Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concrete additive
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Popioły lotne ze spalania odpadów komunalnych jako dodatki mineralne do cementu
PL
Zbadano fizykochemiczne właściwości 4 próbek popiołów lotnych z instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych pod kątem zawartości metali ciężkich (Zn, Cu, Pb, Ni, Cr, Cd, As, V, Tl i Hg) i tlenków wybranych pierwiastków (Si, Fe, Al, Mn, Ti, Ca, Mg, S, P, Na, K, Ba i Sr). Popioły lotne charakteryzowały się dużą zawartością CaO (14,2-35,4%) i SiO₂ (15,4-; 49,2%), co klasyfikuje je jako dodatki do betonu, ale duża zawartość wymywalnych chlorków (27,8-38,8 g/kg) i siarczanów (38-955 mg/kg) ogranicza ich zastosowanie.
EN
Four samples of fly ash from thermal waste conversion were analyzed for the content of heavy metals (Zn, Cu, Pb, Ni, Cr, Cd, As, V, Tl and Hg) and oxides of selected elements (Si, Fe, Al, Mn, Ti, Ca, Mg, S, P, Na, K, Ba and Sr). The fly ashes showed a high content of CaO (14.2-35.4%) and SiO₂ (15.4-49.2%), which classified them as an additive to concrete, while the high content of leachable chlorides (27.8-38.8 g/kg) and sulfates (384-955 mg/kg) limited their use.
PL
Ze względu na aspekt ekologiczny oraz ekonomiczny do betonów coraz częściej stosuje się dodatki optymalizujące użycie cementu, np. w postaci popiołów lotnych (FA). Problemem takiego rozwiązania jest negatywny wpływ FA na wczesne właściwości kompozytu. Autorzy publikacji przeprowadzili badania betonów popiołowych z nanodmieszką C-S-H przyspieszającą przyrost wczesnej wytrzymałości betonu. Dodatkowo przeprowadzono badania mikrostruktury analizowanych materiałów.
EN
According to the ecological and economic aspects, more and more often cement in concrete is replaced with fly ash (FA). The problem with such a solution is the negative impact of FA on the strength properties of early age concrete. The authors of the publication have carried out tests of fly ash concrete with C-S-H nano admixture accelerating early concrete strength.
3
Content available remote Wpływ dodatku miału gumowego SBR na właściwości zapraw cementowych
PL
Zagospodarowanie odpadów gumowych ma duże znaczenie dla ochrony środowiska. Ważny jest też aspekt ekonomiczny. W wyniku recyklingu materiałowego odpadów gumowych otrzymuje się granulat o różnych frakcjach, który jest z powodzeniem stosowany np. w budownictwie drogowym do modyfikacji asfaltów. Prowadzone są także badania zastosowania granulatów gumowych do produkcji betonu cementowego. W artykule przedstawiono wyniki badań zapraw cementowych z dodatkiem miału gumowego SBR z recyklingu odpadów gumowych pochodzących ze sprzętów AGD, uszczelek samochodowych i taśmociągów przemysłowych. Zastosowanie miału gumowego w zaprawach cementowych powoduje zmniejszenie ich wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie oraz gęstości pozornej i zwiększenie nasiąkliwości ze wzrostem ilości miału gumowego. Wzrost ilości gumy sprawia, że zaprawa staje się materiałem mniej kruchym, ponieważ rośnie relacja między wytrzymałością na rozciąganie i wytrzymałością na ściskanie.
EN
The management of rubber waste is of great importance for environmental protection, the economic aspect is important. The material recycling of rubber waste results in granulate with different fractions. It is successfully used e.g. in road construction to modify asphalt. Research is also being conducted into the use of rubber granules for the production of cement concrete. The article presents the results of tests of cement mortars with the addition of SBR rubber dust from recycled rubber waste from household appliances, car seals and industrial belt conveyors. The application of rubber dust in cement mortars causes a decrease in their compressive and tensile strength, a decrease in apparent density and an increase in absorbability with an increase in the amount of rubber dust. The increase in the amount of rubber makes the mortar less brittle as the relation between tensile strength and compressive strength increases.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące skuteczności dodatku metakaolinu i azotanu litu w zapobieganiu negatywnym skutkom reakcji alkaliów z kruszywem naturalnym. Oceniono efektywność wybranych inhibitorów korozji według przyspieszonej metody badania zmian ekspansji zapraw według ASTM C1576 oraz betonów według ASTM C1293. Badania uzupełniono wynikami obserwacji mikrostruktury pod elektronowym mikroskopem skaningowym, z analizą składu chemicznego w mikroobszarach. Wyniki badań ekspansji betonu wykazały większą skuteczność metakaolinu w zmniejszeniu zagrożenia reaktywności alkalicznej kruszywa żwirowego.
EN
Efficacy of metakaolin and lithium nitrate used to inhibit negative effects of alkali-natural aggregate reaction was presented. Both corrosion inhibitors were assessed with the accelerated method of measuring expansion changes in mortars (ASTM C1576) and concretes (ASTM C1293). Scanning electron microscopy was used to observe the microstructure and perform chemical analysis in microareas. The results of concrete expansion tests showed that metakaolin was more effective in suppressing alkali reactivity of the gravel aggregate.
6
Content available remote Wykorzystanie odpadu z produkcji bieli tytanowej jako dodatku do betonu
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było wykazanie możliwości stosowania odpadu z produkcji bieli tytanowej jako dodatku do betonu (badania były prowadzone w ramach pracy badawczej oceniającej możliwość wykorzystania ilmenitowego szlamu porozkładowego jako reaktywnego dodatku do betonu). Prezentowane wyniki dotyczą badań „typowych” betonów towarowych o projektowanej klasie wytrzymałości C16/20. Badano ich wytrzymałość na ściskanie oraz na rozciąganie przy zginaniu, skurcz liniowy i nasiąkliwość oraz strukturę. W tym celu wykorzystano mikroskop skaningowy z analizą w mikroobszarze (SEM+EDS), która wykazała, że w przypadku określonych parametrów badane betony C16/20 z dodatkiem ilmenitowego szlamu porozkładowego cechują nie gorsze właściwości niż betonów referencyjnych z dodatkiem popiołu lotnego.
EN
The article presents the results of tests which aim was to determine the possibility of using a waste from the production of titanium dioxide as an additive for concrete (the tests were carried out as a part of project which aim was the evaluation of the valorization of the waste material from the production of titanium white as an active additive for concretes). Presented results were carried out on the “typical” ready-mixed concrete with a compressive strength class C16/20. The tests of compressive strength, bending strength, linear shrinkage and absorptivity of concrete have been performed. Also, the structural analysis was made using scanning electron microscope with microanalysis by energy dispersive spectroscopy (SEM+EDS). The results showed that the chosen technical properties of concretes with addition of ilmenite mud waste were as good as the properties of reference concrete with addition of fly ash.
EN
Along with the increase in popularity of the sewage sludge thermal treatment methods in Poland resulting from the implementation of European Union law, a management problem with ash, which is produced as a result of this process, appeared. The paper analyses the chemical composition and physical properties of fly ash from thermal treatment of municipal sewage sludge in terms of its use in concrete technologies in relation to EN 450-1 Fly ash for concrete. Definition, specifications and conformity criteria (2012) and EN 197-1 Cement. Composition, specifications and conformity criteria for common cements (2011) standards. The tested material did not meet the requirements related to use of fly ash for concrete production (chemical composition, low activity index, high water demand and fineness), and as main and minor components for cement production. On the basis of the carried out research and analyses, it was found that the hardening slurry technology creates the greatest possibilities related to the management of fly ash from thermal treatment of municipal sewage sludge.
PL
W pracy przeanalizowano skład chemiczny i właściwości fizyczne popiołu lotnego z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych w zakresie stosowania go w technologii betonu w odniesieniu do wymagań zawartych w normie EN 450-1 Popiół lotny do betonu (2012) oraz EN 197-1 Cement (2011). Przedmiot badań stanowił popiół lotny z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych, pochodzący z miejskiej oczyszczani ścieków, wyposażonej w Stację Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych. Przeprowadzono badania popiołu pod względem składu chemicznego oraz właściwości fizycznych zgodnie z wytycznymi normy EN 450-1 (2012) i EN 197-1 (2011). Badany materiał nie spełnił wymagań stawianych głównym i drugorzędnym składnikom cementu oraz popiołom lotnym do produkcji betonu (skład chemiczny, niski indeks aktywności, wysoka wodożądność i miałkość). Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz stwierdzono, iż technologia zawiesin twardniejących stwarza największe możliwości wykorzystania popiołu lotnego z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z możliwością wykorzystania odpadów pochodzących ze spalarni śmieci komunalnych typu żużel i popiół, do produkcji betonów. Pomysł wykorzystania odpadów paleniskowych nie jest nowy, lecz wiele problemów związanych z jego praktycznym wykorzystaniem nadal pozostaje aktualnych. Celem pracy jest ocena przydatności kruszyw pochodzących ze spalarni śmieci zlokalizowanej w okolicy Poznania do stworzenia materiałów budowlanych bezpiecznych dla środowiska i jednocześnie charakteryzujących się jak najlepszymi właściwościami mechanicznymi.
EN
The article presents the possibility of using waste from municipal waste incineration plants to produce concrete. The idea of using MSWI (Municipal Solid Waste Incinerator) is not new, but many problems related to its practical use still remain current. The aim of the study is to estimate the usefulness of aggregates from waste incineration located in the Poznan city area to prepare building materials that are safe for the environment and with good mechanical properties at the same time.
PL
Beton samozagęszczający się, ze względu na unikatowe właściwości mieszanki betonowej, jest powszechnie stosowany w budownictwie. Ciągle podejmowane są próby doskonalenia tego betonu, m.in. za pomocą nanocząstek. W artykule przedstawiono rezultaty badań wpływu nanocząstek SiO2, TiO 2 i Al2O3, zastosowanych w różnych ilościach w stosunku do masy cementu, na cechy reologiczne samozagęszczającej się mieszanki betonowej. Badaniami objęto pomiar maksymalnej średnicy rozpływu i czasu rozpływu T500 z wykorzystaniem stożka Abramsa. Uzyskane rezultaty pokazują, że wraz ze wzrostem ilości nanocząstek SiO2 i Al2O3 pogarsza się płynność mieszanki betonowej, co może być spowodowane kształtem użytych nanocząstek, a także ich dużą wodożądnością. Z kolei wpływ nanododatku TiO2 na właściwości reologiczne mieszanki betonu samozagęszczającego się jest znikomy.
EN
Self-compacting concrete (SCC), due to the unique properties of its concrete mix is commonly used in construction industry. Attempts are taken constantly to improve SCC, among others with the use of nanoparticles. The following paper presents results of the research of the effect of SiO2, TiO2 and Al2O3 nanoparticle additives, used in different amounts in the relation to the weight of cement, on the rheological properties of the self-compacting concrete mix. Tests included measurement of the maximal diameter of a slump flow and subsidence time T500 with the use of Abrams cone. The obtained results show that an increase in the amount of an additive of SiO2 and Al2O3 nanoparticles deteriorates the fluidity of the concrete mix, what can be caused by the shape of used nanoparticles andeither their high water demand. In turn, the effect of nano-TiO2 additive is negligible on the rheological properties of the self-compacting concrete mix.
PL
Popioły lotne pochodzące ze spalania biomasy są nowym odpadem przemysłowym. Z powodu regulacji prawnych ich utylizacja jest obecnie trudna. Dotychczasowe badania pokazują, że popioły ze spalania biomasy mogą stanowić materiał atrakcyjny dla branży betonów. W celu zwiększenia ich użyteczności można popioły poddawać obróbce. W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu aktywacji popiołów lotnych z biomasy drzewnej na właściwości kompozytów cementowych. Zastosowano popiół przesiany, mielony oraz nieaktywowany. Dozowanie popiołu wynosiło 20; 40 lub 60% masy spoiwa. Dodatek 40% przesianego popiołu lotnego zwiększył o 46% wytrzymałość 90-dniową w porównaniu z popiołem nieaktywowanym. Mielony popiół lotny do 23% zwiększył odporność na ścieranie betonu.
EN
Fly ashes obtained from biomass combustion are a new form of industrial waste. Their utilization is troublesome due present law acts. Research done on biomass fly-ashes suggest that they can be an attractive material for concrete industry. To enhance their properties fly-ashes can be treated. The article presents a research on the influence of fly-ash activation on the cement composites properties. Sieved, grounded and non-treated fly-ashes were used. The dosage of fly-ashes was either 20; 40 or 60% binders mass. 40% addition of sieved fly-ash has increased the 90 days compressive strength by 46% comparing to control specimens. Ground fly-ash increased abrasion resistance up to 23%.
11
Content available remote Rola pyłów skalnych w kształtowaniu właściwości mieszanki betonowej i betonu
PL
Przemysł betonów zużywa duże ilości surowców naturalnych, których zasoby się wyczerpują. Z drugiej strony obserwuje się zwiększenie produkcji różnego rodzaju odpadów przemysłowych, których bezpieczna utylizacja stanowi poważny problem środowiskowy, zarówno ze względu na ograniczenia miejsc do ich składowania, jak i z powodu rygorystycznych norm dotyczących ilości i jakości wytwarzanych odpadów. Spowodowało to intensyfikację badań dotyczących możliwości wykorzystania materiałów odpadowych w produkcji wyrobów budowlanych. W artykule omówiono możliwość zastosowania w betonie pyłów skalnych wytwarzanych w procesie mechanicznej obróbki kruszyw mineralnych stosowanych do produkcji betonu lub w kamieniarstwie. Ten drobnoziarnisty materiał emitowany jest do atmosfery, a jego składowanie i utylizacja staje się dużym problemem środowiskowym.
EN
The concrete industry uses a great amount of natural resources. On the one hand, there is both a growing demand and a depletion of natural resources while on the other hand, there is an observable increase in the production of by-products. A safe utilization of wastes is an environmental task, because of the lack of landfills and strict requirements concerning waste quantity and quality. This has resulted in research intensification concerning the possibility of using by-products for the construction industry. The present study considering the possibility of using the rock powder generated during the crushing process of the aggregate used in concrete production and in masonry. This very fine material is emitted into the atmosphere and its disposal and utilization is becoming a big environmental problem.
12
Content available remote Możliwość wykorzystania popiołów z osadów ściekowych w betonie
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania popiołów lotnych z osadów ściekowych w betonie. Wykonano dwie serie badawcze o dwóch współczynnikach w/s 0,49 oraz 0,55 z udziałem 10 i 20% popiołu lotnego z osadów ściekowych (SSA), jako zamiennika cementu. Skład chemiczny wykazał, że SSA zawiera głównie P2O5, CaO oraz SiO2 i Al2O3. Stężenie wymienionych związków ma zasadniczy wpływ na właściwości betonu. Wzrost udziału popiołu lotnego prowadzi do zmniejszenia jego wytrzymałości mechanicznej. Wytrzymałość na ściskanie betonu zawierającego 20 oraz 10% popiołu z osadów (SSA) po 28 dniach dojrzewania wynosi od 32,4 do 36,5 MPa w przypadku w/s = 0,49 oraz od 25,8 do 29,7 MPa przy w/s = 0,55. Zawartość wybranych metali ciężkich w betonie z udziałem popiołu lotnego (SSA) nie stwarza zagrożenia ekologicznego. Uzyskane wyniki badań nie wykluczają możliwości wykorzystania popiołu z osadów ściekowych w materiałach budowlanych.
EN
The paper presents an assessment of the possible applications of fly ash from sewage sludge (SSA) in concrete. The article presents the results of research concerning the replacement of cement (10 and 20%) of ash from sewage sludge (SSA) in concrete. The made two series of test for the two ratios water/binder (w/b) equal to 0,49 and 0,55 with the participation 10% and 20% fly ash of sludge (SSA), as a replacement for cement. The chemical composition shows that the sewage sludge ash (SSA) is mainly composed of CaO, P2O5, SiO2 and Al2O3. The concentrations of these compounds have an effect on the properties of the concrete. The increase of fly ash leads to reduction of its mechanical strength. Concrete with 10% and 20% ash of sludge (SSA) has a compressive strength after 28 days up 32,4 to 36,5 MPa (for the w/b = 0,49), and up 25,8 to 29,7 MPa (for the w/b = 0,55). The contents of selected heavy metals in concrete with the participation of fly ash is not hazardous for environment. The study results show the possibility of the use of sewage sludge ash in building of materials.
PL
W Polsce według danych GUS w oczyszczalniach ścieków komunalnych w 2013 roku wytworzono 540,3 tys. ton suchej masy osadów ściekowych. Jedną z możliwości zagospodarowania popiołów ze spalania osadów jest ich wykorzystanie do produkcji materiałów budowlanych, jakim jest beton zwykły. W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości betonów, zawierających różny dodatek popiołów lotnych pochodzących ze spalania komunalnych osadów ściekowych. Beton z dodatkiem popiołów lotnych w ilości 10%, 12% i 15% popiołu jako zamiennika cementu powoduje zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie, które jest znaczne w przypadku 12% i 15% popiołu po 2, 7 i 14 dniach. Po 56 dniach twardnienia różnice te są bardzo małe, a nawet beton z dodatkiem 12% popiołu ma o 2 MPa większą wytrzymałość. Natomiast zmniejszenie wytrzymałości na zginanie jest większe. Także nasiąkliwość betonu ulega znacznemu zwiększeniu.
EN
According to Central Statistical Office of Poland, 540.3 thousands of tons of sewage sludge in respect to dry mass, have been produced in Poland in 2013. One of possible ways of utilization of sewage sludge is its incorporation in building materials, e.g. concrete. Paper presents results of investigations on basic properties of concrete incorporating fly ash from municipal sewage sludge thermal treatment. Use of fly ash as cement replacement in the amounts 10%, 12% and 15% resulted in decrease of compressive strength which is significant in case of 12% and 15% of fly ash after 2, 7 and 14 days. After 56 days of hardening, differences are very small, and in case of 12% of fly ash addition concrete has strength higher by 2 MPa. Decrease of flexural strength is larger. Also sorptivity of concrete is increasing significantly.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości betonu na bazie cementu hutniczego CEM IIIA 42,5 N z dodatkiem popiołu lotnego. Ich celem było sprawdzenie możliwości zastosowania dodatku popiołu lotnego do betonu wykonanego na bazie cementu hutniczego w elementach konstrukcyjnych narażonych na działanie agresji chlorkowej niepochodzącej z wody morskiej. Analiza porównawcza otrzymanych wyników wskazała na znaczną poprawę szczelności oraz odporności na wnikanie jonów chlorkowych betonów zawierających dodatek popiołu lotnego. Jednocześnie minimalna wytrzymałość na ściskanie badanych betonów spełniała wymagania PN-EN 206:2014 dla klasy ekspozycji XD3. Betony zawierające dodatek popiołu lotnego wykazały wolniejsze tempo narastania wytrzymałości początkowej oraz bardzo dużą wytrzymałość w długim okresie dojrzewania. Wobec przedstawionych wyników badań, kwestią do rozważenia pozostaje wprowadzenie zamian w polskim systemie normalizacyjnym umożliwiających stosowanie dodatku popiołu lotnego do betonów wykonanych z zastosowaniem cementu hutniczego CEM IIIA 42,5. Rozwiązanie takie nie jest bowiem obecnie dopuszczalne w PN-EN 206:2014.
EN
The results of researches properties of concrete based on cement CEM IIIA 42,5 N with addition of fly ash were presented in the paper. The aim was the examination of the possibility of the fly ash applying to the concrete based on metallurgical cement in structural elements exposed to chloride aggression, which is not from sea water. Comparative analysis of the obtained results indicated a significant improvement of tightness and resistance to chloride ions penetration for the concretes containing fly ash addition. Simultaneously, in tested concretes, the conditions for minimum concrete strength required in the standard PN-EN 206:2014 for the exposure class XD3, were fulfilled. The concretes containing fly ash additive showed a slower rate of initial strength rise and high strength over a long period of maturation. In accordance to the presented research results, the point to consider is the introduction of changes in Polish standardization system allowing use of the additive of fly ash in the concrete made using cement CEM III A 42,5. Such a solution is not currently acceptable in PN-EN 206:2014.
PL
Przygotowanie kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powoduje powstawanie odpadu w postaci pyłu mineralnego w ilości ok. 5% masy kruszywa. Właściwości pyłu zależą od kruszywa użytego do produkcji MMA. Problem utylizacji tego odpadu został częściowo rozwiązany poprzez wykorzystanie niewielkiej jego części, jako wypełniacza w MMA. Jednak duża ilość odpadu składowana jest na wysypiskach, bądź też używana jest w rekultywacji terenu. Opublikowane wyniki badań wskazują, że odpad ten może stanowić cenny składnik betonów cementowych. Może on być stosowany jako efektywny zamiennik części kruszywa drobnego. Rezultatem takiej modyfikacji jest doszczelnienie struktury betonu, co prowadzi do zwiększenia jego trwałości. Rezultaty badań [4, 5] wskazują, że modyfikacja betonu odpadowym pyłem bazaltowym korzystnie wpływa na wytrzymałość betonu, a cechy technologiczne mieszanki betonowej nie ulegają istotnemu pogorszeniu. W artykule przedstawione zostaną wyniki badań nad głównymi aspektami trwałości betonu modyfikowanego odpadowym pyłem bazaltowym. Zbadany zostanie wpływ takiej modyfikacji na wytrzymałość, mrozoodporność, przebieg karbonatyzacji i dyfuzję jonów chlorkowych. Rezultaty badań wskazują, że zastosowanie pyłu bazaltowego, jako częściowego zamiennika kruszywa drobnego w ilości do 20%, wpływa na zwiększenie trwałości betonu.
EN
Asphalt mixture production results in formation of significant amount of by-product (ca. 5% of aggregate mass) in the form of mineral powder. Properties of this powder depend on the type of aggregate used in production. A problem of utilization of this by-product is solved partially by Asphalt Batch Mix Plant, which can use a small amount of the powder in MMA production. But huge amounts of this waste are collected on landfills or are used in land reclamation. Published research results, which concerns basalt waste powder, indicate that this by-product can be a valuable component of cement concrete. It can be used as an effective substitute of part of fine aggregate. Such a modification results in densifying of concrete matrix, which leads to improving of durability. Results published in the papers [4,5] show that it is possible to increase compressive strength due to the concrete modification with basalt waste powder, while technological properties of mix are not worsened. The present study shows the effect of partial replacement of fine aggregate by basalt waste powder on major aspects of concrete durability. The influence of such a modification of concrete composition on frost resistance, carbonation and chloride ion diffusion was investigated, as well as the effect on compressive and flexural strength. Results of tests show that replacement of sand by waste basalt powder in amount of up to 20% improves concrete durability.
PL
W pracy zbadano odporność na wysokie temperatury ogniotrwałego betonu z cementu glinowego zbrojonego włóknami bazaltowymi. W serii próbek cement zastępowano metakaolinem w ilości od 5% do 25%. Właściwości próbek betonowych, a mianowicie wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz energię pękania, zbadano po podgrzaniu do temperatury 600°C i 1000°C. Ustalono, że stosunkowo mały dodatek metakaolinu, w zakresie 5% do 10% zapewnia większą wytrzymałość, jednak w przypadku równoczesnego zastosowania włókien bazaltowych wzrasta nawet przy dodatku 10% i 20%. Korzystny dodatek włókien jest mały: 0,25% do 0,5% objętościowo. Pomiary energii pękania pokazują duży wpływ włókien na propagację pęknięć w próbkach ogrzewanych do 600°C i 1000°C.
EN
In the paper the resistance to high temperature of refractory concrete from calcium aluminate cement reinforced with basalt fibres was studied. In the series of samples cement was replaced by metakaolin from 5% to 25%. The properties i.e. flexural, compressive strength and fracture energy of concrete samples heated at 600°C and 1000°C were examined. It was established that relatively low metakaolin addition, in the range of 5% to 10%, is ensuring higher strength, but with simultaneous basalt fibres application is higher from 10% to even 20%. The optimum fibres percentage is low, 0.25% to 0.5 % by volume. The fracture energy determination show the significant fibres influence on cracks propagation in samples heated at 600°C and 1000°C.
17
Content available remote Stosowanie dodatków typu II w składzie betonu wg normy PN-EN 206:2014
PL
W artykule omówiono rodzaje i możliwości stosowania dodatków typu II do betonu w kontekście wymagań normy PN-EN 206. Przedstawiono również zasady stosowania dodatków wg dopuszczonych normą koncepcji, pozwalających na ich uwzględnienie w składzie betonu.
EN
In the paper application possibilities and kinds of additives type II for concrete were discussed in terms of requirements of PN-EN 206 standard. Also guidelines for the use of additives according to the approved conceptions which allow to include the additive in the concrete composition were presented.
18
Content available remote Wpływ sepiolitu na właściwości autoklawizowanego betonu komórkowego
PL
W pracy zbadano wpływ dodatku sepiolitu, zastępującego piasek kwarcowy w autoklawizowanym betonie komórkowym (ABK) na właściwości tego kompozytu cementowego. Doświadczenia wykazały, że dodatek sepiolitu większy od 10% zmniejsza wytrzymałość na ściskanie ABK i zwiększa zawartość wilgoci, już przy dodatku 5%. Także gęstość suchych próbek ulega szybkiemu zmniejszeniu przy wzroście tego dodatku do 15%, a od 20% do 25% już wolniej. Natomiast przewodność cieplna zmniejsza się znacznie z poziomu 0,105 do 0,088 już w przypadku dodatku sepiolitu, wynoszącej 10%. Ten poziom dodatku sepiolitu, zastępującego piasek kwarcowy, można uznać za najlepszy.
EN
In the work the effect of sepiolite addition, replacing quartz sand in the autoclaved cellular concrete (ACC), on the properties of this cement composite was examined. It was found that sepiolite content higher than 10% is decreasing compressive strength of ACC and increasing its moisture content, already at addition of 5%. Also dry density is decreasing quickly up to 15% and from 20% to 25% only slowly. However, thermal conductivity is decreasing substantially from 0.105 to 0.088 for 10% sepiolite addition. 10% of sepiolite is the best level of replacement of quartz sand in ACC.
PL
W pracy przeprowadzono badania wpływu metakaolinu o dwóch stopniach rozdrobnienia, który dodawano do cementu, na właściwości zaczynów cementowych zawierających domieszki: zwiększającej lepkość (DZL) [zmniejszającej wymywanie zaczynu z betonu] i superplastyfikator (SP). Zaczyny z dodatkiem metakaolinu o większej miałkości, z równoczesnym dodatkiem domieszki zwiększającej lepkość, mają znacznie większy próg ścinania, aż do końca pomiarów, to jest do 60 minut. Betony ze spoiwa z dodatkiem metakaolinu o większym stopniu rozdrobnienia osiągają znacznie większą wytrzymałość na ściskanie. Ponadto mieszanka betonowa ze spoiwa z dodatkiem metakaolinu o większej miałkości ma nieco większą płynność [nieco większy rozpływ i mniejszy czas rozpływu] oraz zapewnia mniejszą wymywalność zaczynu. Betony ze spoiw zawierających metakaolin o większej miałkości wykazują także większą odporność na cykliczne zamrażanie, w obecności soli odladzającej.
EN
In this work the effect of metakaolin of two fineness, used as a pozzolanic mineral additive to cement, on the rheological properties of cement pastes containing anti-washout admixture (AWA) and superplasticizer (SP), was investigated. The pastes with metakaolin of higher fineness, with simultaneous anti-washout admixture addition, reveal much higher yield stress value, up to 60 minutes. Concrete from binder with metakaolin of higher fineness has also much higher compressive strength. Simultaneously the concrete mix with metakaolin of higher fineness has slightly higher flowability (slightly higher flow diameter and lower flow time) and lower paste wash-out. Additionally concrete from binder containing metakaolin of higher fineness shows higher freeze-thaw resistance, in the presence of de-icer salt.
PL
W wodach gruntowych, a także w ściekach i wodach morskich występują często różne roztwory związków siarczanowych. Roztwory te są agresywne w stosunku do betonu i reagują z hydratami zaczynu cementowego, co może powodować ekspansję, a nawet utratę właściwości wiążących fazy C-S-H. W pracy przedstawiono badania dwóch betonów wysokowartościowych z dodatkiem stalowych włókien, z cementu portlandzkiego oraz ze spoiwa, w którym 15% cementu zastąpiono żużlem wielkopiecowym. W oparciu o badania wytrzymałości na zginanie i ściskanie, podciągania kapilarnego, porowatości i absorbcji wody stwierdzono, że próbki tych betonów są odporne na działanie nasyconego roztworu gipsu w wodzie. Po 24 miesiącach działania roztworu gipsu stwierdzono jednak początek pewnych zmian mikrostruktury, oznaczającej początek procesu korozyjnego betonu, nie zawierającego żużla wielkopiecowego.
EN
A variety of soluted sulphates are often found in groundwater, wastewater or seawater. These sulphate solutions are aggressive for concrete and react with cement paste hydrates, which can cause expansion and even loss of the binding properties of C-S-H phase. Two high performance concretes reinforced with steel fibres, produced of Portland cement or of binder in which 15% of cement was replaced by blastfurnace granulated slag, were used in this work. On the basis of flexural and compressive strength, as well as capillary suction, porosity and water absorption measurement of concrete samples cured in saturated gypsum solution it was found that they are resistant in this condition. After 24 months of gypsum solution attack some changes of microstructure were found, which are the beginning of corrosion of concrete without slag.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.