has a superior performance compared to the classic PI controller, furthermore the design becomes simpler, since it is not necessary to find the mathematical model of the system to be controlled.
PL
W pracy przedstawiono projektowanie i badania symulacyjne układów sterowania przekształtnika DC-DC opartych na klasycznym regulatorze typu PI i regulatorze PI, zrealizowanym z wykorzystaniem logiki rozmytej. Zarówno projektowanie jak i badania symulacyjne zostały przeprowadzone przy użyciu programu Matlab – Simulink. Uzyskane wyniki wskazuję na lepsze właściwości układu sterowania zrealizowanego w logice rozmytej.
PL
W artykule przedstawiono mankamenty i problemy metrologiczne w pomiarach prądu i napięcia w układach pomiarowych składających się z kaskadowego połączenia wzmacniacza operacyjnego, filtru dolnoprzepustowego, przetwornika analogowo cyfrowego oraz mikroprocesorowego systemu zbierania danych. Autorzy pracy podali także zalety sterowania rozmytego w układach cyfrowych oraz możliwość wykorzystania tego inteligentnego sterownika w układzie automatycznej korekcji wzmocnienia pozwalającego na modyfikacje stałej przetwarzania analogowego toru w sposób ciągły. W niniejszej pracy także opisano także przyczynę powstania błędu powierzchniowego sterownika Mamdani’ego oraz jego niwelację i wpływ na właściwości metrologiczne układu korekcji.
EN
The paper presents shortcomings and metrological problems in the measurement of current and voltage in measurement systems consisting of a cascade connection of an operational amplifier, a low-pass filter, an analogue-digital converter and a microprocessor data acquisition system. The authors also gave the advantages of fuzzy control in digital circuits and the possibility of using this intelligent controller in the automatic gain correction system allowing modification of the gain factor analog path in a continuous manner. This paper also describes the cause of the surface error of the Mamdani controller and its leveling and influence on the metrological properties of the correction system.
8
Content available remote Coordinated design of PSS and TCSC based on Fuzzy controller using global signals
EN
This paper presents a modified chaotic gravitational search algorithm (CGSA) as a novel heuristic algorithm for coordinate design of fuzzy logic controller-based thyristor controlled series capacitor (FLC-TCSC) and power system stabilizers (PSSs) in multi-machine power system. The coordinate design of PSS and FLC-TCSC damping controllers is converted to a single optimization problem with the time-domain objective function which is solved by the proposed CGSA algorithm which has strong ability for finding the most optimistic results. By minimizing the employed fitness function in which oscillatory characteristics between areas are included, the interactions among the FLC-TCSC controller and PSS under transient conditions in the multi-machine power system are enhanced. The generator speed and the electrical power are chosen as global input signals. The system performance is assessed through the time multiplied absolute value of the error (ITAE), Eigenvalues and figure of demerit (FD) analysis performance indices. The robustness is tested by considering several operating conditions to establish the superior performance with the proposed controller over the other stabilizers.
PL
W publikacji przedstawiono projekt sterownika rozmytego, którego zadaniem jest wykazanie zależności pomiędzy czynnikami stresogennymi, a stresem i zaangażowaniem w pracę studentów przed zbliżającym się terminem oddania pracy czy ważnym egzaminem. Opisywany projekt jest rozwiązaniem w pełni autorskim, którego koncepcją jest stworzenie narzędzia na użytek wykładowców uczelni wyższych. Wprowadzane do sterownika dane generują wynik, który może być zastosowany w celu lepszego zrozumienia studenta i zwiększenia świadomości o problemie czynnika ludzkiego w osiąganych przez słuchacza efektach. W projekcie wykorzystano oprogramowanie Matlab z pakietem Fuzzy Logic Toolbox. Zaprezentowano pracę układu w oparciu o próbki danych testowych, które symulują czynniki stresogenne. Przedstawiono płaszczyzny sterowania, które umożliwiają analizę pracy układu oraz zaprezentowano wyniki symulacji układu w pakiecie Simulink z zadanymi wartościami sygnałów wejściowych.
EN
The publication describes a project of a fuzzy controller which demonstrates the relationship between stress factors and stress, commitment to student work before the deadline or an important exam. This project is an original solution made by the authors, the concept of which is to create a tool for university lecturers. The data generated by the fuzzy controller indicate a result which might be used to better understand the student as well as increasing the awareness of the human factor problem in the results obtained by the student. The project uses Matlab software with the Fuzzy Logic Toolbox. The authors present the performance of the system based on text data samples for the research, which simulate stress factors. The article also presents control surfaces, due to which it is possible to analyse the controller’s performance and show the simulation process with the preset input values, in the Simulink software package.
EN
The most problem of direct torque control are high torque ripple and Settling time to overcome this problem an efficiency Backstopping speed controller are proposed. This paper makes a comparison of the effectiveness of three PI speed controller based direct torque control, the first one is the classical PI speed controller (CL-PISC), the second are no Adaptive Backstepping controller (NABACKSC), and the third type are adaptive fuzzy PI controller (AF-PISC). The parameters of adaptive fuzzy PI are dynamically adjusted with the assistance of fuzzy logic controller. The non-Adaptive Backstopping controller is designed based on the Lyapunov stability theorem. The direct torque control is very adapted for electric propulsion systems; we apply this new strategy for an 15 Kw induction motor. The proposed PI controllers are simulated in MATLAB SIMULINK environment. The simulation results confirmed that the NA-BACKSC, present robust and the best dynamic behavior on direct torque control compared to AF-PISC and CL-PISC.
11
Content available remote Wykorzystanie logiki rozmytej w badaniach petrofizycznych
PL
Praca ta stanowi próbę wprowadzenia logiki rozmytej (ang. fuzzy logic) do zagadnień petrofizycznych. Logika rozmyta jest metodą zasadniczo różniącą się od innych metod obliczeniowych, takich jak np. sieci neuronowe. Przede wszystkim operuje na zbiorach rozmytych, wykorzystując wyrażenia lingwistyczne oraz rozmyte zależności i rozmyte reguły postępowania. W pracy przedstawiono działanie schematu obliczeniowego zwanego sterownikiem rozmytym, zastosowanego do parametrów opisujących właściwości skał. Przeprowadzono obliczenia pozwalające przetestować metodę, wyliczając porowatość na bazie zestawu innych parametrów. Skuteczność metody pokazano poprzez zestawienie z wynikami rzeczywistymi. Korelacja była zadowalająca, wynosiła powyżej 0,840 – nawet do 0,880 dla pełnego zbioru danych.
EN
This work is an attempt to introduce fuzzy logic to petrophysical problems. Fuzzy logic improved by Zadeh in 1965, unlike other mathematical methods like classical logic or neural network, is based on fuzzy sets with the use of fuzzy rules, linguistic variables and fuzzy connections. Descriptions of this method are shown in the paper. The work of the fuzzy controller was demonstrated. Experiments were carried out with the use of petrophysical parameters. The efficiency of this method was shown by a comparison between the real and obtained data. The correlation coefficient was over 0.840 – even up to 0.880 for a full set of data.
PL
W artykule przedstawiono konwencjonalne kryterium symetrii dla modelu przekształtnikowego układu napędowego. Sformułowano koncepcję oraz scharakteryzowano etapy strojenia regulatora rozmytego. Zaprezentowano uzyskane charakterystyki sterowania dla wybranych wyjściowych funkcji przynależności.
EN
The paper presents the conventional symmetry criterion for the model of the converter drive system. The concept of the fuzzy controller was formulated and the tuning stages were characterized. The obtained control characteristics for the selected output membership function were presented.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3743--3749, CD 1
PL
Modelowanie rozmyte jest powszechnie stosowane w wielu dziedzinach przemysłu. Jednym z zastosowań jest implementacja w sterowniku układu ABS. Modulowanie ciśnienia hydraulicznego w celu zabezpieczenia kół przed zablokowaniem się podczas hamowania jest wyjątkowo złożonym procesem. Na dynamikę hamowanego koła wpływają zarówno ciśnienie generowane przez pedał hamulca jak również rodzaj nawierzchni, chwilowy współczynnik tarcia opony o podłoże, warunki atmosferyczne oraz bezwładności. Proces ten jest wyjątkowo złożony, podlegający zakłóceniom o różnym typie i wartościach przez co stworzenie dokładnego modelu matematycznego jest praktycznie niemożliwe. Kontrola poślizgu hamowanych kół możliwa jest poprzez zastosowanie sterownika rozmytego, modulatorów ciśnienia oraz systemu kontrolno – pomiarowego. Autor przedstawia rozwiązanie sterownika rozmytego zastosowanego w lotniczym układzie ABS. W wyniku modelowania i symulacji otrzymano model regulatora rozmytego spełniającego stawiane wymagania.
EN
Fuzzy Logic provides a method to approach a control problem that focuses on what the system should do rather than modeling how it works. Fuzzy modeling is commonly used in many industry areas. One solution is the ABS system controller implementation. Modulating the hydraulic pressure in order to protect the wheels from blocking during braking is an extremely complex process. Braking wheel dynamics is affected by the hydraulic pressure generated by the brake pedal as well as surface type, friction coefficient between tire and the ground, weather conditions and inertias. Creating an accurate mathematical model of such interfered process is almost impossible. Wheel skid control can be performed by the Fuzzy Controller, pressure modulator, measuring and control system. The author presents the Fuzzy Logic solution used in the aviation ABS system. As a result of modeling and simulation the Fuzzy Controller model that meets all necessary requirements was obtained.
PL
Artykuł jest kontynuacją badań nad możliwościami zastosowań systemów rozmytych oraz systemów rozmytych wyższych rzędów do sterowania filtrami powietrza. Artykuł prezentuje również autorskie implikacje rozmyte i wykorzystanie ich w interwałowym sterowniku rozmytym typu 2. Zmiennie wejściowe, którymi są poziomy stężenia tlenków azotu, opisane są przy użyciu interwałowych zbiorów rozmytych typu 2. Przy użyciu reguł typu IF-THEN sterownik oblicza wartość nastaw filtra. Uzyskane wyniki są w bardzo wysokim stopniu zgodne z danymi przekazanymi przez eksperta.
EN
This article is a continuation of research on the possibilities of applications of fuzzy systems and fuzzy systems of higher order to control the air filters. The article presents the author’s fuzzy implications and use of them in the interval type 2 fuzzy controller. Variable inputs which are the concentration’s levels of nitrogen oxides described by linguistic variables, interval type 2 fuzzy sets using the rules of the type IF-THEN controller calculates the filter settings. The results are highly correlated to a data provided by the expert.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wybranych parametrów zakłóceń na jakość sterowania automatycznego układu z regulatorem klasycznym PID oraz optymalnie nastrojonym regulatorem rozmytym o założonej strukturze. Na podstawie przedstawionych wyników symulacji pracy odlewniczego elektrycznego pieca oporowego dokonano oceny jakości sterowania dla przyjętych całkowych kryteriów jakości sterowania. Ocenie poddano błąd sterowania oraz kształt sygnału sterującego obiektem.
EN
The article presents the selected, interference parameters (form, amplitude and frequency) influencing the quality of automatic steering system with classical PID regulator, and optimally tuned fuzzy regulator with formed structure. Based on the presented results of simulation process of electrical resistance furnace, the evaluation of steering quality for adopted criteria has been made. The steering failure and the form of object’s steering signal was evaluated.
EN
The article presents a model of a permanent magnet synchronous motor and the PWM inverter. The use of the angular speed fuzzy controller in the control system drive was proposed. The general procedure for tuning the fuzzy controller with using the nonlinear programming method was formulated. The simulation tests of the drive model for various load torques have been carried out. The results of simulation tests are presented as time curves of the stator phase currents, the angular speed and the electromechanical moment.
PL
W artykule przedstawiono model silnika synchronicznego z magnesami trwałymi oraz przekształtnika PWM. Zaproponowano zastosowanie regulatora rozmytego prędkości kątowej w układzie sterowania napędu. Sformułowano ogólną procedurę strojenia regulatora rozmytego z zastosowaniem metody programowania nieliniowego. Przeprowadzono badania symulacyjne modelu napędu dla zmiennych wartości momentu obciążenia. Rezultaty badań zaprezentowano w postaci przebiegów czasowych prądów fazowych stojana, prędkości kątowej oraz momentu elektromechanicznego.
PL
W artykule przedstawiono model silnika indukcyjnego zasilanego z przekształtnika mocy. Zaprezentowano regulator rozmyty typu Mamdaniego o podwójnej strukturze oraz omówiono jego etapy działania. Przedstawiono układ równań różniczkowych opisujących silnik indukcyjny. Zrealizowano model symulacyjny napędu prądu przemiennego. W układzie sterowania przekształtnika zastosowano rozmyty regulator prędkości kątowej oraz histerezowy regulator prądu. Procedurę strojenia regulatora rozmytego zrealizowano z zastosowaniem metody sekwencyjnego programowania kwadratowego. Przeprowadzono badania symulacyjne napędu w warunkach rozruchu dla stałej prędkości kątowej oraz różnych momentów obciążenia. Rezultaty badań symulacyjnych zaprezentowano w postaci przebiegów czasowych napięcia międzyfazowego, prądu fazowego, prędkości kątowej oraz momentu elektromagnetycznego.
EN
The paper presents the model of an induction motor fed by the power converter. The Mamdani fuzzy controller of dual structure is presented. The stages of operation of this controller are discussed. The system of differential equations describing an induction motor is given. The simulation model of the alternating current drive was formulated. The control system of the converter includes a fuzzy angular velocity controller and a hysteresis current controller. The tuning procedure of the fuzzy controller was carried out by means of the sequential quadratic programming method. The simulation tests of starting the drive were performed with constant reference angular speed and with various load torques. The results of simulation tests were presented as time characteristics of: the phase-to-phase voltage, the phase current, the angular speed and the electromechanical torque.
PL
W referacie przedstawiono podstawowe struktury regulatorów rozmytych wraz z zależnościami opisującymi bazę reguł. Określono ogólne warunki ciągłości metod defuzyfikacji stosowanych do przekształcania zbiorów rozmytych na wartości skalarne. Przedstawiono metodę aproksymacji regulatora rozmytego przy zastosowaniu quasi-liniowego modelu rozmytego. Dla metody wnioskowania Takagi-Sugeno-Kanga wyznaczono zmienną wyjściową poprzez sumowanie wyjść poszczególnych podsystemów liniowych. Opracowany quasi-liniowy model rozmyty przypisuje każdemu obszarowi przestrzeni wejściowej regulatora określony podsystem liniowy. Dla zaproponowanego quasi-liniowego modelu rozmytego sformułowano uogólnienie kryterium Hurwitza.
EN
The paper presents the basic structures of fuzzy controllers with dependencies describing the rule base. General conditions for the continuity of defuzzification methods have been determined. These defuzzification methods are used to convert fuzzy sets to scalar values. The approximation method of the fuzzy controller using a quasi-linear fuzzy model is shown. For Takagi-Sugeno-Kang inference methods were determined output variable by summing outputs of each sub-linear. Developed quasi-linear fuzzy model assigns each area of the input space controller defined linear subsystem. The generalization of Hurwitz criterion for the proposed quasi-linear model was formulated.
19
Content available remote Hierarchical fuzzy logic systems and controlling vehicles in computer games
EN
This paper presents a possible application of fuzzy logic systems to control vehicles in computer games. A new architecture of a fuzzy logic system is here proposed: Hierarchical Fuzzy Controller, that is composed of several fuzzy controllers in their classic meaning. ”Hierarchical” means that fuzzy sets produced as output of one of fuzzy controllers are then processed as input of another fuzzy controller. The use of such a controller significantly enhances the possibilities of computational intelligence methods in singleplayer games, i.e. where the enemy is controlled by an agent simulating real behaviour (movement, decisions, etc.). The proposal of an original architecture of Hierarchical Fuzzy Controller, built with fuzzy controllers (in the sense of Mamdani), and discussing advantages of using this architecture to control military vehicles in a 2D single-player game, in comparison to classic fuzzy controllers, are the main scope of the paper.
EN
This paper examines the problem of designing a robust H∞ fuzzy controller with D-stability constraints for a class of nonlinear dynamic systems which is described by a Takagi–Sugeno (TS) fuzzy model. Fuzzy modelling is a multi-model approach in which simple sub-models are combined to determine the global behavior of the system. Based on a linear matrix inequality (LMI) approach, we develop a robust H∞ fuzzy controller that guarantees (i) the L2-gain of the mapping from the exogenous input noise to the regulated output to be less than some prescribed value, and (ii) the closed-loop poles of each local system to be within a specified stability region. Sufficient conditions for the controller are given in terms of LMIs. Finally, to show the effectiveness of the designed approach, an example is provided to illustrate the use of the proposed methodology.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.