Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The research was devoted to studying the influence of the Tamir biological product in the loose deep-litter keeping of the cattle on the indicators of rearing stock live weight, average daily weight gain, and withdrawal of replacement heifers, cows, and first-calf heifers due to the limb diseases. The study was performed at the stud farm for breeding the black-motley breed of the Integrated Agricultural Production Company (collective farm) Udmurtia in the Vavozhsky district of the Udmurtian Republic in the period from 2013 to October 2018. The report on animals culling from the main herd, and reports on animals weighing have shown that in 2013–2014, before the use of the biological product, the number of heifers withdrawn from the herd at the age of 10–12 months was 12 (in 2013), or 1.4%, and 13 (in 2014), or 1.4%; at the age from 12 to 18 months – nine (2013), or 1.1%, and 12 (2014), or 1.3%; at the age of 18 months and older – three (2013), or 0.6%, and eight (2014), or 0.5% of the total number in the age groups of the animals. In 2015–2017, i.e., after the use of the biological product, the number of heifers withdrawn from the herd at the age of 10–12 months was nine (1.1%), six (0.6%), and seven (0.6%); at the age of 12–18 months – seven (0.8%), five (0.5%), and three (0.3%); at age 18 months and older – two (0.2%), two (0.2%), and one (0.01%) of the total number in the age groups of the animals. Withdrawal of rearing stock due to limbs diseases was also analyzed. While before the use of the biological product, in 2013–2014, 26 animals, or 3.0% (2013) and 33 animals, or 3.5% (in 2014) had been withdrawn from the herd, after the use of the biological products in 2015–2017, this figure dropped to 18 animals, or 2.2% in 2015, 13 animals, or 1.2% in 2016, and 11 animals, or 1.0% in 2017. Thus, the percentage of the withdrawn heifers after the use of the biological product decreased from 3.0–3.5% to 1.0–2.2%, or almost three times. Analysis of the average daily weight gain by young animals in all age periods has shown that after the use of the biological product, the average daily weight gain increased, compared to the period before its use, which confirms the growth of this indicator. The live weight of the replacement heifers at first insemination before the use of the product amounted to 382–381 kg, and in 2015–2017, after the use of the product, it amounted to 385–388–390 kg, which also indicated the positive effect of the product on the growth. The percentage of the cows withdrawn from the main herd after the use of the biological product reduced from 10.3–15.4% to 5.8–6.1%, i.e., by 4.5–9.3%; of first-calf heifers – from 11.0–17.1% to 3.4–7.1%, i.e., by 7.6–10.0%, by the years of withdrawal, respectively. After processing the manure with the Tamir biological product, the fraction of manure became solid (crumbly) and lost the smell. Thus, the use of the Tamir biological product in the technology of loose keeping of cattle on deep litter increased the daily weight gain in heifers and their live weight at first insemination, and reduced the share of low-productive cows and first-calf heifers, as well as the incidence rate of limb diseases.
2
EN
The aim of the study was to carry out a research on the use of milking robots compared to utilization of milking parlors. There was no such study in literature on the milking farms in Poland and abroad. The presented study, except for scientific knowledge, provides also practical utilization as a good agriculture practice on the farm. Tests were carried out simultaneously in two barns belonging to the same farm. In barn K, milking was used in the rib bone milking parlor, and in barn N with milking robots. The results covering three years of research from 2016 to 2018 were presented. It was concluded that the milk yield of young cows in both barns was almost identical, while in the second and subsequent lactation, cows in barn N had higher yield. In barn N, about 3% more milk was obtained from LKS below 400 thaus. ml-1 , compared to barn K. Time of cows’ utilization in both cowsheds was similar, while in barn N the life efficiency of culled cows was higher by about 1,000 kg of milk. The level of deficiency and its structure, due to the number and stage of lactation, were very similar in both barns. In barn N, the uniformity of milk production throughout the year was more even compared to barn K. There were reserves in the use of the milking robot due to the low number of cows per milking stand and the need to better adaptation of milking times to current cow performance. The milking robot improves cow welfare and ensures high milk yield and good cytological quality of milk.
PL
Celem pracy były badania dotyczące wykorzystania robotów udojowych w porównaniu do stosowania hal udojowych w oborach gospodarstw rodzinnych. Prezentowane badania oprócz wiedzy naukowej dają również praktyczne zastosowanie nowych technologii jako dobrej praktyki rolniczej w gospodarstwie. Testy przeprowadzono jednocześnie w dwóch oborach należących do tego samego gospodarstwa. W oborze K dojenie odbywało się przy wykorzystaniu hali udojowej rybia ość, a w oborze N stosowano roboty udojowe. Przedstawiono wyniki obejmujące trzy lata badań od roku 2016 do 2018 roku. Stwierdzono, że wydajność mleczna w pierwszej laktacji krów w obu oborach była prawie identyczna, podczas gdy w drugiej i kolejnych laktacjach krowy w oborze N miały większą wydajność. W oborze N uzyskano około 3% więcej mleka z LKS poniżej 400 tys. ml-1 , w porównaniu do obory K. Czas wykorzystania krów w obu oborach był podobny, natomiast w oborze N całkowita wydajność życiowa krów była wyższa o około 1000 kg mleka. W oborze N jednorodność produkcji mleka przez cały rok była bardziej wyrównana niż w stodole K. Wykorzystanie robota udojowego wiązało się z pewnymi rezerwami ze względu na małą liczbę krów na stanowisko dojenia i potrzebę lepszego dostosowania czasów doju do aktualnej wydajności krów. Robot udojowy poprawia dobrostan krów i zapewnia wysoką wydajność mleka oraz dobrą jakość cytologiczną mleka.
EN
The objective of this study was to determine the effect of different production systems on contents of 29 major and trace elements in cow’s hair. The experimental material consisted of 30 cows of Polish Holstein-Friesian (HF) breed, from one dairy organic farm (15 cows) and one dairy conventional farm (15 cows). All the farms were located in one climatic zone and under similar soil conditions. In conventional farm cows were kept in a cubicle barn and cows were fed with total mixed ration (TMR) from a feeding around the year. In organic farms cows were kept in traditional tied-up barns. Feeding was traditional, with ration components offered separately. Cows were grazed from May to October. Depending on pasture yield and availability of other feeds, feeding ration was supplemented by hay, straw, silage and cereals. Samples of hair for analyses of minerals were collected in October, i.e. after pasture feeding. The hair was taken from poll. The concentration of Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, I, Li, Mn, Mo, Ni, Se, Si, Sn, Sr, V, Zn, Al, As, Cd, Hg, Pb was determined. The content of Ca, K, Na, P and S in hair of cows from conventional farm were the similar like in the organic cows. The content of Mg was significantly higher in cows from intensive production system compared to cows from ecological farm with pasture feeding. The significantly lower contents of B, Ba, Cr, Cu, Ge, I, Li, Mn, Mo, Ni, Se, Si, Sn, Sr, V, Zn were shown in organic farm. The content of Al, As in cow’s hair were significantly lower, but content of Cd significantly higher in cows from conventional dairy farm compared to ecological farm. There was no difference in Hg and Pb content. It seems that the wider investigations of mineral composition of cow’s hair could be useful for settlement of reference value for some elements and would make a contribution to better animals’ welfare.
PL
Celem badań było oszacowanie wpływu systemu utrzymania krów mlecznych (konwencjonalnego i ekologicznego) na zawartość 29 makro- i mikroelementów we włosach krów. Do badań wybrano 30 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (hf). Z gospodarstwa konwencjonalnego i ekologicznego wybrano po 15 krów mlecznych. Gospodarstwa były położone w tej samej strefie klimatycznej i miały podobne warunki glebowe. W systemie konwencjonalnym krowy były utrzymywane w oborze legowiskowej i żywione pełnoporcjową mieszanką treściwą (TMR) przez cały rok. W gospodarstwie ekologicznym krowy były utrzymywane w tradycyjnej oborze uwięziowej. Krowy korzystały z pastwiska od maja do października. W zależności od wydajności pastwiska i potrzeb krów dawka pokarmowa była uzupełniana o siano, słomę, kiszonkę i zboża. Próbki włosów do oznaczenia składników mineralnych pobrano w październiku, po zakończeniu żywienia pastwiskowego. Włosy pobrano z wału międzyrożnego. We włosach oznaczono zawartość Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, I, Li, Mn, Mo, Ni, Se, Si, Sn, Sr, V, Zn, Al, As, Cd, Hg i Pb. Zawartość Ca, K, Na, P i S we włosach krów z gospodarstwa konwencjonalnego była podobna jak u krów z gospodarstwa ekologicznego. Zawartość Mg była istotnie większa u krów z gospodarstwa o intensywnym sposobie produkcji w porównaniu do krów z gospodarstw ekologicznych z dostępem do pastwisk. Istotnie niższa zawartość B, Ba, Cr, Cu, Ge, I, Li, Mn, Mo, Ni, Se, Si, Sn, Sr, V, Zn była u krów z gospodarstwa ekologicznego. Zawartość Al i As we włosach krów była istotnie niższa, a zawartość Cd istotnie wyższa u krów z gospodarstwa konwencjonalnego w porównaniu do krów z gospodarstwa ekologicznego. Nie było istotnych różnic w zawartość Hg i Pb. Wydaje się, że dalsze badania składu mineralnego włosów u krów mogą być przydatne do oszacowania w przyszłości wartości referencyjnych dla niektórych pierwiastków i mogą się przyczynić do lepszego dobrostanu zwierząt.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących wyposażenia gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka w techniczne środki produkcji. Przytoczono wskaźniki wyposażenia gospodarstw w ciągniki zależnie od powierzchni użytków rolnych. Opisano systemy utrzymania i dojenia bydła. Najwięcej spośród ankietowanych rolników (24%) posiada 11-20 ha gruntów. Ponad połowę (55%) stanowią grunty orne, a 36% to użytki zielone. Niemal 40% rolników posiada ponad 50 sztuk bydła, najwięcej krów jest rasy czarno-białej (81%). Ogromna większość (83%) krów utrzymywana jest na stanowiskach. Prawie 70% ankietowanych planuje zakup nowych maszyn i urządzeń i tyle samo chce zwiększyć pogłowie bydła.
EN
The study presents the results of a survey on equipping farms specializing in milk production with technical means of production. Indicators of tractor equipment of farms were quoted, depending on the area of agricultural area. The systems for maintaining and milking cattle are described. The largest number of the surveyed farmers (24%) own 11-20 ha of land. More than half (55%) of the area is arable land and 36% is grassland. Almost 40% of farmers have more than 50 cattle, with the most cows being black and white (81%). The vast majority (83%) of cows are kept in stalls. Nearly 70% of the respondents plan to purchase new machines and equipment and the same number of them wants to increase their cattle population.
5
Content available Computer system for temperature diagnostics of cows
EN
The objective of the paper was to draw out a functional profile of a new computer system for temperature diagnostics of cows. This device enables oestrus detection including the silent one, early pregnancy (from the 5th day of insemination), acute inflammatory conditions and subclinical mastitis in a non-invasive manner during machine milking of cows. For diagnostic purposes one type of the measurement sensor was used, which is a unique feature in comparison to diagnostic devices mass produced and available on the market. A microprocessor module of the new milking system has intelligent devices features. It is construed of modern analogue and digital subassemblies and specialised measurement interfaces. The program structure of the system enables processing of automatically registered milk temperature values during cow milking on account of requirements of cow temperature diagnostics.
PL
Celem pracy była charakterystyka funkcjonalna nowego komputerowego sytemu diagnostyki temperaturowej krów. Urządzenie umożliwia wykrywania rui, w tym cichej, wczesnej ciąży (od 5 dnia po inseminacji), ostrych stanów zapalnych i stanów podklinicznych płatów wymion krów w sposób bezinwazyjny, w czasie doju maszynowego krów. Do celów diagnostycznych zastosowano jeden typu czujnika pomiarowego, co jest cechą unikalną w porównaniu z dostępnymi na rynku produkowanymi seryjnie urządzeniami diagnostycznymi. Moduł mikroprocesorowy nowego systemu udojowego posiada cechy urządzeń inteligentnych. Zbudowany jest z nowoczesnych podzespołów analogowych i cyfrowych oraz specjalizowanych interfejsów pomiarowych. Struktura programowa systemu umożliwia przetwarzanie rejestrowanych automatycznie w czasie dojów krów wartości temperatur mleka pod kątem wymagań diagnostyki temperaturowej krów.
PL
W pracy zaprezentowano wybrane aspekty utrzymania krów mlecznych, do których zaliczono: zasoby ludzkie, wielkość i strukturę stada, perspektywy rozwoju, nakłady pracy, zasoby ściółki, koszty inwestycyjne przypadające na 1 sztukę oraz jednostkowe koszty eksploatacyjne. Celem pracy była analiza czynników wypływających na wybór systemu utrzymania krów mlecznych. Zakresem pracy objęto obory o obsadzie od 44 do 117 DJP. Jako główny czynnik wyboru sposobu utrzymania krów zdefiniowano nakłady pracy ludzkiej i jednostkowe koszty eksploatacyjne podczas usuwania i magazynowania nawozu naturalnego. Stwierdzono, że zastosowanie robota do zgarniania odchodów zwierzęcych z podłogi szczelinowej umożliwia zmniejszenie nakładów pracy ludzkiej o 14,7%. Najmniejsze jednostkowe, roczne koszty eksploatacyjne (78,90 zł na krowę) na usuwanie i magazynowanie nawozu naturalnego zostały poniesione w oborze wolnostanowiskowej, charakteryzującej się bezściółkowym systemem utrzymania krów oraz z podłogą szczelinową na korytarzu gnojowo-spacerowym (obiekt nr 9).
EN
The paper presents selected aspects of housing dairy cows, which include: human resources, the size and structure of the herd, prospects for development, labour inputs, litter resources, investment costs per 1 cow and unit operating costs. The aim of the study was to analyse the factors determining the choice of a system for housing dairy cows. The scope of work covered barns that housed from 44 to 117 LU. Human labour inputs and unit operating costs incurred during the removal and storage of manure were defined as main factors in selecting the cow housing system. It was found that the use of a robot for removing animal faeces from the slatted floor allows to reduce human labour inputs by 14.7%. The smallest unit, annual operating costs (78.90 PLN per cow) for removal and storage of fertilizer were incurred in a free-stall, bedding less barn with a slatted floor in the manure-walking passage (barn No. 9).
7
PL
W pracy przedstawiono tendencję zmian w Polsce ilości metanu wytwarzanego w procesie fermentacji jelitowej przez krowy od 2000 do 2012 r. Dane o pogłowiu i wydajności mlecznej krów w Polsce zaczerpnięto ze sprawozdań publikowanych przez związek producentów mleka, a wartości jednostkowej produkcji metanu przez krowy – z pracy JENTSCH i in. [2009]. W rozpatrywanym okresie zwiększyła się o 1,4 tys. kg jednostkowa wydajność mleczna krów w roku, a całkowita produkcja mleka w Polsce zwiększyła się o ok. 15%, w warunkach spadku pogłowia krów o 470 tys. szt., tj. o ok. 15%. W tym samym czasie zmniejszyła się całkowita produkcja metanu o ok. 11%. Oszacowano także zawartość mocznika w mleku krów o podobnej wydajności 9 tys. kg·szt.-1·rok-1, w czterech stadach. Stwierdzono występowanie różnic dochodzących do 30%. Istnieje dodatnia korelacja między zawartością mocznika w mleku i moczu (r2= 0,96). Mocznik w moczu jest substancją wyjściową do powstawania amoniaku. Żywienie wpływa istotnie na zawartość mocznika w mleku i w moczu.
EN
Changes in methane production in the process of intestinal fermentation in cows were shown for the years 2000 to 2012. In this period, the unit milk output increased by 1400 kg while the total milk production in the country increased by about 15% and the number of cows decreased to 470 000 heads. At the same time the total methane production decreased by about 11%. Data concerning the urea content in milk in four herds of a similar output of 9000 kg per cow per year were analysed. The differences of up to 30% were found. There was a significant correlation (r2 = 0.96) between the urea content in milk and urine. Urea in the urine is the initial substance for ammonia formation. Nutrition significantly affects the urea content in milk and urine.
PL
W pracy zebrano i przeanalizowano wyniki produkcyjne z 7 stad krów mlecznych w województwie wielkopolskim, w których dój robotem udojowym trwał co najmniej 12 miesięcy. Roboty firm De-Laval i Lely uruchomiono w oborach z różnym systemem utrzymania, o zróżnicowanym poziomie wydajności mlecznej oraz wieku krów. Dane do analizy stanowiły wyniki kontroli użytkowości mlecznej, prowadzonej metodą A4. Po wprowadzeniu robota we wszystkich stadach zaobserwowano wzrost wydajności mlecznej krów. Wykazano, że bez strat wydajności mlecznej można doić robotem nawet krowy w 10 laktacji. Zastosowanie robota jest szczególnie uzasadnione w stadach o wysokiej wydajności mlecznej, zwłaszcza powyżej 10 tys. kg rocznie. Stwierdzono, że wprowadzenie robota udojowego nie miało wpływu na zawartość tłuszczu i białka oraz liczbę komórek somatycznych w mleku.
EN
Production results from seven herds of dairy cows with the use of AMS for at least twelve month in Wielkopolska province have been collected and analyzed. DeLaval and Lely robots were in-stalled in cowsheds with various livestock management systems, different milk production levels and cows age. After the introduction of the AMS in all herds an increase in milk productivity of cows has been observed. It has been shown that without loss of milk yield cows can be milked with the robot use even in tenth of lactation. The use of the AMS is particularly justified in the herds of high milk yield, especially over ten thousand kilograms. It was found that the introduction of the AMSt did not affect the level of fat, protein and the number of somatic cells in the milk.
PL
Celem pracy była analiza termogramów spływu mleka z ćwiartek wymion krów pod kątem wstępnego wyodrębnienia czynników zakłócających wpływających na warunki pomiaru temperatury mleka w czasie doju maszynowego krów. Badania przeprowadzono w warunkach oborowych z wykorzystaniem specjalnego urządzenia udojowego, wyposażonego w termistorowe czujniki temperatury zamontowane w kubkach udojowych oraz mikroprocesorowy rejestrator sygnałów pomiarowych. Na podstawie analizy termogramów uzyskanych w trakcie badań oborowych stwierdzono wpływ stanu zdrowotnego płatów wymion krów, osobniczej fizjologii oddawania mleka przez krowy, fazy doju krów, poprawności działania czujnika na kształtowanie się temperatury w kubku udojowym dojarki mechanicznej.
EN
The objective of the paper was to analyse thermograms of the milk flow from quarters of cows' udders on account of initial separation of disturbing factors which influence the conditions of milk temperature measurement during a machine cow milking. Research was carried out in cowshed conditions with the use of a special milking device, equipped with thermistor temperature sensors mounted in milking cups and microprocessor recorder of measurement signals. Based on the analysis of thermograms obtained during the cowshed tests, the impact of the health conditions of lobes of cows' udders, individual physiology of milking by cows, milking phase, correctness of the sensor operation on the shaping of temperature in a milking cup of a mechanical milking machines were reported.
PL
Celem pracy było określenie wpływu sposobu utrzymania bydła na nakłady i koszty eksploatacyjne usuwania i magazynowania nawozu naturalnego, celami szczegółowymi zaś: wyznaczenie poziomu mechanizacji badanych obiektów w zakresie zabiegu III, określenie jednostkowych kosztów eksploatacyjnych oraz wybór najkorzystniejszego rozwiązania. Zakres pracy obejmował analizę techniczną i ekonomiczną obór wolnostanowiskowych ściółkowych i bezściółkowych w gospodarstwach rodzinnych i farmerskich. Zastosowany model oceny i wyboru rozwiązania najkorzystniejszego w zakresie zabiegu usuwania i magazynowania nawozu naturalnego umożliwił wybór obory boksowej, bezściółkowej, z kanałami gnojowicowymi przykrytymi podłogą szczelinową, gdzie gnojowica była przepompowywana z kanału znajdującego się w budynku do zbiornika zewnętrznego. Parametry techniczne i ekonomiczne były następujące: koszt inwestycyjny maszyn i urządzeń przeznaczonych do realizacji ww. zabiegu wynosił 5815,17 zł*DJP-1, dzienne nakłady robocizny – 0,34 rbmin*DJP-1, jednostkowe koszty eksploatacji – 78,90 zł*DJP-1*rok-1.
EN
The studies focus on definition of the impact of the method of cattle keeping on the exploitation inputs and costs related to disposal and storage of manure. The specific objectives include designation of the level of mechanization of the farms under study as regards breeding procedure III and definition of both the unit exploitation cost and selection of the most favorable solution. The scope of work included technical and economical analysis of free-stall litter and litter-less cowsheds in family farms and big farms, as well. The applied model of evaluation and selection of the most effective solution for disposal and storage of manure allowed selection of a box litter-less cowsheds with channels for liquid manure covered by a slatted-floor. Liquid manure was pumped into the external reservoir from the channel installed in the building. Technical and economical parameters were as follows: capital cost of machinery and equipment for implementation of the above operation amounted to 5815.17 PLN*LSU-1 and daily labor expenditure amounted to 0.34 man-min*LSU-1, unit exploitation cost was 78.90 PLN*LSU-1*year-1.
PL
Przeprowadzono analizę produkcji mleka w stadzie krów o wysokiej wydajności, mającego zaplecze paszowe na gruntach o niskiej bonitacji. Obornik uzyskiwany w ściołowym utrzymaniu bydła korzystnie wpływał na produkcję pasz z gruntów ornych i użytków zielonych. Konserwacja pasz poprzez jej zakiszanie zapewniała dobrą jakość pasz gospodarskich. Żywienie systemem PMR oraz dokarmianie krów o wysokiej wydajności dobowej mleka dwoma rodzajami pasz treściwych ze stacji paszowej skutkowało dużą produkcją mleka o dobrej jakości chemicznej i higienicznej. Długość użytkowania krów wynosiła 4,9 laktacji, z wydajnością życiową 42 445 kg mleka. Na glebach o niskiej bonitacji produkcja mleka może być efektywnym rozwiązaniem.
EN
Milk production analysis was performed on high-performance cow herd, having feed resources on low grade soils. Manure obtained from litter-type cattle breeding advantageously affected the fodder production from arable lands and grasslands. Preservation by forage ensilage provided a good quality livestock feed. The use of PMR nutrition system and feeding highly efficient cows with two fodder types from feed station resulted in high milk production, with both chemical and hygienic quality. The length of herd utilisation was 4.9 lactating periods with a 42 445 kg yield of milk. On low grade soils, milk production can be an effective solution.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ciągu technologicznego doju i schładzania mleka w 19 oborach wolnostanowiskowych. Badania przeprowadzono w latach 2000-2008 na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Porównano nakłady robocizny i koszty na zabieg doju i schładzania mleka w przeliczeniu na 1 dm3 mleka i krowę. Średnie nakłady robocizny w oborach wyposażonych w dojarnie typu tandem wynosiły 0,16 rbmin na 1 dm3 mleka i 3,22 rbmin na krowę i dobę. Średnie nakłady robocizny w oborach wyposażonych w dojarnie rybia ość wynosiły 0,21 rbmin na 1 dm3 mleka i 3,56 rbmin na krowę i dobę. Średnie koszty doju i schładzania mleka w dojarni tandem równały się 0,060 zł na 1 dm3 mleka, natomiast w dojarni typu rybia ość 0,048 zł na 1 dm3. Roczne średnie koszty tego zabiegu w przeliczeniu na jedną krowę wynosiły odpowiednio: 424,70 i 295,80 zł.
EN
Paper presents the results of investigations on technological line of milking the cows and milk cooling in 19 free-stall cow barns. The studies, carried out within 2000-2008 years on the terrain of Lubelskie, Mazowieckie and Podlaskie provinces, compared the costs and labour inputs on milking operation and milk cooling, as accounted per 1 dm3 of milk and 1 cow. Average labour inputs in the cow barns equipped with tandem milking parlour amounted to 0.16 work-min per 1 dm3 of milk and 3.22 work-min daily per 1 cow. In the cow barns equipped with herringbone milking parlours the labour inputs reached on average 0.21 work-min per 1 dm3 of milk and 3.56 work-min daily per 1 cow. The average costs of cow milking and milk cooling in tandem milking parlour reached 0.060 PLN*1 dm-3 milk, whereas in herringbone milking parlour 0.048 PLN*1 dm-3 milk. Average annual costs of tested operations, as accounted per 1 cow, were 424.70 PLN and 295.80 PLN, respectively.
PL
W pracy zaprezentowano wytworzony, oryginalny system informatyczny "USG Recognizer", który zaopatrzony został w szereg funkcji wspomagających tworzenie adekwatnych zbiorów uczących, niezbędnych w procesie generowania modeli neuronowych. Dzięki tym funkcjonalnościom możliwa jest identyfikacja oraz ekstrakcja wiedzy zawartej w graficznych danych empirycznych, zakodowanej w postaci cyfrowych zdjęć ultrasonograficznych. W oparciu o zbudowaną aplikację wygenerowana została sztuczna sieć neuronowa, której celem było wspomaganie rozpoznania lub wykluczenia ciąży, dokonanego na podstawie ultrasonogramów macicy krowy. Zaproponowany system informatyczny "USG Recognizer" został zbudowany z wykorzystaniem środowisk: Visual Paradigm (UML 8.0) oraz Microsoft Visual Studio 2010 Professional Edition.
EN
The software "USG Recognizer" that was described in this work is equipped with a binarization function with threshold. The application also fulfills some additional functions such as: contrast and closing. With this functionality it is possible to achieve empirical data from digital ultrasound photo of cow's womb. The artificial neural network was generated on the basis of created application. The main purpose of this network is to support an identification or exclusion of the gestation in user's ultrasound picture. "USG Recognizer" was created using Visual Paradigm (UML 8.0) and Microsoft Visual Studio 2010 Professional Edition environments.
PL
Celem pracy była walidacja założeń konstrukcyjnych dla projektowanego autonomicznego aparatu udojowego. Zakres pracy obejmował: analizę pracy tego aparatu, opis matematyczny procesu przepływu mleka przez kolumnę autonomicznego aparatu udojowego oraz eksperyment symulacyjny. Pomimo ciągłego rozwoju urządzeń udojowych pozostaje do rozwiązania szereg zagadnień dotyczących zbliżenia ich parametrów pracy do cech osobniczych krów w zakresie oddawania mleka. W UR w Krakowie podjęto intensywne prace nad autonomicznym aparatem udojowym. W pracy zilustrowano schemat jednej kolumny i zamodelowano przepływ mleka. Symulację prowadzono w programie Matlab® - Simulink, a jej wyniki przedstawiono na wykresach, z których wynika, że przyjęte założenia konstrukcyjne dla objętości kolumny autonomicznego aparatu udojowego są właściwe.
EN
The purpose of the work was to validate structure assumptions for a designed autonomous milking unit. The scope of the work included: analysis of the unit operation, mathematical description of the milk flow process through a column of an autonomous milking unit and simulation experiment. Despite continuous development of milking units, numerous issues concerning their operation parameters, which shoul resemble individual properties of cows in giving milk, remain unsolved. Intensive works on an utonomous milking unit have beed undertaken in the University of Agriculture in Kraków. The work presents a schematic representation of a column and a model of milk flow. Simulation was carried out in Matlab® - Simulink program and its results were presented in diagrams proving that the assumed structure assumptions for the column volume of an autonomous milking unit are appropriate.
PL
W pracy przedstawiono metodę oceny ekonomicznej rozwiązań technicznych i technologicznych ciągu funkcjonalnego ścielenia legowisk, usuwania i magazynowania nawozu naturalnego w oborach wolnostanowiskowych. Obejmuje ona następujące elementy: wskaźnik funkcjonalności ciągu, poziom jego mechanizacji, analizę statystyczną, koszty eksploatacji technicznej i inne koszty, nakłady robocizny oraz kryteria wyboru rozwiązania najkorzystniejszego.
EN
The economical evaluation method of manure removing from cowsheds (especially from free stall cowsheds) and storage solutions were presented in the paper. The main elements of this method are: functionality coefficient, mechanization level, human work, exploitation costs and other inputs, statistic analyze, criteria of optimal solution choice.
PL
Żywienie krów odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu produkcyjności i jakości mleka. Celem badań było ustalenie wpływu różnych modeli żywienia krów utrzymywanych w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych województwa mazowieckiego na zawartość bioaktywnych składników mleka (BSM). Przeanalizowano żywienie oraz produkcyjność krów w dwóch sezonach żywienia: letnim i zimowym w 2010 roku w dwóch gospodarstwach specjalistycznych. W badanych gospodarstwach dawki żywieniowe w okresie letnim i zimowym różniły się rodzajem stosowanych pasz. Badania przeprowadzono na 20 krowach. W mleku oznaczono LKS, witaminy A, D3, E i K2, profil kwasów tłuszczowych, białka serwatkowe, Ca, P i Mg. Najlepsze efekty produkcyjne w gospodarstwach ekologicznych wykazano w sezonie żywienia letniego u krów wypasanych na pastwisku, dokarmianych sianokiszonką i paszą treściwą w gospodarstwie G1. Mleko krów pochodzące z sezonu żywienia letniego z gospodarstwa G2 wyróżniało się statystycznie wyższą zawartością składników o właściwościach antyoksydacyjnych, głównie ?-karotenu i witaminy D3 oraz CLA w porównaniu z mlekiem z sezonu żywienia zimowego, odpowiednio o 78% i 14% oraz 437%. Najwyższą koncentrację BSM w sezonie żywienia zimowego wykazano w mleku krów żywionych dawką z udziałem dyni pastewnej (G2).W trakcie trwania żywienia zimowego w mleku z gospodarstwa G2 vs. G1 wykazano większą zawartość ?-karotenu (0,355 vs. 0,195mg/l)i TAS-u (1,759 vs. 1,721 mmol/l), oraz bioaktywnych kwasów tłuszczowych takich, jak:CLA, TVA i LNA odpowiednio(0,946 vs. 0,381, 2,20 vs. 0,89 i 0,956 vs. 0,734 g/100g tłuszczu. Zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) w sezonie żywienia zimowego również była statystycznie wyższa w mleku w gospodarstwie G2 niż w G1 o 24,2%. Uzyskane wyniki wskazują na korzystniejszą jakość prozdrowotną mleka, które pochodzi od krów mających w dawce zimowej dynię pastewną, a w dawce letniej - od krów żywionych zielonką pastwiskową do woli.
EN
Cow feeding plays a crucial role in shaping of their productivity and milk quality. The aim of the research was to examine the influence of different feeding models for cows kept in certified ecological farms of Mazovian voivodeship on bioactive milk components (BMC). Cow feeding and productivity in two feeding seasons (summer and winter) in 2010 in two specialist farms were analyzed. In examined farms feeding rations differed in type of feedstuffs used. The experiment was carried out on 20 cows. Somatic cell count (SCC), vitamins A, D3, E and K2, fatty acids profile, whey proteins, Ca, P as well as Mg were determined in milk. The best productivity effects in ecological farms were proved in summer feeding season season in case of cows grazed in the pasture and additionally receiving hay silage and a concentrate at the farm G1. Cow milk collected during summer feeding season at the farm G2 had statistically higher content of antioxidant components, mainly ßcarotene and vitamin D3, as well as CLA comparing with milk collected in winter season by 78%, 14% and 437% respectively. In winter feeding season the highest BMC concentration was proved in milk of cows fed the ration containing fodder pumpkin (G2). During winter feeding, in milk from G2 vs. G1 farms, it was observed highest content of ß-carotene (0.355 vs. 0.195mg/l) and TAS (1.759 vs. 1.721 mmol/l) as well as bioactive fatty acids like CLA, TVA and LNA (0,946 vs. 0.381, 2.20 vs. 0.89 and 0.956 vs. 0.734 g/100g of fat respectively). The content of PUFA during winter feeding season was also statistically higher in milk from G2 than G1 farm by 24.2%. The results obtained show more health-profitable quality of milk from cows receiving fodder pumpkin in winter ration and the animals fed ad libitum pasture green forage in the summer.
PL
Przedstawiono opis koncepcji dwukomorowego kolektora dla autonomicznego aparatu udojowego dla krów. Szczegóły konstrukcyjne zilustrowano na dwóch schematach. Przeprowadzono analizę warunków działania tego rozwiązania.
EN
Description of the concept of a two-chamber claw for the autonomous milking unit for cows. Two schemes illustrate the construction details. The analysis of performance conditions of this unit was carried out.
PL
Opracowano algorytm sterowania podciśnieniem w autonomicznym aparacie udojowym. Do sterowania wykorzystano rozmyty regulator FLC. Symulację komputerową wykonano w programie MATLAB-Simulink®. Wyniki zilustrowano na wykresach odzwierciedlających charakter zjawisk zachodzących w układzie regulacji.
EN
An algorithm of negative pressure control in an autonomous milking machine was developed. The FLC fuzzy logic controller was used for controlling. A computer simulation was carried out in the MATLAB-Simulink® software. Results were presented on the graphs reflecting the character of the phenomena occurring in the control system.
PL
Opracowano algorytm działania zadajnika z wykorzystaniem instrukcji warunkowej "if", dla sterownia podciśnieniem w autonomicznym aparacie udojowym. Do sterowania wykorzystano algorytmu regulatora PID. Symulację komputerową wykonano w programie MATLAB Simulink®. Wyniki zilustrowano na wykresach odzwierciedlających charakter zjawisk zachodzących w obiekcie regulacji.
EN
An algorithm of operation of the controller was elaborated with the use of an "if" conditional instruction for subatmospheric pressure control in an autonomous milking apparatus. An algorithm of the PID controller was used for control. The computer simulation was made in the MATLAB- Simulink® program. Results were illustrated in charts reflecting the nature of phenomena occurring in the controlled system.
20
PL
Przedstawiono stanowisko badawcze, na którym jest realizowany cykl badań nad automatycznym sterowaniem parametrami pracy aparatu udojowego. Wykonano instalację podciśnieniową z elektronicznym regulatorem podciśnienia oraz fragment instalacji mlecznej. Wyposażone zostało w najnowocześniejsze urządzenia firmy DeLaval.
EN
The research station where a cycle of tests of automatic control of working parameters of the milking apparatus is performed was presented. The atmospheric subpressure system with an electronic atmospheric subpressure controller and a fragment of the milking system were constructed. The station is equipped with the state of-the-art equipment made by DeLaval.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.