Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radionuklides
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono problematykę związaną z obecnością radioizotopów w wodzie do spożycia. Omówiono dokładnie założenia Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2013/51/EURATOM z 22 października 2013 r., w której określono wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych zawartych w wodzie przeznaczonej do spożycia. Opisano również, metody jakimi należy się posłużyć przy oznaczaniu radionuklidów w wodzie.
EN
The article discusses the issues related to the presence of radionuclides in drinking water. The assumptions of the new European Union Council Directive 2013/51 EURATOM of 22 October 2013 which sets out require-ments for the protection of public health with regard to radioactive substances in the water intended for human consumption were thoroughly discussed. The article also describes the methods that must be used for the determination of radionuclides in the water.
2
Content available remote Badanie rozkładu stężeń 210Po i 210Pb w mchach i porostach
PL
W ramach badań dokonano analizy rozkładu stężeń dwóch radionuklidów 210Pb i 210Po w wybranych biomarkerach: mchach Pleurozium schreberi, Polytrichum communei porostach z gatunku Hypogymnia physodes. W mchach aktywności radionuklidów zależą od możliwości akumulacyjnych poszczególnych części morfologicznych biomarkera. Zarówno stężenie 210Pb jak i 210Po wykazują charakterystycz-ne tendencje, przy czym największe ich zawartości, sięgające nawet wartości 850 Bq/kg zidentyfikowano w chwytnikach mchów. Stosunki stężenia 210Po/210Pb wykazują sezonowe zmiany, co wskazuje na różny udział źródeł emisji tych izo-topów w okresie letnim i zimowym. W przypadku gatunku porostu największe stężenie 210Po sięgające około 250 Bq/kg zidentyfikowano we fragmentach plechy o największej powierzchni.
3
Content available remote New generation of the radionuclide standards
EN
A method of production of radioactive standards applied in science, nuclear medicine and industry to calibration of instruments for radioactivity measurement has been presented. This multimethodical system for the absolute activity measurement consists of four parallel multiparametric coincidences and anticoincidence methods. Such a system assures a mutual verification of the methods used, decreases an uncertainty of the result, and helps to notice a malfunction of the equipment. A scheme of the four-fold scintillation head comprising a liquid scintillator and two NaI(TI) counters together with its electronic circuit was given. A description of the absolute mrasurement methods elaborated, i.e. the 4π(LS)-γ coincidence with two γ-parameter and 4π(LS)-γ-anticoincidence with two γ-parameter is given. It has been proved that the presented multimethodical system of activity measurement makes it possible to produce standards of a new generation, viz. the standards which are reliable and highly accurate. In the experimental part, an application of the multimethodical system to activity measurements of five radionuclides (192Ir, 204Tl, 60Co, 203Hg and 133Ba) with different decay schemes was demonstrated. The combined standard uncertainties for these radionuclides were calculated.
PL
Przedstawiono metodę wytwarzania wzorców aktywności promieniotwórczej do skalowania urządzeń pomiarowych, mających zastosowanie w nauce, medycynie nuklearnej i w przemyśle. Ten wielometodyczny system pomiarów bezwzględnych aktywności zawiera stosowane równolegle, cztery multiparametryczne metody koincydencyjno-antykoincydencyjne. Taki system pomiarowy pozwala na wzajemne weryfikowanie się metod, obniża niepewność wyniku oraz wyklucza niezauważenie błędu aparaturowego lub metodycznego. Zaprezentowano wielodetekcyjną głowicę, zawierającą scyntylator ciekły i scyntylatory krystaliczne, schemat urządzeń elektronicznych oraz oryginalne - opracowane przez autorów - bezwzględne metody pomiarowe: 4π(LS)-γ-koincydencji w dwóch parametrach γ i 4π(LS)-γ-antykoincydencji, w dwóch parametrach γ oraz uogólnioną teorię metod koincydencyjno-antykoincydencyjnych. Wykazano, że opisany wielometodyczny system pomiaru aktywności promieniotwórczej pozwala na wytwarzanie wzorców nowej generacji, charakteryzujących się bardzo wysoką dokładnością. W części doświadczalnej przedstawiono wyniki zastosowania wielometodycznego systemu do pomiaru aktywności promieniotwórczej pięciu (192Ir, 204TI, 60Co, 203Hg i 133Ba) radionuklidów o różnych schematach rozpadu. Obliczono standardowe niepewności złożone stężeń promieniotwórczych wybranych radionuklidów.
4
Content available remote The use of electronic autoradiography in nuclear medicine
EN
The use of Instant Imager (Canberra Packard), Microchannel Plate Analysers in Nuclear Medicine for a quality control of radiopharmaceuticals and for a pharmaceutical biodistribution study research is described. The suitability of the electronic autoradiography (EA) system has been verified for (sup 67)Ga, (sup 131)I and (sup 99m)Tc.
PL
Opisano zastosowanie mikrokanalikowego detektora, Instant Imager, firmy Canberra Packard, w medycynie nuklearnej do kontroli jakości radiofarmaceutyków oraz ich biodystrybucji. Użyteczność układu tzw. elektronicznej autoradiografii (EA) została sprawdzona dla radionuklidów: (sup 67)Ga, (sup 131)I, (sup 99m)Tc.
EN
A method was investigated for removal and immobilisation of hazardous long-lived radionuclides from liquid radioactive wastes containing macroamounts of other metal ions and complexing agents. Selective inorganic ion exchangers: α-crystalline polyantimonic acid (CAA) and metal antimonates were synthesized and studied as adsorbents for di- and trivalent ions: Sr(sup 2+) and Eu(sup 3+) (a model for actinides), and also monovalent Cs(sup +). High decontamination factors for the two former ions have been attained with CAA. The effect of the concentration of the waste components on the radionuclide sorption was studied. Calcium ions strongly reduce sorption of Sr(sup 2+), and EDTA in neutral solution - that of Eu(sup 3+), while sodium ions, citrates and oxalates have a little effect. Radiocaesium must be removed using another selective ion exchanger.
PL
Badano możliwości usuwania i związania w fazie stałej toksycznych radionuklidów długożyciowych z ciekłych odpadów promieniotwórczych zawierających makroilości jonów innych metali i związków chelatujących. Zsyntezowano selektywne nieorganiczne wymieniapze jonów: α-krystaliczny kwas poliantymonowy (CAA) i antymoniany metali wielowartościowych oraz zbadano ich własności sorpcyjne względem dwu- i trójwartościowych jonów strontu i europu (jako modelu aktynowców), a także jednowartościowego cezu. CAA okazał się bardzo efektywnym sorbentem dwóch pierwszych metali. Zbadano wpływ stężenia poszczególnych składników tych odpadów na sorpcję radionuklidów na CAA. Jony wapnia silnie zmniejszają sorpcję Sr(sup 2+), a EDTA w roztworach obojętnych sorpcję EU(sup 3+). Jony sodu, cytryniany i szczawiany mają niewielki wpływ na sorpcję Sr(sup 2)+ i EU(sup 3+). Radionuklidy Cs+ muszą być usuwane na innym sorbencie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.