Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy zwraca się uwagę na wpływ zmian ciśnienia absolutnego (barometryczne) na zmiany stężenie metanu w wyrobiskach kopalni metanowej. Metoda ostrzegania zagrożeniu metanowym na podstawie rejestrowanej zniżki barometrycznej jest skuteczna jedynie przy powolnych zmianach tego ciśnienia. Poważne zakłócenia procesu wentylacji mają swoje źródło w procesie produkcyjnym, powodują dynamiczne zmiany strumieni powietrza i ciśnienia absolutnego, które prowadzą do znacznego wzrostu stężenia metanu w przodkach. Rozważania prowadzone w oparciu o wzór (7), który opisuje czasowy przebieg stężenia metanu w rejonie ściany jako wynik skokowych zmian strumienia powietrza obiegowego i ciśnienia absolutnego, pokazuje, że monitoring tego ciśnienia może służyć do wczesnego ostrzegania o zagrożeniu metanowym. Praca zawiera sugestię aby w stworzyć katalog typowych reakcji rozpatrywanego procesu wentylacji dla wczesnego i skutecznego rozpoznania zagrożenia metanowego.
EN
It is well known that changes of the atmospheric pressure on the surface are causing similar changes of the absolute pressure in the mine atmosphere. In gassy coal mines, the drop of the absolute pressure causes an increase of methane concentration in longwalls adjacent to waste gobs. This is due to methane accumulated in the gob. The increase of the absolute pressure will result in a decrease of methane concentration in the longwalls. Stagnation of the pressure brings the methane concentration to a level prior to the changes of the absolute pressure. The rate of change of the atmospheric pressure, understood as rate per time unit, is normally very small. Therefore the process of the release of additional methane from the gob into the longwall due to atmospheric pressure changes may be assumed as quasi-static. Changes of the absolute pressure due to disturbances, occurring in a mine, are often very dynamic. This implies that the ventilation process in a gassy mine must be considered as no-steady, in order to interpret the relations between the changing parameters for the benefit of an effective monitoring of the methane hazard. The equation (7) derived from [2] shows that step like changes of airflow and/or absolute pressure in a gassy working (Fig. 1) may cause transient states of methane concentration at the face end. As it shown on fig. 2 the pressure change can be regarded as a premonitory signal of methane hazard in workings.
2
Content available remote O cyrkulacji atmosfery w otamowanym rejonie ściany wydobywczej
PL
Praca stanowi próbę interpretacji wyników badań rozprzestrzeniania się gazów w przestrzeni otamowanej rejonu ściany wydobywczej (Rys. 1) przy pomocy gazu znacznikowego (sześciofl uorku siarki, SF6). Pierwotnym celem tych badań było określenie szczelności otamowanej przestrzeni w związku z koniecznością określenia warunków jej bezpiecznego otwarcia. Analiza przebiegów czasowych stężeń SF6 w próbkach pobieranych na poszczególnych tamach, zwłaszcza T-1 i T-2, daje asumpt do hipotezy, że w przestrzeni otamowanej ma miejsce cyrkulacja gazów. W szczególności, taka migracja gazów odbywa się w chodniku podścianowym F-22c, ścianie F-22, chod. nadścianowym F-22b, F-22a. Wielkości podane w Tabl. 1 i 2, które charakteryzujące przepływ gazów w tym układzie wyrobisk, są wielkościami przybliżonymi. Potwierdzenie dalszymi badaniami występowania zjawiska cyrkulacji w przestrzeni otamowanej może przyczynić się do lepszego poznania procesu gaszenia pożaru w przestrzeni otamowanej rejonu ściany wydobywczej.
EN
Tracer gas used in order to detect leaks of gases from a sealed-off area in a mine [1] revealed, that in headings and workings which have been sealed-off may occur circulation of gases. This conclusion is the result of observation of the tracer gas concentration behind the stops T-1 and T-2 after the injection of the gas through a pipe line in the long wall F-22 (Fig. 1). From diagrams (Figs. 2-6) of the tracer gas concentration vs. time can be seen the propagations of the gas between the source and the stops. Tables 1 and 2 are presenting data concerning estimates of the average velocity of flow of the circulating gases in the sealed-off area. Further research concerning circulation of gases in sealed-off areas should be carried out in order to get more detail characterizing this process. These details may by useful in the case when fire fighting in sealed-off areas is carried out by use of inert gases.
PL
Rozważany w prezentowanej pracy przypadek stosowania inertyzacji atmosfery otamowanego pola pożarowego po zapaleniu i wybuchu metanu w rejonie ściany F-22 na KWK Borynia [1] wzbudził wątpliwości odnośnie skuteczności stosowania tej operacji w likwidacji pożaru. Zastosowana intensywna inertyzacja azotem i dwutlenkiem węgla w okresie przed i po wybuchu (Rys. 3, 4) nie wpływała w znaczący sposób na dynamikę kształtowania się składu w polu pożarowym (Rys. 5-8). Przez cały czas monitorowania składu atmosfery stężenie azotu spadało natomiast stężenia metanu wzrastało (Tabl. 1). Nie można, jednak, w sposób jednoznaczny przyjąć twierdzenie że taka inertyzacja jest nieskuteczna bez zbadania w niej roli ogromnych objętości pustek, które połączone są otamowanym polem, ponadto nie uwzględniając dopływu gazów z górotworu. W zakończeniu postulowane są badanie w oparciu wszystkie dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu inertyzacji atmosfery w zwalczaniu zagrożeń pożarowych.
EN
A studied case concerning the use of inert gases for fi re suppression in a sealed area after a fire and subsequent methane explosion [1] is casting questions whether this expensive operation is effective. The monitoring of the gas component of the atmosphere in the sealed area during the operation shows the decline of N2 and CH2 content with no effect on O2 and CO2 content in the area (Fig. 5-8). Without consideration of the role of the voids (goaf, old workings etc.) communicating with the sealed area the question co not be answered. Further investigations are needed in order to solve the problem.
PL
W pracy przedstawione są rozważania dotyczące określenia stanu atmosfery w otamowanym polu pożarowym na podstawie analizy próbek gazów pobieranych z zza tam izolacyjnych. W szczególności, chodzi o zagadnienie oszacowania opóźnienia czasowego między stanem atmosfery w ścianie a miejscem pobrania próbek. Odległości między wspomnianymi lokalizacjami są na ogół znaczne, które na ogół wyznaczone długością części chodników nadścianowych i podścianowych, zamkniętych w polu pożarowym (Rys. 1). Wielkość opóźnienia czasowego będzie oczywiście zależała od sposobu pobierania próbek gazowych, zza tamy izolacyjnej przy użyciu rurki pomiarowej, czy w tym celu wykorzystany zostanie nieczynny rurociąg technologiczny (podsadzkowy, odmetanowania, sprężonego powietrza itp.). Wykresy czasowe stężeń CH4, CO2, N2 i O2 (Rys. 2-5) z przykładowego pola pożarowego [2] pokazują zmiany w stanie atmosfery w otamowanym polu pożarowym, w szczególności trendy zmian poszczególnych gazów. Analiza wykresów punktowych (Rys. 6-7) odnośnie stężeń CH4, N2 wyznaczonych z próbek gazów pobranych równocześnie przy użyciu rurociągów: podsadzkowego oraz zza tamy T-260, pokazała, że istnieje wyraźne i jednoznaczne opóźnienie czasowe wyników pomiarów prezentujących stan atmosfery w ścianie. Wielkość tego opóźnienia została wyznaczona przy użyciu wykresu przestawionego na rys. 8.
EN
The determination of the state of the atmosphere in the sealed fire areas is very important when measures taken to control and/or reopen of this area are considered. One of many problems which arises in connection with the above is the determination of the actual state of the atmosphere in the sealed area determined by the use of different fire gas sampling methods. The paper submitted deals with the time lag between gas concentration readings taken behind the seal and at the one end of an abandoned filling pipeline in considerable distance from the longwall face and the goaf (ca. 600 m), (Fig. 1). From the diagrams on fig. 8 concerning the concentration of CH4, N2 it appears, that the time lag under consideration is of the range from 5 to 6 days. The total time lag however differs from the result obtained. The difference is due to propagation of the atmosphere in the sealed are and the considerable distance between the longwall face and seals. There are indications, that propagation in the sealed area is a result of recirculation of the atmosphere caused by natural factors. This problem is to be examined in further investigation.
PL
Wyznaczenie rzeczywistej objętości pustek w zrobach, zwłaszcza otamowanych wskutek pożaru itp. przyczyn, może być spowodowane koniecznością określenia czasu i przebiegu odgazowania pola pożarowego w czasie jego otwierania. Najprostsza metoda oszacowania tych pustek wynika z przyjęcia założenia, że wielkość tych pustek określona jest przez współczynnik eksploatacji (osiadania). Tak oszacowana objętość pustek może się jednak znacząco różnić od rzeczywistej, jeśli nie da się wyznaczyć aktualnej wartości tego współczynnika na podstawie bieżących obserwacji geodezyjnych. Druga metoda określenia objętości pustek zrobów wykorzystuje obserwacje (pomiary) zmian: ciśnienia w zrobach i strumieni objętości gazów (metanu) dopływających i wypływających z otamowanych zrobów (pola). Z bilansu i założeń upraszczających dla izolowanego zbiornika (pustek) otrzymuje się równanie różniczkowe (1) a z niego różnicowe (3,4), które dostarcza wzoru na objętość pustek (5). W pracy podano przykład obliczeniowy, w którym dane pomiarowe otrzymano w czasie obserwacji pola pożarowego powstałego po wybuchu metanu i pożaru w jednej z kopalń węgla kamiennego w 2006 roku.
EN
The estimation of void space in the goaf and workings located in a sealed fire area has been based, as in the paper presented, on the measurement of transient pressure caused by controlled gas (methane) drainage from the considered goaf. Data derived from measurement of pressure, rate of flow of methane during drainage, methane concentration enable by using eqs (3) & (4) the determination of the volume of void space in the goaf, as well as the rate of methane emission from the strata and adjacent workings into the sealed area. The equations mentioned have been derived from a simple model of the sealed off area (Fig. 1).
7
Content available remote On the 50th anniversary of the Archives of Mining Sciences
PL
Decyzją Polskiej Akademii Nauk prace naukowe, z zakresu górnictwa i hutnictwa, zaczęły się ukazywać w roku 1953 we wspólnym kwartalniku Komitetu Górnictwa PAN i Komitetu Hutnictwa PAN pod nazwą Archiwum Górnictwa i Hutnictwa. Rosnące potrzeby publikacji prac z zakresu górnictwa spowodowały, że Archiwum Górnictwa od roku 1956 ukazuje się jako samodzielny kwartalnik. Powołanie w 1953 roku Archiwum Górnictwa i Hutnictwa, a następnie w 1956 roku oddzielenie Archiwum Górnictwa było wynikiem zajścia kilku okoliczności. Jedna z tych okoliczności wiąże się z burzliwym rozwojem polskiego górnictwa, w szczególności górnictwa węgla kamiennego, z jego pilnymi potrzebami w zakresie nowoczesnych technologii wydobycia i bezpieczeństwa pracy. Druga okoliczność to pojawiające się,w związku z powyższym, prace zawierające rezultaty badań naukowych, które były oryginalne, także w skali międzynarodowej, ale stanowiły podstawę do dalszych rozważańi badań, mających znaczenie dla praktyki. Prace te, z pewnością, były wynikiem istniejącej, zapoczątkowanej w okresie przedwojennym, polskiej szkoły naukowej z zakresu górnictwa, którą tworzyło wielu wybitnych uczonych, praktyków i nauczycieli akademickich, skupionych wokół Prof. Witolda Budryka. Trzecia okoliczność, która przyczyniła się do powstania Archiwum Górnictwa to utworzenie w roku 1952 Polskiej Akademii Nauk oraz zaliczenie przez nią nauk górniczych do nauk podstawowych w zakresie techniki oraz wybór Prof. W. Budryka na członka założyciela PAN (1952). W rezultacie tego Prof. W. Budryk został przewodniczącym Komitetu Górnictwa PAN(1952) oraz kierownikiem samodzielnego Zakładu Mechaniki Górotworu PAN (1954).Obie jednostki organizacyjne podlegały Wydziałowi IV Nauk Technicznych PAN do roku 1976, po czym przeniesiono je do nowo powołanego Wydziału VII Nauk O Ziemii Nauk Górniczych.
PL
Przedmiotem artykułu jest określenie wpływu metody biegunowej na dokładność pomiaru pola powierzchni przekroju poprzecznego wyrobiska i innych profili. Rezultatem pomiarów profilu (rys. 2 ) i przeprowadzonych rozważań i obliczeń jest wykres przedstawiony na rys. 10, na którym przedstawiono oszacowane błędy graniczne oraz błędy pomiaru w funkcji przyjętego kroku Δα czyli liczby pomiarów dyskretnych N. Osiągnięte wyniki są interesujące ze względu na metodykę dyskretnych pomiarów w zastosowaniu do pomiarów pola powierzchni przekrojów poprzecznych z góry zadaną dokładnością.
EN
The subject of the paper is the accuracy of determination of cross-sectional areas of mine workings, ventilation branches in view of use of discret polar methods of contour profiles measurement by laser distance meters.
9
Content available remote Górniczy Profilometr Laserowy GPL-1
PL
W artykule przedstawiono budowę i działanie profilometru z dalmierzem laserowym, przeznaczonego do pomiaru pola przekroju wyrobiska kopalnianego, kontroli odkształceń profilu przekroju wyrobiska a także do pomiarów odległości i kątów. Podano opis budowy i zadania poszczególnych elementów składowych profilometru.
EN
The paper presents the principle of operation of the mining profile scanner GPL-1, for monitoring the deformation of the working cross-sectional profi le, and for measurement of distances and angles. Construction of the profile laser measuring instrument is presented, and its component parts and their tasks are described.
PL
W artykule uzasadniono potrzebę pomiaru pola powierzchni przekroju poprzecznego wyrobisk kopalnianych w celu dokładnego wyznaczenia w nich strumienia objętości powietrza i gazów płynących w bocznicach wentylacyjnych kopalni. Ponadto, przedstawiono metody i rozwiązania przyrządowe, określane jako profilometry, które służyły dotychczas do pomiaru tego pola w wyrobiskach kopalnianych. Praca zawiera także przegląd współczesnych przyrządów i metod, które mają znamiona przyrządów pomiarowych dających możliwość dokonywania pomiarów automatycznych oraz przetwarzania danych pomiarowych.
EN
The paper gives reasons for the necessity of measurement of cross-sectional areas of mine workings, roadways and galleries in order to be able to determine the adequate quantity of air flow in ventilation branches of the mine. Presented have been methods and instruments, which in the past were used for measurement of cross-sectional areas of ventilation branches. Also have been shown examples of up to date scanning instruments applied in other industrial areas for measurement of contour profiles e.g. in rail way and road tunnels.
PL
W artykule przedstawiono zasadę działania profilometru laserowego, przeznaczonego do pomiaru pola przekroju wyrobiska kopalnianego, kontroli odkształceń profi lu przekroju wyrobiska a także do pomiarów odległości i kątów. Podano wzory (1÷6), stosowane do obliczania pola powierzchni przekroju na podstawie zmierzonych odległości i kątów. Podano również niepewności wartości pól powierzchni (8÷13), obliczonych na podstawie tych wzorów. Przedstawiono budowę profilometru i opisano jego elementy składowe oraz ich zadania.
EN
The paper presents the principles of operation of a profile laser instrument for measurement of cross-sectional areas of mine workings, for monitoring of the deformation the contour of working and for measurement of distances and angles in the mine. Formulas (1-6) applied for calculation of the cross-sectional area on the basis of distance and angle measurement are proposed. Also formulas (8-13) concerning the uncertainty of the calculated cross-sectional areas are given. The details of the concept of the profile laser measuring instrument is presented and all component parts with their functions are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.