Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modified asphalt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto systematyczne badania naukowe wpływu różnego typu domieszek na zmianę właściwości reologicznych asfaltu. Spośród wielu opracowanych wtedy metod modyfikacji asfaltu do dzisiaj zachowała się pamięć o dwóch: modyfikacja przy użyciu mączek mineralnych lub siarki. Modyfikacja asfaltu poprzez zmieszanie go z mączką mineralną skutkuje wyraźnym wzrostem jego lepkości i niewielkim trwałości zależnym od ilości użytej mączki oraz od jej składu mineralogicznego i granulometrycznego. Wprowadzenie dodatku siarki daje natomiast możliwość korzystnej modyfikacji takich własności reologicznych asfaltu jak podatność na zmiany temperatury oraz lepkości. Zdaniem autora artykułu warto się przyjrzeć, jak długą i krętą drogę przeszły sposoby modyfikacji asfaltu, zanim osiągnęły dzisiejszy poziom.
EN
At the end of the 1960s, scientists initiated a systematic research on the influence of various types of admixtures on rheological properties of asphalt. Among the many asphalt modification methods developed at that time, two of them are still remembered today: modification with the use of mineral meal or of sulphur. Modification of asphalt by mixing it with mineral meal results in a significant increase in its viscosity and slight increase in durability, depending on the amount of meal used as well as its mineralogical and granulometric composition. On the other hand, the addition of sulphur enables beneficial modification of asphalt rheological properties such as susceptibility to changes in temperature and viscosity. According to the author of the article, it is worth examining how long and winding was the road for asphalt modification methods before they reached the present level.
PL
Jednym z istotnych parametrów dotyczących asfaltu jest lepkość zerowego ścinania (ZSV). W ramach badań dokonano oceny wpływu starzenia krótkoterminowego na ZSV asfaltu drogowego 35/50 modyfikowanego dodatkiem asfaltu naturalnego TE (Trinidad Epure, w literaturze znany też jako TLA od Trinidad Lake Asphalt) w ilości 0, 10 i 20% w stosunku do masy asfaltu bazowego. Badania przeprowadzono w temperaturze 40, 50 i 60°C. Uzyskane wyniki wykazały zwiększenie lepkości asfaltu i usztywnienie lepiszcza wskutek starzenia. Stwierdzono dobrą korelację parametrów modelu Crossa z penetracją oraz temperaturą mięknienia asfaltu.
EN
One of important bitumen parameter is zero shear viscosity (ZSV). As part of own research, the impact of short-term aging on ZSV was assessed for 35/50 road asphalt modified with the addition of Trinidad Lake Asphalt (TLA) in the amount of 0, 10, 20% in relation to the weight of the base asphalt. The tests were carried out at temperatures of 40, 50 and 60°C. Research results confirm influence of binder aging on stiffening effect, as indicated by an increase in viscosity. A good correlation was also found between the Cross model parameters and penetration and softening point.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu asfaltu modyfikowanego z dodatkiem THPP (tetra-hydro-pirymidyn propylu) na wybrane właściwości mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wytwarzanej w technologii Warm Mix Asphalt (WMA). Do badań wykorzystano dodatek THPP w ilości od 0% do 0,6% z krokiem co 0,2% w stosunku do masy asfaltu PMB 45/80-55. Na podstawie wykonanego zakresu badań stwierdzono, że dodatek nie zmienia znacząco penetracji (konsystencji), względnie lepkości badanego lepiszcza. Poprawia natomiast adhezję lepiszcza do kruszywa oraz obniża temperaturę łamliwości. Zastosowanie dodatku THPP powoduje spadek zawartości wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej wraz ze wzrostem dodawanego środka. Zastosowanie dodatku powoduje zwiększenie odporności mieszanki mastyksowo-grysowej na oddziaływanie czynników klimatycznych (ITSR).
EN
The paper presents the results of research into the impact of modified bitumen with THPP (tetra-hydro-propylpyrimidine) for selected properties of SMA mixture produced using Warm Mix Asphalt technology. Asphalt (WMA). The THPP additive was used in the studies in the amount from 0% to 0,6% in increments of 0,2% compared to PMB 45/80-55 bitumen weight. On the basis of the performed range of tests it was found that the additive does not change the significant-penetration (consistency) or viscosity of the tested binder. Improves the adhesion of the binder to the aggregate and lowers the brittleness temperature. The use of THPP results in a decrease in the content of free spacein the aggregate-asphalt mix with an increase in the amount ofcomponent added. The use of this additive increases the resistance of the mastic-mixture on influence of climate conditions.
PL
W publikacji przedstawiono alternatywną metodę projektowania nawierzchni z materiałami innymi niż klasyczne betony asfaltowe, np. mieszankami z wykorzystaniem asfaltów modyfikowanych czy też mieszankami typu AC WMS, i potencjalne korzyści płynące z jej stosowania.
EN
The article presents an alternative method of designing pavements with materials other than classical asphalt concrete, e.g. mixtures using modified asphalt or mixtures of the AC WMS type (asphalt concrete mixtures of high shear modulus), as well as the potential benefits of using it.
5
Content available remote Asfaltowe trendy
6
Content available remote Starzenie poprawia kohezję asfaltów
7
Content available remote Trwałość współczesnych materiałów hydroizolacyjnych
PL
W artykule przedstawiono sposoby modyfikacji asfaltu oraz scharakteryzowano najpopularniejsze modyfikatory. Porównano również właściwości produktów modyfikowanych elastomerami i plastomerami do asfaltów niemodyfikowanych.
EN
The article presents methods of asphalt modification and characteristics of the most popular modifying agents. The properties of elastomer- and plastomer-modified products are compared to non-modified asphalts.
PL
Jedną z metod obniżenia temperatury technologicznej wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej jest zastosowanie dodatków parafinowych modyfikujących właściwości lepiszcza asfaltowego. Modyfikator parafinowy powoduje obniżenie lepkości lepiszcza co pozwala prowadzić efektywne otaczanie kruszywa lepiszczem w obniżonej temperaturze technologicznej. W referacie przedstawiono wyniki badań drogowych lepiszczy asfaltowych z dodatkami parafinowymi nowej generacji stosowanych w technologii WMA (ang. warm mix asphalt) w aspekcie właściwości niskotemperaturowych. Modyfikacja lepiszczy dodatkami parafinowymi w technologii WMA jest rozwiązaniem ekologicznym, poprawia komfort pracy robotników na budowie, umożliwia wydłużenie sezonu budowlanego oraz pozwala na transport mieszanki na większe odległości, natomiast nie powinna w znacznym stopniu pogarszać właściwości technicznych i użytkowych lepiszczy. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że większość dostępnych na rynku dodatków parafinowych nie powoduje znaczącego pogorszenia właściwości niskotemperaturowych lepiszczy asfaltowych. Zaobserwowano jednak, że dodatki parafinowe wpływają na większe usztywnienie lepiszczy w wyniku procesu starzenia.
EN
Using paraffin additives is one of the ways to decrease production temperature of hot mix asphalt (HMA). Paraffin modifier decreases binder viscosity thereby increases the effectiveness of covering a mineral mixture with a binder at lower temperature. In the paper properties of bituminous binders modified with new generation paraffin additives are presented. WMA (Warm Mix Asphalt) modifiers are characterised together with their influence on low temperature properties of the binder. Warm Mix Asphalt technology is ecological and improves the working environment during production and paving. Beneficial extension of the construction season and hauling distance are also possible but it cannot decrease the properties of final bituminous materials. Based on the obtained results, decreasing of low temperature properties of bituminous binder modified by paraffin additives has not been observed. It was concluded that paraffin additives harden binders during ageing process.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań właściwości asfaltów drogowych modyfikowanych dodatkiem gumy pochodzącej ze zużytych opon samochodowych oraz porównawczo właściwości polimeroasfaltów. Ocenę właściwości lepiszczy przeprowadzono na podstawie badań normowych oraz badań reologicznych wykorzystujących zaawansowane metody badawcze wg Superpave. Na podstawie analizy porównawczej właściwości reologicznych lepiszczy modyfikowanych przed i po starzeniu krótkoterminowym metodą RTFO i długoterminowym metodą PAV, dokonano oceny odporności tych lepiszczy na starzenie. Wykazano, że możliwa jest modyfikacja asfaltu drogowego dodatkiem gumy tak, by właściwości lepiszczy gumowo-asfaltowych były porównywalne lub lepsze od właściwości polimeroasfaltów.
EN
The paper presents rheological properties (after short- and long-term ageing) of crumb rubber and polymer modified bitumen used in road construction. In the study, in order to evaluate binder properties, highly precise methods, according to SUPERPAVE program, were employed. The results of tests indicated that rubber modified bitumen is resistant to ageing. It was proved that asphalt rubber displays comparable or better properties compared with polymer modified bitumen.
PL
Celem badań była analiza wpływu nowoczesnego wosku syntetycznego F-T na deformacje trwałe betonu asfaltowego. Na wstępie wykonano badania oddziaływania modyfikatora na właściwości asfaltu 35/50, obejmujące takie cechy jak penetracja, temperatura mięknienia (indeks penetracji), temperatura łamliwości. Ocenę odkształcalności betonu asfaltowego wykonano przy wykorzystaniu oznaczenia pełzania dynamicznego ze skrępowaniem bocznym oraz testów koleinowania. Badania ujawniły efekt usztywnienia asfaltu poprzez wzrost koncentracji wosku syntetycznego F-T. Usztywnienie asfaltu w sposób bezpośredni rzutowało na obniżenie wielkości deformacji betonu asfaltowego. Wzrost koncentracji wosku syntetycznego F-T umożliwia również obniżenie temperatury zagęszczania betonu asfaltowego o około 30°C.
EN
The purpose of research was an analysis of the effect of modern synthetic wax F-T on permanent deformation in asphalt concrete. First, the evaluation of synthetic wax F-T effect on neat bitumen 35/50 was carried out. Next, bitumen properties were analysed: penetration, softening point (penetration index), and breaking point temperature. The evaluation of deformation in asphalt concrete was made by means of dynamic creep with lateral confinement and rutting test. The study revealed the effect of stiffening of bitumen as the synthetic wax F-T content increased. Bitumen stiffening directly affected reduction of deformation in asphalt concrete. Synthetic wax F-T concentration increase enables compaction temperature reduction about 30 °C.
PL
W artykule przedstawiono innowacyjny materiał i prostą technologię stosowania gumy ze zużytych opon samochodowych w nawierzchniach asfaltowych. Dotychczas stosowane skuteczne technologie modyfikacji asfaltu gumą metodą na mokro wymagają specjalnych, kosztownych instalacji. Prosta metoda na sucho nie przynosi istotnego efektu technicznego, bowiem granulat gumowy nie modyfikuje asfaltu, lecz jest częścią kruszywa w mieszance. Od 2005 r. w krajach europejskich wdrażane jest stosowanie nowego produktu – granulatu gumowo-asfaltowego tecRoad. Granulat ten jest asfaltem modyfikowanym gumą i ma postać proszku, który może być łatwo dodawany bezpośrednio do mieszanki mineralno-asfaltowej w mieszalniku otaczarki. Badania porównawcze w IBDiM lepiszczy asfaltowych modyfikowanych gumą lub polimerem SBS wykazały zbliżone właściwości reologiczne. Stosowanie dodatku gumy w nawierzchni asfaltowej zapewnia zwiększoną trwałość cichych nawierzchni wykonanych z mm-a z otwartą strukturą (PA) lub odpowiednią teksturą (BBTM). Potwierdzenie uzyskano w pierwszych zastosowaniach w Polsce.
EN
Innovative material and simple technology of application of crumb rubber from rubber tyres in asphalt road pavements is presented. The wet method technology applied up to now for modification of bitumen with crumb rubber requires special and expensive installation. The simple dry method does not provide effective result, while rubber granulate does not modify bitumen, and plays the role of aggregate. Since 2005, a new product – rubber-bitumen granulate – has been applied for road pavements. The granulate is rubber modified bitumen in powder form which may be easily added to asphalt mixture in a pug mill. Comparative laboratory tests on rubber modified bituminous binders or SBS polymer proved similar rheological properties of binders. Application of rubber additive to asphalt pavement provides a significant improvement of low noise asphalt pavement durability. It has been confirmed in the first applications in Poland.
12
Content available remote Analiza lepkosprężystych właściwości asfaltów i polimeroasfaltów
PL
Budowa nowoczesnych i trwałych nawierzchni asfaltowych wymaga stosowania wysokiej jakości lepiszczy asfaltowych oraz odpowiednich kruszyw, wypełniaczy i dodatków. Celem artykułu jest analiza właściwości lepkosprężystych asfaltów drogowych i polimeroasfaltów produkowanych w Polsce. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości normowych lepiszczy asfaltowych oraz badań reologicznych przeprowadzonych w szerokim zakresie temperatur eksploatacyjnych. Przedstawiono ponadto wyniki badań mikrostruktury asfaltów modyfikowanych. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, że lepiszcza asfaltowe spełniają wymagania normowe, mają jednak zróżnicowane właściwości reologiczne. Stwierdzono, że lepiszcza asfaltowe należące do określonej grupy twardości wykazują duże zróżnicowanie właściwości.
EN
Construction of modern and durable asphalt pavements requires the use of high quality bitumens as well as aggregates, fillers and additives. The goal of the paper was to analyse visco-elastic properties of bitumen and polymer modified bitumen currently produced in Poland. Thiepaper presents the results of basic and advanced rheological testing of bitumen specimens conducted in a wide temperature range. In addition, there are also presented results of the analysis of polymer modified bitumen microstructure. Based on the tests it was concluded that, in general, binders meet specification requirements. Bitumens, however, demonstrated diverse rheological properties. The results indicate that bitumens from the same hardness group show non-uniform properties.
13
Content available Kwas polifosforowy w modyfikacji asfaltów drogowych
PL
Obserwowane w ostatnich latach zwiększenie natężenia ruchu drogowego oraz przewożonych ładunków spowodowało wzrost wymagań stawianych lepiszczom asfaltowym. Poprawę właściwości asfaltów, pociągająca za sobą zwiększenie trwałości nawierzchni drogowej, można osiągnąć poprzez ich modyfikację – w tym celu najczęściej stosuje się polimery. Poprawę właściwości reologicznych asfaltu można osiągnąć z zastosowaniem kwasu polifosforowego (PPA). Osiągnięty efekt jest zależny od doboru ilości modyfikatora oraz rodzaju i gatunku modyfikowanego asfaltu.
EN
Recently increasing traffic volume and loads are the reason for the increase of requirements for road surfaces. Longer lifetime of pavements can be achieved by modification of asphalt binder by modifiers, mostly polymers. Polyphosphoric acid (PPA), alone or in a conjunction with a polymer, can significantly improve rheological properties of bitumen. An effect of such modification strongly depends on amount of PPA added and the nature of asphalt being modified.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikom nowoczesnych nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltów modyfikowanych gumą. Zdaniem autorów tego typu nawierzchnie spełniają wymagania stawiane nawierzchniom na obiektach mostowych. Dlatego też obecnie trwają prace o charakterze badawczo-wdrożeniowym z udziałem autorów, mające na celu szersze stosowanie tych technologii w praktyce inżynierskiej.
17
Content available remote Asfalty modyfikowane w Niemczech
18
Content available remote Projekt normy na polimeroasfalty drogowe prEN 14023
PL
Obserwacje i kompleksowe badania lepiszcza asfaltowego modyfikowanego środkiem zwanym Chemcrete oraz nawierzchni wykonanej z tego lepiszcza potwierdziły jego przydatność. Dodatek środka Chemcrete do asfaltu w ilości 2% powoduje zwiększenie sztywności asfaltu i warstw nawierzchni z jego udziałem, szczególnie w wyższych temperaturach, zwiększając wrażliwość nawierzchni na deformacje. Zaleca się stosowanie grubej warstwy wiążącej z asfaltu modyfikowanego Chemcrete'em oraz cienkiej warstwy ścieralnej modyfikowanej innymi środkami. Nie zaleca się stosowania Chemtrete'u do warstwy ścieralnej nawierzchni.
EN
Observations and complex tests of asphalt binder modified by Chemcrete agent, and the pavement made of this binder, confirmed its usefulness. Addition of the agent to asphalt in the amount of 2% causes increase of stiffness of the asphalt and asphalt pavement layers with presence of the agent and increases sensitivity of the pavement for deformations, in higher temperature particularly. Thick binder course with asphalt modified by Chemcrete and thin wearing course modified by other agent are recommended. Cemcrete is not recommended for wearing course of the pavement.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.