Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bioelectromagnetism
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The electromagnetic field and visible light are factors affecting living organisms. They belong to the physical factors affecting plant and animal organisms. The paper presents the issues of interdisciplinary research on the effects of electromagnetic fields and visible light on animals and humans. Existing research results indicate that it is necessary to cooperate with researchers from many disciplines - biologists, electrical engineers, biotechnologists, veterinarians and medical doctors. The obtained results will be extremely helpful in developing new applications of physical factors in physiotherapy and rehabilitation. The presented studies show that this interdisciplinary field is extremely interesting and should be developed and the research continued.
PL
Pole elektromagnetyczne i światło widzialne są czynnikami oddziałującymi na organizmy żywe. Należą do czynników fizykalnych oddziałujących na organizmy roślinne i zwierzęce. W artykule przedstawiono zagadnienia interdyscyplinarności badań nad wpływem pola elektromagnetycznego i światła widzialnego na organizmy zwierząt i ludzi. Dotychczasowe wyniki wskazują, iż konieczna jest współpraca badaczy z wielu dyscyplin – elektrotechników, biologów, biotechnologów, lekarzy weterynarii i lekarzy medycyny. Uzyskane wyniki będą niezwykle pomocne w opracowywaniu nowych zastosowań czynników fizykalnych w fizjoterapii i rehabilitacji. Zaprezentowane badania wykazują, że ta interdyscyplinarna dziedzina jest niezwykle ciekawa i należy ją rozwijać, a badania kontynuować.
2
Content available remote Oddziaływanie aplikatorów pola magnetycznego na stenty
PL
Położenie stentu może mieć znaczący wpływ na osiągane wartości prądów indukowanych w poszczególnych gałęziach. W artykule przedstawiono również rezultaty, w których założono możliwość wystąpienia przypadku najgorszego, z punktu widzenia ewentualnego zagrożenia. W artykule przedstawiono wyniki dla jednej, przykładowej budowy stentu. Dalsze badania, powinny brać także pod uwagę szereg innych sposobów budowy stentu, znacznie bardziej zagęszczoną siatkę tworzoną przez jego gałęzie.
EN
The position of the stent may have a significant impact on its currents induced in the branches. The results are presented for the case that poses the highest danger. The results were obtained for one exemplary construction of the stent. Further research should also take into account a number of other ways of building a stent, and a much more dense mesh created by its branches.
PL
W artykule opisano wyniki badań wpływu wilgotności powietrza oraz zawartości wody w wybranych materiałach włókienniczych na parametry elektryczne (rezystancja, rezystywność i przenikalność elektryczna oraz czas relaksacji ładunku elektrostatycznego) charakteryzujące ich zdolność do utrzymywania stanu naelektryzowania, w aspekcie wymagań ochrony przed elektrycznością statyczną. Wykazano, że podstawowy asortyment wyrobów tekstylnych stosowanych w odzieży ochronnej (flanela, drelich, wełna, tkanina z włókna poliestrowego) w rezultacie ich kondycjonowania w temperaturze 23 °C oraz przy wilgotności względnej powietrza zmienianej w przedziale (25-80)% osiąga stan równowagi z zaabsorbowaną wodą w czasie nie dłuższym niż 10 h. Maksymalna zmiana (wzrost) rezystywności badanych materiałów przy przejściu od stanu suchego do stanu równowagi w powietrzu o wilgotności 50% wynosi do 2 rzędów wielkości oraz w powietrzu o wilgotności 80% - do 5 rzędów wielkości. Stwierdzono, że jako minimalny czas - klimatyzacji / kondycjonowania określonego typu materiałów włókienniczych można skrócić do 12 h, w przeciwieństwie do 48 h wymaganych w wielu normach (np. PN-EN 1149-1). Znajomość zakresu wpływu wilgotności powietrza na zmianę rezystywności materiału włókienniczego umożliwia dostosowanie kryteriów oceny odpowiednich właściwości wyrobu do stosunkowo łatwo osiągalnych w praktyce warunków klimatycznych (t = (23±2) °C; κ = (50±5)%) i wyklucza potrzebę prowadzenia badań przy bardzo niskiej wilgotności powietrza (12%).
EN
The paper presents the test results of the influence an air relative humidity (RH) and a suitable water contents in textile materials on their ability to maintain of the electrostatic charge It was proved, that the basic range of textile products (denim, flannel, wool. polyester fabric) after conditioning at 230:C and RH (25-80)% reaches the equilibrium state with the absorbed water in the time of no longer than 10 hours. The largest change(increase)of the electrical resistivity for the tested textiles amounts to the3 magnitude orders passing from the dry state to the equilibrium state in 50 % RH. It was found, that for the tested kind of textile materials, the 12 h time of the conditioning is entirely enough and the requirement of the considerably longer conditioning times, as in some standards, is groundless. It was stated, that knowledge of the RH influence range on the resistivity of the textiles makes possible to adjust the assessment criteria of their anti-static properties for the easy reached in practice "standard"-RH conditions [t = (23±2) °C; RH (50±5)%], which not require of expensive equipments and complicated procedures.
4
Content available remote CUDA accelerated finite element mesh morpher
EN
We present a parallelized version of a simple 3D finite element mesh morpher. It is aimed at rapid creation of patient-specific finite element models of arms and legs. It implements a simple 3D algorithm of guided stretching. This approach needs only a few measurements of patients body. The program was implemented in C++ programming language and parallelized for CUDA API to utilize GPGPU (general computations with graphical processor units), what substantially speeds-up calculations comparing to a sequential code.
PL
W artykule przedstawiono zrównolegloną wersję prostego Algorytmu Sterowanego Naciągania Siatki przekształcającego trójwymiarowe siatki elementów skończonych w celu tworzenia zindywidualizowanych modeli kończyn do symulacjach stymulacji elektromagnetycznej. Utworzenie modelu dostosowanego do indywidualnych wymiarów pacjenta wymaga wykonania tylko kilku prostych pomiarów ciała. Program został zaimplementowany w C++ z wykorzystaniem środowiska CUDA SDK i wykorzystuje do obliczeń karty graficzne NVIDIA. Skutkuje to bardzo znaczącym przyspieszeniem obliczeń.
PL
W pracy przedstawiono nowe podejście do generacji indywidualnych, realistycznych modeli numerycznych ludzkiej głowy dostosowanych do obliczeń z zakresu bioelektromagnetyzmu. Proponowana metoda stosuje geometryczne transformacje bazowego modelu dyskretnego w indywidualny model dopasowany do konkretnego pacjenta. W pracy omówiono różne zestawy danych wejściowych do definiowania odpowiednich przekształceń oraz przedyskutowano wskaźniki jakości stosowane do określania jakości ostatecznego modelu.
EN
In this paper we present effective approach to generate specimen-specific finite element head models for bioelectromagnetic simulations. Our method uses a spatial transformation which is similar to shape morphing, to transform the standard reference model into individually fit model. We discuss different input data for transformations and different criteria which can be used to evaluate the quality of the final model (anthropomorphic, surface scans, MRI scans).
6
Content available remote The influence of the electromagnetic wave polarization on SAR in human body model
EN
The paper is aimed at computer simulation of SAR distribution in human body dedicated to the investigation of how SAR depends on polarizations. The simulation is based on FDTD calculations of the whole-body averaged SAR in an anatomically realistic voxel model of the human body. SAR values are presented for 900 MHz, 1800 MHz, 2400 MHz for plane wave exposure.
PL
Prezentowany artykuł ma na celu wykazanie, że wartość SAR zależy od sposobu polaryzacji fali elektromagnetycznej, przy założeniu, że wartość składowej elektrycznej jest taka sama we wszystkich przypadkach. W oparciu o metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD) wykonano analizę numeryczną SARu całkowitego dla realistycznego modelu człowieka dla częstotliwości: 900 MHz, 1800 MHz, 2400 MHz.
PL
Wprowadzenie do sesji organizowanej przez Sekcję Elektromagnetycznych Promieniowań Niejonizujących Komitetu Fizyki Medycznej, Diagnostyki Obrazowej i Radiologii PAN. Przedstawiono problematykę oddziaływania pola elektromagnetycznego na materię w ogóle, a na materię ożywioną w szczególności. Przytoczono przykłady oddziaływań pola na aparaturę elektryczną i elektroniczną, w tym na aparaturę medyczną. Omówiono nietermiczne efekty oddziaływania pola na organizmy żywe. Krótko przedstawiono prezentacje sesyjne.
EN
In introduction to the session organized by the section of Electromagnetic Nonionizing Radiation of the Committee of Medical Physics, Figurative Diagnostics and Radiology of the Polish Academy of Sciences. In the work an interaction of the electromagne-tic field (EMF) on a matter at all, and a living matter in particular, is briefly presented. Examples of the EMF affects upon electric - and electronic equipment, including medical one, are given. Nonthermal EMF effects upon a living organism and their role in vivo is discussed. The session presentations are briefly outlined.
10
Content available remote Realistic simulation of ECT electrodes
EN
This paper discusses numerical simulation of electroconvulsive therapy (ECT). A realistic finite element model of human head with different models of stimulating electrodes is be presented. Special attention is paid to the influence of the model of electrodes on the results of simulation.
PL
Przedstawiony niżej tekst opisuje numeryczną symulację terapii elektrowstrząsowej (EW). Przedstawiono realistyczny model MES ludzkiej głowy z różnymi modelami elektrod stymulujących. Szczególny nacisk został położony na wpływ modelu elektrod na wyniki symulacji.
PL
W artykule przedstawiono numeryczną analizę pola elektromagnetycznego i współczynnika SAR w układzie głowa ludzka telefon komórkowy, bazując na metodzie FDTD (and. Finite-Difference Time-Domain). W celu scharakteryzowania właściwości elektrycznych tkanek biologicznych wykorzystano równanie interpolacyjne Cole - Cole.
EN
The paper presents the numerical analysis of very high frequency electromagnetic field and SAR in human head. The investigations are based on numerical simulations using FDTD solver. The dielectric properties of human head tissues are interpolated by Cole-Cole approximation and based on S. Gabriel measurements.
13
Content available remote SAR Analysis in Phantom Model
EN
The paper presents the numerical analysis of SAR in human-like model, i.e. in a twin phantom. The results of calculations are compared with those of experiment on the phantom. Although the comparative analysis shows the essential discrepancy, but the computer model differs from the phantom too. However, the range of the results is the same, thus further research are expected.
14
Content available remote Bioelectromagnetic phenomena in micro- and nanodrives
EN
Biological structures, occuring in living organisms have physical: electrical and magnetic properties which resemble those of electrical machines and devices. In some cases the geometrical nature of both structures is similar. It leads to the sentence that the biological species, if subjected to electromagnetic field, can be have like electrical devices. The paper aims at showing such systems and the system of biomotors will be discussed in lenght.
PL
Zastosowanie pola elektrycznego i magnetycznego w komórkach biologicznych przyciąga uwagę badaczy od ponad dwudziestu lat [1]. Pole elektryczne może powodować takie zjawiska jak elektroporacja, elektrofuzja, dielektroforeza, lewitacje komórek i inne. Wśród tych innych występuje zjawisko, zwane elektrorotacją, będące przedmiotem rzadszych publikacji. Zjawisko to polega, najogólniej rzecz biorąc, na wirowaniu komórek lub bakterii na skutek przyłożonego pola elektrycznego. Może mieć ono trzy formy: pole statyczne, zmienne (AC) i zmienne wirujące. W referacie zajęto się tym ostatnim przypadkiem. Dla lepszego zobrazowania własności elektrycznych komórki przedstawiono obliczenia napięcia transmembranowego komórki [2,3,4]. Napięcie to odgrywa istotną rolę w procesach elektrobiologicznych. Biolodzy uważają, iż wirowanie komórek może mieć istotne znaczenie w badaniach sub-komórkowych, w szczególności w wyznaczaniu parametrów materiałowych komórki. W roku 1971 efekt elektrorotacji został nazwany 'cellular spin resonance' (CSR) i od tej pory często występuje pod tą nazwą w literaturze. Efekt CSR, jak już wspomniano, służy głównie do identyfikacji cech komórki - oprócz parametrów materiałowych można również oceniać stan komórki: żywa czy martwa, a także może mieć znaczenie w badaniu dynamiki silników bakteryjnych (molekularnych) [5]. Koncepcyjnie rzecz ujmując, wirowanie komórek ma wiele wspólnego z technologią mikrosilników elektrostatycznych. Wydaje się, że można będzie przenieść część metod badawczych z dziedziny mikrosilników elektrostatycznych do badań w dziedzinie elektrorotacji. Referat ma na celu zasygnalizowanie istnienia takiego zjawiska i dokonanie krótkiego przeglądu literaturowego, a także zarysowanie pewnych perspektyw badawczych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.