Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 95

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki klimatyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Thermal insulation on the external partitions of the buildings is a very usual strategy to reduce energy demand for heating. This paper presents an original study of the demand for usable energy QH, nd of a single-family residential building in different climatic conditions (milder conditions – Szczecin, national average – Lodz and more severe conditions – Zakopane) on the thermal transmittance coefficient of selected partitions: external walls, roof, windows and balcony doors, roof windows and doors. They were adopted at three levels, corresponding to the maximum required values, as approved in the Technical Conditions, for periods from 2014, 2017 and 31.12.2020. Based on the results of the computational experiment, three deterministic mathematical models were developed, and the effects of factors on the Y function for the assumed climate conditions were analyzed. Financial savings related to the introduction of stricter requirements for thermal protection of buildings in Poland were determined.
PL
Ocieplenie przegród zewnętrznych budynków jest bardzo typową strategią zmniejszania zapotrzebowania na energię do ogrzewania. W artykule przedstawiono oryginalne badanie zależności zapotrzebowania na energię użytkową QH,nd jednorodzinnego budynku mieszkalnego w zróżnicowanych warunkach klimatycznych (łagodniejszych – dla Szczecina, średnich krajowych – dla Łodzi i surowszych – dla Zakopanego) od współczynnika przenikania ciepła wybranych przegród: ścian zewnętrznych, dachu, okien i drzwi balkonowych, okien połaciowych oraz drzwi zewnętrznych, które zostały przyjęte na trzech poziomach odpowiadających maksymalnym dopuszczalnym wartościom, zatwierdzonym w Warunkach Technicznych, obowiązującym od 2014, 2017 i 31.12.2020 roku. Na podstawie wyników eksperymentu obliczeniowego opracowano trzy deterministyczne modele matematyczne tej zależności oraz przeanalizowano efekty wpływu czynników na funkcję Y dla przyjętych warunków klimatycznych. Określono oszczędności finansowe związane z wprowadzeniem surowszych wymagań w zakresie ochrony termicznej budynków w Polsce.
EN
The article presents the analysis of water level fluctuations in Lake Powidzkie in the years 1961–2015. The study shows a considerable decrease in mean water levels in the aforementioned multiannual period, averaging 9 cm∙decade–1. Such a situation is caused by natural as well as anthropogenic factors, co-determining water relations in the study area. The natural factors include the amount and distribution of precipitation, increase in air temperature and evaporation size, unfavourable relations between the lake and catchment or hydrogeological conditions. Anthropogenic factors particularly include long-term transformations of the natural environment in the region, currently associated with meliorations accompanying the nearby opencast brown coal mines and exploitation of groundwaters for municipal purposes. Water shortages occurring during dry periods were shown not to be compensated in the study area in humid years. This is particularly related to the regional lowering of the aquifer remaining in close relations with Lake Powidzkie. Counteracting the unfavourable hydrological situation is done through hydrotechnical infrastructure which partially limits water outflow from the lake through damming.
PL
W artykule dokonano analizy zmian poziomu wody Jeziora Powidzkiego w latach 1961–2015. Z przeprowadzonych badań wynika, że w powyższym wieloleciu nastąpił znaczny spadek średnich stanów wody, średnio o 9 cm∙dek.–1. Sytuacja taka spowodowana jest czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi, które współoddziałują na kształtowanie się stosunków wodnych na badanym obszarze. Do pierwszych należy zaliczyć ilość i rozkład opadów, wzrost temperatury powietrza oraz niekorzystne relacje jezioro–zlewnia. Drugie to przede wszystkim długotrwałe przeobrażenia środowiska przyrodniczego w tym regionie, które obecnie utożsamiane są z odwodnieniami, towarzyszącymi pobliskim odkrywkom węgla brunatnego oraz eksploatacji wód podziemnych na potrzeby komunalne. Wykazano, że niedobory wody, powstające podczas okresów suchych, nie są rekompensowane na badanym obszarze w latach wilgotnych, co z kolei związane jest głównie z regionalnym obniżeniem poziomu wód podziemnych, z którymi Jezioro Powidzkie pozostaje w ścisłym kontakcie. Przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji hydrologicznej stanowi zabudowa hydrotechniczna, która poprzez piętrzenie jeziora częściowo ogranicza ubytek wody z akwenu.
4
Content available remote Generacja wiatrowa w KSE – diagnoza funkcjonowania w latach 2010–2018
PL
W obliczu dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii i szeroko rozumianej transformacji energetycznej na świecie, również w Polsce w ciągu ostatnich lat zaszły istotne zmiany. Do tych zmian należy zaliczyć istotny rozwój energetyki wiatrowej w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Wraz z rozwojem tej technologii pojawiły się nowe problemy i wyzwania, które stanowią istotny obiekt zainteresowania operatora systemu przesyłowego czy właścicieli konwencjonalnych jednostek wytwórczych. W celu lepszego zrozumienia tej technologii dla KSE warto, oprócz aspektów politycznych i regulacyjnych, odnieść się do aspektów technicznych. Stąd głównym punktem niniejszej pracy jest analiza funkcjonowania w latach 2010–2018 elektrowni wiatrowych w Polsce. Na tej podstawie przedstawione zostały możliwości i wyzwania tej technologii, również w odniesieniu do państwa o największej mocy zainstalowanej w Europie – Niemiec.
EN
During last few years, facing the rapid development of renewable energy sources and widely understood energy transition in the world and in Poland as well, significant changes have taken place. These changes include meaningful wind power development in the national power system. New issues and challenges have arisen which are now the main object of interest for the transmission system operators and utilities. In order to better understand the wind power technology it is worth considering all of aspects, i.e. technical, political and regulatory. Therefore, the main purpose of this study is to analyse the functioning of wind farm in Poland in 2010-2018. On this basis, the opportunities and challenges of this technology were presented, taking into account Germany as a country with the highest installed capacity in Europe.
PL
Dobór odpowiedniego rozwiązania do instalacji pracujących przez cały rok wymaga nie tylko szczegółowej analizy obciążenia cieplnego, ale także rozwaąenia istotnych elementów wpływających na koszt eksploatacji w zależności od warunków klimatycznych.
EN
Forest soils potentially store a large pool of carbon and phosphorus. A deep understanding of the total carbon and phosphorus stock in forest soils is vital in the assessment of the nutrients dynamics in forest ecosystems. This study examined the effects of elevation, soil depth, and climatic variables, specifically mean annual temperature (MAT) and mean annual precipitation (MAP), on soil carbon and organic phosphorus in Schrenk's spruce (Picea schrenkiana) forest at Tianshan Mountains. Results showed that soil organic carbon (SOC) significantly increased while organic phosphorus decreased with elevation. Interestingly, carbon increased faster with increasing elevation in the alluvial horizon than in the leached horizon, demonstrating the important role of deep soils in carbon sequestration potential. SOC concentration decreased with soil depth, whereas phosphorus concentration initially decreased and then increased. SOC had no significant relationships with MAT and MAP, whereas phosphorus concentration decreased with MAT. Similar to the impacts of MAT and MAP on SOC, these two climatic variables also exerted no significant influence on C:P ratio.
EN
The uncertainty of water availability is the main problem in planning for water resources in watersheds of agricultural drylands. Water availability for different uses depends on the runoff that is generated in the upper portion of the watersheds, where there are higher elevations and lower temperatures. Proximity to the ocean is a main factor that defines rainfall amounts. In this research we linked the effects of El Niño to a regional Standardized Precipitation Index (SPI) and the subsequent impact on runoff production and irrigation water allocation. Findings indicate the cascading impacts of the El Niño on the SPI, the SPI on the runoff discharge to the irrigation reservoir, and the final impact on the planted area within the irrigation district. An optimization procedure was applied to maximizing net income in agriculture under different water availability scenarios. The restrictions to the optimization model were: total available water, crop water demand, and available land. Local criteria for defining the maximum allowable planted area by crop also were taken into account. The analysis with various water availability scenarios demonstrated that with limited amounts of water for irrigation, forage area would be limited, thereby increasing the area of crops with lower water demands. In both scenarios the area of forage maize was reduced from 11300 to 1764 ha. Increasing irrigation water use efficiency may save water for expanding the irrigated area, or for other uses.
8
Content available remote Warunki klimatyczne podczas prac budowlanych na rusztowaniu
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań oddziaływania czynników środowiskowych na osoby pracujące na rusztowaniach budowlanych. Do tego celu wykorzystano wskaźnik bioklimatyczny - Heat Index. Uwzględnia on łączny wpływ temperatury zewnętrznej i wilgotności powietrza na odczuwalność cieplną człowieka. Ocena warunków cieplnych podczas pracy na rusztowaniu dotyczyła rusztowania elewacyjnego o szerokości 75 m i wysokości 20 m ustawionego przy budynku od strony północno-wschodniej w Łodzi. Obliczony wskaźnik Heat Index w większości przypadków wskazywał na to, że istnieje ryzyko wystąpienia u pracowników niekorzystnych zmian fizjologicznych. Takie niekorzystne kształtowanie się warunków termicznych powoduje zmniejszenie koncentracji oraz zwiększenie zmęczenia, a więc negatywnie wpływa na zdrowie, a w konsekwencji zwiększa ryzyko występowania niebezpiecznych sytuacji i przypadkowych obrażeń.
EN
The article presents the results of research on the influence of environmental factors on people working on scaffoldings. For this purpose the bioclimatic index - Heat were used. Heat Index includes the combined influence of outside temperature and relative air humidity on human heat sensitivity. Evaluation of thermal conditions during work on scaffolding was presented for a 75 m wide and 20 m high scaffolding located at the north-east façade of the building in Łódź. In most cases, The Heat Index indicated that there is a risk of unfavorable physiological changes in employees. Adverse thermal conditions cause, among other things, reduced concentration and increased fatigue, and so adversely affecting health, and consequently increasing the risk of dangerous situations and accidental injuries.
9
Content available remote Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych
PL
W artykule określono cechy i zastosowanie chłodnych dachów. Na podstawie dwóch budynków zlokalizowanych w różnych strefach klimatycznych przeprowadzono studium przypadku w celu oceny opłacalności zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych.
EN
The article identifies the features and application of cool roofs. A case study based on two buildings located in different climatic zones was conducted to evaluate the cost-effectiveness of the use of cool roofs in Polish climatic conditions.
EN
This paper attempts to determine the influence of various climate conditions on energy consumption for heating and cooling of residential buildings. Ecological and economic aspects were also analysed. A single-family building erected in energy quality variants was considered. Its energy performance as well as heating and cooling costs in two locations in Poland were examined. The impact of predicted climate changes on energy consumption and costs related to these changes were also analyzed. It was found that climate conditions and their predicted changes have a significant impact on energy consumption for heating and cooling of buildings, and consequently on the costs associated with maintaining adequate indoor air quality.
EN
This article presents the impact of meteorological and hydrologic droughts on the groundwater level (so-called hydrogeological drought) based on selected examples from Lower Silesia (SW Poland). The reduction in discharge rate and size in springs, and the duration of low stages in relation to the selected river flows are presented. Groundwater level fluctuations in shallow and deeper aquifers are discussed. The study shows the length of delayed reaction of groundwater in deeper aquifers levels. Examples of effects due to flooding by surface water on the position of groundwater levels in river valleys are presented. Description of the reaction in groundwater, in terms of temporal and spatial extent, is also given. Both periods of hydrogeological drought and flooding events create significant problems for rational water management, especially in the areas of water intakes for individual, rural and large agglomerations.
PL
Artykuł omawia następujące zagadnienia: ocenę bezpieczeństwa i solidność konstrukcji budynku, wpływ czynników atmosferycznych na spadek bezpieczeństwa konstrukcji, przyczyny awarii. Opisuje przykłady prezentujące możliwe uszkodzenia ze strony czynników atmosferycznych.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wykorzystania instalacji słonecznej, jako ekologicznego źródła energii. Kolektory słoneczne głównie są wykorzystywane do podgrzewania wody użytkowej. Jednym z najważniejszych problemów eksploatacyjnych tego typu instalacji jest skuteczne zabezpieczenie ich przed zbyt wysoką temperaturą glikolu podczas braku odbioru ciepłą ze strony użytkownika. Przegląd rozwiązań technicznych został przeprowadzony na przykładzie laboratoryjnej instalacji słonecznej, gdzie zastosowano różne systemy zrzutu ciepła, wyniki badań umożliwiły określenie efektywności tego typu zabezpieczeń w polskich warunkach klimatycznych.
EN
In the article deals with the use of solar systems as an ecological source of energy. Solar collectors are mainly applied for water heating. One of the most important operational problems of this type of installations is to effectively prevent them from over-heating the glycol in the absence of heat use by the end -user. The analysis of technical solutions was carried out on the example of a laboratory solar system, where different systems of heat discharge were applied. This allowed to determine the real effectiveness of this type of protection in Polish climatic conditions.
14
Content available remote Asfalty w polskich warunkach klimatycznych
PL
Autorzy omawiają wstępne ustalenia projektu „Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych RID-I/25”, które zostały zaprezentowane w ostatnim czasie przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej i Gdańskiej. W artykule wskazano zalety i wady zarówno polskich, jak i amerykańskich metod badań funkcjonalnych asfaltów oraz parametrów dostępnych na rynku asfaltów w aspekcie wymagań klimatu w Polsce. Opierając się na wynikach badań lepiszczy asfaltowych przeprowadzonych przez Orlen Asfalt Sp. z o.o., autorzy określili główne kierunki krajowej dyskusji o możliwych zmianach rodzajów stosowanych asfaltów na lepiej dopasowane do naszego klimatu oraz towarzyszące temu zagadnieniu dylematy.
EN
The authors discuss the preliminary results of a project titled: “RID-I/25 Road bitumen and modified bitumen in the Polish climate” announced recently by scientists from Warsaw and Gdańsk Universities of Technology. The article presents the advantages and disadvantages of Polish and American methods of bitumen functional testing and analyses the parameters of bitumen available on the Polish market in terms of the requirements of the Polish climate. Basing on the results of tests on bitumen binders carried out by Orlen Asfalt, Ltd., the authors delineated the focal points for a potential discussion about changing the types of bitumen used in Poland so that they would suit the Polish climate better. The authors also highlight the dilemmas that would have to be faced.
EN
The paper shows the development of the NAMI Russian State Scientific Research Center associated with advanced research in the field of hybrid vehicles. The stages of design, creation and testing of hybrid vehicles with range extender system. The paper presents the results of bench and road tests of hybrid vehicles with range extender system. The peculiarities of creation and operation of hybrid vehicles for countries with difficult climatic conditions, for example, the Russian Federation.
EN
Considering different duties and activities among miners working in underground coal mines, their work is connected with variable metabolic rate. Determination of this rate for different workplace was the aim of the research and was the base for set up the work arduousness classes for the workplace (according to the standard PN-EN 27243). The research covered 6 coal mines, 268 workers and 1164 series of measurements. Metabolic rate was established on the base of heart rate obtained from individual pulsometers (according to the standard PN-EN ISO 8996). Measurements were supplemented by poll surveys about worker and thermal environment parameters. The results showed significant variability of average heart rate (from 87 bmp to 100 bpm) with variance coefficient 14%. Mean values of metabolic rate were from 150 W/m2 to 207 W/m2. According to the results, the most common class of work arduousness was at moderate metabolic rate (class 2 - moderate work), however, more intense work was found in headings, especially at “ blind end” workplace.
PL
Ze względu na zakres obowiązków osób zatrudnionych w podziemnych wyrobiskach kopalń praca na różnych stanowiskach związana jest z różnym tempem metabolizmu pracowników. Jest to ważny czynnik wpływający na cieplne warunki pracy. Jego znajomość jest niezbędna do oceny komfortu lub dyskomfortu cieplnego pracowników. Celem pracy było określenie wydatku energetycznego (przyrostu metabolizmu) oraz ciężkości pracy pracowników zatrudnionych w podziemnych kopalniach węgla kamiennego. W celu określenia ciężkości pracy przeprowadzono pomiary tętna górników zatrudnionych na różnych stanowiskach w 6 kopalniach węgla kamiennego. Tętno mierzono w sposób ciągły podczas dniówki roboczej u 268 pracowników wykonujących swoje codzienne obowiązki na 10 różnych stanowiskach pracy. Łącznie przeprowadzono 1164 cykle pomiarowe. Na podstawie średnich wartości tętna zgodnie z normą PN-EN ISO 8996 określono wartości wydatku energetycznego pracowników. Posłużyły one do zaklasyfikowania pracy na poszczególnych stanowiskach do jednej z klas ciężkości zgodnie z klasyfikacją zawartą w normie PN-EN 27243. Przeprowadzone badania ankietowe pozwoliły uwzględnić wiek, wzrost, masę ciała badanych oraz podstawowe parametry mikroklimatu środowiska pracy. Przedstawione w pracy zakresy zmienności, wartości odchylenia standardowego pokazały, że występowały znaczące różnice w wartościach tętna pracowników. Obserwowane średnie wartości tętna pracowników na analizowanych stanowiskach mieściły się w przedziale od 87do 100 skurczów na minutę przy współczynnikach zmienności dochodzących do 14%. Średnie wartości wydatku energetycznego pracowników znajdowały się w przedziale od 150 do 207 W/m2. Z przeprowadzonych badań wynika, że najczęściej wykonywaną pracą na objętych badaniami stanowiskach była praca o umiarkowanej ciężkości. Praca w przodkach korytarzowych charakteryzowała się podwyższoną intensywnością, przede wszystkim na stanowisku – górnik w przodku.
PL
W 2004 r. opracowano w Polsce Typowy Rok Meteorologiczny (TRM) dla ponad 60 miejscowości, w oparciu o dane klimatyczne z lat 1971–2000. Ze względu na obserwowane tendencje ocieplenia klimatu otrzymane na jego podstawie charakterystyki energetyczne budynków mogą odbiegać od rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło i chłód. W pracy porównano zapotrzebowanie na energię wyznaczone za pomocą TRM i późniejszych danych klimatycznych z lat 2001−2012 dla trzech przykładowych miejscowości zlokalizowanych w różnych strefach klimatycznych na terenie Polski. Przeprowadzone analizy wskazują na możliwość wykorzystania TRM do oceny zapotrzebowania na ciepło, zapotrzebowanie na chłód jest jednak znacznie niższe w porównaniu z wynikami otrzymanymi dla późniejszego okresu. Może to powodować niewłaściwą ocenę potrzeb energetycznych i warunków klimatu wewnętrznego w okresie letnim oraz przyczyniać się do znacznego dyskomfortu użytkowania nowych i istniejących obiektów.
EN
In 2004, a data set named Typical Meteorological Year (TRM) has been prepared in Poland for more than 60 towns, based on climatic data from the years 1971–2000. Due to the global warming tendencies, the energy profiles of the buildings obtained on the basis of the data contained in the above mentioned set may diverge from the actual needs for heat and coolness. The paper compares the energy requirements determined using the TRM and subsequent weather data from the period between 2001 and 2012 for three exemplary towns located in different climatic zones, within the territory of Poland. The conducted analysis proves that there is a possibility to use the TRM data for assessing the thermal needs pertaining the buildings. However, the needs related to the cooling ability are much lower, in comparison with the results obtained for the later period. This may cause inadequate assessment of the energy needs and of internal climatic conditions in the summer period as well as contribute to significant lack of user comfort, when it comes to using the new and existing facilities.
PL
Powstaje coraz więcej niewielkich obiektów sportowych przeznaczonych dla popularnego uprawiania tenisa, siatkówki, czy piłki nożnej. Chętnie są one rozgrywane na wolnym powietrzu, ale w naszym klimacie niezbędne jest też zapewnienie okresowej izolacji od warunków zewnętrznych zarówno w okresie zimy, jak i w upalne letnie dni. Takie sprzeczne wymagania spełnić mogą tylko obiekty z częściowo lub całkowicie składanymi konstrukcjami przekryć i ścian zewnętrznych. Szczególnie przydatne do realizacji takich urządzeń wydają się być lekkie systemy prętowo-cięgnowe. Autor przytacza przykłady historycznych i współczesnych realizacji i projektów tego typu, poszukując rozwiązań możliwych do zastosowania w konstrukcjach małych składanych przekryć.
EN
More and more small sports venues are being created, for the purpose of playing tennis, volleyball or football (soccer). The aforementioned sports are often connected with an outdoor setting, however in the Polish climatic conditions, it is required that a periodic isolation from the weather factors is available, both during the winter, as well as during the hot days of summer. This forms a set of contradictory requirements, which may only be met by facilities with partially and fully retractable roof/external wall solutions. Rod-and-Cable systems seem to be especially well suited for implementation of such designs. The author discusses the historical and contemporary structures and designs of this type, striving to find solutions that may be feasible in case of the structures of small size.
PL
Mury licowe podlegają ciągłym wpływom czynników pochodzących z otaczającego środowiska. Oddziaływania te przyczyniają się do destrukcji materiału, obniżając ich trwałość użytkową. Zaprawy należą do grupy materiałów aktywnych chemicznie, podlegającym korozji zewnętrznej i wewnętrznej. Do korozji zewnętrznej zalicza się wszystkie te przypadki, w których zaprawa narażona jest na niekorzystne czynniki zewnętrzne (gazowy CO2, kwaśne deszcze, zmienne temperatury przekraczające często punkt 0̊C, roztwory rozpuszczalnych soli mineralnych pochodzących z otaczających elementów). Przyczyną korozji wewnętrznej są same składniki zapraw. Wymienione czynniki istotnie wpływają na zmiany mikrostruktury zapraw. Proces ten jest rozłożony w czasie. Analizę przeprowadzono na stanowisku poligonowym zlokalizowanym na terenie Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy. Do analizy wytypowano 3 mury licowe na różnych zaprawach. W kolejnych latach funkcjonowania murów obserwowano pojawianie się wykwitów o różnym zakresie i nasileniu. Zebrane informacje pozwoliły na ustalenie obszaru o najwyższej intensywności wykwitów. Po dziesięciu latach, dla każdego muru, z wytypowanego miejsca pobrano próbki zapraw, dla których zbadano mikrostrukturę metodą porozymetrii rtęciowej. Uzyskane wyniki posłużyły do oceny zmian udziału mezo- i makro-porów w badanych zaprawach powstałych w wyniku oddziaływania środowiska zewnętrznego.
EN
Facial walls are exposed to continuous influence of surrounding environment. This influence contributes to structure destruction, lower its durability. Mortars belong to a group of chemically active materials, undergoing both internal and external corrosion. External corrosion includes all cases where mortar is threatened with undesirable external factors (CO2 gas, acid rain, changing temperatures often below freezing point of water, mineral salt solutions coming from surrounding elements). The internal corrosion originates from mortar compound themselves. The above mentioned factors essentially influence mortar microstructure changes. This process is distributed in time. The researches were led on the field test area localized at the University of Science and Technology in Bydgoszcz. Three facial walls were analyzed with different mortars. During the subsequent years of wall existence efflorescences were noticed appearing in different range and intensity. The data collected let us define the area of the most intensive efflorescence. After ten years, for each wall from a preselected place, mortar samples were taken which microstructure was examined with Mercury Intrusion Porosimetry (MIP) method. Such obtained results were used to evaluate changes in meso- and macropore distribution resulted from external environment influence.
PL
W niniejszym artykule podjęto próbę kompleksowego opisu możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego w polskich warunkach klimatycznych. Na początku wytłumaczono dlaczego należy w coraz większym stopniu zastępować konwencjonalne źródła energii źródłami odnawialnymi, szczególnie w budynkach. Następnie opisano dlaczego jednym z najbardziej perspektywicznych rozwiązań jest wykorzystanie energii promieniowania słonecznego oraz wskazano jej zalety i wady. Przedstawiono sposoby konwersji takiej energii na ciepło i energię elektryczną oraz opisano wybrane możliwości jej zastosowania w budynkach. Dzięki znajomości obecnej sytuacji na rynku oraz dostępnych technologii, projektowanie instalacji słonecznych jeszcze na etapie projektu budynku pozwała znacznie obniżyć koszty całego systemu i może stać się bardzo korzystne, nie tylko w kwestiach ekologicznych, ale również finansowych.
EN
This article is an attempt of comprehensive description of the possibilities of using solar radiation in Polish conditions. At the beginning, it explains why we should substitute more and more conventional sources of energy with renewable sources, especially in buildings. Next part describes why solar radiation is one of the most perspective solutions of use energy and it indicates its advantages and disadvantages. This article explains how to convert this energy into heat and electricity and describes some possibilities how to use it in buildings. Knowledge of the current situation in the market and the available technologies can allow us to design solar installations even at the design stage of the building. This is turn significantly reduces costs of the system and it can become very beneficial, not only on environmental issues, but also on financial issues.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.