Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  business process management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The purpose of this study is examines the impact of entrepreneurial leadership and good governance of the entrepreneurs to the operational performance through business process management. The object of this research is SME of Batik product, one of the fastest growing SME in Indonesia. The method of this study is explanatory research, analyze the relationship of entrepreneur leadership, good governance to operational performance and business process management as an intermediate variable. This research conducted in 67 batik entrepreneurs in the center of batik industry in Surabaya and surrounding. The results indicated that entrepreneurial leadership and good governance affect business process management and operational performance. Finding revealed that business process management has no direct impact on operating performance. Based on these findings, concluded that it is important for entrepreneurs to develop entrepreneurial leadership and build a good governance as well in managing their business.
PL
Celem tego badania jest zbadanie wpływu przywództwa przedsiębiorczego i dobrego zarządzania przedsiębiorców na wyniki operacyjne poprzez zarządzanie procesami biznesowymi. Przedmiotem tych badań jest MŚP produktu Batik, jednego z najszybciej rozwijających się MŚP w Indonezji. Metodą tego badania są badania wyjaśniające, analiza relacji kierownictwa przedsiębiorcy, dobrego zarządzania do wyników operacyjnych i zarządzania procesami biznesowymi jako zmiennej pośredniej. Badanie przeprowadzono u 67 przedsiębiorców batikowych w centrum przemysłu batikowego w Surabaya i okolicach. Wyniki wskazują, że przywództwo w zakresie przedsiębiorczości i dobre zarządzanie mają wpływ na zarządzanie procesami biznesowymi i wydajność operacyjną. Odkrycie wykazało, że zarządzanie procesami biznesowymi nie ma bezpośredniego wpływu na wydajność operacyjną. Na podstawie tych ustaleń stwierdzono, że ważne jest, aby przedsiębiorcy rozwijali przywództwo w przedsiębiorstwie i budowali dobre rządy w zarządzaniu swoją firmą.
EN
High complexity of business processes in real-life organizations is a constantly rising issue. In consequence, modeling a workflow is a challenge for process stakeholders. Yet, to facilitate this task, new methods can be implemented to automate the phase of process design. As a main contribution of this paper, we propose an approach to generate process models based on activities performed by the participants, where the exact order of execution does not need to be specified. Nevertheless, the goal of our method is to generate artificial workflow traces of a process using Constraint Programming and a set of predefined rules. As a final step, the approach was implemented as a dedicated tool and evaluated on a set of test examples that prove that our method is capable of creating correct process models.
PL
Celem artykułu jest ocena dojrzałości procesowej hoteli i obiektów noclegowych w Polsce z wykorzystaniem metody sondażowego badania opinii. W artykule przybliżono pojęcie dojrzałości procesowej organizacji oraz przedstawiono autorów wybranych modeli oceny stopnia implementacji elementów podejścia procesowego w zarządzaniu, scharakteryzowanych w polskim i zagranicznym piśmiennictwie. W dalszej części przedstawiono wyniki empirycznej weryfikacji dojrzałości procesowej hoteli i obiektów noclegowych w Polsce. Postępowanie empiryczne zrealizowano z wykorzystaniem wielowymiarowego modelu oceny dojrzałości procesowej organizacji MMPM. Jednostki badania zostały poddane ocenie w trzech wymiarach: krótkookresowym, długookresowym i systemowym. W zdecydowanej większości badane obiekty zostały sklasyfikowane na pierwszym poziomie dojrzałości procesowej. Oznacza to, że dominującą formułą zarządzania w badanych jednostkach jest podejście funkcjonalne z pojedynczymi symptomami, świadczącymi o implementacji rozwiązań procesowych.
EN
The aim of article is the hotels’ and accommodation establishments’ in Poland process maturity assessment with usage of survey research. The term of organization’s process maturity and the authors of the selected models of evaluation of process approach elements in management implementation described in polish and foreign literature has been introduced herein. Further, the results of empirical studies regarding process maturity of hotels and accommodation establishments in Poland were presented. The empirical studies were conducted with usage of multidimensional model of organization’s process maturity evaluation MMPM. The research objects were evaluated on the basis of three dimensions: short-term, long-term and systemic dimension. The vast majority of analyzed objectives were characterized at first level of process maturity. This indicates that the functional orientation including single symptoms of process solutions’ implementation is the prevailing approach of management in analyzed facilities.
EN
Business process management is now the most dynamically developing concept in organisation management. In order to further improve process efficiency, it is advisable to analyse the current situation and determine the position of the organisation in terms of its progress in implementing the process approach. This is where the evaluation of the organisation’s process maturity proves useful. And the available literature provides an array of models for such assessment. This paper presents the results of a process maturity study for a selected hard coal mine based on the Capability Maturity Model Integration (CMMI) framework. The mine was ranked level 3 in process maturity, which is on a par with other Polish businesses. This score suggests opportunities for further improvement towards a more process-oriented business approach.
PL
Zarządzanie procesami biznesowymi jest obecnie najbardziej prężnie rozwijającą się koncepcją w zarządzaniu organizacjami. Do dalszych działań mających na celu zwiększenie efektywności procesów warto jest dokonać analizy stanu obecnego i określenia miejsca, w którym faktycznie znajdują się przedsiębiorstwa w zakresie wdrożenia podejścia procesowego. W tym celu można wykonać badania poziomu dojrzałości procesowej organizacji, w oparciu o dostępne w literaturze modele. W artykule przedstawiono wyniki badań dojrzałości procesowej w wybranej kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem ogólnego modelu CMMI. Kopalnia została oceniona na 3 poziomie dojrzałości procesowej, co nie odbiega od ogólnej oceny innych polskich przedsiębiorstw. Uzyskany wynik świadczy także o istniejących możliwościach dalszych prac w zakresie reorientacji organizacji na procesy.
PL
Wiedza niejawna odgrywa istotną rolę w procesie kształtowania strategii realizowanych w obrębie szpitala specjalistycznego. Właściwa implikacja wiedzy niejawnej w procesie decyzyjnym intensyfikuje możliwość osiągnięcia zamierzonych efektów. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na rozwiązania w zakresie zarządzania, które mogą maksymalizować pozytywny wpływ wykorzystania i dzielenia się wiedzą w publicznej placówce medycznej (szpitalu specjalistycznym). Jednym z takich rozwiązań może być wdrażanie w przestrzeni praktycznej założeń podejścia procesowego.
EN
Tacit knowledge plays an essential role in shaping the strategy implemented within the specialized hospital (oncology center). Correct implementation of this knowledge in the decision making process enhance the achievement of specific goals. We should pay special attention to the management that could maximize the positive impact of using and sparing knowledge in a public healthcare facility. One of this solutions could be implementing in practice the process approach.
PL
Dostępne badania naukowe oraz praktyka gospodarcza pokazują, że przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu stają się organizacjami zorientowanymi na procesy. Z drugiej strony jednym z wyzwań dla współczesnych organizacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony środowiska. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcja zielonego zarządzania procesami (green business process management) oraz stopnia jej rozpowszechnienia w badanych przedsiębiorstwach.
EN
Available research and business practice show that companies are increasingly becoming process-oriented. On the other hand, one of the challenges for modern organisations is to ensure an adequate level of environmental protection. The aim of this article is to present the concept of green business process management and the degree of its application among surveyed companies.
EN
The paper presents the concept and design models of the access control system for RFID tagged documents in supply chain management. The access control system allows to assign privileges to particular persons or groups of persons for specific documents. When implementing the processes related to the handling of documents, the required privileges are verified. Existence or lack of such privileges affects further development of such processes.
EN
Background: The information exchange process within the supply chain management is considered key to managing physical product flow and improving cost and service performance of enterprises. There are many different types of information that can be shared within the supply chain. In some cases, the information shared has to be strongly secured. The aim of the paper is to prepare appropriate models and design of the RFID-based access control system, as well as its architecture, including the domain model, requirements, business process models, and user interfaces. Methods: The paper presents the concept and design models of the access control system for RFID-tagged documents in supply chain management. The system architecture and design models, including the domain model, requirements, business process models, and user interfaces were described. Results: The access control system allows to assign privileges to particular persons or groups of persons for specific documents. When implementing the processes related to the handling of documents, the required privileges are verified. Existence or lack of such privileges affects further development of such processes. Conclusions: The module of privileges (using the functionalities of the Aurea BPM and Archer-DMS systems) including the user authorization to handle the documents at different sensitivity levels was developed.
PL
Proces wymiany informacji w obrębie łańcucha dostaw jest używany za kluczowy czynnik w przepływie materiałów jak również dla poprawy jakości zarządzania kosztami i poziomem obsługi klienta w przedsiębiorstwie. Istnieje kilka różnych typów informacji, których wymiana następuje w obrębie łańcucha dostaw. W niektórych przypadkach informacja ta musi być szczególnie chroniona. Celem tej pracy było przygotowanie odpowiednich modeli oraz zaprojektowanie systemu kontroli dostępu w oparciu o technologię RFID jak również jego architektury, w tym modele domeny, wymagań, modelu procesu biznesowego oraz interfejsów użytkownika. Metody: Zaprezentowano koncepcję oraz modele projektowe systemu kontroli dostępu w oparciu o technologię RFID w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Opisano architekturę systemu i modele projektowe w tym modele domeny, wymagań, modelu procesu biznesowego oraz interfejsów użytkownika. Wyniki: System kontroli dostępu umożliwia nadawanie uprawnień poszczególnym użytkowników lub ich grupom dostępu do poszczególnych dokumentów. W trakcie realizacji procesów pozyskiwania dokumentów, następuje weryfikacja uprawnień. Brak tych uprawnień ma wpływ na dalsze postępowanie w trakcie analizowanego procesu. Wnioski: Opracowano moduł uprawnień (przy zastosowaniu funkcjonalności systemów Aurea BPM oraz Archer-DMS), w tym autoryzacji użytkownika, w celu zarządzania dostępem do dokumentów na wymaganym poziomie.
EN
A standard solution regarding business process management automation in enterprises is the use of workflow management systems working by the Rule-Based Reasoning approach. In such systems, the process model which is designed entirely before the implementation has to meet all needs deriving from business activity of the organization. In practice, it means that great limitations arise in process control abilities, especially in the dynamic business environment. Therefore, new kinds of workflow systems may help which typically work in more agile way e.g. following the Case-Based Reasoning approach. The paper shows another possible solution – the use of emergence theory which indicates among other conditions required to fulfill stimulation of the system (for example the business environment) to run grass-roots processes that lead to arising of new more sophisticated organizing forms. The paper also points the using opportunity of such techniques as the processing of complex events to fulfill key conditions pointed by the emergence theory.
PL
Złożoność BPMN (Business Process Model and Notation) jest powodem trudności w poprawnym stosowaniu notacji. celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych problemów, jakie sprawia wykorzystanie BPMN w różnych aspektach zarządzania procesami. Autor dokonał przeglądu publikacji związanych z zarządzaniem procesowym, ale niezwiązanych bezpośrednio z analizą systemów informacyjnych, w których wykorzystano do ilustracji BPMN. na tej podstawie zidentyfikowano najczęściej występujące błędy syntaktyczne w modelowaniu za pomocą BPMN i oceniono skalę tego zjawiska. Analiza wykazała, że największe trudności sprawia poprawne zastosowanie przepływów komunikatów oraz zdarzeń typu komunikat, a także rozróżnienie uczestników i wykonawców oraz ich poprawne reprezentowanie na diagramach w postaci basenów i torów.
EN
The complexity of BPMN (Business Process Model and Notation) is the cause of difficulties in the correct use of the notation. This article aims to identify the most important problems of BPMN usage in various aspects of process management. The author conducted a review of articles illustrated with BPMN diagrams and related to process management, but not directly related to the analysis of information systems. On that basis, the most common syntactic errors in BPMN modeling were identified and the scale of that phenomenon was assessed. The analysis showed that the greatest difficulties were associated with the correct application of message flows, message events, as well as with the distinction of participants and actors, and their proper representation in the diagrams in the form of pools and lanes.
11
Content available remote Business Process Modelling and Enterprise Improvement Analysis
EN
The main trends in developing an approach and tools for business process modelling are discussed. Business Process Management (BPM) and BPM Notation (BPMN) are presented. Moreover, the possibilities of C2 NIWA in a wide range of these tools running on a supercomputer are suggested. Firstly, the company development strategy can be planned. Secondly, quick and flexible changes of its processes can be modelled, analysed and implemented. An example of a business process is also presented.
EN
This paper describes the risks, challenges and outcomes associated with the adaptive approach to business process change and improvement within an organization. The article focuses on aspects related to supporting the company’s business operations (business processes) with information technology tools. This article explains that it is necessary to use Adaptive Case Management (ACM) systems instead of existing Business Process Management (BPM) solutions due to the fact that the latter are demonstrably inadequate in comparison to the more recent adaptive process management concept. The paper addresses the challenges and risks involved in business process optimization. The author argues that ACM is a better tool or approach for adaptive business process improvement, since it significantly reduces the risk inherent in business process improvement. The case studies provided in the paper serve to support this thesis.
13
Content available Dynamiczne aspekty procesów biznesowych
PL
W ostatnich latach w obszarze zarządzania i systemów informatycznych szeroko dyskutowany jest sposób uwzględnienia w nich dynamicznych aspektów procesów biznesowych. Zagadnienie to określane jest jako Dynamiczne Zarządzanie Procesami Biznesowymi (ang. Dynamic Business Process Management, DBPM) lub BPM 2.0. Jest to rozwinięcie tradycyjnego Zarządzania Procesami Biznesowymi (ang. Business Process Management, BPM) o tzw. aspekt dynamiczny. Dostępne próby definiowania DBPM łączy wspomniany aspekt dynamiczny, który przeważnie sprowadzany jest do jednej z cech procesów biznesowych, tj. przebiegu, z pominięciem pozostałych. W artykule w uporządkowany sposób przedstawiono zagadnienie dynamicznych procesów biznesowych, wprowadzono jego definicję, zidentyfikowano i scharakteryzowano różne jego aspekty (z uwzględnieniem kontekstu zarządzania oraz systemów informatycznych) oraz przedstawiono kluczowe kierunki badawcze.
EN
In recent years, in the field of IT and management, widely discussed is the issue referred to as Dynamic Process Management (DBPM) or BPM 2.0. This is an evolution of the traditional Business Process Management (BPM). This article, in an orderly manner with the problem of dynamic business processes, introduces its definition, identifies and characterizes its various aspects (including context management, and IT) and shows key research directions.
PL
W artykule przedstawiono propozycję możliwość zastosowania sieci Petriego jako klasycznej metody opisu procesów organizacji dla analizy usług elektronicznych administracji publicznej. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości symulacji funkcjonowania wybranej usługi w konkretnej jednostce.
EN
The paper presents the possibility of using Petri nets as a classical method of describe organization processes in the analysis of e-Government services. Particular attention was paid to the possibility of simulating the operation of the selected service in a particular public administration unit.
EN
This paper discusses various aspects that should be considered when defining and executing extraction process-related information from the source data (ERP system) to an event log. This includes trace and event selection, as well as important project decisions that should be made beforehand. The basic idea of a proposed approach is demonstrated by performing a case study which is related to a standard sales order processing, that is, business process from sales quotation through sales order and delivery to invoicing. For this processes we showed the characteristics of the event logs, and the models we can discover.
EN
The two most prominent process mining tasks are process discovery (i.e., learning a process model from an event log) and conformance checking (i.e., diagnosing and quantifying differences between observed and modeled behavior). The increasing availability of event data makes these tasks highly relevant for process analysis and improvement. Therefore, process mining is considered to be one of the key technologies for Business Process Management (BPM). However, as event logs and process models grow, process mining becomes more challenging. Therefore, we propose an approach to decompose process mining problems into smaller problems using the notion of passages. A passage is a pair of two non-empty sets of activities (X, Y) such that the set of direct successors of X is Y and the set of direct predecessors of Y is X. Any Petri net can be partitioned using passages. Moreover, process discovery and conformance checking can be done per passage and the results can be aggregated. This has advantages in terms of efficiency and diagnostics. Moreover, passages can be used to distribute process mining problems over a network of computers. Passages are supported through ProM plug-ins that automatically decompose process discovery and conformance checking tasks.
EN
Differences in functioning of organizations basing their management structure on function, or process are the subject of this work. Empirical researches were conducted on the representative group of workers of enterprises from the West-Pomeranian and Lubuskie Voivodeship. At first respondents qualified their organization to the group of process or functional enterprises. Further analyses were conducted beyond general approach also in selected groups: process or functional organization looking for differences in paterns of behaviour in chosen areas: openness of organization for propositions of improvement of organizational reality, degree of orientation of organization towards client, range of used documentation of process in organizations, conformity of organization management systems with standards of chosen forms of ISO (with particular consideration of the standard ISO 9001) along with analysis of certification plans and implementation of further standards of conformity, degree of use in company integrated IT solutions which support management of processes along with analysis of plans within this scope. The aim of research was to analyze in investigated organizations chosen aspects connected with issues concerning process management. A hypothesis that in adopted areas substantial differences in ways behaviour of process and functional organization can be identified. Conducted empirical analyses were preceded with theoretical consideration where theoretical material considering analyzed field included in literature of subject were presented. Therefore the work is of theoretical and empirical nature.
18
Content available remote Modelowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie transportowym
PL
Nasilająca się wśród organizacji konkurencja na rynku powoduje, że muszą one nieustannie optymalizować swoje procesy biznesowe. Sytuacja taka dotyczy także przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych. Obecnie najważniejsza staje się zdolność do szybkiej reakcji na nowe sytuacje, wybór odpowiednich działań oraz umiejętność natychmiastowego podejmowania właściwych decyzji. Koncepcja wykorzystania systemów zarządzania procesami biznesowymi (BPMS) wspiera ich identyfikację, definiowanie, projektowanie i kontrolę za pomocą właściwych narzędzi informatycznych.
EN
The growing competition between companies causes that they must continually optimize their business processes. This situation also applies to transport and forwarding companies. Currently, the most important is the ability to react quickly and accurately to new situations, the choice of appropriate actions and the skill to immediately make the right decisions. The idea of application of business process management systems (BPMS) supports all stages of their identification, definition, design and control through appropriate IT tools.
EN
A dynamic progress in development of ICT technologies based on B2B, as well as their application in order to improve business processes carried out between enterprises and their business partners, have gained much importance during recent years. It was influenced by such factors as developing and tightening national and international cooperation, high competitiveness, time pressure and striving for improvement of customer and business partners service quality. While the reference books provide many titles referring to the effectiveness of processes, it turns out that there is not enough research on the volume of this effectiveness on the economic, operational and organizational level, measured after having applied B2B system. Taking into consideration the above reasons, the paper provides an analysis and an assessment of the level of enterprise’s business processes effectiveness, resulting from application of integration platform based on B2B model and created using selected ICT technology of Electronic Data Interchange type.
PL
Dynamiczny postęp w rozwoju technologii ICT opartych na modelu B2B i ich zastosowanie w celu usprawnienia procesów biznesowych realizowanych pomiędzy przedsiębiorstwami i ich partnerami biznesowymi w ciągu ostatnich lat nabrały dużego znaczenia. Wpływ na to mają takie czynniki jak rozwój i zacieśnianie współpracy krajowej oraz międzynarodowej, wysoka konkurencyjność, presja czasu, dążenie do poprawy jakości obsługi klientów i kontrahentów. O ile w literaturze przedmiotu można znaleźć wiele pozycji dotyczących efektywności procesów to okazuje się, że brakuje badań o wielkości tej efektywności na poziomie ekonomicznym, operacyjnym i organizacyjnym mierzonej po zastosowaniu systemu informatycznego typu B2B. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, w artykule dokonano analizy i oceny poziomu efektywności procesów biznesowych przedsiębiorstwa w wyniku zastosowania platformy integracyjnej opartej na modelu B2B zbudowanej z wykorzystaniem wybranej technologii informatycznej ICT typu Electronic Data Interchange.
20
Content available remote Determinanty skutecznego wdrożenia BPM w zakładzie opieki zdrowotnej
PL
Wdrożenie zarządzania BPM w zakładzie opieki zdrowotnej odbywa się poprzez przeprowadzenie zmian techniczno-organizacyjnych i społecznych. W kontekście tych zmian doskonalenie procesów w medycynie rozumiane jest jako zbiór działań o różnym stopniu innowacyjności. Zgodnie z ideą podejścia procesowego poprawa funkcjonowania następuje poprzez przechodzenie na kolejny poziom dojrzałości procesowej w modelu PDF. Poprawne przeprowadzenie etapów analizy, oceny i modernizacji procesów wymaga uwzględnienia faz dojrzałości procesowej. W artykule zawarto wskazówki metodyczne realizacji działań w tychże obszarach.
EN
Implementation of BPM in a healthcare institution is done by carrying out technical, organizational and social changes. In the context of these changes, improvement of processes in medicine is understood as a set of actions with varying degrees of innovation. In accordance with the idea of a process approach, improve the functioning is followed by transition to the next level of process maturity in the PDF model. Properly carrying out the stages of analysis, evaluation and process modernization requires using the phases of process maturity as references. The article includes methodical tips of implementation of activities in these areas.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.