Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformatory energetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Badanie pobranej z transformatora próbki oleju uważa się za podstawowe narzędzie w procesie oceny jego stanu technicznego. Z jednej strony wyniki takiego badania powinny sygnalizować na jak najwcześniejszym etapie powstanie defektu i umożliwiać śledzenie jego rozwoju, z drugiej zaś po wyłączeniu transformatora z ruchu przez zabezpieczenia, powinny w jak najbardziej precyzyjny sposób, rozpoznawać charakter potencjalnego defektu i ułatwiać wybór adekwatnych metod diagnostycznych dla jego wiarygodnego potwierdzenia, a nawet wstępnej lokalizacji. W artykule przedstawiono kilka przypadków takich analiz, spośród bogatej bazy zgromadzonej przez autorów. W celu zweryfikowania poprawności wniosków, uzyskanych na podstawie badania oleju, skonfrontowano je ze spostrzeżeniami poczynionymi podczas wykorzystania innych metod diagnostycznych oraz przeprowadzonych rewizji wewnętrznych
EN
The examination of the oil sample taken from the transformer is considered to be the basic tool in the process of evaluating its technical condition. On the one hand, the results of such a study should signal the defect at the earliest possible stage and enable its development to be tracked, and on the other hand, after switching off the transformer, should in the most precise way recognize the nature of the potential defect and facilitate the selection of adequate diagnostic methods for its credible confirmation, and even initial location. The article presents several cases of such analyzes, from a rich database collected by the authors. In order to verify the correctness of the conclusions obtained on the basis of the oil tests, they were confronted with observations made during the use of other diagnostic methods and internal revisions carried out.
PL
Transformatory energetyczne przechodzą u producenta cykl badań odbiorczych, w skład którego wchodzą między innymi próby udarami łączeniowymi i próby udarami piorunowymi. W obydwu przypadkach stosuje się udary o biegunowości ujemnej. Transformatory współpracujące z liniami prądu stałego (transformatory HVDC) dodatkowo poddawane są próbom wytrzymałości elektrycznej przy rewersji napięcia stałego (PR - Polarity Reversal test). Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie jak biegunowość napięcia stałego czy udarów napięciowych warunkuje narażenia i wytrzymałość izolacji.
EN
Energy transformers undergo a cycle of commissioning tests made by the manufacturer. They, among others, consist of tests containing switching and lightning surges. In both cases, negative polarity of surges are used. Transformers working on direct current lines (HVDC transformers) are additionally subjected to electric strength tests with the reverse DC voltage (PR - Polarity Reversal test). The paper aims to show how direct-current polarity or voltage surges influenced on exposure and strength of the insulation.
3
Content available remote Profesor Zygmunt Hasterman – życie i twórczość
PL
Referat jest wspomnieniem po profesorze Zygmuncie Hastermanie, wybitnym specjalistąnz zakresu techniki wysokich napięć. Szczególnym zainteresowaniem Profesora były zagadnienia narażeń napięciowych i wytrzymałości elektrycznej transformatorów energetycznych najwyższych napięć. Efektem był udział Profesora w opracowaniu polskiego projektu transformatorów 400 kV, wdrożonego w Fabryce Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej ELTA w łodzi.
EN
This document is dedicated to the memory of the scientific activity of prof. Zygmunt Hasterman, outstanding specialists in the domain of high voltage techniques. Professor’s field of specialisation was extra high voltage transformers insulations. The result of his scientific work, among others, was the project of Polish 400 kV transformers which was built in Factory ELTA in Łódź.
EN
The article presents research results of thermal properties of mixtures of synthetic and natural esters in terms of their application in the cooling system of a high-voltage power transformer during its operation. The investigated properties of an analysed mixture were: thermal conductivity coefficient λ, kinematic viscosity υ, density ρ, specific heat cp, and thermal expansion β. On the basis of presented research results, the authors determined the heat transfer factor α of a mixture of synthetic and natural esters. This factor defines the ability of an insulating liquid to transport heat in the transformer, thus determining its reliability. For the research the authors used the following percentage proportions of the mixture of both the esters: 100/0, 95/5, 80/20, 50/50, 20/80, 5/95, 0/100. The measurements were taken for the temperatures: 25ºC, 40ºC, 60ºC, and 80ºC.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości cieplnych mieszaniny estrów syntetycznych i estrów naturalnych, w aspekcie ich zastosowania w układzie chłodzenia transformatora wysokiego napięcia w trakcie jego eksploatacji. Badanymi właściwościami analizowanej mieszaniny były przewodność cieplna właściwa λ, lepkość kinematyczna υ, gęstość ρ, ciepło właściwe cp oraz rozszerzalność cieplna β. W oparciu o przedstawione wyniki badań określono współczynnik przejmowania ciepła α mieszaniny estrów syntetycznych i estrów naturalnych. Współczynnik ten określa zdolność cieczy elektroizolacyjnej do transportu ciepła w transformatorze, warunkując tym samym jego niezawodność. Do badań wykorzystano następujące procentowe proporcje mieszaniny obu estrów: 100/0, 95/5, 80/20, 50/50. 20/80, 5/95, 0/100. Pomiary przeprowadzono dla temperatury: 25ºC, 40ºC, 60ºC i 80ºC.
PL
W artykule przedstawiono dwa przykłady pożaru transformatorów spowodowane awarią izola­torów przepustowych papierowo-olejowych 400 kV i 220 kV. Przyczyną uszkodzenia izolatorów przepusto­wych były wyładowania niezupełne wewnątrz izolacji papierowej, które doprowadziły do eksplozji izolatora, zwarcia fazowego i pożaru transformatorów. Przedstawiono przykład transformatora z izolatorami przepusto­wymi suchymi, które wydają się być bardziej bezpieczne w eksploatacji.
EN
This article presents two examples of the fire in transformers, caused by the 400 kV and 220 kV paper-oil-type insulators breakdown. The bushing insulators’ breakdown was caused by the partial discharges inside of the paper insulation, which leaded to insulator’s explosion, phase short-circuit fault and also to fire of the transformers. An example is also shown in this article of the power transformer with dry-type bushing insulators, which seems to be safer in the exploitation.
PL
Od kilku dekad pobieranie próbek oleju do pomiaru jakości cieczy izolacyjnej i wykonania analizy gazów rozpuszczonych było podstawą typowego programu konserwacji transformatora. Istnieje wiele procedur pobierania próbek oleju od ASTM przez producentów transformatorów do usługodawców i laboratoriów badających olej. Właściciel transformatora zakłada, że jeśli pobieranie próbek odbywa się według tych procedur lub urządzenia monitorujące są zainstalowane zgodnie z instrukcjami producenta, to nie istnieje żadne związane z tym ryzyko. Ostatnie badania potwierdziły, że procedury te nie zawsze mogą zapobiec przedostawaniu się pęcherzyków powietrza do kadzi transformatora, gdy są pobierane próbki lub jest zlecony monitoring. Ponadto, dla niektórych szczególnych przypadków, przestrzeganie tych procedur wręcz spowoduje, że pęcherzyki powietrza dostaną się do kadzi transformatora. Oczywiście, istnieje poważne ryzyko awarii, gdy pęcherzyki powietrza dostają się do transformatora pod napięciem. Niniejszy artykuł dotyczy powyższych zagadnień, a także określono w nim warunki, przy których przedostanie się pęcherzyków powietrza z pewnością wystąpi, nawet wtedy, gdy transformator jest zbudowany według standardów IEEE, a ogólnie przyjęte procedury są przestrzegane.
EN
Oil sampling to measure insulating liquid quality and perform dissolved-gas-analysis has been a cornerstone of the typical transformer maintenance program for several decades. In that timeframe, several monitoring products have been developed that also require a connection with the oil inside the tank. There are many oil sampling procedures available from ASTM, transformer manufacturers, service providers, and oil testing laboratories. The typical transformer owner assumes that if the sampling is done according to any of these procedures, or the monitors are installed per the manufacturers’ instructions, that there is little or no risk involved. Recent investigations have confirmed that these procedures may not always prevent air bubbles from entering the transformer tank when the samples are taken, or the monitor is commissioned. Further, for some specific cases, following those procedures will ensure that air bubbles will enter the transformer tank. Obviously, there is a serious risk of failure when air bubbles enter an energized transformer. This paper and presentation will address the issues and define the conditions under which the ingress of air bubbles is certain to occur, even when the transformer is built according to IEEE standards, and the generally accepted procedures are followed.
EN
The article presents research results of thermal properties of insulating liquids used in power transformer cooling system. The authors analyzed the influence of such factors, as the kind of the liquid, temperature, moisture and ageing rate of the liquid on thermal properties of the liquids. The analyzed properties of the liquids were thermal conductivity coefficient λ, kinematic viscosity υ, density ρ, specific heat cp, and thermal expansion factor β. These properties determine the ability of the liquid to heat transport – heat transfer factor α – what means the properties describe reliability of power transformer cooling system. The authors calculated the factor of heat transfer by the investigated insulating liquids on the basis of measured values of thermal properties.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości cieplnych cieczy elektroizolacyjnych, wykorzystywanych w układzie chłodzenia transformatora wysokiego napięcia. Dokonano analizy wpływu takich czynników jak rodzaj cieczy, temperatura, stopień jej zawilgocenia oraz zestarzenia na właściwości cieplne cieczy. Analizowanymi właściwościami cieczy były przewodność cieplna właściwa λ, lepkość kinematyczna υ, gęstość ρ, ciepło właściwe cp oraz rozszerzalność cieplna β. Właściwości te określają zdolność cieczy do transportu ciepła – współczynnik przejmowania ciepła α, a tym samym warunkują niezawodność układu chłodzenia transformatora. Na podstawie zmierzonych przez autorów wartości właściwości cieplnych określony został współczynnik przejmowania ciepła badanych cieczy elektroizolacyjnych.
PL
W artykule przedstawiono dwa przykłady pożaru transformatorów spowodowane awarią izolatorów przepustowych papierowo-olejowych 400 kV i 220 kV. Przyczyną uszkodzenia izolatorów przepustowych były wyładowania niezupełne wewnątrz izolacji papierowej, które doprowadziły do eksplozji izolatora, zwarcia fazowego i pożaru transformatorów. Przedstawiono przykład transformatora z izolatorami przepustowymi suchymi, które wydają się być bardziej bezpieczne w eksploatacji.
EN
This article presents two examples of the fire in transformers, caused by the 400 kV and 220 kV paper-oil-type insulators breakdown. The bushing insulators’ breakdown was caused by the partial discharges insi de of the paper insulation, which leaded to insulator’s explosion, phase short-circuit fault and also to fire of the transformers. An example is also shown in this article of the power transformer with dry-type bushing insulators, which seems to be safer in the exploitation.
PL
W artykule przeanalizowano uwarunkowania powodujące potrzebę modernizacji jednostek transformatorowych wynikającą z planów rozwojowych krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). Zaproponowano również sposób modelowania nowych jednostek transformatorowych 400/110 kV 450 MVA dla potrzeb obliczeń rozpływowych i zwarciowych, z uwagi na specyfikę w stosunku do jednostek spotykanych dotychczas. Poprawność modelowania zweryfikowano korzystając z dostępnych programów anali¬tycznych.
EN
The article presents an analysis of the need for modernization of transformer units in the Polish Power System following from development plans for the PPS. A new method for modeling of new 450 MVA transformer units to be used for the short-circuit calculation purposes has been proposed. Correctness of the modeling has been verified with the application of analytic programs available on the market.
10
Content available remote Typowe przyczyny uszkodzeń eksploatacyjnych transformatorów energetycznych
PL
W artykule przedstawiono typowe przyczyny uszkodzeń eksploatacyjnych transformatorów zainstalowanych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Korzystając z wyników badań poawaryjnych transformatorów na przestrzeni ostatnich 20-u lat omówiono główne przyczyny ich uszkodzeń. Przeprowadzona statystyka uszkodzeń pozwoliła na sporządzenie listy typowych uszkodzeń i określenie grup transformatorów charakteryzujących się najwyższymi wskaźnikami awaryjności. Przedstawiono wybrane awarie transformatorów energetycznych spowodowane uszkodzeniem układu izolacyjnego, przepustów izolatorowych i podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
EN
Typical causes of operational failures in power transformers working in National Grid are presented in the paper. The main reasons for these failures have been discussed on the basis of post-failure transformer tests run during last 20 years. The failure statistics has constituted the grounds for making a list of typical failures and indicating transformer groups characterized by highest failure rates. The selected examples of power transformers' typical failures have been demonstrated, caused by damages to insulation systems, bushings. and on-load tap changers (OLTCs).
PL
Stopień niesymetrii napięć w sieci elektroenergetycznej jest ograniczony a jego wartość również określają przepisy. Niesymetrię napięć wyjściowych transformatorów energetycznych w największym stopniu wymuszają obciążenia niesymetryczne. W referacie, przy wykorzystaniu programu Mathcad przeanalizowano wpływ różnego rodzaju niesymetrii obciążeń na wartość współczynnika niesymetrii.
EN
The degree of voltage asymmetry of electric power network is constrained and its value is defined by the regulations too. Asymmetry of output voltage of power transformer is caused chiefly by asymmetric loads. The paper presents analyzes the effect of various types of load asymmetry on the value of the asymmetry factor. The analyzes are carried out with the help of Mathcad software.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania programu PSpice Schematics pod kątem zastosowania schematów zastępczych próbek izolacji celulozowo-olejowej do analizy napięcia powrotnego. Opisano również główne przyczyny awarii transformatorów energetycznych oraz jedną z nowoczesnych metod używanych do diagnostyki transformatorów, tzn. spektroskopię częstotliwościową dielektryków (FDS).
EN
The article describes one of the methods used for the diagnosis of power transformers frequency dielectric spectroscopy FDS. With the obtained measurements can determine model parameters Cola-Cola (ɛs, ɛ∞, α, τ), which will enable the appointment of the substitute schem elements cellulose insulation oil. Designated RC elements designed the substitute schema in PSpice Schematics program allows to carry out computer simulation. The time constants specifying the polarization relaxation mechanisms are simulated as a combination of RC elements. Relaxation mechanisms occurring in isolation diagnosed determines the number of serial RC branch connected to the scheme. The analysis of the characteristics through computer simulations allow recovery voltage assess the impact of the degree of moisture and temperature insulation cellulose-oil. The article also presents the possibility of using a PSpice Schematics under an angle suitability characteristics obtained to analysis the voltage a return.
PL
Omówiono problem wpływu skoncentrowanego strumienia cieplnego na właściwości estrów syntetycznych stosowanych jako medium izolacyjno-chłodzące w transformatorach energetycznych.
EN
The paper discusses an influence of concentrated heat flux on characteristics of synthetic esters used as an insulating-cooling medium in power transformers.
PL
Omówiono zagadnienia dotyczące zastosowania metody emisji akustycznej do diagnostyki transformatorów energetycznych w urządzeniach przekształtnikowych.
EN
The paper discusses problems concerning application of acoustic emission method in power transformers diagnostics.
PL
Szybkie tempo rozwoju technologii oraz wciąż rosnące wymagania w zakresie wydajności i niezawodności urządzeń pociągają za sobą konieczność poszukiwania nowych, lepszych materiałów. W zakresie izolacji stałej wykorzystywanej w transformatorach dużych mocy, jednym z nowych materiałów izolacyjnych okazał się papier oraz preszpan aramidowy, mimo znacznie wyższych kosztów jego zastosowania (w porównaniu z produktami celulozowymi). Aramid stosowany jako materiał izolacyjny szybko zdobywa uznanie wśród producentów i użytkowników transformatorów dużych mocy. W artykule zamieszczone zostały wyniki, porównujące czasy zawilgocenia papieru aramidowego i celulozowego. Dodatkowo przedstawiony został proces starzenia papieru aramidowego i jego wpływ na zmianę wybranych parametrów mechanicznych i elektrycznych badanej izolacji.
EN
The rapid pace of technology and still increasing requirements for performance and reliability of equipment, entail the necessity searching for new and better materials. In terms of solid insulation used in large power transformers, one of the new insulating material has proved aramid paper and pressboard. Despite the much higher costs of its use (in comparison with the products of cellulose). Aramid used as insulating material is quickly gaining recognition among producers and users large power transformers. The paper presented the results of comparing the times of moisture cellulose and aramid paper. Additionally was presented the aging process of aramid paper and its influence on change of mechanical and electrical parameters of the tested insulation.
PL
Eksplozje transformatorów olejowych są powodowane przez łuk elektryczy. W przeciągu milisekund łuk doprowadza do odparowania otaczającego go oleju a wygenerowany gaz znajduje się pod ciśnieniem ponieważ inercja oleju zapobiega jego ekspansji. To doprowadza do niebezpiecznych eksplozji, kosztownych awarii i ewentualnego zanieczyszczenia środowiska. Podczas gdy mury ochronne otaczające transformator mogą zahamować eksplozje a tryskacze zagasić wywołany pożar niniejszy dokument przedstawia strategię, która zapobiega eksplozji kadzi transformatora.
EN
Oil-filled transformer explosions are caused by electrical arc occurring in transformer tanks. Within milliseconds, arc vaporizes the surrounding oil and the generated gas is pressurized as the liquid inertia prevents its expansion. The pressure difference between the gas bubble and the surrounding oil generates pressure waves, which propagate and interact with the tank. The reflections of the pressure waves build up the static pressure, which rises and leads to the tank rupture since tanks are not designed to withstand such levels of static pressure. This results in dangerous explosions, expensive damages and possible environmental pollution. The current paper presents a strategy to prevent the transformer tank rupture. Once an electrical fault occurs, the fast depressurization of the tank is induced by quick oil evacuation to a reservoir in order to prevent the tank explosion. To evaluate the efficiency of this strategy, experiments and computer simulations are used. The experiments were performed on large scale transformers equipped with the protection. They confirmed that the protection prevents the explosion. Besides, simulations of the consequences of an electrical arc occurring in a 200 MVA transformer geometry were run and again, they confirmed that the static pressure increase can be prevented by a quick oil evacuation triggered by the first dynamic pressure peak generated by the electrical arc.
PL
Omówiono artykuły i referaty poświęcone problemom transformatorów podczas spotkania Komitetu Studiów A2. W szczególności sprawy: diagnostyki i monitoringu transformatorów (rejestracja spektrum wibroakustycznego przełączników zaczepów pod obciążeniem, monitoring on-line izolatorów przepustowych, inteligentny algorytm oceny stanu technicznego transformatora, zaawansowane analizy statystyczne, monitoring on-line podstawowych parametrów technicznych transformatora, stopień polimeryzacji, jako nowy wskaźnik stopnia zużycia izolacji papierowej w eksploatacji, doświadczenia z eksploatacji systemów monitoringu), alternatywne płyny elektroizolacyjne (estry charakteryzujące się biodegradowalnością, trudnopalnością oraz możliwością wytwarzania z odnawialnych źródeł).
EN
Discussed are articles and papers dedicated to transformer problems during the meeting of the Study Committee A2. There are in particular: transformer diagnostics and monitoring (recording of an on-load tap changer vibroacoustic spectrum, on-line monitoring of bushings, intelligent algorithm of a transformer technical condition assessment, advanced statistical analyses, on-line monitoring of a transformer basic technical parameters, degree of polymerization as a new factor of a paper insulation wear-out during operation, experience from monitoring systems operation), alternative electroinsulating liquids (esters characterized by biodegradability, low burnability and possibility of production from renewable sources).
PL
W artykule dokonano przeglądu podstawowych mechanizmów termicznego starzenia izolacji przepustów, procesów relaksacyjnych oraz stosowanych standardowych metod diagnostycznych. Stwierdzono, że metody te oparte są głównie na pomiarach współczynnika strat dielektrycznych przy częstotliwości 50 Hz. Analiza problemu wskazuje natomiast, że interpretacja tych pomiarów prowadzi często do mylnych wniosków, co skutkuje nieadekwatną diagnozą w stosunku do rzeczywistego stanu izolacji. Najważniejsze problemy z interpretacją wartości tg? 50Hz związane są z metodyką wykonywania pomiarów, a w szczególności ze stosowania niższego napięcia pomiarowego w stosunku do roboczego, różnej od wewnętrznej temperatury pomiaru oraz małej jego zależności od zmian struktury izolacji. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem różnych defektów w izolacji przepustów OIP oraz RIP na odpowiedź dielektryczną. W szczególności mierzono wpływ zawilgocenia, zawartości gazów oraz produktów rozkładu papieru i oleju w izolacji OIP na wartości tg? w szerokim spektrum częstotliwości oraz wskaźnik polaryzacji otrzymany z metody SVM (step voltage metod). Zaprezentowano również wyniki badań wpływu termicznego starzenia, produktów rozkładu WNZ oraz zawilgocenia w izolacji RIP na procesy relaksacyjne mierzone w dziedzinie częstotliwości i czasu. Wykazały one, ze odpowiedź dielektryczna izolacji zależna jest od rodzaju defektu jak i konstrukcji przepustu (OIP lub RIP). Stwierdzono, że z punktu widzenia praktycznego stosowania, bardzo perspektywicznymi metodami o większej wiarygodności oceny izolacji OPI oraz RIP mogą być pomiary z zastosowaniem skokowej rampy napięciowej (SVM) lub analiza charakterystyk PDC. Zaprezentowano również eksploatacyjne pomiary wykonane na przepustach OIP oraz RIP 110-400 kV, które generalnie potwierdziły obserwacje dokonane podczas badań modelowych.
EN
A survey of basic mechanisms of bushing insulation thermal ageing, relaxation processes and the applied standard diagnostic methods was conducted. Ascertained is that these methods are mainly based on measurements of dielectric loss coefficient at the frequency of 50 Hz. However, the problem analysis shows that interpretation of these measurements leads often to wrong conclusions, that results in non-adequate diagnosis with relation to the actual condition of the insulation. The most important problems of tg? 50 Hz value interpretation are connected with the measurement carrying out methodology and especially with applying a lower measurement voltage in comparison to the operating one, measurement temperature differing from the internal one and the measurement little dependence of insulation structure changes. Presented are investigation results of the influence of various bushing OIP and RIP insulation failures on the dielectric response. In particular, measured was the influence of the moisture, gases contents and products of paper and oil decomposition in OIP insulation on tg? values in a wide frequency spectrum as well as the polarization index obtained by the step voltage method (SVM). Presented are also investigation results of the influence of thermal ageing, partial discharges (PD) decomposition products and the presence of moisture in RIP insulation on relaxation processes measured in time and frequency domains. They show that the insulation dielectric response depends on the type of the failure and on the bushing construction (OIP or RIP). Ascertained is that, from the practical application point of view, very promising methods with a higher OIP and RIP insulation technical condition assessment reliability can be the measurements made with the use of a step voltage method (SVM) or the analysis of PD characteristics. Presented are also operational measurements carried out on 110-400 kV OIP and RIP bushings that generally confirmed the observations taken during the model investigations.
20
Content available remote Symulacje przepięć w uzwojeniach transformatorów energetycznych
PL
Układy izolacyjne uzwojeń transformatorów energetycznych są narażone na oddziaływanie przepięć wewnętrznych generowanych w warunkach prób napięciowych oraz podczas pracy w układach elektroenergetycznych. Przepięcia wewnętrzne w transformatorach są zależne od charakterystyk ochronnych ograniczników przepięć i ich lokalizacji, przebiegów i wartości szczytowych przepięć zewnętrznych oraz reakcji transformatorów na napięcia na zaciskach wejściowych uzwojeń. W artykule przedstawiono symulacje przepięć w transformatorach wykonane przy zastosowaniu modelu z parametrami skupionymi uzwojeń. Zamieszczono przykładowe wyniki obliczeń przepięć generowanych w uzwojeniach transformatorów o zróżnicowanych parametrach i konstrukcjach. Symulacje porównano z wynikami badań.
EN
Insulation systems of windings for power transformers are influenced to the action of internal overvoltages generated during voltage tests and work of transformers in electrical power systems. Internal overvoltages in transformers are depended form protection characteristics of surge arresters its location, courses and maximal values of external overvoltages as well as the reaction of transformer to transient voltage at input clamps of windings. Simulations of overvoltages in transformers performed by use of the model with concentrated parameters of windings there are presented in the paper. Simplified results of calculations for overvoltages in transformer windings of different parameters and constructions there are shown. Simulations are compared to the results of investigations.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.