Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 563

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  monitorowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
PL
Przedstawiono ideę inteligentnego monitorowania procesu rozdrabniania oraz strukturę systemu zastosowanego do rozdrabniacza pięciotarczowego. Za cel pracy przyjęto analizę i ocenę efektywności i jakości procesu rozdrabniania biomasy ziarnistej w wielotarczowym zespole rozdrabniającym z wykorzystaniem zintegrowanego systemu monitorowania najważniejszych parametrów pracy maszyny. Za pomocą systemu monitorowano zmiany w czasie poboru mocy i masy produktu. Ocenę oparto na wskaźnikach nierównomierności procesu rozdrabniania i określono ich zmienność wraz ze zmiennością parametrów sterujących młyna wielotarczowego. Stwierdzono, że nierównomierność poboru mocy na biegu jałowym maszyny nie zależy od prędkości kątowych tarcz, a dla komory roboczej obciążonej wsadem dla tarczy pierwszej, drugiej i trzeciej obserwuje się ujemną zależność pomiędzy prędkością kątową a wskaźnikiem nierównomierności. Wskazano także na zalety i zasadność stosowania ciągłego kompensacyjnego monitorowania parametrów procesowych i wskaźników rozdrabniania.
EN
The process of grinding granular biomass (rice and corn) in a 5-disc grinder was monitored. The changes in power consumption and product mass over time were detd. The evaluation of the process quality was based on the indices of the unevenness of the grinding process. Their variability along with the variability of the mill controlling parameters were detd. The unevenness of the power consumption at idle speed of the machine did not depend on the angular velocity of the discs while for the loaded working chamber, a negative relationship between the angular velocity and the unevenness index for the first, second and third discs was obsd. The advantages and validity of the use of continuous compensation monitoring of process parameters and disintegration indicators were indicated.
PL
W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań nad efektywnością zastosowania systemu DFOS w diagnostyce i monitoringu mostów kompozytowych. Wyniki pochodzą z dwóch projektów badawczych realizowanych obecnie przez Katedrę Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej, współfinansowanych przez NCBiR i PARP.
EN
The article presents the preliminary results of the research on the effectiveness of the DFOS system application in the diagnostics and monitoring of composite bridges. The results come from two research projects currently being carried out by the Department of Roads and Bridges of the Rzeszów University of Technology, cofinanced by NCBiR and PARP.
EN
Installations and the detection of their faults has become a major challenge. In order to develop a reliable approach for monitoring and diagnosis faults of these components, a test rig was mounted. In this article, a Multi Layer Perceptron (MLP) Artificial Neural Network (ANN) has been structured and optimized for online monitoring of induction motors. The input layer of our ANN used eight indicators calculated from the collected time signals and which represent the different states of the motor (Healthy, broken rotor bars, bearing fault and Misalignment) and the output layer used a codified matrix. However, based on L27 Taguchi design, the architecture for the hidden layers of our network is chosen, with the use of the LevenbergMarquardt learning algorithm. Garson's algorithm and connection weight approach showed that there's a great sensitivity of the crest factor, the kurtosis and the variance on the effectiveness of our diagnostic system. Consequently, the obtained results are capable of detecting faults in the induction motor under different operating conditions.
EN
The increasing share of renewables in electricity production adversly affects the operation of thermal plants, including steam turbine units. Intermittency of renewable sources results in high variability of steam turbine operating conditions, which together with the inherent scatter of turbine operating parameters significantly complicates their lifetime assessment. The paper presents a concept of lifetime monitoring system in scope of creep-fatigue damage. The system is based on online and offline calculations, performs online analysis of measurement data and takes into account the results of material tests. Functionality of the system main modules is described and mathematical models suitable for online calculations are presented. A general concept of hardware configuration for the system is proposed as well.
PL
Wzrastający udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu ma niekorzystny wpływ na pracę elektrowni cieplnych, w tym bloków parowych. Niestabilność źródeł odnawialnych skutkuje dużą zmiennością warunków pracy turbin parowych, co w połączeniu z nieodłącznym rozrzutem parametrów pracy turbin w znaczący sposób komplikuje ocenę ich żywotności. W artykule przedstawiono koncepcję systemu monitorowania żywotności w zakresie zużycia zmęczeniowo-pełzaniowego. System ten oparty jest na obliczeniach w trybie online i offline, wykonuje na bieżąco analizę danych pomiarowych oraz uwzględnia wyniki badań materiałowych. Omówione zostały funkcje głównych modułów systemu wraz z propozycją modeli matematycznych odpowiednich do obliczeń w trybie online. Zaproponowano również ogólną koncepcję konfiguracji sprzętowej systemu.
PL
Artykuł dotyczy monitorowania współczesnych sieci komputerowych. Działanie to umożliwia natychmiastową reakcję na różne nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury teleinformatycznej czy naruszenia zasad bezpieczeństwa. Systemy monitoringu są obecnie wdrażane w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy profilu działania. Monitorowanie sieci jest niezbędnym wymogiem zwłaszcza w firmach, w których praca opiera się głównie na systemach informatycznych. Wiele firm wdraża tego typu rozwiązania w celu zminimalizowania problemów z infrastrukturą teleinformatyczną oraz poprawy wydajności sieci komputerowych i produktywności pracowników. W artykule przedstawiono proces implementacji jednego z najpopularniejszych systemów monitorowania współczesnych sieci komputerowych Nagios Core w wersji 4.4.5.
EN
The paper concerns contemporary computer networks monitoring. This enables immediate reaction to various irregularities in the functioning of the ICT infrastructure or breaches of security rules. Currently, monitoring systems are implemented in every organization, regardless of its size or activity profile. Network monitoring is a necessary requirement, especially in companies where the work is based mainly on IT systems. Many companies implement such solutions to minimize problems with the ICT infrastructure, and to improve computer network performance and employee productivity. The paper presents the implementation process of Nagios Core in version 4.4.5 –one of the most popular monitoring systems of modern computer networks.
EN
In this article, Control charts are employed to analyse the strength quality control of ready-mixed concrete for rigid pavement. The results of the study support that CUSUM statistical analysis is more sensitive than the Shewhart control chart. The CUSUM chart can detect the continual changes in the concrete quality in a more accurate way. By combining the CUSUM control chart and the Shewhart control chart, higher accuracy of quality control analysis could be achieved, in order words, for quality control performance when in built/pouring the ready-mix concrete as rigid pavement.
13
Content available remote Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 2019 r. w wybranych miastach Polski
PL
Na rysunkach przedstawiono średnią miesięczną temperaturę powietrza od stycznia do grudnia 2019 r. dla Helu, Gdańska Rębiechowa i Warszawy Okęcia. Podano i omówiono średnie roczne temperatury powietrza oraz średnie roczne temperatury powietrza bez lata dla Helu, Gdańska Rębiechowa, Gdańska i Warszawy Okęcia. Na rysunkach zilustrowano roczne liczby stopniodni grzania bez lata dla temperatury bazowej 15°C oraz zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków dla Helu w wieloleciu 1999-2019, Gdańska w wieloleciu 2003-2019, Gdańska Rębiechowa w wieloleciu 1987-2019 i Warszawy Okęcia w wieloleciu 1999-2019. W tabeli podano różnice średniej miesięcznej temperatury powietrza oraz zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w 2019 r. względem 2018 r.
EN
The figure gives monthly average air temperature from January to December in the year 2019 for Hel, Gdansk Rebiechowo and Warsaw Okecie. This paper presents and discusses annual average and annual average without summer (June, July and August) air temperature for Hel, Gdansk Rębiechowo, Gdansk, Warsaw Okecie. The figures present annual heating degree days without summer to base temperature 15°C and energy consumption changes for buildings heating for Hel in the year period 1999-2019, Gdansk in the year period 2003-2019, Gdansk Rębiechowo in the year period 1987-2019 and Warsaw Okecie in the year period 1999-2019. The table gives monthly average air temperature difference and energy consumption changes for buildings heating between the year 2019 and 2018 for select cities of Poland.
PL
W artykule przedstawiono przykłady oceny stanu technicznego rozłączników w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych sieciowych.
EN
The article presents examples of technical condition assesment of switch disconnectors in laboratory and real network conditions.
EN
The article presents an original optical system to measure displacements across joints or cracks in building structures. It describes the concept of system operation, algorithms to be followed and results of practical tests that have been performed. The proposed solution is based on digital photos taken with a non-metric digital camera, modified by defining its internal orientation elements and correction of lens distortion during calibration, constituting the measurement instrument registering the pictures of markers. QR (Quick Response) codes are proposed to be the markers. Being digitally processed, a set of registered images allow visualising the measured size of occurred displacements. Owing to this solution, it is possible to obtain data on a mutual position of two or more QR codes in the form of translation elements in 3D space and appropriate three orientation angles. Appointed elements are unequivocal in spatial interpretation and not limited by dimension. As the tests performed by the authors show, the results are more than satisfactory. The proposed measurement technology is an objective system of data acquisition, suitable for automating the whole monitoring process of displacements of building structure elements concerning joints and cracks.
PL
Zjawiska dynamiczne w górotworze to m.in. zjawiska gazogeodynamiczne, którym towarzyszą wyrzuty gazów i skał, opady węgla i skał z nagłym oderwaniem się węgla od ociosów i wydzieleniem gazu, wypływy gazów (wydmuchy). W pokładach skłonnych do wyrzutów powstają opady węgla i skał z gwałtownymi wypływami gazów złożowych do wyrobisk górniczych, które powodują zakłócenia i zagrożenia stanu przewietrzania kopalni. Skala tych zjawisk jest szczególnie uciążliwa w kopalniach w południowej i zachodniej części GZW, tj. kopalniach wchodzących w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej i ma istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa górników. Znane są przykłady stanów nieustalonych parametrów powietrza w wyrobiskach kopalni rejestrowanych w czasie zjawisk gazodynamicznych np. po wstrząsach i tąpnięciach. W artykule przedstawiono skutki zjawisk gazogeodynamicznych związanych z opadami węgla i skał wraz z towarzyszącym im uwalnianiem znacznych ilości gazów złożowych w czasie drążenia chodników badawczych w kopalni węgla kamiennego Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice. Charakter dynamiki tych zjawisk pokazano na przykładach, powstających w ich wyniku, stanów nieustalonych parametrów powietrza w wyrobiskach kopalni zarejestrowanych w kopalnianym systemie gazometrii.
EN
Dynamic phenomena in the rock mass include: gas-geodynamic phenomena accompanied by gas and rock outbursts, coal and rock falls with a sudden separation of coal from the wall and gas emission, gas outflows (blows). In the seams prone to rock and gas outburst, coal and rock fall occurs, with rapid outflows of deposit gases into the mine workings, which cause disturbances and threats to the mine’s ventilation. The scale of these phenomena is particularly heavy in mines in the southern and western parts of the Upper Silesia Coal Basin, i.e. mines belonging to Jastrzebska Coal Company, and has a significant impact on the level of safety of miners. Such transient states of air parameters in mine workings during gas-dynamic phenomena, e.g. after shocks and bumps have been recorded by mine monitoring systems. The article presents the effects of gas-geodynamic phenomena related to coal and rock falls with the accompanying release of significant amounts of deposit gases during the driving of research galleries in the Knurów-Szczygłowice mine Szczygłowice part. The nature of the dynamics of these phenomena is shown by the examples of the resulting transient states of air parameters in the mine workings recorded by the mine gasometry system.
17
Content available remote Żelbetowe niecki basenowe – błędy od projektu po wykonanie
PL
Naprawa uszkodzonych niecek basenowych wymaga współpracy wszystkich uczestników procesu budowlanego i posługiwania się dokumentacją powykonawczą lub dokumentacją budowy. Prace naprawcze powinny być poparte analizą aktualnego stanu technicznego, możliwości trwałego usunięcia przyczyn degradacji oraz zastosowania tradycyjnych lub nowych technologii na uszkodzone podłoża. Rodzaj i wielkość prac wzmacniających musi mieć swoje umocowanie w wynikach obliczeń konstrukcyjnych uwzględniających obciążenie wilgocią, temperaturą, parciem gruntu wraz z naziomem oraz ciśnieniem hydrostatycznym cieczy. Należy także uwzględnić aktualny stan instalacji odbierających wody opadowe i infiltracyjne, a także profil terenu, który może ulec deformacji w okresie eksploatacji obiektu. Aplikacja materiałów wzmacniających oraz uszczelniająco-zabezpieczających powinna odbywać się na przygotowanym do tego celu podłożu i w warunkach otoczenia ściśle wg instrukcji producenta i dostawcy technologii.
EN
Repairing damaged swimming pool basins requires the cooperation of all participants in the construction process and the use of as-built documentation or construction documentation. Repair works should be supported by an analysis of the current technical condition, possibilities of permanent removal of the causes of degradation and the possibility of applying traditional or new technologies to damaged substrates. The type and size of strengthening works should be anchored in the results of structural calculations taking into account the load of moisture, temperature, ground pressure and hydrostatic liquid. The current condition of rainwater and infiltration systems should also be taken into account, as well as the profile of the ground, which may be deformed during the life of the facility. The application of reinforcing and sealing materials should be carried out on the prepared for this purpose ground and in ambient conditions, strictly according to the instructions of the manufacturer and technology supplier.
18
Content available remote Optymalizacja budowy „płytkich” wykopów
PL
Stabilność biologiczna wody pitnej to w efekcie zapewnienie konsumentom wody pitnej o tej samej jakości, co produkowana w stacji uzdatniania. Możliwy jest tu jednak niekontrolowany wzrost bakterii podczas dystrybucji wody w wodociągach i instalacjach wodnych, co w efekcie wpływa na znaczne obniżenie standardów mikrobiologicznych, chemicznych oraz organoleptycznych.
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.