Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 189

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenie wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
7
Content available remote Multi-sensor system for monitoring of river water pollution
EN
Rivers play significant roles in communities, including as source of drinking water and for transportation and other daily activities. However, water pollution is a major problem in several communities, with significant negative consequences to health and well-being and socioeconomic development. This research, therefore, aimed to design and develop a system with multiple sensors to monitor river water pollution because most communities use river water in their daily activities. In the design and development of the system, multiple sensor nodes were installed for the detection of water pollution parameters such as temperature, Electrical Conductivity (EC), water pH, and Dissolved Oxygen (DO). The system was designed to monitor river water pollution parameters and send the information to the data centre (backend system). Arduino microcontroller was used to process and filter the data before sending to the backend system. Only valuable information was collected and kept in the database. Results show that the system was able to detect polluted water by showing the parameters of interest in a graph. The polluted water indicators were mostly contributed from residential waste and industries. This work has furnished progress in the development and validation of appropriate technologies for tackling river water pollution. In the future, WSNs sensors will be deployed in some areas and the results across the different areas will be compared. Furthermore, the Internet of Things (IoT) Technology will be used for data sharing and communication.
PL
Rzeki odgrywają znaczącą rolę w społecznościach, w tym jako źródło wody pitnej oraz transportu i innych codziennych czynności. Zanieczyszczenie wody stanowi jednak poważny problem w wielu społecznościach, co ma znaczące negatywne konsekwencje dla zdrowia i dobrostanu oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego te badania miały na celu zaprojektowanie i opracowanie systemu z wieloma czujnikami do monitorowania zanieczyszczenia wód rzecznych, ponieważ większość społeczności wykorzystuje wodę rzeczną w codziennych czynnościach. Podczas projektowania i rozwoju systemu zainstalowano wiele węzłów czujnikowych do wykrywania parametrów zanieczyszczenia wody, takich jak temperatura, przewodność elektryczna (EC), pH wody i rozpuszczony tlen (DO). System został zaprojektowany do monitorowania parametrów zanieczyszczenia wód rzecznych i wysyłania informacji do centrum danych (system zaplecza). Mikrokontroler Arduino został użyty do przetwarzania i filtrowania danych przed wysłaniem do systemu zaplecza. Tylko cenne informacje zostały zebrane i przechowywane w bazie danych. Wyniki pokazują, że system był w stanie wykryć zanieczyszczoną wodę, pokazując interesujące parametry na wykresie. Wskaźniki zanieczyszczonej wody pochodziły głównie z odpadów mieszkaniowych i przemysłu. Prace te zapewniły postęp w opracowywaniu i zatwierdzaniu odpowiednich technologii przeciwdziałania zanieczyszczeniu wód rzecznych. W przyszłości czujniki WSN zostaną wdrożone w niektórych obszarach, a wyniki w różnych obszarach zostaną porównane. Ponadto do wymiany danych i komunikacji zostanie wykorzystana technologia Internetu przedmiotów (IoT).
PL
Zagrożenia związane z nowymi substancjami i materiałami, które dotychczas nie były z różnych przyczyn regularnie monitorowane w wodach przeznaczonych do spożycia przez ludzi, są związane przede wszystkim z rozwojem technologicznym i wprowadzaniem do środowiska nowych, nieznanych dotychczas substancji oraz skalą tego zjawiska.
PL
Woda w instalacjach narażona jest na wtórne zanieczyszczenie, związane po pierwsze z kondycją fizykochemiczną i mikrobiologiczną przewodów, przez które przepływa, a po drugie z przepływem zwrotnym z instalacji zawierającej wodę nienadającą się do celów spożywczych. Zgodnie z prawem instalacja wodociągowa musi być zabezpieczona przed takim zanieczyszczeniem przy zastosowaniu urządzeń spełniających odpowiednie wymagania.
16
Content available remote Występowanie oraz usuwanie pozostałości leków w środowisku wodnym
PL
Środowisko wodne (woda, ścieki, osad) zawiera wiele metali ciężkich, które przekraczają dopuszczalne limity, wywierają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę rolnictwo. Powszechne metody oczyszczania środowiska wodnego nie gwarantują bezpiecznego stosowania produktów oczyszczania bez zagrożenia zanieczyszczeniem chemicznym i mikrobiologicznym. Kwestia farmaceutyków i ich metabolitów stopniowo przyciąga szeroką uwagę, a chociaż nie ma przepisów krajowych ani unijnych w tym zakresie, problem ten jest niewątpliwie istotny w wysiłkach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metod i wyników badań środowiska wodnego w ww zakresie. Ponadto omówiono szczegółowo skuteczność dostępnych metod oczyszczania osadu i ścieków w świetle usuwania farmaceutyków i ich pozostałości. Ze względu na bardzo dużą różnorodność leków wybrano najczęściej stosowane: ibuprofen, paracetamol, diklofenak i wiele leków weterynaryjnych. Wyniki badań powinny być pierwszym i koniecznym krokiem w kierunku wprowadzenia prawodawstwa, zwłaszcza w związku z powszechnym wykorzystaniem przetworzonego osadu ściekowego w rolnictwie.
EN
The water environment (water, sewage, sludge) contains many heavy metals that exceed the permitted limits, have a very harmful effect on the environment, especially when considering agriculture. Common methods of purifying the aquatic environment do not guarantee the safe use of purification products without the risk of chemical and microbiological contamination. The issue of pharmaceuticals and their metabolites is gradually attracting widespread attention, and although there are no national or EU rules, this problem is undoubtedly important in efforts to protect the environment. The aim of this presentation is to present the methods and results of water environment research. In addition, the effectiveness of available methods for purifying sludge and sewage in the light of the removal of pharmaceuticals and their residues is discussed in detail. Due to the very large variety of drugs, the most common were: ibuprofen, paracetamol, diclofenac and many veterinary medicines. The results of the research should be the first and necessary step towards the introduction of legislation, especially in relation to the widespread use of processed sewage sludge in agriculture.
17
PL
W związku z systematycznym przyrostem długości sieci wodociągowej miasta Krakowa, jej zróżnicowanym wiekiem i stanem technicznym, co roku wzrasta ryzyko wtórnego zanieczyszczenia wody. W pracy przedstawiono wybrane czynniki wpływające na pogorszenie jakości wody w sieci wodociągowej, do których w szczególności należą przedłużający się czas przebywania wody w sieci, gromadzenie się osadów, tworzenie biofilmu oraz zanik chloru wolnego w odległych od miejsca wtłaczania wody do sieci punktach miasta. Dokonano wstępnej analizy zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa w aspekcie wybranych parametrów ściśle związanych z tzw. wtórnym zanieczyszczeniem wody.
EN
Due to the systematic increase in the length of the water supply network of the city Krakow, its diverse age and technical condition, the risk of secondary water pollution increases every year. The paper presents selected elements affecting the deterioration of water quality in the water supply network, which in particular include the prolonged residence time of water in the network, sediment accumulation, biofilm formation and the disappearance of free chlorine in network located far from water injection points. A preliminary analysis of changes in water quality in the water supply network of the city of Krakow of selected parameters closely related to the secondary water pollution.
EN
The aim of this study was to examine the changes in the chemical composition of shallow groundwater and its quality that have occurred in the last decade in an agriculturally used, heavily populated and characterized by a complex geological structure, catchment of the Stara Rzeka river, located in the flysch part of the Outer Carpathians. Water samples were collected during 2013 from 19 still operating wells. Analyses of pH, electrolytic conductivity and chemical composition by ion chromatography were conducted. The obtained results were compared with the results of studies conducted in 2003 for the same wells. The quality of groundwater and its suitability for consumption was assessed based on the regulations currently existing in Poland. 21% of the wells still do not meet the requirements for drinking water in terms of at least one component. However, there was a decrease in the concentration of mineral forms of nitrogen and phosphorus in most of the wells and their mean concentration as compared to 2003 was reduced. In terms of physical and chemical characteristics groundwater of this region is typical of the hypergenic zone of the temperate climate. The highest concentrations were observed for Ca2+ and HCOˉ3 - ions, while K+ and Clˉ were characterized by the largest variability. Principal Component Analysis (PCA) demonstrated that the factors determining the quality and chemical composition of the analyzed waters include the composition of bedrock (mineralogy of the rock environment) and human economic activity, and that they have not been significantly changed over the past decade.
PL
Celem opracowania jest zbadanie zmian składu chemicznego płytkich wód podziemnych i ich jakości jakie zaszły w ostatnim dziesięcioleciu w użytkowanej rolniczo, silnie zaludnionej, cechującej się skomplikowaną budową geologiczną zlewni Starej Rzeki, położonej we fliszowych Karpatach Zewnętrznych. W 2013 roku z 19 nadal użytkowanych studni pobrano próbki wody i poddano je analizie pH, przewodnictwa elektrolitycznego właściwego oraz składu chemicznego metodą chromatografii jonowej. Uzyskane wyniki porównano z wynikami badań z 2003 roku dla tych samych studni. Jakość wody podziemnej i jej przydatność do spożycia przez ludzi oceniono na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów. 21% studni nadal nie spełnia wymogów stawianych wodzie do picia w zakresie przynajmniej jednego składnika, jednakże zaobserwowano spadek stężenia mineralnych form azotu i fosforu w większości studni oraz zmniejszenie się ich stężenia średniego w stosunku do 2003 r. Pod względem cech fizycznych i chemicznych wody podziemne tego regionu są typowe dla strefy hipergenicznej klimatu umiarkowanego. Najwyższe stężenia miały jony Ca2+ i HCOˉ3-, a najwyższą zmiennością cechowały się natomiast jony K+ i Clˉ. Analiza składowych głównych (PCA) dowiodła, że czynnikami decydującymi o jakości i składzie chemicznym wód są skład podłoża skalnego oraz gospodarcza działalność człowieka i nie uległy one znaczącym zmianom w minionym dziesięcioleciu.
PL
Gwałtowny wzrost liczebności populacji oraz dynamiczny rozwój przemysłu nie pozostaje bez wpływu na stan zanieczyszczenia globalnych zasobów wody. Coraz większy nacisk kładzie się na rozwój technologii oczyszczania i kontroli jakości oczyszczanych ścieków.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.