Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dzianina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Thermal Comfort Properties of Bamboo/Silk Fabrics
EN
The thermal resistance of fabrics containing silk showed a higher value in comparison with lyocell-rich blends. The water vapour permeability, absorbency and wickability of lyocell and lyocell-rich blends were found to be superior as compared to 100% silk fabrics. With respect to aesthetic comfort properties, the drape of the lyocell rich fabrics was good in comparison with 100% silk fabrics.
PL
W badaniu stwierdzono, że tkaniny zawierające jedwab mają wyższą wartość oporu cieplnego w porównaniu z mieszankami bogatymi w Lyocell. Stwierdzono również, że przepuszczalność pary wodnej, nasiąkliwość i podatność na skręcanie Lyocell i mieszanek bogatych w Lyocell były lepsze w porównaniu ze 100% tkaninami jedwabnymi. Pod względem komfortu estetycznego, tkanin bogatych w Lyocell wypadły lepiej, w porównaniu z tkaninami 100% jedwabnymi.
EN
In this paper, printing parameters for the sublimation printing of polyester fabrics like the number of strokes, the sublimation paper weight in grams per square metre, the fusing temperature and time were optimised using the Tauguchi experimental design technique. In the evaluations the signal-to-noise ratio was used. Sixteen experiments were performed with respect to the L 16 Orthogonal array design for the Tauguchi approach. The results show a considerable improvement in the signal-to-noise ratio as compared to the initial conditions. Through this study, not only can optimum printing conditions for sublimation printed polyester fabr ics be obtained but also the significant factors that affect water vapour resistance.
PL
W pracy zoptymalizowano, przy użyciu eksperymentalnej techniki projektowania Tauguchi, parametry druku sublimacyjnego tkanin poliestrowych, takie jak: liczba pociągnięć, gramatura papieru sublimacyjnego w gramach na metr kwadratowy, temperatura i czas stapiania. W ocenach wykorzystano stosunek sygnału do szumu. Przeprowadzono 16 eksperymentów w odniesieniu do projektu macierzy ortogonalnej L 16 dla podejścia Tauguchi. Wyniki wskazały na znaczną poprawę stosunku sygnału do szumu w porównaniu z warunkami początkowymi. Dzięki zaprezentowanym badaniom można nie tylko uzyskać optymalne warunki drukowania na tkaninach poliestrowych drukowanych sublimacyjnie, ale także uwypuklić istotne czynniki wpływające na odporność na parę wodną.
EN
In the design of innovative, protective clothing, thermal comfort is of great importance. One of the key factors affecting thermal comfort is the thermal conductivity of clothing. This study aims to show through theoretical estimations that the effective thermal conductivity of moist clothing could expedite the development process. In this study, we present two theoretical models: a linear model and upgraded model. The upgraded model considers the thermal conductivity of air within the clothing and its volume porosity. For verification of the models presented, the impact of moisture on the thermal conductivity of cotton knit fabric was examined experimentally using the contact hot plate method. Correlation analysis shows that the upgraded model has an important advantage as it can predict the stabilisation of effective thermal conductivity.
PL
W projektowaniu nowatorskiej odzieży ochronnej duże znaczenie ma komfort termiczny. Jednym z kluczowych czynników wpływających na komfort cieplny jest przewodnictwo cieplne odzieży. W pracy omówiono dwa modele teoretyczne: liniowy i ulepszony. Ulepszony model uwzględnia przewodność cieplną powietrza w odzieży i jej porowatość. W celu weryfikacji przedstawionych modeli zbadano doświadczalnie wpływ wilgoci na przewodnictwo cieplne dzianiny bawełnianej metodą kontaktową na gorąco. Analiza korelacji pokazała, że ulepszony model ma ważną zaletę, otóż może przewidywać stabilizację efektywnej przewodności cieplnej.
EN
Based on the models developed, the changes in unit pressure exerted by ready-made compression products were evaluated in dependence on the longitudinal rigidity, compression class, dimensional tolerance and product size. Tests made it possible to determine the maximum permissible values of longitudinal rigidity for individual compression classes and product sizes, which, if not exceeded, ensure that the pressure exerted falls within the given compression class. Experimental verification carried out on an example of a commercial compression product from the first and second compression classes showed that the main reason for the differences between the declared and experimentally determined values of unit pressure was the overestimated longitudinal rigidity of the knitted fabric and dimensional tolerance of the size ranges and errors in the design procedure, resulting from not sticking to the principle of designing the product for the middle circumference value and the middle pressure from the compression class.
PL
Na podstawie opracowanych modeli dokonano oceny zmian nacisku jednostkowego gotowych wyrobów uciskowych w zależności od sztywności rozciągania, klasy ucisku oraz tolerancji wymiarowej i wielkości rozmiaru. Badania umożliwiły wyznaczenie maksymalnych, dopuszczalnych wartości sztywności rozciągania dzianiny dla poszczególnych klas ucisku i rozmiarów wyrobu, których nie przekroczenie gwarantuje naciski w granicach danej klasy ucisku. Eksperymentalne badania weryfikacyjne, przeprowadzone na przykładzie komercyjnych wyrobów uciskowych dla I i II klasy ucisku wykazały, że główną przyczyną różnic między deklarowanymi wartościami nacisku jednostkowego a wyznaczonymi eksperymentalnie są zawyżone wartości sztywności rozciągania dzianiny i wielkości tolerancji wymiarowej przedziałów oraz błędy w procedurze projektowania związane z nieprzestrzeganiem zasady projektowania wyrobu na środkową wartość obwodu z przedziału rozmiaru i środkową wartość nacisku danej klasy ucisku.
EN
The article describes the construction and testing of a functional model of an innovative warp – knitting machine for technical spatial knitted fabrics with an original structure. Design assumptions regarding the geometrical, kinematic and driving characteristics of the machine are described. The functional model as well as its physical implementation as a research stand are presented. The production phases of the 3D knitted fabric are also demonstrated. The research results are described and their importance for the construction of a machine prototype of the production version are emphasised.
PL
W artykule opisano konstrukcję i badania modelu funkcjonalnego innowacyjnej osnowarki do technicznych dzianin przestrzennych o oryginalnej strukturze. Przedstawiono założenia projektowe dotyczące geometrii, kinematyki i napędów maszyny. Zaprezentowano projekt modelu funkcjonalnego oraz jego fizyczną realizację jako stanowiska badawczego. Opisano fazy tworzenia dzianiny 3D. Przedstawiono wyniki badań oraz podkreślono ich znaczenie dla budowy prototypu maszyny w wersji produkcyjnej.
EN
Diabetic disease and its chronic complications is a public health problem that affects millions of people all over the world. Feet diabetics need private care by using appropriate shoes and socks, to avoid friction, sweating and high temperature. Diabetic socks have to attain an effective thermal comfort and higher appraisal performance. To achieve these conditions, the diabetic socks have to attain comfortable fit, no pressure points or seams on fingers, suitable size, classified as spring-summer or autumn-winter and also to avoid high temperature. The specifications of the diabetic socks sold in the market consist of its material combination, size and chemical treatments. No definite physical mechanical properties of diabetic socks are proposed. Diabetic socks taken from the market, with appropriate price, were evaluated for both thermal and non-thermal properties. The tested samples demonstrate a great variability’s in the fabric construction and properties. By analyzing the tested socks, the proposed values concerning the properties of diabetic socks for summer and winter are introduced. Moreover, relative geometrical mean of thermal comfort properties was proposed for determining a global measure of diabetic sock properties.
EN
In the present paper, an assessment of the fatigue life of knitted (or knit) fabrics made of cotton yarns is discussed. Based on experimental investigations performed, the characteristics of material deterioration and damage were determined taking into account the direction of product elongation due to applied sine wave changing forces (sinusoidal loading). Aiming for a precise and adequate description of the phenomena occurring in the materials considered, a statistical approach to modelling and outcome analyses has been utilised. In the case of all knitted fabrics analysed, fatigue lives along the columns for both cases of tested yarns considered were higher than those related to the direction of rows of the knitted fabric. Fluctuated (variable) loading has a crucial influence on the deterioration of knitted fabrics, causing their damage. Within the process of fatigue damage to knitted fabrics, it was possible to observe the zone of reinforcement of threads in plait within the range of high-cycle loadings. Within the damage final phase, displacements of threads in plait are observed, which cause their separation and finally breakage of the product. Former investigations of the authors concerned similar statistical models for smooth and fancy yarns. The present work constitutes some additional investigations and assessment of fatigue life in relation to flat textile products. It was proven that the derived statistical models of fatigue life proposed are entirely suitable for the description of phenomena which happen to flat textile products during the damage process.
PL
W pracy przedstawiono ocenę trwałości zmęczeniowej dzianin wykonanych z przędz bawełnianych. Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych wykonano charakterystyki niszczenia materiału pod działaniem odciążenia uwzględniając kierunek rozciągania wyrobu. W celu dokładniejszego opisu zachodzących zjawisk opracowano modele statystyczne. W przypadku wszystkich analizowanych dzianin trwałość zmęczeniowa wzdłuż kolumienek dla obu rozpatrywanych przypadków numeracji przędz była wyższa od trwałości zmęczeniowej w kierunku rządków dzianiny. Na trwałość zmęczeniową dzianin miało wpływ zmienne obciążenie powodujące jej zniszczenie. W procesie powstawania niszczenia zmęczeniowego dzianiny można zaobserwować obszar umocnień przeplotu nitek w splocie w zakresie obciążeń wysoko cyklowych. W ostatniej fazie niszczenia dzianiny można zaobserwować przemieszczanie poszczególnych nitek w splocie, co powoduje rozsuwanie a w efekcie pęknięcie wyrobu. Wcześniejsze badania Autorów odnosiły się do prezentacji modeli statystycznych przędz gładkich i fantazyjnych. Prezentowana praca jest uzupełnieniem badań i oceny trwałości zmęczeniowej w odniesieniu do płaskich wyrobów włókienniczych. Dowiedziono, że opracowane modele statystyczne trwałości zmęczeniowej bardzo dobrze nadają się do opisu zjawisk zachodzących podczas niszczenia płaskich wyrobów włókienniczych.
EN
The article presents research results on selected properties of knitted products made of alpaca wool and other raw materials. Special attention was paid to properties defining thermal comfort. The material studied were weft-knitted fabrics made of four different yarns: cotton, PAN, sheep wool and alpaca wool. All knitted fabrics were made with different stitches in five variants on a computer controlled knitting machine – Stoll CHS 530 HP. Warmth retention was evaluated using an Alambeta device. The properties tested were as follows: thermal conductivity, thermal diffusivity, thermal absorption, thermal resistance and air permeability. Results concerning the functional properties of the knitted fabrics made of alpaca wool were compared with those obtained for other materials. Generally knitted fabrics made of alpaca wool were positively evaluated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości użytkowych dzianych wyrobów wykonanych z wełny alpaki i innych surowców. Materiał badań stanowiły dzianiny rządkowe wykonane z czterech przędz: bawełnianej, PAN, wełny owczej i wełny alpaki. Wszystkie dzianiny wykonano o różnych splotach w pięciu wariantach na szydełkarce komputerowej firmy Stoll CHS 530 HP. Ocenę ciepłochronności dzianin przeprowadzono za pomocą aparatu Alambeta. Badano: przewodność cieplną, dyfuzyjność cieplną, absorpcyjność cieplną, opór cieplny oraz przepuszczalność powietrza. Dokonano porównania otrzymanych wyników właściwości użytkowych dzianin z wełny alpaki w odniesieniu do dzianin z trzech innych surowców. W ogólnej ocenie dzianiny wykonane z wełen alpaki wypadły dość korzystnie.
9
Content available remote Thermal Absorptivity Model of Knitted Rib Fabric and its Experimental Verification
EN
Thermal absorptivity is an indicator of warm and cool feeling of textile materials. An equation based on thermal absorptivity of polyester in solid form, porosity of a fabric, and relative contact area of human skin and fabric surface has been developed to characterize thermal absorptivity of fabric. For verification of suggested model, 15 knitted rib fabrics were produced using 100% polyester yarn and having different surface profile. ALAMBETA semiautomatic non-destructive instrument has been used for measuring the effective thermal absorptivity of knitted rib fabric. It was found that the suggested simple theoretical model exhibits significant agreement with the measured thermal absorptivity values of knitted rib fabric, which endorsed the approach applied.
EN
The aim of this study was to determine the increase in vertical and horizontal forces of the presser foot on the seam during the technological process of sewing knit fabrics. The research was performed on three types of knit fabrics: double jersey (rib one plus one), interlock knit fabric, and bleached interlock knit fabric. In order to meet the criterion of seam quality, it is necessary to adjust the above-mentioned parameters optimally. Depending on the type of the knit fabric, the values of the investigated forces change, and by increasing the number of layers and the sewing speed, the force values increase.
11
Content available Modern rehabilitation systems based on textiles
EN
The article presents examples of rehabilitation solutions in which textiles play an important role. They are a fully functional garment, an element of clothing adapted to a given part of the body or a product intended for use in improving health. They are designed with the use of modern production technologies that utilize various raw materials to support the health aspects of the user with their structure and properties.
PL
Przeprowadzono ocenę porównawczą właściwości fizycznych i użytkowych tkanin i dzianin wytworzonych z przędz obrączkowych, rotorowych i przędz pneumatycznych air-jet nowej generacji. Analizowano wygląd gotowych wyrobów, odporność na zmechacenie (pilling) i odporność na ścieranie, zdolność pochłaniania wilgoci i odporność na pranie, skłonność do wydzielania pyłu włókiennego, skurcz tkaniny po praniu, a także trwałość barwy tkaniny po praniu. W drugiej części artykułu zaprezentowano liczne przykłady zastosowań wyrobów włókienniczych wytworzonych z przędz pneumatycznych air-jet VORTEX. Stwierdzono, że wymienione przędze mogą być wykorzystywane, zarówno do wyposażenia gospodarstw domowych, jak również produkcji wszelakiego rodzaju odzieży.
EN
A comparative assessment of the physical and functional properties of fabrics and knitted fabrics produced from classic ring spun yarns, rotor yarns and new generation of air-jet VORTEX yarns. The appearance of finished products, pilling and abrasion resistance, moisture absorption and washing resistance, tendency to produce fiber dust, shrinkage of fabric after washing, and color fastness after washing were analyzed. The second part of the paper presents numerous examples of textile applications made from air-jet VORTEX spun yarns. It has been found that these yarns can be used for both home furnishings and the production of all kinds of clothing.
EN
Applications of Piezo jacquard and CAD technology in warp-knitting have provided traditional jacquard fabrics with the possibility of innovating the structure design. Research on innovative design and fabrication is conducted aiming at knitting jacquard vamp fabric with the double-colour pitting effect on a technical back. By utilising Piezoelectric jacquard’s performance of displacing both underlapping and overlapping, new structures are formed, such as mesh stitches, koper stitches and float structures. Based on threading with yarns in two colors, jacquard bars in split execution create a pattern with a double-colour effect. To realize a highly efficient design, the paper proposes a computer-aided jacquard design method covering technical parameters and jacquard pattern design modules. Additionally, to pursue convenience and efficiency, mathematic models are built in terms of an automatic borderline design, loop stitching inspection and structure database. The method of jacquard vamp fabric design with a double-color pitting effect has been proven practically by illustrating a vamp design example which meets the requirement of fashion and performance well.
PL
Projektowanie dzianin dwukolorowych z efektem pittingu jest możliwe przy użyciu komputerowego systemu projektowania opartego na specjalnej metodzie dziewiarskiej. Dzięki macierzy i modelowi matematycznemu system obejmuje wszystkie podstawowe parametry techniczne modułów projektowego i kontrolnego oraz modułu bazy danych struktur, które współpracują w celu sprawnego projektowania dzianiny. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że wspomagana komputerowo metoda projektowania może być z powodzeniem stosowana w projektowaniu dzianin dwukolorowych z efektem pittingu.
EN
In this paper, a non-subsampled wavelet-based contourlet transform (NWCT) is applied in warp-knitted fabric defect segmentation. Compared with the traditional contourlet transform, wavelet transform takes the place of Laplacian pyramid in NWCT and the directional filter bank is non-subsampled. The wavelet transform with improved wavelet threshold is put to use, and the original fabric image can be decomposed into low-frequency approximate coefficient A and high-frequency detail coefficients V, H, and D. The high-frequency detail coefficients are processed by the non-subsampled directional filter bank to get directional sub-band coefficients. Afterward, the effective sub-band coefficients based on regional energy are chosen to reconstruct V, H, and D. And the reconstructed fabric image will be achieved by inverse non-subsampled wavelet-based contourlet transform. The adaptive threshold method and morphological processing are used to obtain the legible defect profile. The experiment demonstrates that NWCT can achieve the positive segmentation regarding the common defects, such as broken warp, width barrier, and oil, and has excellent performance on these directional defects and regional defects. It is acknowledged that NWCT will provide a new way to detect warp-knitted fabric defects automatically.
EN
This study examined the far-infrared emission characteristics and wear comfort properties of ZrC-imbedded heat storage knitted fabrics. For this purpose, ZrC-imbedded, heat storage PET (polyethylene terephthalate) was spun from high-viscosity PET with imbedded ZrC powder on the core part and low-viscosity PET on the sheath part using a conjugated spinning method. ZrC-imbedded PET knitted fabric was also prepared and its physical properties were measured and compared with those of regular PET knitted fabric. In addition, ingredient analysis and the far-infrared emission characteristics of the ZrC-imbedded knitted fabrics were analyzed by energy dispersive X-ray spectroscopy and Fourier transform infrared spectroscopy. The thermal properties, moisture absorption, and drying properties of the ZrC-imbedded PET knitted fabric were measured and compared with those of the regular PET knitted fabric. The mechanical properties using the FAST (fabric assurance by simple testing) system and the dye affinity of the ZrC-imbedded knitted fabric were also measured and compared with those of regular PET knitted fabric.
EN
A 3-D finite element model based on the hyperfoam material model was developed in order to predict the compression behaviour of knitted fabrics in a large deformation state. The degree of compressibility of the fabric is determined by the extent of its volume reduction under external pressure. The compression properties of nine produced knitted fabrics at eight pressure values (2.04, 5.10, 10.19, 20.39, 50.97, 101.94, 152.90, and 203.87 kPa) were measured using a fabric thickness tester and results were compared with finite element results. The FEM results of fabric thickness changes (∆T) and fabric compressibility (EMC) showed good agreement with experimental results, with an average error of 5 and 4.9 percent, respectively. However, the results of fabric linearity of the compression (LC) and work of compression (WC) showed fair agreement, with an average error of 24.5 and 24 percent, respectively.
PL
Publikacja dotyczy analizy kompresji dzianin lewo-prawych o trzech wariantach splotów. Scharakteryzowano parametry dzianin, tj. ścisłości rządkowe i kolumienkowe, masy, zapis splotu w rzeczywistym przebiegu i na igłach. Wykonano badania eksperymentalne i teoretyczne procesu ściskania dzianin wraz z analizą porównawczą. Badania teoretyczne przeprowadzono w ramach eksperymentu numerycznego w środowisku programu ABAQUS. Uzyskane wyniki badań posłużą w projektowaniu właściwości fizycznych wyrobów skarpetkowych przeznaczonych dla diabetyków.
EN
This paper investigates the effects of fabric structural parameters such as pile yarn linear density (19.7, 22.7 and 24.6 tex), ground yarn linear density (100 and 78 dtex), sinker height (2.2 sinker; 2.5 sinker and 2.8 sinker) on the performance properties of pile loop and cut-pile loop knit fabrics. The effects of structural parameters on the performance properties of the fabrics, such as abrasion resistance, bursting strength, and air permeability, were analysed. To determine their relationship and significance, ANOVA and Pearson correlation analysis were conducted. A higher pile height increases the fabric surface weight and thickness, thereby improving the abrasion resistance of the fabrics. The bursting strength of the fabrics increases with thicker ground yarn. The thicker pile yarn decreases the air permeability of the fabrics. Pile loop knit fabrics have higher abrasion resistance and lower air permeability compared to cut-pile loop knit fabrics. There is not much difference between the bursting strength of pile loop and cut-pile loop knit fabrics if the linear density of ground and pile yarn is the same.
PL
Praca przedstawia badania wpływu parametrów strukturalnych dzianiny takich jak masa liniowa przędzy okrywy i przędzy podstawowej (90 i 70 tex) i wysokości płaszczek na właściwości dzianin z okrywą pętelkową i pętelkową ciętą. Badano odporność na ścieranie, wytrzymałość na zrywanie oraz przepuszczalność powietrza. Dla określenia relaksacji i istotności różnic zastosowano analizę ANOVA i korelacje Pearsona. Większa wysokość okrywy zwiększa masę powierzchniową i grubość, tym samym polepszając właściwości na ścieranie. Wytrzymałość dzianin zwiększa się ze wzrostem grubości przędzy podstawowej. Większa grubość przędzy okrywowej zmniejsza przepuszczalność tkaniny. Dzianiny z okrywą pętelkową mają wyższą odporność na ścieranie i wyższą przepuszczalność powietrza w porównaniu do dzianin z okrywą pętelkową ciętą podczas gdy masa liniowa przędzy podstawowej pozostaje ta sama.
18
EN
Single-layered warp knitted fabrics were produced by the 60D/36F (containing 36 filaments) polyester yarn with differential shrinkage (DS) property in this study. Due to the differential shrinkage property, the fabric becomes curly and bulkier, simulating cotton fabric in terms of its appearance and fabric handle. The performance and appearance of these DS polyester warp knitted fabrics were evaluated objectively and subjectively. The testing results demonstrated that the DS polyester warp knitted fabric had better abrasion property, worse pilling resistance due to the mechanical property of polyester yarn when compared with 100% cotton warp knitted fabric. Meanwhile, lower water vapour permeability and air resistance were found for DS polyester warp knitted fabric resulting from the dense structure of yarn shrinkage after heat-moisture treatment. Besides, the fabric handle was evaluated by Kawabata evaluation system and subject to trial under dry and wet fabric condition. DS polyester warp knitted fabrics provide better recovery under low stress mechanical pressure. The subjective evaluation result shows that the warp knitted fabrics made of DS polyester had similar handle against cotton warp knitted fabric in terms of prickle, smooth, comfort and dry feeling in both dry and wet testing conditions.
19
Content available remote Computer-Aided Design Method of Warp-Knitted Jacquard Spacer Fabrics
EN
Based on a further study on knitting and jacquard principles, this paper presents a mathematical design model to make computer-aided design of warp-knitted jacquard spacer fabrics more efficient. The mathematical model with matrix method employs three essential elements of chain notation, threading and Jacquard designing. With this model, the processing to design warp-knitted jacquard spacer fabrics with CAD software is also introduced. In this study, the sports shoes which have separated functional areas according to the feet structure and characteristics of movement are analysed. The results show the different patterns on Jacquard spacer fabrics that are seamlessly stitched with jacquard technics. The computer-aided design method of warp-knitted jacquard spacer fabrics is efficient and simple.
EN
Dimensional change problems experienced in textile products have always been an important subject and in the focus of attention. Today it is expected that dimensional changes in fabrics, the basic material of textile products, must range within certain limitations. Fabrics processed in the finishing divisions are wound or decatized in various forms according to the fabric structure and the demands of garment manufacturers. However, fabrics may be distorted in these storing processes, which results in undesired dimensional changes under the stress incurred. Nevertheless fabrics are required to be delivered to garment manufacturers at specific tension values. Indeed these values are not acquired as expected; consequently, it is known that they represent a core conflict subject between finishing plants and garment manufacturers. The present study investigated the structures of garment manufacturers and dimensional change problems they experience during fabric layout. The aim was to determine the severity of the problem in terms of the garment manufacturer and fabric types, which cause problems frequently, and to search for solutions to overcome this issue by means of a survey study. Solutions which would increase production efficiency and reduce processing time have been emphasized.
PL
Problem zmiany wymiarów tekstyliów w czasie produkcji odzieży jest bardzo ważnym problemem, a zakres zmian musi być poddany określonym ograniczeniom. Tekstylia obrabiane w procesach wykończalniczych są następnie nawijane i dekatyzowane w określonych warunkach i powinny być dostarczane do wytwórcy pod określonym naprężeniem. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na ważność problemu z punktu widzenia wytwórcy odzieży oraz określenie rozwiązań, które prowadziłyby do zwiększenia wydajności i skrócenia czasu produkcji.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.