Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sortowanie odpadów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
System kaucyjny z punktu widzenia instalacji komunalnych powinien być wdrożony dopiero po wprowadzeniu rozszerzonej odpowiedzialność producenta. Podobnego zdania są gminy i miasta świadome zagrożeń, jakie niosą projektowane rozwiązania.
PL
"Potężna cywilizacja nasza - powiada - dąży do wytwarzania możliwie nietrwałych produktów w możliwie trwałym opakowaniu. Nietrwały produkt wnet musi być zastąpiony nowym, co ułatwia zbyt; a trwałość opakowania utrudnia jego usunięcie, co sprzyja dalszemu rozwojowi techniki i organizacji. Toteż z seryjną tandetą nabywcy dają sobie radę w pojedynkę, natomiast dla usuwania opakowań niezbędne są specjalne programy antypolucyjne, asenizatory, koordynacja wysiłków, planowanie, kombinaty oczyszczające" - pisał Stanisław Lem w dziele "Doskonała próżnia. Wielkość urojona" w 1964 r.
PL
Zamknięty obieg odpadów, systemy selektywnej zbiórki, systemy depozytowe i inicjatywy producentów są przykładami działań, zmierzających do polityki bazowania na surowcach wtórnych. O wyzwaniach i kierunkach zmian w gospodarce odpadami oraz o maksymalizacji efektywności w wykorzystaniu zasobów mówiono podczas „Global Conference 2016 – Creating Value from Waste”.
PL
Gospodarka odpadami w naszym kraju zmieniła się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zmiany prawne związane z dostosowaniem się do dyrektyw unijnych powodują, że odpad zaczyna mieć walory półproduktu, który trzeba należycie przetworzyć, aby osiągnąć oczekiwany zysk, i to niekoniecznie finansowy, lecz przede wszystkim środowiskowy.
PL
Wymagane do osiągnięcia przez gminy poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska, z roku na rok są coraz wyższe. Wyznaczane przez Komisję Europejską ambitniejsze cele w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) mają doprowadzić do zaprzestania wytwarzania odpadów (zero waste).
PL
Zanieczyszczenia obecne w makulaturze powodują wiele problemów technologicznych, zwłaszcza przy rozwłóknianiu i sortowaniu oraz generują koszty związane z ich utylizacją, które musi ponieść papiernia. Oznacza to, że konieczne jest odpowiednie postępowanie już na etapie zbiórki, zgodnie z zasadą, że najtańsze sortowanie jest w miejscu powstawania odpadów.
EN
In recent years systemic changes in waste management have affected searching and implementation of solutions that increase waste recovery including those intended for recycle. The article presents a predicted amount of municipal waste intended for recovery based on their selected streams. For the needs of a conceptual solution the area was determined, which was operated by the mentioned installation. The paper uses the indicators of waste accumulation: mass, volume, bulk density and irregularity of their collection in 2011-2013 for determination of the sorting plant efficiency. Elements of the installation, which should enable optimization of the waste recovery process optimization, were selected. Moreover, frames of technological efficiency of the suggested solution were defined. The aim of the paper was an attempt to select parameters of a municipal waste sorting plant with location under conditions of Stary Sącz city.
PL
Zmiany systemowe w gospodarce odpadami w ostatnich latach wpływają na poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań zwiększających odzysk odpadów, w tym przeznaczanych do recyklingu. W artykule zawarto przewidywaną do odzysku ilość odpadów komunalnych na podstawie wybranych ich strumieni. Dla potrzeb koncepcyjnego rozwiązania wyznaczono obszar, który byłby obsługiwany przez wspomnianą instalację. W pracy wykorzystano wskaźniki nagromadzenia odpadów: masowy, objętościowy i gęstość nasypową, a także rozpoznano nierównomierność ich nagromadzenia w latach 2011-2013 dla wyznaczenia wydajności sortowni. Dobrano części składowe instalacji, które powinny umożliwić optymalizację procesu odzysku odpadów. Określono również ramy efektywności technologicznej zaproponowanego rozwiązania. Celem pracy była próba doboru parametrów sortowni odpadów komunalnych wraz z lokalizacją w warunkach miasta Stary Sącz.
EN
This study covers the application of multispectral imaging to identify materials for municipal waste sorting purposes. Three classes of objects were considered by differentiating waste fractions between paper, plastic and organic waste while objects of different classes may had very similar colors which makes their identification difficult with the use of conventional RGB cameras. The pre-processing was applied including the removal of dark frame, radiometric distortion correction and conversion to the reflectance. The classification was undertaken using the nearest neighbor method taking as the similarity measure the Euclidean distance between the normalized spectral signatures. The tests were performed using a 128-channel hyperspectral camera that captures the exact signatures but has a long acquisition time and 16-channel multispectral camera that allows for the processing online. The results obtained for the 128-channel camera were used to select the bands recorded by the multispectral camera. Two variants of band selection were examined.
PL
W artykule zastosowano obrazowanie multispektralne do identyfikacji materiałów na potrzeby sortowania odpadów komunalnych. Rozważono trzy klasy obiektów, różnicując frakcje odpadów na: papier, plastik i odpady organiczne, przy czym obiekty różnych klas mogły mieć bardzo zbliżone kolory, co utrudnia ich identyfikację z wykorzystaniem typowych kamer RGB. Zastosowano przetwarzanie wstępne obejmujące usuwanie ramki ciemnej, korektę zniekształceń radiometrycznych i konwersję do reflektancji. Klasyfikacji dokonano metodą najbliższego sąsiada przyjmując jako miarę podobieństwa odległość euklidesową pomiędzy znormalizowanymi sygnaturami spektralnymi. Testy wykonano z wykorzystaniem 128-kanałowej kamery hiperspektralnej, która rejestruje dokładne sygnatury, ale ma długi czas akwizycji oraz 16-kanałowej kamery multispektralnej pozwalającej na przetwarzanie w trybie online. Wyniki otrzymane dla kamery 128-kanałowej wykorzystano do wyboru pasm rejestrowanych przez kamerę multispektralną. Przebadano dwa warianty wyboru pasm.
PL
Na rynku funkcjonuje wiele instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów, w których wydzielanie frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu następuje przede wszystkim w kabinie sortowniczej. Podstawowym aktem prawnym ustalającym cele i zadania dotyczące właściwego postępowania z odpadami jest obecnie, na szczeblu UE, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE1. Główny cel w niej określony to tworzenie „społeczeństwa recyklingu”, dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów i zmierzającego do wykorzystywania odpadów jako zasobu. W art. 10 i 11 zostały wskazane wymagania dotyczące odzysku i recyklingu dla odpadów komunalnych. Zgodnie z nimi, państwa członkowskie podejmują niezbędne działania, aby zapewnić poddawanie wszystkich odpadów procesom odzysku. Do 2015 r. selektywna zbiórka odpadów komunalnych powinna obejmować przynajmniej papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło. Natomiast do 2020 r. konieczne jest przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu co najmniej takich materiałów odpadowych, jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych, a także w miarę możliwości innego pochodzenia (pod warunkiem, że te strumienie odpadów są podobne do odpadów z gospodarstw domowych) i zwiększenie wagowo strumienia do minimum 50%.
PL
Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliżyć kilka systemów gospodarowania odpadami. Opisany został system działający w Polsce do 01.07.2013 oraz po tym czasie, czyli po wejściu w życie nowej ustawy zobowiązującej gminy do przejęcia obowiązku gospodarki odpadami. W opracowaniu wykazany został dotychczasowy stan polskiej gospodarki odpadami komunalnymi oraz krótko opisane przewidywane zmiany związane z nowym ustawodawstwem. W dalszej części zostały opisane systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w takich krajach jak: Szwajcaria, Austria i Szwecja. Są to kraje, w których systemy działają już od wielu lat, w związku z tym mają one duże doświadczenie i możemy wiele się od niech nauczyć. Niektóre z wybranych systemów opierają się podobnie jak aktualnie w Polsce na odpowiedzialności gmin. Wszystkie osiągają bardzo dobry stosunek odpadów poddawanych recyklingowi i przetwarzaniu do procesu składowania. Każdy, podkreśla również istotę selektywnej zbiórki, sortowania odpadów ‘"u źródła", nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie i bezpiecznych ekologicznie instalacji przetwarzania odpadów oraz edukacji.
EN
This paper aims are to present some waste management systems. The described system has been operating in Poland since 01.07.2013 and after that time, ie after the entry into force of the new law obliging municipalities to assume the burden of waste management. The study has shown the current state of Polish municipal waste management and briefly described the expected changes associated with the new legislation. In the following section discusses municipal waste management systems in countries such as Switzerland, Austria and Sweden. These are countries where such systems have been operating for many years, therefore, they have a lot of experience and we can learn much from them. Some of the selected systems are based as well as in Poland on the responsibility of municipalities and all have a very good ratio of waste recycling and processing to the storage process. Each of them also highlights the essence of selective collection, sorting waste 'at source', modern, technologically advanced and environmentally safe waste treatment and education.
PL
W artykule przedstawiono klasyfikację mechanicznych i ręcznych systemów segregacji niemetalicznych frakcji zmieszanych odpadów komunalnych. Omówiono możliwości doboru urządzeń i linii technologicznych, z uwzględnieniem dostosowania techniki separacji do składu morfologicznego zarówno surowego, jak i pozbawionego frakcji metalicznej strumienia dpadów. Scharakteryzowano główne zasady tworzenia koncepcji zakładu zagospodarowania odpadów, gwarantujące poprzez wysoki współczynnik odzysku surowców efektywne funkcjonowanie gospodarki odpadami na terenie gminy lub związku gmin. W artykule przytoczono również przykład dobrej praktyki gospodarowania odpadami w gminie, opartej na technologii automatycznej stacji segregacji odpadów.
DE
In der Schrift wird die Klassifizierung von mechanischen und manuellen Systemen der Segregation von nichtmetallischen Fraktionen aus gemischten Kommunalabfällen, dargestellt. Es werden die Möglichkeiten der Zusammenstellung von Einrichtungen und technologischen Linien, unter Berücksichtigung der Anpassung von Abscheidungstechnik zur morphologischer Zusammensetzung des rohen, so wie auch des, von metallischen Bestandteilen befreiten, Abfallflusses. Die hauptsächlichen Grundsätze der Aufbaukonzeption eines Bewirtschaftungswerks für Abfälle, das dank eines hohen Rückgewinnungskoeffizient von Rohstoffen, eine funktionierende Abfallwirtschaft, in der Gemeinde oder im Gemeindebund, garantiert – wurde charakterisiert. Im Artikel wurde auch ein Beispiel guter Abfallwirtschafspraxis in der Gemeinde vorgestellt, die auf der Technologie der automatischen Separation von Abfällen, beruht.
16
EN
Background: There is a growing problem of the increasing amount of unsorted municipal wastes with the resulting consequences for the environment. The aim of this study was to present a new solutions of the system for the decentral fractioning of municipal wastes, which enable simplification and improvement of the process together with the reduction of total costs. Methods: The description of the problem of the increasing amount of unsorted municipal wastes with the resulting consequences for the environment as well as an alternative solution for the decentral fractioning of such wastes was presented. The influence onto the environment as well as the efficiency of the costly mechanical sorting of wastes was queried. The nowadays used principles of sorted and unsorted waste disposal were elucidated and their advantages and disadvantages evaluated. Results and conclusions: Based on this evaluation an innovative and future oriented development of an automated system for the decentral fractioning of municipal wastes was presented. The new developed systems aim at the achievement of an easier, less costly and environment-friendlier process for the disposal of municipal wastes from apartment buildings.
PL
Wstęp: Istnieje ciągle zwiększający się problem ilości niesegregowanych odpadów w osiedlach mieszkaniowych wraz z jego konsekwencjami dla środowiska. Celem tej pracy było przedstawienie propozycji nowego rozwiązania systemu zdecentralizowanego sortowania odpadów komunalnych, które umożliwiają uproszczenie i usprawnienie procesu wraz z obniżką kosztów całkowitych. Metody: W artykule przedstawiono problematykę zwiększania się ilości niesegregowanych odpadów w osiedlach mieszkaniowych wraz z konsekwencjami dla środowiska jak również przedstawiono alternatywne rozwiązania zdecentralizowanego usuwania odpadów. Został także poddane dyskusji wpływ na środowisko oraz efektywność kosztownego mechanicznego sortowania odpadów. Zaprezentowano obecnie stosowane zasady wywozu sortowanych i niesortowanych odpadów wraz z oceną ich zalet i wad. Wyniki i wnioski: W oparciu o tą ocenę zaprezentowano innowacyjne zorientowane na przyszłość rozwiązanie automatycznego systemu zdecentralizowanego segregowania odpadów w osiedlach mieszkaniowych. Nowotworzone systemy są zorientowane na prostszy, tańszy i przyjaźniejszy dla środowiska proces wywozu odpadów komunalnych w osiedlach mieszkaniowych.
PL
W artykule przedstawiono możliwości tworzenia systemów gospodarki odpadami na tle zmian sytuacji prawnej w kraju. Zaproponowano wykorzystanie jako narzędzia wspomagającego opracowanie koncepcji systemu modelu hierarchicznego stosowanego w zarządzaniu środowiskiem. Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące włączania w system gospodarki zmieszanymi odpadami komunalnymi elementów segregacji optycznej.
EN
The paper outlines the opportunities for creating waste management systems in terms of the changing legal premises in Poland. The author proposes using a hierarchical model, applied in the environmental management, as a tool assisting the development of the waste management system concept. The paper discusses the basic aspects of implementing elements of optical segregation into the mixed municipal waste management system.
PL
Sortownie odpadów są niezbędnym elementem systemu gospodarki odpadami. Sortowanie prowadzone jest w celu przygotowania odpadów do odzysku, w tym do recyklingu. Dlatego tak ważna jest właściwa organizacja, aby pozyskać surowce wtórne o wysokiej czystości, wymaganej przez odbiorców (huty szkła, metali, papiernie, zakłady przetwarzające tworzywa sztuczne itp.).
PL
W Polsce znajduje się wiele tysięcy ton zużytych dywanów i wykładzin podłogowych, wytworzonych najczęściej z włókien syntetycznych. Składowane są one w magazynach, piwnicach lub na strychach domów. Najwięcej jest ich na składowiskach odpadów, na których zajmują olbrzymie powierzchnie i zatruwają środowisko. Włókna syntetyczne nie są atakowane przez żadne bakterie, a więc nie gniją. W związku z tym mogą rozkładać się przez setki lat.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.