Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość osadów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy jest ocena stopnia zanieczyszczenia osadów dennych umożliwiająca analizę potencjalnych możliwości wykorzystania osadów dennych, w sposób wykluczający zagrożenie dla środowiska, przy wykorzystaniu stosowanych kryteriów jakości i toksyczności osadów oraz w świetle obowiązujących przepisów prawnych. W pracy oceniono jakość i określono możliwości zagospodarowania osadów dennych wydobytych z małych zbiorników i cieków wodnych użytkowanych rolniczo, przy uwzględnieniu ich właściwości chemicznych, a w szczególności stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi. W efekcie powyższego opracowano schemat postępowania w zagospodarowaniu wydobytych osadów.
EN
The purpose of this study is to assess the level of bottom sediment contamination, allowing for the analysis of potential uses of bottom sediments, in a way that excludes environmental hazards, using the quality and sediment toxicity criteria and in the light of applicable laws. The work assessed the quality and defined the management of bottom sediments extracted from small reservoirs and watercourses utilized in agriculture, taking into account their chemical properties and in particular, the degree of heavy metals pollution. As a result of the above, a schematic diagram was drawn up on the management of the extracted sediments.
PL
Osady denne są wydobywane z dna rzek, jezior, kanałów, zbiorników retencyjnych oraz stawów w celu zwiększenia ich pojemności retencyjnej oraz poprawy walorów użytkowych. Wydobyty urobek, który nie zawiera substancji szkodliwych może być odpowiednio wykorzystany. Kierunek zagospodarowania osadów dennych jest uzależniony od ich właściwości chemicznych i fizycznych. W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania osadów dennych w rolnictwie, leśnictwie i budownictwie. Omówiono kryteria decydujące o technologii zagospodarowania osadów dennych. Ponadto zaproponowano własny schemat postępowania z wybagrowanymi osadami dennymi oparty na polskim prawodawstwie. Opierając się na wyżej wymienionym schemacie zaprezentowano potencjalne sposoby wykorzystania osadów dennych pochodzących z rzeki San. Charakterystyka chemiczna tych osadów wskazuje na ich umiarkowane zanieczyszczenie substancjami organicznymi i metalami ciężkimi, dlatego też mogą być zastosowane do użyźniania gruntów ujętych w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002 Nr 165 poz. 1359).
EN
Bottom sediments are extracted from the bottom of river, lakes, canals, reservoirs, and ponds in order the enhance their capacity and to improve the retention values. Excavated spoils, that does not contain harmful substances may be used. The direction of the management of bottom sediments depends on their chemical and physical properties. At work are examples of the use of bottom sediments in agriculture, forestry and construction. Discusses the criteria for sediment management technology. Proposed their own scheme to use dredging sediments in compliance with the Polish legislation. Based on the above diagram shows the potential ways to use bottom sediment from river San. Physico-chemical characteristics of the sediments indicates on their moderate pollution of organic substances and heavy metals, be used to fertilize the land included in the Regulation of Minister of the Environment of 9 September 2002 on the quality of soil and earth quality standards (2002 No 165 pos. 1359).
PL
W pracy zaprezentowano porównanie prowadzonej gospodarki osadami ściekowymi w 6 oczyszczalniach ścieków komunalnych o RLM od 50 000 do 400 000. Dla prowadzonej oceny istotnymi zagadnieniami były ilość i jakość oczyszczanych ścieków, funkcjonujący ciąg technologiczny przeróbki osadów, ilość i jakość produkowanych osadów oraz ich ostateczne zagospodarowanie. Znaczącym elementem oceny było również działanie w zakresie wprowadzania nowoczesnych technologii w aspekcie ograniczenia składowania osadów.
EN
The paper presents a comparison of realized wastewater sludge disposal processes in six municipal wastewater treatment plants with a pe of 50 000 to 400 000. For that evaluation, quantity and quality of raw wastewater, functioning line of sludge disposal, the quantity and quality of the produced sludge and their utilization were the important issues. A significant element of the assessment was also action in introducing modern technologies in the aspect of reducing the sludge storage.
EN
Sediments of two dam reservoirs in SE Poland, Zalew Zemborzycki (ZZ) and Brody Iłżeckie (BI) were studied. The sediments from both reservoirs were sampled in the transects perpendicular to the shoreline, at the river inflow and the frontal dam. The total concentration of Mn, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr and Ni was determined by ICP-EAS method after the sample digestion in the mixture of concentrated HNO3 and HClO4 acids. The statistical analyses: value intervals, mean values, variation coefficient, the median and the skewed distribution were performed. To estimate differences between the means for transects, Tukey’s test was applied with least significant difference (LSD) determination. The maps of the metal spatial distribution were drawn and sediment quality according to the geochemical and ecotoxicological criteria evaluated. Differences between the reservoirs in terms of heavy metals concentration in bottom sediments, and regularities in their spatial distribution were found. In the ZZ sediments the concentration was at the level of geochemical background (Zn, Cr), slightly (Cd, Cu, Ni) or moderately (Pb) contaminated sediments. The metal concentration in the sediments of the BI was up to eight times higher as compared to the ZZ. Moreover, sediments from the BI reservoir showed a greater variability of metal concentration than those from ZZ, which resulted from the dredging operation performed in the part of the reservoir. Metal concentration in sediments of the dredged part was ca. 2–5 times lower than in the undredged one, which indicates that after the dredging operation, accumulation of these metals was slight. The concentrations of Zn, Pb and Cd from the undredged part of BI were at the level of contaminated sediments and exceeded the probable effects level (PEL). In the ZZ, the greatest accumulation of metals occurred in the upper part of the reservoir and at the frontal dam, and the lowest in the middle part of the reservoir. In BI, the lower outflow of water in this reservoir caused a lower metal concentration in the sediments at the frontal dam, as compared with the other sediments in the undredged part of the reservoir. The results indicate that in small and shallow reservoirs, areas of accumulation of heavy metals depend on such factors as a parent river current, reservoir depth, water waving, reservoir shape (narrowing, coves/bays), and type of water outflow.
PL
Badano osady dwóch zbiorników zaporowych w SE Polsce - Zalewu Zemborzyckiego (ZZ) i zbiornika Brody Iłżeckie (BI). W obydwu zbiornikach osady pobrano w transektach prostopadłych do linii brzegowej, w dopływie rzeki oraz przy zaporze czołowej. Oznaczono całkowitą zawartość Mn, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr i Ni metodą ICP-EAS po zmineralizowaniu próbki w mieszaninie stężonego kwasu HNO3 i HClO4. Przeprowadzono analizę statystyczną wyników: zakresy, wartości średnie, współczynnik zmienności, mediana, skośność rozkładu. Do oceny różnic między średnimi dla transektów zastosowano test Tukey’a z wyznaczeniem najmniejszej istotnej różnicy (NIR). Opracowano mapy rozkładu przestrzennego metali oraz oceniono jakość osadów wg kryterium geochemicznego i ekotoksykologicznego. Stwierdzono różnice między zbiornikami pod względem zawartości metali ciężkich i ich rozmieszczenia przestrzennego w osadach. W osadach ZZ zawartość metali kształtowała się na poziomie tła geochemicznego (Zn, Cr), osadów słabo (Cd, Cu, Ni) lub miernie zanieczyszczonych (Pb). Zawartość metali w osadach BI była do ośmiu razy większa w porównaniu z osadami ZZ. Ponadto, osady zbiornika BI wykazały większą zmienność zawartości metali niż osady ZZ, co wynikało z zabiegu bagrowania, przeprowadzonego w jego części. Zawartość metali w osadach części bagrowanej była ok. 2–5 razy mniejsza niż w niebagrowanej, co wskazuje, że po zabiegu bagrowania ich akumulacja była niewielka. Zawartości Zn, Pb i Cd w części niebagrowanej BI były na poziomie osadów zanieczyszczonych i przekroczyły wartości PEL (ang. probable effects level). W ZZ największa akumulacja metali w osadach wystąpiła w górnej części zbiornika oraz przy zaporze czołowej, a najmniejsza w jego środkowej części. W BI dolny odpływ wody ze zbiornika spowodował zmniejszenie zawartości metali w osadach przy zaporze czołowej w porównaniu z innymi osadami części niebagrowanej. Wyniki badań wskazują, że w małych i płytkich zbiornikach zaporowych akumulacja metali ciężkich zależy od czynników takich jak: pierwotny nurt rzeki, głębokość zbiornika, falowanie wody, kształt zbiornika (przewężenia, zatoczki/zatoki), a także od typu odpływu wody.
PL
W pracy omówiono wdrożenie metodyki badania i oceny jakości osadów dennych zbiorników zaporowych, na przykładzie zbiornika Klimkówka. Wyznaczono lokalizację punktów pobierania próbek osadów dennych, pobrano i przygotowano próbki do analizy oraz oznaczono stężenia wskaźników, w zależności od celu badań, zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Następnie dokonano ogólnej oceny jakości osadów dennych zbiornika Klimkówka, na podstawie zaproponowanej klasyfikacji. Osady oceniono jako bardzo zanieczyszczone (klasa IV) ze względu na zawartość niklu oraz p,p’-DDT. Dokonano również oceny osadów dennych jako urobku oraz oceny pod kątem możliwości ich zagospodarowania. Osady jako urobek są niezanieczyszczone i mogą zostać zagospodarowane na terenach przemysłowych, użytkach kopalnych czy terenach komunikacyjnych.
EN
This paper describes the implementation of methodology of study and assessment the bottom sediments quality in the water reservoir, with the bottom sediments samples collected from Klimkówka reservoir. Locations of samples in Klimkówka reservoirs were set out, the bottom sediments samples were collected and prepared, and then the chemical substances were determined, according to methodology. The results of study were assessed according to suggested classification. Collected bottom sediments were very polluted, considering concentration of nickel and p,p’-DDT. Bottom sediments samples were also assessed as a spoil and if they could be management. Bottom sediments are not polluted as a spoil and they can be used on the ground of industrial areas, opencast mining and transport areas.
PL
W pracy przedstawiono schemat i wyniki opracowania metodyki badania i oceny jakości osadów dennych zbiorników zaporowych dla potrzeb ogólnej oceny ich jakości oraz dla oceny możliwości zagospodarowania osadów. Określono kryteria wyboru miejsc pobierania próbek osadów dennych, częstotliwość oraz sposób pobierania osadów, zakres badanych wskaźników, sposób przygotowania próbek do badań oraz metody referencyjne analiz dla przyjętego zakresu wskaźników. Opracowano metodę ogólnej oceny jakości osadów dennych (klasy jakości) oraz ocenę możliwości ich zagospodarowania.
EN
This paper describes the way and results of development the methodology of study the bottom sediments for general assessment their quality and for assessing possibility of bottom sediments management. First of all, the methodology of investigation the bottom sediments from reservoirs was proposed, according as the purpose of investigation. Following parameters were set out: criteria of bottom sediments sample locations, frequency and the way of bottom sediments samples collection, the way of samples preparation and methods of analysis the indicators. The methods of assessment for general monitoring and for assessing possibility of sediments management, were suggested.
7
Content available remote Utilization possibilities of sediment waste extracted from water reservoir
EN
Sediments are a highly dynamic part of river systems and are not tied to a particular area but are transported through the river basin and cause silting of small water reservoirs, which is one of important problems in water management mainly due to the reduction of the basin accumulation capacity. Most reservoirs in the world, from small through medium to large capacity, are subject to siltation problems to some degree. For that reason it is necessary to control reservoir sedimentation rather than sediment removal. Otherwise, water management organizations must solve the problem with extracted sediment treatment, disposal or utilization. In this paper we present the results of monitoring the quality of bottom sediment that accumulates in the Klusov small water reservoir, where trapped sediments were removed from the drained reservoir for the reason of its silting. Also a possible use of extracted sediments is discussed here.
PL
Osady zaliczają się do wysoce dynamicznej części systemu rzecznego i są transportowane w strefie przydennej, a w konsekwencji powodują zamulanie małych zbiorników wodnych. Jest to jeden z ważnych problemów w gospodarowaniu zasobami wodnymi, a szczególnie w zmniejszaniu pojemności zbiorników. Problem zamulania dotyczy większości zbiorników wodnych na świecie, począwszy od małych poprzez średnie, aż do zbiorników o dużej pojemności. Z tego powodu ważniejsze jest kontrolowanie procesów sedymentacji niż usuwanie zalegających osadów. Ponadto podmioty zajmujące się gospodarką wodną muszą rozwiązać problemy związane z gospodarowaniem osadami dennymi, tzn. wydobyciem, składowaniem lub utylizacją. W artykule przedstawiono rezultaty monitoringu jakości osadów dennych gromadzących się w małym zbiorniku wodnym Klusov, z którego osady zostały usunięte po jego osuszeniu w celu jego odmulenia. Zamieszczono także dyskusję nad możliwością wykorzystania wydobytych osadów dennych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.