Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aromat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zmiany przepisów Unii Europejskiej wynikają z ponownej oceny substancji dodatkowych przez EFSA lub z wniosków producentów o rozszerzenie zastosowania dopuszczonych substancji. W artykule przedstawiono zmiany ustawodawstwa w zakresie substancji konserwującej o nazwie sorbinian wapnia, barwnika E 120 oraz dopuszczenia związków fosforu do produktów na rożnie (np. kebabów). Zmiany przepisów UE w zakresie aromatów wynikają z oceny przez EFSA aromatu eter rumowy.
EN
The European Union legislation has been amended because of the re- evaluation of approved food additives by EFSA or as a result of food producer application on new uses of authorized food additives. The amendments of the EU legislation as regards preservative calcium sorbate, colour E 120 and the use of stabilizers - phosphate compounds in frozen vertical meat spits are presented in the article. The EU legislation on flavourings has been amended because of EFSA opinion on flavouring rum ether.
PL
W 2012 r. ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 872/2012 ustanawiające unijną listę substancji aromatycznych dopuszczonych do żywności. Na tej liście znajdują się zarówno substancje aromatyczne już ocenione przez EFSA, jak i takie, których bezpieczeństwo dopiero będzie poddane ocenie. W zależności od wyników oceny przez EFSA unijna lista ulega zmianom – dopisywane są substancje, które nie budzą zastrzeżeń, natomiast substancje niemające pozytywnej oceny są wykreślane. Środki spożywcze zawierające aromaty muszą być oznakowane zgodnie z przepisami UE. Aby ułatwić oznakowanie żywności zawierającej aromaty, Komisja Europejska opracowała projekt przewodnika pt. „Pytania i odpowiedzi dotyczące oznakowania aromatów w środkach spożywczych przeznaczonych dla konsumenta”.
EN
In 2012, the Commission Regulation (EU) No 872/2012 adopting the list of flavouring substances was published. The Union list covers substances, safety of which has already been confirmed by EFSA as well as the substances intended to be assessed by EFSA in near future. Depending on conclusions of EFSA opinions, the Union list is being changed – substances which are not of the safety concern are added to the Union list and substances risky for the consumer health are deleted from the list. Labeling of foodstuffs containing flavourings have to be in line with the EU legislation. In aim to facilitate labeling of flavoured food, the European Commission prepared the draft of the guidance document “Questions and answers on labeling of flavouring in foodstuffs intended to the consumer”.
PL
Aromaty naturalne są jednym z rodzajów aromatów zdefiniowanych w przepisach Unii Europejskiej. Przepisy te szczegółowo określają zasady oznakowania aromatów naturalnych w wykazie składników produktu. Rodzaj zastosowanego aromatu ma również wpływ na możliwość umieszczania wizerunku owocu lub innego składnika na etykiecie produktów aromatyzowanych, w których dany składnik bezpośrednio nie występuje.
EN
Natural flavourings are one of the kinds of flavourings, defined in the European Union legislation. The rules of the natural flavourings labelling are also described in the legislation. The possibility of the use a picture of fruit or another ingredient on the label of flavoured product depends on what kind of flavourings are added to the product.
EN
Due to the significant changes on the beer market the flourishing development of small and craft breweries is clearly observed. Upgraded consumers’ expectation led to many technological challenges in brewing process resulting in novel methods of manufacturing of many different beer types. As bitterness and aroma are two crucial quality features of beer and many scientific efforts have been done especially in the area of hop aroma. Despite the predominant impact of main beer flavor compound e.g. linalool, other substances also contribute to the hoppy beer aroma through additive or synergistic effects not only raw materials used but also hopping regimes contribute as well to final flavor release though several new methods of hopping, particularly dry hopping have been developed.
6
PL
W badaniach wykorzystano kawę zieloną z Brazylii i Etiopii, którą poddano procesowi palenia. W próbkach pobieranych w trakcie prażenia porównywano suchą masę, kwasowość, zawartość cukrów bezpośrednio redukujących, polifenoli ogółem, przeciwutleniaczy oraz przeprowadzono oznaczenie składników aromatu kawy (GC-MS). Wyniki badań świadczą o silnym wpływie procesu palenia na jakość sensoryczną i fizykochemiczną kaw. W próbkach obu gatunków kaw prażenie powodowało wzrost zawartości cukrów bezpośrednio redukujących i kwasowości. Zauważono niewielki spadek zawartości polifenoli i aktywności przeciwutleniającej. Kawy zielone charakteryzowały się ograniczonym profilem związków lotnych, natomiast na bogaty profil zapachowy kaw palonych wpływały głównie pirazyny, ketony i pochodne furanu.
EN
Green coffee from Brazil and Ethiopia were used for the presented investigations. The coffee samples were received during roasting process. The content of dry weight, acidity, reducing sugars, total polyphenols and antioxidant activity were analysed in the study. The coffee aroma compounds were also determined. The results obtained indicate a strong influence of roasting process on sensory and physicochemical quality of the coffees. For both coffee species roasting resulted in an increase of reducing sugar contents and acidity. A slight decrease of polyphenol contents and antioxidant activity was noted. Green coffees had a limited volatile profile. Rich aroma profiles of roasted coffees were influenced mainly by pyrazines, furan derivatives and ketones.
PL
W Komisji Europejskiej trwają prace nad unijną listą substancji aromatycznych dopuszczonych do żywności oraz unijną listą produktów początkowych dla aromatów dymu wędzarniczego stosowanych w produkcji żywności. Opracowano projekty rozporządzeń ustanawiających ww. listy. W artykule przedstawiono najważniejsze zapisy zawarte w projektach ww. aktów prawnych.
EN
The European Commission is still working on the EU list of flavouring substances and the Union list of primary products for smoke flavourings intended to be used in food products. The drafts of the regulations establishing the mentioned above lists have been prepared. In the article, the most important points of the drafts of the regulations are described.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie opracowanych (w wyniku badań własnych) profili zapachowych charakteryzujących różne etapy reakcji Maillarda. Reakcje przeprowadzano w warunkach symulujących pieczenie/opiekanie mięsa. Reagentami były lizyna i ryboza. Podstawą do opracowania rozrzutu cech aromatycznych była analiza związków lotnych (GC-MS). Zamiast nazw substancji wykorzystano ich cechy sensoryczne. Uzyskano w ten sposób profil specyficznych "nut" zapachowych, które mogą stanowić wskaźnik stopnia zaawansowania reakcji nieenzymatycznego brązowienia. Profil taki można wykorzystać do przygotowywania szczegółowych deskryptorów sensorycznych odzwierciedlających cechy jakościowe mięsa.
EN
The aim of the investigations was to elaborate the profiles of flavor that have been obtained as a result of various stages of Maillard's reactions. These reactions were held in such conditions that imitated baking/broiling browning of meat. Lysine and ribose were used as reagents. The basis of the description of the distribution of aroma features was the analysis of the volatile compounds (by GC-MS method). The sensory features of the volatile compounds were used instead of the names of them. It was the way in which the specific profile of the single score of flavour has been obtained. These single flavour features can be the markers of the degree of the advancement of the non-enzymatic browning reaction. This profile could be used for preparing of the detailed sensory descriptors that reflect the features of meat's quality.
PL
Nowa ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 8 stycznia 2010 r. wdraża pakiet rozporządzeń unijnych z 2008 r. Wnosi ona zmiany w przepisach prawnych dotyczących znakowania żywności. W artykule przedstawiono zasady znakowania żywności zawierającej substancje dodatkowe oraz aromaty, uwzględniając nowe wymagania.
EN
The new Polish Act on Safety of Food and Nutrition from 8 January 2010 implements a package of EU regulations from 2008. It introduces the changes in the legislation on food labeling. In the paper, the author presents the rules of law in labeling food containing food additives and flavourings, taking the new requirements into account.
PL
W artykule omówiono stan prac nad opracowaniem wspólnotowych wykazów substancji dodatkowych oraz substancji aromatycznych dopuszczonych do żywności. Wykazy te będą stanowiły załączniki do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności oraz nr 1344/2008 w sprawie aromatów.
EN
State of play of Community lists of food additives and flavoring substances is presented in the article. The mentioned Community lists will be published as the annexes to Regulation (EC) No 1333/2008 on food additives and Regulation (EC) No 1334/2008 on flavorings.
PL
W artykule przedstawiono podstawy chromatografii gazowej w połączeniu z olfaktometrią (GC-O) i wykorzystanie tej metody w identyfikacji kluczowych związków zapachowych żywności. W metodzie GC-O nos człowieka jest detektorem w chromatografii gazowej, co pozwala na rejestrację wrażeń zapachowych razem z danymi uzyskiwanymi za pomocą "klasycznych" detektorów. Jest to metoda umożliwiająca identyfikację związków istotnych dla tworzenia zapachu produktu wśród niejednokrotnie setek związków lotnych, spośród których większość nie wykazuje aktywności zapachowej. W artykule omówiono warianty tej metody, jej zastosowanie oraz istotne wymagania dla badanych próbek.
EN
In this article, the backgrounds of GC-O (gas chromatography – olfactometry), and its application in the identification of key aroma compounds in food are described. GC-O technique uses human nose as a detector in gas chromatography, which enables a registration of odor impressions along with signals acquired by "classical" detectors. This technique enables identification of key odorants among sometimes hundreds of volatile compounds, of which majority is flavor non-active. In the article, variants of GC-O, requirements for sample preparation and some applications are described.
PL
Seria kryzysów dotyczących żywności i pasz wykazała słabe strony legislacji Unii Europejskiej. W Białej Księdze dotyczącej bezpieczeństwa żywności wskazano na potrzebę uaktualnienia przepisów żywnościowych oraz kształtowania polityki na podstawie danych naukowych. W Białej Księdze Komisja zaproponowała podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, m.in. opracowanie przepisów ramowych obejmujących cały łańcuch produkcji żywności, tj. od pola do stołu. W ramach realizacji nowej polityki dotyczącej bezpieczeństwa żywności zostały opracowane rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów.
EN
A series of crisises concerning human food and animal feed has exposed weaknesses of food legislation within the EU. The White Paper on food safety emphasizes the need for a policy based on the scientific opinion and up-to-date legislation. In the White Paper the Commission has proposed a number of measures in aim to ensure the food safety, among others - an improved legislative framework covering all aspects of food products "from farm to fork". The new regulations of the European Parliament and of the Council on food additives, flavourings and enzymes have been published as a result of the new policy on the food safety.
13
Content available remote Substancje decydujące o smaku
PL
W artykule przedstawiono naturalne, półsyntetyczne i syntetyczne środki słodzące; ponadto opisano substancje wzmacniające smak oraz przyprawy i aromaty zarówno naturalne jak i syntetyczne.
EN
In the paper the natural and synthetic sweeteners are presented. Moreover the flavour enhancers, as well as natural and synthetic seasonings and fragrances are described.
PL
Obowiązujące obecnie dyrektywy Unii Europejskiej zawierają ogólne przepisy dotyczące stosowania aromatów w żywności. Obecnie trwa proces oceny bezpieczeństwa substancji aromatycznych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Po zakończeniu oceny zostanie sporządzona lista substancji aromatycznych dopuszczonych do żywności, która będzie stanowić załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie aromatów i składników żywności o właściwościach aromatyzujących. Rozporządzenie to zastąpi dyrektywy dotyczące aromatów i wniesie nowe wymagania dla państw członkowskich oraz producentów żywności w zakresie aromatów.
EN
The directives of the European Union, which are in force now, contain general requirements on flavouring use in food production. Safety of flavouring substances is being evaluated now by the European Food Safety Authority (EFSA). When the safety evaluation is completed, the list of flavouring substances permitted in food will be worked out. This list will be put as an annex to the Regulation of the European Parliament and Council on flavourings and food ingredients with flavourings properties. The directives on flavourings will be replaced by the regulation which contains new requirements for Member States and food producers.
15
Content available remote Produkcja aromatów do syntez w Petrochemii - Blachownia S.A.
PL
Mikrokapsułkowanie jest techniką stosowaną coraz częściej do zamykania aromatów w osłonkach. Od rozwinięcia tej metody powstało wiele jej udoskonaleń. Dzięki nim coraz lepiej udaje się chronić aromaty przed degradacją zachodzącą w procesach technologicznych i podczas przechowywania. W artykule przedstawiono rodzaje nośników stosowane przy mikrokapsułkowaniu aromatów, najczęściej używane w tym procesie metody, sposoby uwalniania aromatów z otoczki.
EN
Microencapsulation is a practical technique used more often to closing aromas in envelope. From the moment this method was developed many improvements have been done. Encapsulation protects aroma compounds against degradation that takes place during processing. Different types of carriers, methods of aromas releasing from envelope are described in this paper.
PL
W przemyśle spożywczym są stosowane substancje dodatkowe do żywności, klasyfikowane jako identyczne z naturalnymi. Najwięcej w tej grupie występuje aromatów i barwników. Są to substancje otrzymywane w wyniku syntezy chemicznej, ale mające naturalne odpowiedniki. Jednak, biorąc pod uwagę ich budowę stereochemiczną, nie zawsze są one identyczne z naturalnymi. Dotyczy to często spotykanych w przyrodzie związków chiralnych, które mogą występować w formie izomerów optycznych. Źródłem optycznie czynnych substancji są wyłącznie organizmy żywe, które najczęściej wytwarzają jeden z izomerów w większej ilości. Chiralne są białka i węglowodany: aminokwasy występują w białkach tylko w formie L, podczas gdy węglowodany zbudowane są z D-sacharydów. Chiralne są często związki zapachowe. Syntetycznie otrzymane odpowiedniki takich związków są zawsze racematami. Dlatego trudno uznać je za identyczne z naturalnymi, które wykazują wysoką czystość optyczną jednego izomeru tym bardziej, że izomery mogą różnić się aktywnością biologiczną, a także zapachem.
EN
Commonly used food additives are classified as nature identical. They mostly belong to aromas and pigments. They are the same compounds as those occure in the nature, although chemicaly synthetized. However, taking into account their sterochemical structure, not always identical to their natural counterparts. It applays to chiral compounds, occuring in the form of enantiomers. The only source of opticaly active compounds are living organisms, which more often produce one isomer with optical excess. Proteins and carboxydrates are chiral: aminoacids in proteins occure only in L-forms, while carboxydrates are build from D-saccharides. Most often chiral are flavour compounds. Synthetic counterparts of such components are recemates. That is way they shoud not be regarded as identical, when natural compounds show high optical purity of one isomer, more so because isomers may differ in their biological activity, also character of odour.
18
Content available remote p-Ksylen w PKN ORLEN S.A.
PL
Przedstawiono dane dotyczące rynków p-ksylenu, technologie produkcji aromatów i projekt budowy światowej klasy Kompleksu Paraksylenu w Płocku.
EN
A review with 24 refs. covering p-xylene markets, aromatics manufg. processes, and a (400:80:40 Gg/year) p-xylene–benzene–o-xylene plant to be put on stream in 2009.
19
Content available remote Aromaty w przemyśle chemicznym
PL
Środki zapachowe wchodzą w skład kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i artykułów spożywczych. W przemyśle perfumeryjnym używa się ok. 3000 aromatów. Pojedyncze produkty mogą zawierać od 10 do 300 związków. Największą liczbę zawierają kosmetyki, zwłaszcza perfumy, wody kolońskie, toaletowe i po goleniu oraz dezodoranty. Dezodoranty są kosmetykami jednymi z najczęściej stosowanych, są również najczęstszymi źródłami alergii. W 71 dezodorantach zidentyfikowano aż 226 różnych związków chemicznych. Zawartość środków zapachowych w perfumach sięga 20%, w wodach kolońskich 8%. Zapachów używa się w mydłach, pastach do zębów, płynach do płukania ust. Wchodzą w skład produktów domowych, w tym detergentów, środków czyszczących, zmiękczaczy, aerozoli odświeżających, past i wosków. Dodawane są do produktów przemysłowych (chłodziwa do skrawania metali, płyny galwanizacyjne, farby, guma, plastiki, insektycydy, herbicydy, klimatyzatory). Niepożądane reakcje może powodować papier, w tym pieluszki, chusteczki i serwetki kosmetyczne, papier toaletowy. Naturalne aromaty, jak cynamon, goździki, wanilia, kardamon dodawane są do żywności, napojów, pastylek do ssania, gum do żucia, słodyczy, lodów, tytoniów. W wielu krajach środki zapachowe uczulają coraz częściej i alergia ta zajmuje już 2 miejsce po uczuleniu na nikiel. Ocenia się, że u 1% populacji nie selekcjonowanej występuje nadwrażliwość na produkty zapachowe, najczęściej objawiająca się pod postacią alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, pokrzywki kontaktowej oraz reakcji fototoksycznych. Zmiany skórne dotyczą różnych okolic skóry, w tym twarzy, szyi, dołów pachowych (indykator alergii na aromaty), a także rąk. U 30-45% pacjentów zapachy są przyczyną złej tolerancji kosmetyków. Aromaty otrzymuje się z produktów naturalnych (pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego), są też syntetyzowane. Naturalne olejki eteryczne, używane są również w aromatoterapii. Do skriningowego badania alergii kontaktowej na środki zapachowe służą mieszaniny (koktajle) kilku związków, wprowadzone w 1977 r. przez Larsena. W skład fragrance mix wchodzi 8 produktów: aldehyd i alkohol cynamonowy, eugenol i izoeugenol, geraniol, hydroksycytronellal, aldehyd amylocynamonowy, mech dębowy. Mieszanina ta daje niekiedy odczyny fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne. Obecnie częściej uczula mech dębowy, rzadziej alkohol i aldehyd cynamonowy Około połowa pacjentów z alergią na mech dębowy reaguje również na kalafonię. Od lat 90-tych ubiegłego wieku zainteresowanie alergologów budzi nowy uczulający syntetyczny środek zapachowy. Jest nim Lyral ® 4-(4-hydroksy-4-metylo-pentylo)-3-cykloheksano karboksyl-aldehyd. Wchodzi w skład 30-50% produktów kosmetycznych obecnych na rynkach europejskich, zwłaszcza dezodorantów, a także kosmetyków po goleniu, lotionów do rąk i ciała, dając pozytywne reakcje u ok. 10% chorych z alergią na środki zapachowe.
EN
Fragrances are found in cosmetics, domestic chemistry and food. In perfume industry circa 3000 aromas are being used. Some products can contain from 10 to 300 substances. The greatest number contain cosmetics, especially perfumes, toilet waters and deodorants. Deodorants are most commonly used cosmetics and most popular sources of allergy. In 71 deodorants 226 fragrances were identified. Perfumes contain 20% of fragrances and toilet water 8%. Fragrances are used in soaps, tooth pastes, refreshing mouth solutions. They are included in domestic products, such as detergents, cleaning agents, aerosols, pasts and waxes. They are added to industry products (oil and cooling fluids, galvanic fluids, dyes, rubber, plastics, insecticides, herbicides and air conditioners). Adverse reactions can be caused by paper, including cosmetic handkerchiefs, napkins and toilet paper. Natural fragrances like cinnamon, cardamom, vanilla, clove are added to food, drinks, tablets, chewing gums, sweets, ice creams and tobacco. In many countries fragrances sensitize even oftener, and this type of allergy has second place right after nickel allergy. It has been assessed, in 1% of general population a hypersensitivity to fragrances occurs. Mostly it emerges in a form of allergic contact dermatitis, urticaria and phototoxic reaction. Skin lesions affect different body parts, for example face, neck, armpit or hands. In 30-45% patients fragrances cause bad toleration to cosmetics. Aromas are gained from natural products (animals or plants), they are also synthesized. Natural ethereal oils are used in aromatherapy. For screening tests to fragrance allergy cocktails made of few substances are used. They were introduced in 1977 by Larsen. Fragrance mix contains 8 products, cinnamic aldehyde and cinnamic alcohol, eugenol, isoeugenol, geraniol, hydroxyl-citronellal, amylcinnamaldehyde and oakmose absolute. This allergen gives sometimes false negative or false positive reaction. Recently oakmose absolute sensitize more often than cinnamic aldehyde and cinnamic alcohol. Circa half of patients with allergy to oakmose absolute reacts also to colophony. Since 90' former aged scientists are interested in new synthetic sensitizing fragrance Lyral ® 4-(4-hydroksy-4-metylo-pentylo)-3-cykloheksano carboksyaldehyde. It is used in 30-50 % of cosmetics found in European market, especially in deodorants, hand and body lotions. It gives 10% of positive reactions in patients allergic to fragrances.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.