Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 862

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  education
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
1
Content available remote Bariery edukacyjne w budownictwie
PL
Coraz częściej place zabaw to już nie tylko piaskownica, huśtawka, zjeżdżalnia - taki plac zabaw, mimo że często bardzo kolorowy, potrafi wiać nudą. Najmłodsi mieszkańcy miast chcą i lubią doświadczać wszystkimi zmysłami. Im więcej niestandardowych rozwiązań, tym lepiej. Im więcej możliwości realizaji najdzikszych pomysłów, tym lepiej. I nie chodzi tu wcale o poziom skomplikowania urzadzeń zabawowych, a o możliwość ich kreatywnego wykorzystania.
EN
In the paper, we investigate the differences between EU countries in the adoption of digitalisation in the context of the labour force. We used the authors’ index of digitalisation as a proxy to control for labour force adjustment to technological progress and human capital development. Our focus is on three main pillars affecting digitalisation: the number of students in the field of information and communication technologies, the degree of use of advanced technology at workstations, and online community groups focused on digitisation and improvement of digital skills. The results suggest EU countries are diversified in terms of the labour force’s development under digitalisation. The ranking in the index turned out to be significant in showing two different groups of countries. Finland, Malta and Ireland are top-ranking countries, while the United Kingdom’s index result is distant from other developed EU nations, what is confirmed by its Digital Economy and Society Index (DESI) and Global Innovation Index (GII) rank. The scores for less developed countries are low, however, the dynamics in the number of CS&IT students indicate advances in digitisation and its positive influence on labour development. The study uses data for the period of 2012–2018. In contrast to the DESI and GII measures, we used human and social development and digital use at work as pillars in the entire group of EU countries to highlight social and economic fields determining digitalisation’s development.
PL
W artykule zbadano różnice między krajami UE pod względem zaawansowania procesu cyfryzacji w obszarach edukacji studentów, pracy i aktywności społecznej w sieci. Wykorzystano autorski wskaźnik cyfryzacji jako narzędzie do zbadania dostosowania zasobu pracy do postępu technologicznego i rozwoju kapitału ludzkiego. Skoncentrowano się na trzech głównych filarach mających wpływ na digitalizację. Są to: liczba studentów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, poziom wykorzystania zaawansowanych technologii na stanowiskach pracy oraz grupy społeczne online skupione na digitalizacji i doskonaleniu umiejętności cyfrowych. Wyniki świadczą o tym, że kraje UE są zdywersyfikowane pod względem rozwoju siły roboczej w ramach cyfryzacji. Wartości indeksów okazały się wystarczające, aby wskazać dwie grupy krajów. Finlandia, Malta i Irlandia są państwami czołowymi, w wyniku czego wskaźnik Zjednoczonego Królestwa jest daleki od wartości dla rozwiniętych krajów UE, co potwierdza również wskaźnik DESI i globalny wskaźnik innowacji. Indeks dla słabiej rozwiniętych krajów jest niski, jednak dynamika liczby studentów CS&IT świadczy o postępie w zakresie cyfryzacji i o jej wpływie na rozwój zasobu pracy. W badaniu wykorzystano dane z lat 2012–2018. W przeciwieństwie do miar DESI i GII podkreślono aspekt rozwoju indywidualnego i społecznego oraz wykorzystania technologii cyfrowych środowiska pracy w całej grupie krajów UE, by naświetlić społeczne i gospodarcze aspekty determinujące rozwój cyfryzacji.
EN
Purpose: The aim of the article is to present the results of research conducted using the statistical method on the results of project management certification exams (IPMA-Student). The purpose of the research was to determine which elements of post-graduate students' competences are best developed. Design/methodology/approach: In the study, the statistical method and the individual case method were used. The data came from the IPMA-Student portal, from the results of the exam in electronic version. MS Excel 2013 software was used to prepare the results of the analysis. Basic statistical analyses were made. In addition, the analysed groups were compared due to the IPMA-Student's exam result. One-factor analysis of variance was used for this purpose. Findings: In the course of the work, the level of management competence in the various areas of technical, behavioural and contextual competence was identified. Practical implications: The results of the research and conclusions can be used as material to indicate which elements of project management competence require support and can be useful in the formulation of training programmes both at universities and in training companies. Originality/value: The research is based on the actual results of business certification exams carried out by an international independent professional association. Therefore, the result of the research is not based on a declarative description of students' competences, but on the real results of the exam.
5
EN
Purpose: The aim of the study presented in the article is to show that polemology can be taught at higher education, in particular at Polish military academies. Due to the interdisciplinary approach to the issue of wars and armed conflicts, polemology treats the war as social phenomenon, and therefore does not focus only on military aspects. Design/methodology/approach: The aim of the article is to determine to what extent polemology as a subject of teaching corresponds to content in education programs in military and civil studies in War Studies University. The main research problem is as follows: how students evaluate the subject content of polemology and the validity of its conduct at bachelor and master studies. Findings: The results of empirical research also showed that polemology in its research should have a purposeful character. Such a belief leads to a dialogue in science, stimulation of creative imagination, the result of which may be: discovering original and currently important polemological problems; creating new interdisciplinary research projects; creating alternative practical solutions; setting directions of changes in science (creation of new fields and scientific disciplines). Originality/value: The presented research shows a general approach to practicing science – it should have an interdisciplinary character. There are many indications that currently practicing any scientific discipline requires companion knowledge in the field of other scientific disciplines.
EN
The paper deals with the selection of a correct software solution for educational purposes in the field of 3D modelling. Five most suitable options were chosen. This article describes each variant. For the selection process itself, a set of factors was created to compare software in the aspects most important for the teaching process. This led to the choice of the most suitable alternative. Subsequently, learning materials were created for the software. Those were then tested in an experiment. The main goal was to evaluate the suitability for integration into the learning process, either for individual study or as potential teaching aid for 3D modelling lessons.
7
Content available Sztuka architektury jako przekaźnik informacji ?
PL
Współczesny świat stał się globalną wioską. Doszło do momentu, w którym komunikacja może odbywać się w czasie rzeczywistym pomiędzy rozmówcami niezależnie od dystansu, jaki ich dzieli. Obraz „płaskiej ziemi” nabrał nowego, symbolicznego znaczenia. Skutkiem czego, posiadamy dostęp do nieograniczonej ilości komunikatów z całego świata. W konsekwencji, przekazywane informacje tracą swoje indywidualne cechy, poprzez ich nadmierne upowszechnienie. Co za tym idzie tracą również część znaczenia i siłę oddziaływania. W skutek czego odbiorcy nie czują już wartości przekazów i wszystko staje się ogólnie względne. Niestety podobny obraz zunifikowania i zatracania indywidualnego charakteru przekazu obserwujemy od lat również na polu sztuki (w tym architektury). Warto zatem zastanowić się, co opowie o nas architektura kolejnym pokoleniom ? Czy można ją traktować jako nośnik informacji? Przemyślenia zilustrowane zostały kilkoma przykładami architektonicznym – obiektów zarówno zrealizowanych jak i koncepcyjnych (w formie pracy dyplomowej).
EN
The modern world has become a global village. There has been a point where communication can take place in real time between the callers regardless of the distance that separates them. The image of the "flat earth" has acquired a new, symbolic meaning. As a result, we have access to an unlimited number of messages from around the world. Consequently, the information transmitted loses its individual characteristics through its excessive dissemination. Hence, they also lose some of their significance and impact. As a result, recipients no longer feel the value of messages and everything becomes generally relative... Unfortunately, a similar picture of unifying and losing the individual character of the message has also been observed in the field of art (including architecture) for years. Therefore, it is worth considering what architecture will tell us about next generations ? Can it be treated as an information carrier? The thoughts were illustrated by several examples of architecture – both completed and conceptual objects (in the form of a diploma thesis).
PL
Artykuł zawiera krótkie streszczenie problemów kształcenia zawodowego w Polsce. Analizie poddane zostało kształcenie zawodowe w górnictwie i przemyśle wydobywczym, jak również perspektywy jego modyfikacji. W artykule zamieszczono również aktualne uwarunkowania prawne kształcenia zawodowego oraz możliwości wprowadzania zmian w kwalifikacjach w zawodach górniczych.
EN
his article consists of short summary of problems and issues of vocational training in Poland and analysis of this subject in mining industry with it’s modification optoions. It also contains legal regulations of vocational training and change possibilities in mining professions qualifications.
PL
W pracy przedstawiono sylwetkę nowoczesnego specjalisty z zakresu energetyki komunalnej. Omówiono jego obowiązki i zadania w organizacjach gminnych poszczególnego szczebla. Szczególną uwagę zwrócono na sposoby jego edukacji na studiach akademickich pierwszego stopnia (inżynierskich) i/lub na studiach podyplomowych oraz konferencjach i seminariach. Wskazano na możliwości wykorzystania dobrze wykształconych fachowców z zakresu energetyki komunalnej w procesie zarządzania energetyką energetyczną w gminach, opracowywania audytów obiektów komunalnobytowych, racjonalnego wykorzystania odnawiałnych żródel energii przy zachowaniu zasad gospodarki prosumenckiej oraz do rozpowszeniania technologii Smart Gridu.
EN
The paper presents the silhouette of a modern specialist in the field of municipal energy. His duties and tasks in communal organizations of each level were discussed. Particular attention was paid to his education in first-cycle (engineering) studies and/or post-graduate studies, as well as conferences and seminars. The possibility of using welleducated specialists in the field of municipal energy in the process of energy management in communes was pointed out, audits of municipal and household facilities were developed, rational use of renewable energy sources while maintaining prosumer economy principles and for spreading Smart Grid technology.
EN
Building a strong economy depends on numerous factors: technological, political, geographical but also and above all social ones. Currently, the ongoing fourth industrial revolution is primarily based on digitization of all processes in the conducted activities. The acquisition and processing of vast amount of data generates information which is very complex and not always unambiguous. Industry 4.0 also assumes that employees will understand both technical needs and those not related to the production process. This means that the present education system (definitely the one related to technical science) should also be changed so that engineers acquire more managerial skills. The article presents the educational assumptions in the face of challenges posed by Industry 4.0 in the context of the current opportunities of the labor market and education in Poland and in Europe.
EN
The report presents all the current challenges which the Bulgarian military-educational system is facing in the context of the basic features of the security environment and trends for the first half of the 21th century by identifying the main problem areas in its functioning. The status and capabilities of the military-educational system of the Republic of Bulgaria are discussed on the basis of an analysis of key strategic documents in the sectors of education, security and defence, as well as the current state of military and civil education and the inherent activities of the training institutions. Outlined are the basic principles of construction and operation of military-educational systems and the fundamental strategic goals and tasks according to modern strategic security environment and dynamically changing conditions in NATO and the EU. Described are the main elements of the military-educational system as a complex, adaptive and flexible system that develops in unity and complementarity with the system of civil education in Bulgaria. Guidelines are formulated for improving the military educational system in relation to its contribution to strengthening national security and defence of the country in three directions – conceptual, organizational and technological improvement.
PL
Raport przedstawia wszystkie aktualne wyzwania stojące przed bułgarskim systemem szkolnictwa wojskowego w kontekście podstawowych cech środowiska bezpieczeństwa i trendów pierwszej połowy XXI wieku poprzez identyfikację głównych obszarów problemowych w jego funkcjonowaniu. Status i możliwości systemu szkolnictwa wojskowego w Republice Bułgarii są omówione w oparciu o kluczowe dokumenty strategiczne w sektorach edukacji, bezpieczeństwa i obrony oraz obecny stan edukacji wojskowej i cywilnej oraz nieodłączne działania instytucji szkoleniowych. Przedstawiono podstawowe zasady konstruowania i działania systemów edukacji wojskowej oraz fundamentalne cele strategiczne i zadania w korelacji ze współczesnym środowiskiem bezpieczeństwa strategicznego i dynamicznie zmieniającymi się warunkami w NATO i UE. Główne elementy systemu edukacji wojskowej zostały opisane jako złożony, zdolny do adaptacji, elastyczny system rozwijający się zgodnie i komplementarnie z cywilnym systemem edukacji w Bułgarii. Sformułowano wytyczne dotyczące ulepszenia systemu szkolnictwa wojskowego w Bułgarii w odniesieniu do jego wkładu we wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego oraz obronności w trzech kierunkach – rozwoju konceptualnego, organizacyjnego i technologicznego.
EN
The ongoing social, economic and technological changes are radically altering the reality that surrounds us. The driving force behind these changes is information, which has become a resource necessary for the functioning and development of every society. In the new reality, the use of information and communication technologies shows great potential. The effect of transformation is the information society. The aim of this article is to present the place that electronic administration occupies in the development of the information society. The cognitive part describes the essence and genesis of the information society and presents electronic administration as one of the elements of the information society.
13
Content available remote Soft skills of engineers in view of industry 4.0 challenges
EN
Technological development is changing the skills model for employees in industry 4.0. Technical and IT competencies remain crucial for an engineer, however employers are increasingly appreciating soft skills, especially those that facilitate teamwork and communication or co-creation of innovations with customers and external stakeholders. The article presents good practices for developing soft skills in engineers in industry 4.0 within the project "Curriculum Development of Master's Degree Program in Industrial Engineering for Thailand Sustainable Smart Industry - MSIE4”.
EN
The aim of the article is to recognize the essence of global competence for effective functioning on the global labor market. Global competence is understood as the ability to interact effectively in international and intercultural environments. The concept of global competence is based on mutual respect and an attitude of openness to cultural diversity. Presented study refers to the significance and necessity of global competence analyzed in literature concerning contemporary educational challenges.
15
Content available Ocena portalu nauczania języków obcych
PL
Nauka języków obcych staje się coraz bardziej popularna. Wiele osób decyduje się na naukę, ale w wielu przypadkach istnieją pewne bariery. W małych miasteczkach i wioskach nie ma wykwalifikowanych nauczycieli. Ten problem można rozwiązać za pomocą zdalnego nauczania. Ostatnio jest to popularna metoda tworzenia lekcji języka za pośrednictwem komunikatorów głosowych. Taka metoda powinna być wspierana przez inne narzędzie do wysyłania zadań do wykonania studentom lub do ich zbadania. Portal wspierający naukę języków obcych i zapewniający komunikację między nauczycielem a studentami został stworzony przez autorów. Celem artykułu jest przedstawienie jego możliwości i sprawdzenie jego przydatności.
EN
Foreign languages learning is becoming more and more popular. A lot of people decides to start learning but in many cases some barriers exist. In small towns or villages there are no qualified teachers. This problem can be solved by remote teaching. Last time it is a popular method to make language lessons via voice communicators. Such a method should be supported by another tool to send tasks to do to students or to examine them. A portal to support learning foreign languages and to ensure communication between teacher and students was created by authors. The goal of the paper is to present its capabilities and to verify its usefulness.
EN
The research paper contains a review and analysis of common programming mistakes made by first and second year students of Computer Science. The data were collected during the courses entitled “Algorithmics and Data Structures” and “Numerical Methods”, where students have to write programs in the C++ language. The article includes examples of three selected mistake types. A comparison of mistakes made by first and second year students is presented. The analysis carried out shows that the percentage of mistakes made decreases when the students are in the second year, but three types of mistakes demonstrate the opposite trend. It can be concluded that those three types of mistakes are related to the course of Numerical Methods, where students have to deal with a significant amount of mathematical expressions. The results show that the students have the most significant problems with memory management.
PL
Artykuł zawiera przegląd i analizę typowych błędów programistycznych popełnianych przez studentów pierwszego idrugiego roku Informatyki. Dane wykorzystane podczas analizy zostały zgromadzone w trakcie zajęć z przedmiotów: Algorytmy i Struktury Danych oraz Metody Numeryczne. Podczas zajęć studenci piszą programy w języku C++. Arty-kuł zawiera przykłady trzech wybranych typów błędów. W artykule przedstawione zostało porównanie błędów popeł-nianych przez studentów pierwszego oraz drugiego roku. Przeprowadzona analiza wykazała, że liczba popełnianych błędów jest mniejsza dla studentów drugiego roku ale przy trzech rodzajach błędów można było zaobserwować od-wrotną tendencję. Błędy te powiązane są ze specyfiką przedmiotu Metody Numeryczne. Podczas tego przedmiotu studenci mają do czynienia w większym stopniu z wykonywaniem obliczeń matematycznych. Wyniki pokazują, że studenci mają największe problemy z zarządzaniem pamięcią.
EN
Interactive 3D visualization technology has brought many benefits into education. Since it is possible to visualize behavior of wide range of devices, it is much easier to imagine processes where these devices are included. The paper demonstrates the application for interactive teaching of control theory. It allows to simulate a holographic model of a selected mechatronic system that is a digital visualization of the real device. The behaviour of the device is controlled by Scilab/Xcos, which is open‐source, cross‐platform numerical computational environment. The main purpose of the application is to help students with better understanding of physical meaning of abstract mathematical models, that describes dynamical systems.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z mieszaną rzeczywistością. W szczególności skupiono się na wykorzystaniu mieszanej rzeczywistości w kontekście wizualizacji obrazowych danych medycznych. Technologia została szczegółowo omówiona oraz porównana z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością oraz drukiem 3D. Zaprezentowano szerokie spektrum zastosowań, m.in. wykorzystanie mieszanej rzeczywistości w szkoleniu oraz do wizualizacji danych pacjentów onkologicznych zobrazowanych w tomografii komputerowej oraz w technice PET.
EN
This article covers the topics related to the use of the mixed reality in the field of medical data visualization. It enables the user to see the data as a 3D hologram that is a part of the users’ environment. There is a detailed comparison to the virtual and the augmented reality and the relation to the 3D printing. A wide variety of applications of the mixed reality in education and in visualization of the patients’ computed tomography and positron emission tomography data is presented.
EN
Determining the competencies required for engineering programmes has become important due to the increasing challenges faced by engineers after graduation and the tremendous development in technology. This research aims to identify the general competencies that fresh graduate students of engineering schools in Jordan believe they need to become competent and effective in their profession as engineers. This study was the first of its kind with students as respondents, and it was the first study of this kind in Jordan. Competencies were collected from a previous study with 48 competencies split into 11 groups. A questionnaire was prepared with these competencies, then rated for the degree of importance by answering “What engineering competencies graduates will require for their future work in Jordan?” The study showed that all competencies were vital, including technical, personal, nontechnical and attitudinal competencies. This study will help to link the outputs of university education provided by engineering departments with market needs as well as to harmonise study programmes offered by Jordanian universities. Also, the research outputs are expected to facilitate the transition process of students from one university to another. The empirically identified competencies could be used to help assess different engineering study programmes in Jordan.
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.