Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Mikrotunelowanie pod Pałacem Kultury i Nauki
PL
W 2017 r. w rejonie warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki (PKiN) zostało zrealizowane zadanie polegające m.in. na budowie kolektora kanalizacji ogólnospławnej, przełączeniu przewodów ściekowych z terenu Placu Defilad od strony ul. Marszałkowskiej i budynku PKiN oraz likwidacji istniejących sieci kanalizacyjnych kolidujących z przyszłą zabudową Placu Miejskiego. Najistotniejszym elementem tego przedsięwzięcia była budowa kolektora w zakresie średnic od DN1200 do DN1400 metodą mikrotunelowania.
EN
A vehicle identification number (VIN) is an unambiguous, globally unique vehicle identifier. The paper describes principles for its location on a vehicle, the method of its making (manufacture) and, last but not least, types of protection against negative factors to ensure that its identification value is preserved and, simultaneously, the process of identification inspection of a vehicle is clear, fast and efficient. The text analyses various views on VINs from the point of view of vehicle manufacturers, administrative bodies (that use vehicle identification in nationwide vehicle registers) and law-enforcement bodies during the investigation and gathering of evidence of car crime.
3
Content available remote System przeciwpoślizgowy MGS3 Knorr-Bremse
PL
Poniższa praca porusza zagadnienie ewolucji systemów przeciwpoślizgowych, opracowane przez firmę Knorr-Bremse i przeznaczone dla różnego typu pojazdów szynowych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Pierwsza część dotyczy wprowadzenia w zagadnienie poślizgu na styku koło-szyna w pojazdach szynowych wraz zjego skutkami. Przedstawione zostają główne wymagania wynikające z norm, które system przeciwpoślizgowy powinien spełniać. Następnie przechodzimy do systemu przeciwpoślizgowego MGS2 (drugiej generacji) - powszechnie stosowanego w pojazdach szynowych na całym świecie, zasadę jego działania oraz kluczowe zagadnienia brane pod uwagę przy zastosowaniu systemu w różnych typach pojazdów szynowych. Ostatnia część wprowadza w system MGS3 - najnowszą, trzecią generację systemu przeciwpoślizgowego.
EN
The following paper deals with the evolution of the Knorr-Bremse anti-skid systems designed for various types of rail vehicles over the past several decades. The first part introduces phenomenon of slip on wheel-rail contact point in railway vehicles and shows its consequences. The main requirements for wheelspin protection system implicated by several leaflets have been listed. Afterwards document moves on to MGS2 system (second generation) - commonly used in railway vehicles over the whole world. The principle of its operation and main key issues being considered during application in various types of vehicles have been described. The last part introduces MGS3 system-the newest, third generation of wheelspin protection system.
4
Content available remote QRS detector approach for on-line purposes
EN
The problem of real time restrictions and effectiveness requirements of the QRS detection algorithm is presented in the paper. Several approaches were taken into account and were tested during the research. CSE ECG databases were used as test signal set. FIR and IIR filters were investigated as well as different filter coefficients floating point data types. The paper summarises Authors’ investigations in the field of QRS detector application to the contemporary market platform.
PL
W artykule przedstawione zostały zagadnienia dotyczące wymagań stawianych algorytmom do detekcji zespołów QRS, przeznaczonych do pracy w czasie rzeczywistym. Szczególnie ważne są przeciwstawne problemy, które dotyczą skuteczności pracy algorytmu i szybkości jego działania. W trakcie testów wykorzystano wiele rozwiązań bazujących na filtrach SOI oraz NOI oraz różnych formatach współczynników filtrów.
PL
W dziedzinie metrologii oprogramowaniem wspomagającym tradycyjny proces kształcenia, czy też kształcenia na odległość, jest platforma zdalnego laboratorium dostępna w sposób ciągły zarówno w sensie miejsca jak i czasu, oferująca funkcje systemu zarządzania procesem nauczania i zarządzania treścią dydaktyczną, jak również możliwość dostępu do rzeczywistego sprzętu pomiarowo-sterującego. W referacie przedstawiono architekturę oraz funkcje zaproponowanej struktury zdalnego laboratorium.
EN
In the field of metrology the goal of using a remote laboratory in teaching process is that it releases a course participant from the constraints of place and time of the experiment. Remote laboratory offers the functions of managing the process of teaching and managing the educational content. It also enables the access to real-measuring equipment. The paper presents the architecture and functions of the proposed structure of remote laboratory.
EN
The main goal of the article is to apply genetic algorithms to feature selection for the use of brain-computer interface (BCI). FFT coefficients of EEG signal were used as features. The best features for a BCI system depends on the person who uses the system as well as on the mental state of the person. Therefore, it is very important to apply efficient methods of feature selection. The genetic algorithm proposed by authors enables to choose the most representative features and electrodes.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmów genetycznych do selekcji cech na użytek interfejsów mózg-komputer (BCI). Najlepszy zestaw cech dla tego typu interfejsów jest zależny od osoby, która używa interfejsu, jak również od jej stanu psychicznego. Z tego powodu konieczne jest zastosowanie bardzo efektywnych metod selekcji cech. Jako cechy wykorzystane zostały współczynniki FFT sygnału EEG. Zaproponowany przez autorów algorytm genetyczny umożliwia wyznaczenie najbardziej reprezentatywnego zbioru cech, jak również elektrod, z których pobierany jest sygnał EEG.
EN
The main aim of the article is to introduce a new Matlab toolbox (FE_Toolbox - a collection of feature extraction algorithms) to EEG signal analysis. Such a toolbox can be useful in the process of designing effective Brain-Computer Interfaces (BCI). The implemented feature extraction algorithms are based on frequency analysis (DFT), wavelet transform and higher order statistics (HOS) in connection with an autoregressive model.
PL
W artykule przedstawiono opracowany przez autorów toolbox do Matlaba (FE_Toolbox), który umożliwia łatwe użycie różnych metod ekstrakcji cech z sygnału EEG. Toolbox może być pomocny przy konstruowaniu interfejsów mózg komputer (BCI). Zaimplementowane algorytmy ekstrakcji cech wykorzystują analizę częstotliwościową (DFT), transformację falkową oraz statystyki wyższych rzędów w połączeniu z autoregresją.
8
Content available remote Entry level EEG amplifier dedicated for P300 evoked potentials measurements
EN
Project of an entry level EEG amplifier dedicated for P300 evoked potentials measurements will be discussed. Amplifier main application is wireless communication between brain and a PC (BCI) which would allow locked-state people to communicate. The device should be mobile, energy efficient and inexpensive.
PL
W artykule przedstawiono projekt ekonomicznego wzmacniacza EEG z przeznaczeniem do pomiaru potencjałów wywołanych - P300. Głównym zastosowaniem wzmacniacza jest bezprzewodowa komunikacja mózg-komputer, która umożliwiłaby osobom całkowicie sparaliżowanym na porozumiewanie się. Urządzenie powinno być mobilne, energooszczędne i tanie.
9
EN
The main aim of the article is to introduce a new method of feature extraction from EEG signal for brain-computer interface design. The proposed algorithms are based on wavelet transform and higher order statistics (HOS). Next authors present the research results for brain-computer interface design using motion imagining. Proposed feature extraction methods are implemented in construction of the interface. Experiments are conducted with use of two electrodes.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną przez autorów nową metodę ekstrakcji cech z sygnału EEG na użytek interfejsów mózgkomputer (BCI). W opracowanych algorytmach ekstrakcji cech wykorzystano transformację falkową oraz statystyki wyższych rzędów. Przedstawiono wyniki badań związanych z wykorzystaniem proponowanych metod ekstrakcji cech do konstrukcji interfejsu mózg-komputer działającego w oparciu o wyobrażanie sobie ruchu. Eksperymenty przeprowadzono przy użyciu dwóch elektrod.
10
Content available remote Wirtualne laboratorium – realny element kształcenia
PL
Rozsądne wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów sprzętowych i programowych technologii informacyjnej jako elementów edukacji, może niezwykle uatrakcyjnić proces kształcenia. Z punktu widzenia członka zbiorowości akademickiej powstaje pytanie: Jak najlepiej wykorzystać nowe narzędzia technologii informacyjnej w samokształceniu, badaniach naukowych i w procesie dydaktycznym? Próba odpowiedzi na to pytanie stanowi cel niniejszego artykułu. Szczególny nacisk położony został na kwestię prowadzenia eksperymentu na odległość, co ostatnio, na równi z symulacją eksperymentu, określane jest mianem laboratorium wirtualnego.
EN
Effective implementation of available hardware and software resources of Information and Communication Technology, as elements of education, can make education process very attractive. From the view point of the member of the academic society it is very important answer for the question: What is the best way of implementation of information technology tools in self-learning, scientific developments, and teaching? Getting answer for this question is the main goal of the paper. The main pressure will be influenced on the problem of remote experiment which together with simulations is included to virtual laboratory environment.
PL
Lawinowy rozwój technologii informacyjnej wywiera bardzo znaczący wpływ na wiele różnych dziedzin życia. Z punktu widzenia metrologa, zajmującego się kształceniem studentów, ten wpływ dotyczy przede wszystkim technik pomiarowych oraz samego procesu kształcenia. Coraz większego znaczenia nabiera kształcenie na odległość realizowane z użyciem nowoczesnych technik internetowych. Rodzi się potrzeba opracowania systemów umożliwiających prowadzenie eksperymentów na odległość - przez Internet. Możliwość prowadzenia eksperymentu w ramach tzw. wirtualnego laboratorium, obejmującego zarówno symulacje, jak też zdalny dostęp do laboratorium rzeczywistego, powinna zapewniać studentowi zrozumienie istoty badanych zjawisk, zapoznanie się ze stosowanymi rozwiązaniami układowymi i technikami pomiarowymi. Przedmiotem referatu jest opis porównawczy dwu różnych sieciowych struktur organizacyjnych laboratorium wirtualnego. Pierwszą z przedstawionych struktur jest system z jednym tzw. centralnym serwerem, druga zawiera jeden serwer zarządzający oraz dowolną liczbę tzw. serwerów pomiarowych.
EN
The nearly avalanche expansion of the Information and Communication Technology (ICT) strongly influenced many domains of our lives. From the viewpoint of an academic teacher, specialized in the area of Instrumentation and Measurement (I&M), these influences alter both measurement techniąues and didactic process. Distance learning based on Internet technology is becoming more and more popular. Remote virtual laboratories are very useful tools in the process of teaching in distance learning. Students can access virtual instruments via a computer network and carry out real experiments directly by using a simple standard commercial Internet Web browser. In this paper there is enclosed a comparative description of two different structures of Yirtual Laboratories. The first one is based on a single central server, the second on so called management server and a set of measurement servers.
EN
In this paper, two magnetometers: resonance vibrating sample magnetometer (R-VSM) and magnetooptical Kerr effect magnetometer (MOKE) designed for hysteresis loop measurements of ultra-thin films and spintronics elements are described. Both instruments have been built by the first author of this paper in the Department of Electronics. The measuring head of R-VSM is universal and could work in the Helmholtz coils as well as in an electromagnet. The frequency of R-VSM is about 75 Hz. Test measurements on MgO(001)/Fe(4, 3, and 2ML)/50ACr samples were performed and the sensitivity was estimated as 10-5 emu. The MOKE system with differential amplifier (in contrast to lock-in detection technique) is especially recommended for rapid measurements up to 1.5 kHz. The calibration of the Kerr rotation angle was performed on the standard Fe sputtered films (with thickness from 2 nm to 50 nm) and Fe-wedge sample, prepared by MBE-technique, with the range of thickness from 1ML to 50 ML of Fe. On the base of measurement of 2, 3, 4, 5, 7 ML of Fe, the angle resolution of Kerr rotation was estimated as 0.001 min.
PL
Przedmiotem artykułu jest skrócony opis analityczny wybranych metod stratnej kompresji sygnałów multimedialnych oraz najbardziej znaczących aktualnych standardów kompresji. Pojęcie "multimedia" oznacza tu kombinację takich form prezentacji danych jak: tekst (litery, znaki), dźwięk (mowa, muzyka) i obraz (grafika, video). Określenie "sygnały multimedialne", w kontekście niniejszej pracy, oznacza sygnały jedno- i dwuwymiarowe, których źródłami są np. mowa i obraz. Kompresja sygnałów znajduje zastosowanie nie tylko w telekomunikacji. Obecnie inżynierowie bardzo wielu specjalności skazani są na kontakt z tą dziedziną przetwarzania sygnałów. Dotyczy to również Metrologii Elektrycznej (systemy telemetryczne, odszumianie elektrycznych sygnałów pomiarowych, przetwarzanie obrazów). Proponowane rozwiązania o strukturze hybrydowej były tworzone na zasadzie łączenia takich metod podstawowych jak: nieliniowa kwantyzacja skalarna, przetwarzanie transformacyjne, alokacja bitów i kwantyzacja wektorowa. Do przetwarzania transformacyjnego użyto dwu typów transformat: Dyskretną Transformatę Fouriera oraz Dyskretną Transformatę Kosinusową. Opisane metody hybrydowe, których podstawę stanowi kodowanie transformacyjne i kwantyzacja wektorowa stanowią efektywne narzędzia kompresji sygnałów multimedialnych i mogą służyć jako podstawa projektowania zunifikowanych systemów kompresji sygnałów.
EN
The work includes an analytical description of some selected multimedia signals compression methods and standards of signal compression. The term "multimedia" denotes a combination of such data forms like: text (letters, signs), sound (speech, music) and picture (graphics, video). From the viewpoint of this work the term "multimedia signals" denotes one- and twodimensional signals taken from speech end pictures properly. The main part of the work includes a description of the connections of some traditional or original methods into systems which bring the improvement in the area compression effects. The proposed methods has been achieved by the combination of such methods like: nonlinear scalar quantization, transform coding, bit allocation and vector quantization. In the area of transform coding there were used Discrete Fourier Transform and Discrete Cosine Transform. The described hybrid methods based on transform vector quantization establish effective tools for compression multimedia signals and can be used for the design of unified systems.
PL
Przedmiotem artykułu jest skrócony opis analityczny wybranych metod stratnej kompresji sygnałów multimedialnych oraz najbardziej znaczących aktualnych standardów kompresji. Pojęcie "multimedia" oznacza tu kombinację takich form prezentacji danych jak: tekst (litery, znaki), dźwięk (mowa, muzyka) i obraz (grafika, video). Określenie "sygnały multimedialne", w kontekście niniejszej pracy, oznacza sygnały jedno- i dwuwymiarowe, których źródłami są np. mowa i obraz. Kompresja sygnałów znajduje zastosowanie nie tylko w Telekomunikacji. Obecnie inżynierowie bardzo wielu specjalności skazani są na kontakt z tą dziedziną przetwarzania sygnałów. Dotyczy to również Metrologii Elektrycznej (systemy telemetryczne, odszumianie elektrycznych sygnałów pomiarowych, przetwarzanie obrazów). Proponowane rozwiązania o strukturze hybrydowej były tworzone na zasadzie łączenia takich metod podstawowych jak: nieliniowa kwantyzacja skalarna, przetwarzanie transformacyjne, alokacja bitów i kwantyzacja wektorowa. Do przetwarzania transformacyjnego użyto dwu typów transformat Dyskretną Transformatę Fouriera oraz Dyskretną Transformatę Kosinusową. Opisane metody hybrydowe, których podstawę stanowi kodowanie transformacyjne i kwantyzacja wektorowa stanowią efektywne narzędzia kompresji sygnałów multimedialnych i mogą służyć jako podstawa projektowania zunifikowanych systemów kompresji sygnałów.
EN
The workincludes an analitycal description of some selected multimedia signals compression methods and standards of signal compression. The term "multimedia" denotes a combination of such data forms like: text (letters, signs), sound (speech, music) and picture (graphics, video). From the viewpoint of this work the term "multimedia signals" denotes one- and two-dimensional signals taken from speech and pictures properly. The main part of the paper includes a description of the connection of some traditional or original methods into systems which bring the improvement in the area of data compression effects. The proposed methods has been achieved by the combination of such methods like: nonlinear scalar quantization, transform coding, bit allocation and vector quantization. In the area of transform coding there were used Discrete Fourier Transform and Discrete Cosine Transform. The described hybrid methods based on transform vector quantization establish effective tools for compression multimedia signals and can be used for the design of unified systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.