Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obraz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Tajemniczy urok „Szklaków”
PL
Artykuł podejmuje zagadnienia relacji między słowem i obrazem na obszarze nauk o mediacji sztuki. Definiuje ten obszar oraz pojęcie jego przedmiotu. Wyróżniając podstawowe sposoby mediacji między sferą wizualną a werbalną, podaje przegląd form, w których jest ona możliwa.
EN
The article deals with the relationship between word and image in the field of art mediation. It defines this area of study and its subject. Highlighting the basic methods of mediation between the visual sphere and the verbal sphere, it provides an overview of the forms in which it is possible.
PL
Dziedzina grafiki trójwymiarowej podlega szybkiemu rozwojowi, dzięki nowościom jakimi są rozszerzona, czy wirtualna rzeczywistość. Wraz ze wzrostem zainteresowania modelami 3D potrzebne są nowe metody ich tworzenia, jak np. konwersja obrazów 2D do modelu 3D. Technika ta pozwala na tworzenie dostatecznie dokładnych modeli 3D w szybki i tani sposób, używając tylko aparatu fotograficznego i komputera. Istnieją różne algorytmy, które pozwalają na pozyskanie informacji o głębi obrazów z pojedynczego zdjęcia lub serii zdjęć. Szczególną grupę stanowią algorytmy korzystające z pojedynczego obrazu. Niniejszy artykuł przedstawia metody budowania modelu 3D stosujące konwersję obrazów 2D.
EN
Three-dimensional graphics is subject of rapid development due to new inventions such as augmented (AR) or virtual reality. With the increasing of interest in 3D (three-dimensional) models new methods are needed for their creation, such as the conversion of 2D (two-dimensional) images into a 3D model. This technique allows to create fairly accurate 3D models in a quick and cheap way, using only a camera and a computer. There are various algorithms that allow you to obtain depth information from images basing on one or set of images. A special group are algorithms that use a single image. This article presents methods of creating a 3D model using 2D image conversion.
EN
The subject of this work is the images, or more accurately said, the state of our knowledge about the set consisting of artifacts such as the Venus de Milo, the Gioconda, the duck decoys (or “fake birds”) used to hunt ducks, toys such as a doll or a paper airplane and drawings such as the planes drawn up by engineers or architects. Our purpose is to discuss the understanding of images currently considered canonical – i.e., the theory that states that images are a modality of signs. We will do this by analyzing “The Family of images” a proposal developed by W.J.T. Mitchell in a famous essay entitled “What is an image?”. After introducing readers to the subject and outlining a diagnosis about the current status quæstionis of theory of images, we will study Mitchell’s proposal and criticize the thesis (assumed and brilliantly presented by this author) that states that images are nothing more than a more or less sui generis modality of signs. Finally, in the section dedicated to the conclusions, we will outline a proposal of an alternative approach to the study of the images that, instead of seeing them as signs, considers them as tool­artifacts.
PL
Tematem artykułu są obrazy, a ściślej mówiąc, stan naszej wiedzy o zbiorze artefaktów, takich jak Wenus z Milo, Gioconda, bałwanki kaczek (alternatywnie „Fake birds” lub „Bird decoys”) używane w myślistwie, zabawki, takie jak lalka lub papierowy samolot oraz rysunki zrobione przez inżyniera czy architekta. Naszym celem jest omówienie rozumienia obrazów, uważanych obecnie za kanoniczne, czyli de facto przedstawienie teorii stanowiącej, że obrazy są modalnością znaków. W tym celu zamierzamy przeanalizować koncepcję „Rodziny obrazów” opracowaną przez W.J.T. Mitchella w jego słynnym eseju zatytułowanym „Czym jest obraz?”. Po zapoznaniu czytelników z tym tematem i przedstawieniu próby diagnozy przyczyn dyskomfortu wywoływanego przez status quaestionis na podstawie teorii obrazów chcemy przyjrzeć się propozycji rozumienia tej kwestii przez Mitchella i krytycznie zanalizować przyjętą przez niego tezę, która głosi, że obrazy nie są niczym więcej niż modalnością znaków sui generis. Na koniec w części poświęconej wnioskom zaprezentujemy swoją propozycję alternatywnego podejścia do badania obrazów, które to stanowisko każe traktować je jako artefakt-narzędzie, nie zaś postrzegać jako znaki.
PL
Miasta jako skupiska ludzi stały się idealnym miejscem do wplecenia reklamy w ich krajobraz i trudno dziś sobie wyobrazić wielkie metropolie bez reklamowych bilbordów. W kulturze miasta, reklama stała się nieodzownym elementem krajobrazu, który odgrywa znaczącą rolę w życiu społecznym i kulturalnym mieszkańców, tworząc w ten sposób swoistą kulturę. Nieodłącznym elementem reklamy jest fotografi a, która wykorzystywana jest we wszelkiego rodzaju kreacjach, tworząc jeden z najważniejszych środków przekazu. Oglądając reklamy coraz częściej zwracamy uwagę nie tylko na to, co nam chcą sprzedać specjaliści od marketing, ale też jak chcą to zrobić oraz jakim kanałem informacyjnym do nas dotrzeć. Obecność reklamy w przestrzeni publicznej jest stałym elementem, który wpływa na rozwój oraz identyfi kację danego miasta.
EN
Cities, as the centres for the people’s existence, have become an ideal place for interweaving the commercial into their landscape. Advertisement has become a part of our lives and one cannot imagine today’s metropolis without billboards. In the culture of the city, the commercial has started to be an integral part of the city landscape which used to play an important role in social and cultural life of citizens creating by that a specifi c culture. Photography,invariably linked with advertisement, might be manifested by all sorts of creative actions, forming one of the most important means of creative expression. While watching commercials, we tend to notice not only what marketing profesionals are trying to sell but also how they are going to introduce the product. Advertisement is associated with a public space, infl uences its development and arrangement.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie nośności betonu w elemencie z uwagi na przecinanie. Rozważano modele ze „stykami” zbrojonymi i niezbrojonymi. Stwierdzono, iż wprowadzenie zbrojenia poprzecznego do hipotetycznej powierzchni zniszczenia umożliwia zmianę mechanizmu zniszczenia z kruchego na ciągliwe, czemu towarzyszy wyraźny wzrost nośności – w rozważanych badaniach dochodził on do 80% w odniesieniu do elementu ze stykiem niezbrojonym. Dokonano porównania wyników badań eksperymentalnych w świetle procedur obliczeniowych Eurokodu 2 i Model Code 2010, odnoszących się do naprężeń granicznych w styku pomiędzy betonami układanymi w różnym czasie. Okazały się bardzo zachowawcze w stosunku do styków w pełni monolitycznych. Procedury normowe zaniżyły wpływ sił przyczepności (adhezji) i zazębiania kruszywa w odniesieniu do elementów wykonanych z tego samego betonu. Skutkiem tego nośności eksperymentalne były nawet 3,5 – krotnie wyższe od wartości ustalonych zgodnie z procedurami normowymi. Dzięki zastosowaniu aparatu do pomiarów optycznych ARAMIS, możliwa była dokładna analiza odkształceń ciał próbnych i określenie granicznych przemieszczeń krawędzi styku.
EN
The paper presents the issue of carrying capacity of interface between two concrete casting at the same time. The author’s experimental investigations concerning specimens with and without shear reinforcement are presented and discussed. Comparison of experimental and theoretical carrying capacity shows that provisions of Eurocode 2 and Model Code 2010 may lead to underestimation of the ultimate shear stresses in the interface between concretes casting at the same time. Use of the optical measurement system ARAMIS enables the analysis of the deformation and determination of the tested specimens and limits displacement between edges of the interface.
PL
Celem niniejszego opracowania jest omówienie niedokładności pomiarowych systemu Aramis. Ze względu na złożoność zagadnienia trudno jest znaleźć rozwiązanie ogólne. Do celów aplikacyjnych stosowana jest metoda polegająca na porównywaniu wielu zdjęć przedstawiających jeden stan powierzchni. W artykule zaprezentowano analizę niedokładności dla pola pomiarowego 1250 × 1100 mm. Rozrzut wyników rejestrowany przez system Aramis jest miarą błędu pomiaru. Stwierdzono, że odczyty z map odkształceń obarczone są znacznym błędem w stosunku do wartości powodujących zniszczenie betonu. Jednocześnie stwierdzono dobrą dokładność wyznaczenia zmiany długości odcinków pomiarowych, co umożliwia precyzyjne wnioskowanie o zmianach szerokości rozwarcia rys. Wskazano jak szukać szerokości rozwarcia rys, aby osiągnąć zbieżność z wynikami pomiarów prowadzonych tradycyjnie (wzrokowo). Przeprowadzono dyskusję dotyczącą wpływu wielkości podziału powierzchni na otrzymaną szerokość rys.
EN
The aim of the paper is estimating of measuring inaccuracies for Aramis system. Because of issue complexity it is difficult to find general solution. For the application purpose method consists of comparison many photos showing one state of surface is used. In the paper analysis of the inaccuracies for measuring volume 1250 × 1100 mm is presented. Dispersion of the results recorded by Aramis system is the value of the measuring error. It is stated that values from strain maps contain error which is significant with respect to ultimate strain of concrete. Simultaneously very good accuracy of the the line segment length change is reported. It causes that observation of crack width is presisly. In the second part of the paper some practical information concern how determined compatibility between crack width measured traditionally and by Aramis are written. Discussion of influence of facet size on crack width is presented.
8
Content available Sakrum a Synergia
PL
Manifestacją piękna w świecie człowieka jest sztuka, która wyraża się poprzez otwarcie formy. Forma niesie w sobie treść własnej formy i tą treść, do której się odnosi. Jak i forma, treść ma swoją formę przedstawienia idei i właściwy zamysł samej idei. Istnieje forma treści i treść treści podobnie jak istnieje forma formy i treść formy. Twórca działa podświadomie, instynktownie, spontanicznie, emocjonalnie synkretycznie – formalno-treściowy kompleks dzieła rodzi się jako nierozerwalna całość. W sztuce świeckiej kształt formy odpowiada sensorycznej, dotykowо-fizycznej percepcji formy. W sztuce sakralnej forma jest kanonem, nierozerwalnie związanym z jego treścią. Od formy (kanonu) (twarzy lub hipostazy Świętego) poprzez treść formy (świętość osoby), poprzez modlitwę (formę treści) przechodzą w świętości wieczności, Bógа (w zawartość treści). W ten sposób możemy opisać ikonę, święty obrazek z punktu widzenia formalnych i treściowych stron, jego roli w życiu człowieka. Spójrzmy na architekturę, jak patrzymy na ikony. Obraz w architekturze sakralnej jest złożoną strukturą, semantycznie wieloliczną, która składa się z porównania, syntezy, kontekstu metod, które są również charakterystyczne dla Biblii, a które korelują z najnowszymi naukowymi multi-kryterialnymi, wielowymiarowymi metodami poznania. Omówiono wynikі badań obrazu, jako zasobu wcielenia sacrum w założeniu świątyni chrześcijańskiej i osobistego objawienia twórcy na przykładzie twórczości Jerzego Nowosielskiego i Stanisława Niemczyka.
EN
Art is the manifestation of beauty in the world of man, art which is expressed through the opening of the form. Form carries with it the content of its own form and the content that it addresses. Like form, content has its own form in which it expresses ideas and the proper concept of the idea itself. There exists the form of the content and the content of the content, just like there exists a form of the form and the content of the form. An artist works subconsciously, instinctively, spontaneously, emotionally, in a syncretistic manner – in order to create a complex mixture of both form and content which comprises his or her work, a work which is born into the world as an inseparable whole. In the profane arts, the shape of the form reflects its sensory, touchable, physical perception of its form. In religious arts, the form is a canon, inseparably tied to its content. From the form of the form (the canon) – (the face or hypostasis of a Saint) – through the content of the form (the sainthood of the person), through prayer (the form of the content) forms traverse into the sanctity of eternity of God (in the content of their content). This is the manner in which we can describe an icon, a holy painting from the point of view of its form and its content, and its role in life. Let us look at architecture in the same manner in which we look at icons. A painting in religious architecture is a complex structure, replete with semantic meaning, which is comprised of a comparison, synthesis, the context of methods, which are also characteristic of the Bible, and which correlate with the latest scientific multi-criteria of the multi-dimensional methods of perception. The article discusses the results of the analysis of the role of the painting as a resource that can be used to infuse the setting of a Christian temple with the element of sacrum and with the personal vision of its creator, based on the works of Jerzy Nowosielski and Stanisław Niemczyk.
EN
Aim of this paper is to focus on the intrinsic connection between perspective pattern and symbolism in Las Meninas, the enigmatic art masterpiece painted by Diego Rodríguez de Silva y Velázquez in 1656. Most intriguing steps in this work have been the search for information about the not yet existing room depicted, and the geometrical investigation concerning reflection in the mirror. Graphic reconstruction has been based on the modern homological approach.
PL
W niniejszej pracy pokazano ścisły związek pomiędzy zasadami perspektywy a symboliką przedstawioną w Las Meninas, enigmatycznym dziele autorstwa Diego Rodríguez de Silva y Velázquez powstałym w 1656 roku. Szczegółowa analiza geometryczna dotyczyła informacji niesionej przez treść obrazu w pokoju i odbicia w lustrze. W rekonstrukcji graficznej wykorzystano geometryczną zasadę homologii.
EN
In the discussion of communication in management studies, more and more attention is being given to research on an image of a product as well as a brand of an institution. In times when the value of great corporations is mainly based on well promoted and maintained brands, any activity without care of reputation is unimaginable. This rule also applies to cities, communes or regions. Image is currently of strategic significance for these subjects. It can be stated that there is a type of relationship. When an image of a certain region is positive, achievement of complex goals is easier. Therefore, when the region fulfils its goals, it is easier to gain respect of current and potential citizens, tourists, and investors. Thus, a positive image is one of the greatest advantages that a region can have, as it is directly transferred into social and economic development. In the article, on the basis of the literature of the subject, the process of creating an image of a region is presented.According to the survey conducted among Polish and Czech respondents related to Euroregion Beskydy and Euroregion Cieszyn Silesia, by place of residence, workplace or place of education image of the regions appeared to be one of the most distinguishing of their features.
11
Content available remote Between architecture and art. the space of aquaintance
EN
The article is based on the definition of architecture as an art of shaping space (B. Zevi), comparing it to the art of sculpting, and the concept of sculpting-ness which refers to spatial effects and the creative/artistic character of the designing. The wrapping space of architecture has been treated as a non-material virtual sphere of information exchange. It is a space of mutual communication of: knowledge, skills, art and poly-sensory perception of the recipient. Similar selected phenomena concerning architecture and other arts have been compared. The result points to a common nature of the phenomena in spite of their diametrically different uses. It also points to their identical character respectively in the spheres of: creation, notation, and realization of goals within the individual arts. Additionally the scale and protective character of architecture endow this art with a special utilitarian function which is superior and irreplaceable in human life. The whole article has been treated as a description of earlier research.
PL
Treść artykułu bazuje na definicji architektury jako sztuki kształtowania przestrzeni (B. Zevi), przyrównując ją sztuce rzeźbienia, a rzeźbiarskością nazywając efekty przestrzenne i kreacyjny/artystyczny charakter projektowania. Przestrzeń – otulinę architektury – potraktowano jako bezmaterialną wirtualną sferę wymiany informacji. Jest to przestrzeń komunikacji wzajemnej: wiedzy, umiejętności, sztuki i polisensorycznej percepcji odbiorcy. Przyrównano per analogiam wybrane podobne fenomeny dotyczące architektury i innych sztuk. Porównanie wskazuje na wspólnotę tych zjawisk pomimo diametralnie różnych zastosowań, daje możliwość określenia ich jako tych samych, odpowiednio w sferach: kreacji, notacji i realizacji zamierzeń w ramach poszczególnych sztuk. Dodatkowo skala i obronny charakter architektury przydają tej sztuce szczególnej usługowej funkcji, nadrzędnej i niezastąpionej w ludzkim życiu. Całość artykułu została potraktowana jako wynikowy opis wcześniejszych badań.
EN
This article presents a system for evaluating how well do video codecs perform in still image compression. As it is time consuming and tedious to directly configure and run the reference H.265 (HEVC) and H.264 (MPEG4 AVC) codecs, our tool makes experimenting easier and more efficient. The system provides a graphical user interface for conveniently and quickly preparing input files, for repeatedly running video codecs, and for analysing output data. In the background, there are algorithms for forming video sequences and configuration files, for batch executing an encoder, and for extracting information from output files. Our research was mainly aimed at speeding-up experiments related to compressing an image represented as a video sequence composed of its polyphase components. The system has allowed us to experimentally verify that, like its predecessor, the H.264, the HEVC standard needs modified entropy codes for effectively processing decimated images.
PL
Artykuł prezentuje system do badania sprawności kodeków wideo w kompresowaniu obrazu. Ponieważ bezpośrednie konfigurowanie i uruchamianie referencyjnych kodeków H.265 (HEVC) i H.264 (MPEG4 AVC) jest pracą czasochłonną i żmudną, omawiane narzędzie pozwala przeprowadzać eksperymenty łatwiej i szybciej. System jest wyposażony w graficzny interfejs użytkownika do wygodnego i sprawnego przygotowywania ˙ plików wejściowych, do wielokrotnego uruchamiania kodeków wideo i do analizowania danych wyjściowych. Interfejs opiera się na podprogramach do formowania sekwencji wideo i plików konfiguracyjnych, do wsadowego uruchamiania koderów i do wydobywania informacji z plików wynikowych. Głównym celem pracy nad systemem było przyspieszenie eksperymentów nad kodowaniem obrazu reprezentowanego jako sekwencja wideo złożona z jego składowych polifazowych. System umożliwił eksperymentalne sprawdzenie, że podobnie jak H.264, standard HEVC może skutecznie przetwarzać obrazy zdecymowane, ale wymaga to zoptymalizowania kodów entropijnych.
13
EN
Computer-aided colour analysis can facilitate cyclostratigraphic studies. Here we report on a case study involving the development of a digital colour analysis method for examination of the Boda Claystone Formation which is the most suitable in Hungary for the disposal of high-level radioactive waste. Rock type colours are reddish brown or brownish red, or any shade between brown and red. The method presented here could be used to differentiate similar colours and to identify gradual transitions between these; the latter are of great importance in a cyclostratigraphic analysis of the succession. Geophysical well-logging has demonstrated the existence of characteristic cyclic units, as detected by colour and natural gamma. Based on our research, colour, natural gamma and lithology correlate well. For core Ib-4, these features reveal the presence of orderly cycles with thicknesses of roughly 0.64 to 13 metres. Once the core has been scanned, this is a time- and cost-effective method.
14
Content available remote When architecture becomes an image and the image is read as architecture
EN
The interdisciplinarity of space creation opens up the opportunities for multifaceted research into sources, objectives and methods of expression. The reciprocal nature of relationships between illustrated visions and forms that capture imagination is an introduction to the subsequent design decisions. It is an excuse for transferring technical graphs into painting or drawing planes, which are closely linked to the quality of the design composition. Pure, abstracted artistic message inspires and encourages a different look at architecture while pointing to the unlimited possibilities for promoting architectural ideas. It also emphasises the importance of the impact the image has on viewer's imagination, as well as stimulates and provokes further dialogue. "Architecture becomes an image – the image is read as architecture".
PL
Interdyscyplinarność kreacji przestrzeni otwiera możliwości wielopłaszczyznowego poszukiwania źródeł, celu i metod ekspresji. Zwrotny charakter relacji pomiędzy zobrazowanymi wizjami i anektującymi wyobraźnię formami stanowi wstęp do implementacji kolejnych decyzji projektowych. Jest pretekstem do transferu technicznych grafów na malarskie czy rysunkowe płaszczyzny, powiązane ściśle z jakością kompozycji projektowej. Czysty, wyabstrahowany przekaz plastyczny inspiruje oraz zachęca do innego spojrzenia na architekturę, zwraca uwagę na nieograniczone możliwości upowszechniania idei architektonicznych, podkreśla wagę oddziaływania obrazem na wyobraźnię odbiorcy, uaktywnia i prowokuje do dalszego dialogu. "Architektura staje się obrazem – obraz czytany jest jak architektura".
PL
Wizerunek (ang. image) to pojęcie posiadające w języku polskim kilka wyrazów bliskoznacznych. Zwykle są one zamiennie stosowane w zależności od kontekstu, w jakim wizerunek jest omawiany. Według Słownika Synonimów [3] oprócz pojęcia wizerunek można stosować takie określenia jak: podobizna, portret, obraz, wyobrażenie, przedstawienie oraz odbicie. W Słowniku Języka Polskiego PWN wizerunkiem określa się sposób przedstawiania i postrzegania danej rzeczy lub osoby [5]. Warto zauważyć, że angielskie określenie image pochodzi od łacińskiego słowa imago (obraz, symbol) lub imaginatio (wyobrażenie, marzenie) [1]. Zatem wizerunek można traktować jako zbiór przekonań i wrażeń określonej osoby (grupy osób) na temat konkretnego obiektu (m.in. produktu, miejsca czy osoby) [4]. Przekonania te mogą wynikać z własnych doświadczeń konkretnej osoby, a także mogą być wynikiem opinii innych osób. Zatem cechą charakterystyczną wizerunku jest jego subiektywność [6], wynikająca z odmiennego postrzegania przez różne osoby tego samego przedmiotu. Można stwierdzić, że wizerunek określonego przedmiotu nigdy nie jest jego dokładnym odwzorowaniem. Co więcej, sposób postrzegania konkretnego przedmiotu przez konkretną osobę uzależniony jest od wielu czynników (indywidualne doświadczenia, określone oczekiwania czy system wyznawanych wartości). Dodatkowo, wynik postrzegania uzależniony jest często od ilości, a także jakości posiadanych informacji przez konkretną osobę o konkretnym przedmiocie. Dlatego też, z punku widzenia oferenta, ważne jest ciągłe monitorowanie sposobu postrzegania (produktów, przedsiębiorstwa) przez różnych uczestników otoczenia przedsiębiorstwa, co pozwala na dysponowanie aktualną wiedzą na temat postrzegania i czynników wpływających na wizerunek. Ponadto, postrzeganie jest bardzo ważne w procesie budowania relacji [2] z różnymi uczestnikami rynku, co w efekcie przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa, które nie zdają sobie sprawy ze znaczenia wizerunku w oczach klientów, mogą mieć poważne trudności z zaistnieniem na rynku (zwłaszcza międzynarodowym).
EN
In this article was made subject of the image, elements that determine the image and impact of the image in making purchasing decisions by final buyers in the food market. There were presented definitions of image and identified the characteristics of perceptions. The image is defined as a set of beliefs and impressions given observer on a particular object, which can be a person, place or product. Attention was drawn to the subjective nature of this concept and its importance in the process of building a relationship with various market participants. In the empirical part analyzed the elements that determine both the image of food products, as well as elements that determine the purchase decisions on the product group. Application of factor analysis allowed identify the greatest factors that determine purchasing behavior of final buyers of food. Conducted factor analysis allowed identify six key factors that determine making purchase decisions of final buyers. Among these factors (sales, product, promotion, brand, ethnocentric and qualitative) the most important is the commercial (sales) factor, represented especially by such things as staff competencies retail outlets and service levels. The least impact in the context of buying behavior has quality factor (represented by the quality of the product). Furthermore, on the basis of the analysis, the average scores of elements that determine the purchase decisions and the image of the food product you can say that the major determinants of a certain image of the product is determined by the decisions of final buyers in the purchasing process. Therefore, the image of food products plays an important role as a decisive factor in the purchasing process.
16
Content available remote Badania wad head checking w szynach kolejowych metodą optyczną
PL
W artykule przedstawiono wyniki precyzyjnych pomiarów próbek szyn z wadami head checking (HC) optyczną metodą interferometrii CCI (ang. Coherence Correlation Interferometry). Zaprezentowano obiekt badań i uzasadniono potrzebę jego pomiarów. Omówiono zasadę pomiaru i parametry systemu badawczego opartego na profilometrze Talysurf CCI Lite firmy Taylor-Hobson. Dokonano pomiarów geometrycznych wycinków szyn z wadami HC o różnych parametrach oraz zarejestrowano ich obrazy 2D i 3D na tle tekstury powierzchni tocznej szyny. Wzbogacono wiedzę z otoczenia tych wad, wyznaczając miary podobieństwa ich obrazów z obrazami wzorców wad.
EN
The paper presents measurement results of head checking flaws occurring in the railway rail. The measurement was carried out by Coherence Correlation Interferometry (CCI). Research object and justification for measurement of its parameters were presented. The principle of operation and parameters for Talysurf CCI Lite Taylor-Hobson surface topography measuring device were given. The measurements of head checking flaws of different parameters and their 2D and 3D images were also presented. Calculation of similarity measure among head checking flaws and their patterns allowed for an enrichment of the research.
PL
Artykuł porusza problematykę antropologii obrazu w kontekście kultury i sztuki. Autorka przeprowadziła analizę sfery obrazowości w oparciu o wybrane systemy filozoficzne na przestrzeni dziejów. Odniosła się do zagadnień: światoobrazu i ikonosfery. Omówiła teorię obrazu na podstawie działań twórczych artystów modernistycznych. Wskazała różnorodność oraz wielość narzędzi opisywania i wyrażania świata.
EN
The article addresses the issue of anthropology of depiction in the context of culture and art. The author has conducted an analysis of the sphere of imagery on the basis of selected philosophical systems throughout the centuries. She referred to the questions of worldview and iconosphere. She discussed the theory of image on the basis of creative activity of modernist artists, and indicated diversity and variety of tools used to describe and express the world.
18
Content available remote A New Digital Image Hiding Encryption Algorithm Based on Dual Chaotic Systems
EN
To find new algorithms with good security, the authors proposed a new encryption algorithm based on dual chaotic systems. Firstly, the block of each pixel in the carrier image is determined with the Arnold mapping. And then with the chaotic sequence generated by Lorenz mapping, the specific location of each pixel in the corresponding block is determined. Finally, the pixels are hidden into the appropriate location by the chaotic sequence generated by Lorenz mapping. Theoretical analysis and practical tests show that this algorithm has enough key space and better key sensitivity.
PL
Poszukując nowych algorytmów z dobrym poziomem bezpieczeństwa, autorzy zaproponowali nowy algorytm szyfrowania oparty o podwójne systemy chaotyczne. Najpierw, blok każdego piksela w obrazie nośnika określany jest przez odwzorowanie Arnolda. Następnie, określane jest właściwe położenie każdego piksela w odpowiednim bloku przy pomocy sekwencji chaotycznej generowanej przez odwzorowanie Lorenza. W końcu piksele ukrywane są w odpowiednim położeniu przy pomocy sekwencji chaotycznej generowanej przez odwzorowanie Lorenza. Teoretyczne analizy i praktyczne testy wykazują, że zastosowany algorytm ma wystarczającą przestrzeń kluczy i lepszą czułość klucza.
PL
Obserwacje wizyjne stają się coraz bardziej powszechnym sposobem kontroli i nadzorowania procesów produkcyjnych i zjawisk w nich zachodzących. Jedną z możliwości zastosowania systemu wizyjnego jest kontrola procesu spawania i wykonywanych połączeń. W artykule przedstawiono wskazówki i zalecenia dotyczące wyboru i konfiguracji systemu wizyjnego przeznaczonego do kontroli procesu spawania i połączeń spawanych. Informacje zawarte w artykule wynikają z doświadczeń zdobytych przez autorów w trakcie opracowywania systemu wizyjnej kontroli spawania.
EN
Visual observation are becoming more and more common way of control and supervision of industrial processes and phenomena related to them. One of possibilities of vision system application is control of a welding process and welded joints. In the paper there are presented hints and recommendations dealing with selection of a configuration of the vision system for control of a welding process and welded joints. A system for monitoring welding process elaborated by the authors is also described and discussed. The welding process can be observed both in a range of infrared as well as in visual electromagnetic waves. The vision system consists of elements realizing image generation, acquisition, processing, and analysis. In more sophisticated systems the last stage of their operation is image recognition. Recently, the observation of welding processes with use of vision systems is a subject of great interests of numerous companies and research centers. There are commercial and experimental solutions of these systems. During the process usually the size and location of a weld pool, geometry of the welded joint as well as the quality of the joint can be evaluated. An on-line system basing on the analysis results of the above enumerated elements of the welding process makes it possible to control the process parameters. The authors have elaborated a system consisting f a TV and infrared camera. The system allows observing MIG/MAG welding process. The authors' experience shows that a correct configuration of the vision system has fundamental influence on the recorded data.
PL
Każdy sposób kształcenia wymaga dostępu do materiałów dydaktycznych. Tradycyjne metody przekazywania i pozyskiwania wiedzy nie są już wystarczające. W opracowywaniu materiałów dydaktycznych oraz w procesie dydaktycznym rośnie rola zdjęć, obrazów, filmów, technologii multimedialnych. Celem pracy było wytworzenie aplikacji prezentującej w postaci multimedialnej rasy bydła mięsnego oraz zagadnienia z zakresu ich chowu i hodowli. Jednym z głównych założeń było przedstawienie dostępnego materiału merytorycznego w postaci innej niż tekst. W związku z tym opracowano zestaw symboli prezentujących charakterystykę ras oraz wytworzono aplikację, w której zostały one wykorzystane. Aplikacja i przyjęta zasada minimalizacji tekstu zostały wysoko ocenione przez grupę testujących ją studentów. Przedstawianie materiału merytorycznego za pomocą obrazów ułatwia człowiekowi jego zapamiętywanie, a ze względu na powszechną globalizację powinno zapewniać rozumienie niezależnie od używanego języka. Wytworzona aplikacja może zostać wykorzystana jako obiekt wiedzy w kursach e-learningowych, a jej opublikowanie w Internecie pozwoli zdobyć informacje o wartości tak przygotowanego materiału.
EN
The aim of this work was to develop a multimedia application which presents information on beef cattle. Traditional methods of passing and obtaining knowledge are not sufficient. The function of images, photos, films, multimedia technologies is becoming greater in preparation of didactic materials. The objective of the paper was to create an application in the multimedia form presenting beef cattle breeds and issues related to their breeding and farming. One if the main assumption was to present available substantive material in the form other than text. Therefore a set of symbols for characterizing beef cattle breeds was created. The developed application uses these symbols. Using symbols, pictures etc. in educational materials helps learning and makes the materials more comprehensible, no matter of the language used by pupils. This article presents the created set of symbols and the application called "Multimedia atlas of beef cattle".
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.