Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inequality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Rapid urban growth and expansion pose daunting challenges in urban areas of the developing world. These challenges include the provision and equitable distribution of sustainable public water supply facilities. This study therefore aimed at assessing the extent of spatial inequality in the distribution of water facilities provision among major segments in Lapai urban centre, Nigeria to aid policy formulation and framework in achieving sustainable water supply. This study utilizes the Gini coefficient composite statistical tool to examine the distribution inequality of three main sources of public water facilities in the study area, which includes; hand pump boreholes, motorised boreholes, and wells. The study area is divided into four quadrants (quadrants A, B, C, and D). It was found out that 17.31%, 21.15%, and 37.50% Gini coefficients were recorded for hand pump boreholes, motorised boreholes, and well facilities. This indicates that there is inequality in the distribution of public water supply facilities among the four quadrants in the study area. It was therefore recommended that both the public and private sectors should provide public water facilities equitably to achieve Sustainable Development Goals (SDGs).
PL
Szybki rozwój i ekspansja miast stanowią trudne wyzwania w obszarach miejskich rozwijającego się świata. Wyzwania te obejmują zapewnienie i sprawiedliwą dystrybucję publicznych urządzeń wodociągowych. W związku z tym badania miały na celu ocenę zakresu przestrzennych nierównomierności dystrybucji wody w głównych obszarach centrum miejskiego Lapai w Nigerii w celu wsparcia formułowania polityki i ram w osiąganiu zrównoważonego zaopatrzenia w wodę. W niniejszym opracowaniu wykorzystano złożone narzędzie statystyczne ze współczynnikiem Giniego w celu zbadania nierównomierności dystrybucji trzech głównych publicznych obiektów wodociągowych na badanym obszarze, w tym: odwierty z pompą ręczną, odwierty z napędem silnikowym i studnie. Badany obszar podzielony jest na cztery ćwiartki (ćwiartki A, B, C i D). Stwierdzono, że współczynniki Giniego 17,31%, 21,15% i 37,50% odnotowano dla odwiertów z pompą ręczną, odwiertów silnikowych i obiektów studniowych. Wskazuje to na nierównomierność w rozmieszczeniu publicznych urządzeń wodociągowych w czterech ćwiartkach badanego obszaru. W związku z tym zalecono, aby sektor publiczny i prywatny zapewnił sprawiedliwe dostęp do publicznych obiektów wodociągowych tak, aby osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju (SDG).
2
Content available Inequality for Polynomials with Prescribed Zeros
PL
For a polynomial p(z) of degree n with a zero at β,of order at least k(≥1), it isknown that [wzór]. By considering polynomial p(z) of degree n in the form [wzór], a polynomial of degree n−k, with [wzór] we have obtained [wzór] a generalization of the known result.
EN
The paper deals with important social-political issues of sustainable development. Basing on the case study of income inequality indicators in the EU the paper reveals that there is a close relationship between inequality and unemployment; furthermore it confirms that inequality has a significant impact on migration and GNI per capita. The authors detected the differences in national models of inequality regulation by grouping the countries and highlighting those in which the relationship is most clearly and explicitly manifested. A more detailed analysis of these two groups (17 countries) suggests that the relationship between inequality and GNI actually reproduces the distribution of the countries according to the GNI to tax burden ratio (in 2015 the correlation coefficients are - 0.702 and 0.718 respectively). Since there is almost no relationship between inequality and tax rates for public and corporations, apparently, the impact on public performance is formed within the processes of income redistribution. Conversely, based on the country grouping according to income distribution, GNI and tax burden, the authors revealed a pattern: the countries with low income inequality have the highest GNI rates even in case of tax burden which is significantly higher than average European values. Basing on discovered relations between income inequality and other factors, the research demonstrated the importance of the state regulation of distribution processes directed towards achieving positive social and economic consequences.
PL
Artykuł poświęcony jest społeczno-politycznym zagadnieniom zrównoważonego rozwoju. W oparciu o studium przypadku odnoszące się do nierówności dochodów w krajach Unii Europejskiej autorzy udowadniają, że istnieje istotna zależność pomiędzy nierównościami a bezrobociem, a co więcej potwierdzają, że nierówności mają znaczący wpływ na migrację i dochód narodowy brutto (GNI) per capita. Autorzy wskazali na różnice w przyjmowanych w poszczególnych krajach modelach odnoszących się do rozwiązań związanych z nierównościami, grupując kraje i wskazując na te, w których związek ten jest najbardziej wyraźny. Bardziej szczegółowa analiza tych dwóch grup (17 krajów) sugeruje, że związek między nierównościami a GNI jest symetryczny do podziału krajów według GNI, z uwzględnieniem wskaźnika obciążeń podatkowych (w 2015 r. współczynnik korelacji wyniósł odpowiednio - 0,702 i 0,718). Ponieważ w zasadzie nie ma związku między nierównością a stawkami podatkowymi, najwyraźniej wpływ na finanse publiczne kształtuje się na bazie procesów redystrybucji dochodu. I odwrotnie, w oparciu o podział krajów według podziału dochodów, GNI i obciążeń podatkowych, autorzy wskazali na prawidłowość: kraje o niskich dochodach mają najwyższe wskaźniki GNI, nawet w przypadku obciążeń podatkowych znacznie przewyższających średnie europejskie wartości. Opierając się na udowodnionych zależnościach między nierównościami dochodów a innymi czynnikami, badania wykazały, że istotną rolę odgrywa państwowa regulacja procesów dystrybucji ukierunkowana na osiągnięcie pozytywnych konsekwencji społecznych i ekonomicznych.
4
Content available remote Środki publiczne oraz sponsoring jako sposoby finansowania sportu
PL
Tematem pracy są pytania dotyczące finansowania sportu osób pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami. Praca dotyka podstawowych założeń ekonomii dotyczących udziału państwa w sferze gospodarczej, prezentując obszary, w których udział ten jest konieczny. Przedstawione zostają dobra i usługi publiczne, a także sport jako jedna z kategorii usług publicznych.
EN
The subject of this work are questions about financing the sport of non-disabled people and financing the sport of people with disabilities. The work touches the basic assumptions of the economy regarding the state’s participation in the economic sphere, presenting areas in which this participation is necessary. It presents public goods and services, as well as sport as one of the categories of public services.
EN
In this paper, we draw attention to the existing interesting connection between the concepts of injective or monotonic function and the process of solving equations and inequalities. In our opinion students of the fourth educational level in Poland or higher education often make mistakes because they do not understand the concepts of monotonic or injective functions or simply do not use the above concepts in the correct way in solving mathematical tasks. These mistakes appear especially in the process of solving simple power equations and inequalities. We present some examples of applications of these concepts in typical and more complicated tasks for students.
PL
W prezentowanym artykule zwracamy uwagę na istniejący związek pomiędzy pojęciami funkcji różnowartościowej oraz monotonicznej a procesem rozwiązywania prostych równań i nierówności. Uczniowie czwartego etapu edukacyjnego w Polsce oraz studenci popełniają błędy w procesie rozwiązywania równań i nierówności, co jest niewątpliwie związane z nieznajomością lub niezrozumieniem tych pojęć. Typowe błędy pojawiają się w szczególności w prostych równaniach i nierównościach potęgowych. Przedstawiamy szereg przykładów wykorzystania tych pojęć przy rozwiązywaniu prostych oraz bardziej skomplikowanych zadań dla uczniów i studentów oraz proponujemy alternatywną, być może trudniejszą, metodę rozwiązywania, która jednak pokazuje związek tych pojęć z procesem rozwiązywania równań i nierówności.
EN
In the paper, the authors establish an inequality involving the gamma and digamma functions and apply it to prove the negativity and monotonicity of a function involving the gamma and digamma functions.
EN
While debates on sustainable development have traditionally pitted the developing countries of the global South against the industrialized countries of the North, this essay addresses possible new elements in the so-called North-South debate, mainly by examining it from the perspective of a former developing country that has recently succeeded in becoming a developed industrial economy. Having achieved rapid economic growth that has been described as miraculous, South Korea has come to enjoy the reputation of being a country that has also shown a firm commitment to sustainable development, and in 2012, was even chosen over Germany to host the headquarters of the UN Green Climate Fund. Yet within the country the Korean government has been subject to ongoing criticism as still placing a preponderant emphasis on economic growth, while largely ignoring the ecological and social aspects of sustainable development. While not disagreeing with the critics, this essay shifts the focus away from the local causes of the alleged inconsistences and lapses in the Korean government’s sustainable development policy, and uses the Korean case as a prism through which to view the global trends that since the early 1990s have emerged as major obstacles in making sustainable development possible in fact, not just in words. Building on Thomas Piketty’s near definitive study of the rise of income inequality and oligarchic ownership of much of the world’s wealth in the aftermath of the neoliberalist triumph of the 1980s, the essay identifies South Korea as the epitome of a country whose economy has come to be controlled to a large extent by the global financial elite, and suggests that beyond the rhetoric, its development policy has reflected the predominantly growth-oriented agenda of such elite. The implication throughout is that, should the current trends continue, the Korean case may well provide a good indication of what is further to come as today’s rapidly industrializing economies also begin to mature.
PL
Debaty odnoszące się do zrównoważonego rozwoju zwykle ustawiają kraje Południa w opozycji do zindustrializowanej Północy, jednak w tej pracy ukażemy możliwe nowe elementy w tej dyskusji. Przedstawimy przykład kraju, określanego jeszcze niedawno jako rozwijający się, a obecnie stanowiącego przykład udanej transformacji w kierunku gospodarki przemysłowej. Po osiągnięciu szybkiego wzrostu ekonomicznego, który został określony jako cudowny, Korea Południowa pokazuje teraz również zdecydowane zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2012 roku, kraj ten przebił nawet ofertę Niemiec i to w nim wyznaczono siedzibę prowadzonego przez ONZ Green Climate Fund. Jednocześnie, w wymiarze wewnętrznym, koreański rząd jest krytykowany za nadmierny nacisk na wzrost gospodarczy i zaniedbywanie ekologicznych i społecznych aspektów zrównoważonego rozwoju. W tej pracy jednak nie tyle prezentować będziemy przyczyny krajowych uchybień, ile zaproponujemy spojrzenie na Koreę przez pryzmat, w którym odzwierciedlą się globalne trendy widoczne od początku lat 90., stanowiące obecnie główne przeszkody we wdrożeniu rozwoju zrównoważonego. Opierając się na badaniach Thomasa Piketty’ego, odnoszących się do wzrostu nierówności dochodów i zawładnięcia przez oligarchię większości światowych zasobów w następstwie triumfu neoliberalizmu z lat 80., przedstawimy Koreę Południową jako przykład kraju, w którym kontrola nad gospodarką w znacznym stopniu została przejęta przez globalną elitę finansową. Pokażemy, że – poza retoryką – polityka rozwojowa jest ukierunkowana głównie na wzrost interesów tej elity. Oznacza to, że jeżeli obecne tendencje się utrzymają, przykład Korei może być wskazówką co do przyszłości innych obecnych uprzemysłowionych gospodarek, które wkraczają w kolejną fazę rozwoju.
8
Content available remote Zjawisko nierówności społecznych
PL
Rozważania zawarte w niniejszym artykule dotyczą problematyki związanej ze zjawiskiem nierówności społecznych. Przedstawione zostały różne sfery życia ludzi, w których może dojść do zagrożenia zróżnicowaniem. Ponadto dokonano analizy problematyki nierówności społecznych jako zagrożenia obecnego w Polsce i w Europie.
EN
This article considers the issues related to the phenomenon of social inequalities. It presents the different spheres of the human life that might be threaten by social disparities. Moreover, it analyses social discrepancies that pose a threat to national security and are present in Poland and Europe.
9
Content available remote Some inequalities for the polar derivative of a polynomial with restricted zeros
EN
Let p(z) be a polynomial of degree n and for any complex number (alfa), D(alfa)p(z) = np(z)+(alfa-z)p′(z) denote the polar derivative of the polynomial p(z) with respect to. In this paper, we obtain new results concerning maximum modulus of the polar derivative of a polynomial with restricted zeros. Our result generalize certain well-known polynomial inequalities.
EN
The most common measure of inequality used in scientific research is the Gini index. In 2007, Zenga proposed a new index of inequality that has all the appropriate properties of an measure of equality. In this paper, we compared the Gini and Zenga indexes, calculating these quantities for the few distributions frequently used for approximating distributions of income, that is, the lognormal, gamma, inverse Gauss, Weibull and Burr distributions. Within this limited examination, we have observed three main differences. First, the Zenga index increases more rapidly for low values of the variation and decreases more slowly when the variation approaches intermediate values from above. Second, the Zenga index seems to be better predicted by the variation. Third, although the Zenga index is always higher than the Gini one, the ordering of some pairs of cases may be inverted.
11
Content available remote Inequalities for Γp function and gamma function
EN
In this paper, we present a double inequality for the gamma function by estimating bounds of Γp function. Later, we also give a new inequality of gamma function.
EN
This paper presents a differential criterion of n dimensional geometrically convex functions, and gives some applications.
13
Content available remote New inequalities of Ostrowski-Grüss type
EN
The main aim of the present paper is to establish new inequalities of Ostrowski-Griiss type, involving two functions and their derivatives via certain integral identity.
14
Content available remote On an operatorial inequality
EN
In this paper we give an operatorial inequality which is applied to find estimations for the solutions of some integral and differential systems of inequalities.
EN
It is shown that the tail probabilities of a strictly (r, a)-semistable (0 < r < 1, 0 < α < 2, α ≠ 1) Banach space valued random vector X and its symmetrized counterpart are ”uniformly” comparable in the sense that the constants appearing in the inequalities depend only on r and α (and not on X or the Banach space). Using this and some other known facts, several corollaries related to the moment inequalities of the random vector X and its symmetrized counterpart are obtained. The corresponding results for strictly α-stable Banach space valued random vectors, α ≠ 1, are also derived and discussed.
16
Content available remote Inequalities useful in the theory of certain partial differential equations
EN
In this paper we establish some new integral inequalities in two independent variables which can be used as tools in the theory of certain classes of hyperbolic partial differential equations. The analysis used in the proofs is elementry and the results established provide new estimates on these types of inequalities.
17
Content available remote Local Invariance Principle for Markov Chains
EN
We consider stationary homogeneous Markov chains and the polygonal processes defined by a usual way using such chains. There are many results about invariance principles of those processes. In this paper, we prove that under additional conditions, a stronger assertion (in some sense) is true. Indeed, we establish the convergence in variation for the distributions of the functionals of such a process, that is a local invariance principle. We study also the particular case of positive Harris recurrent Markov chains. Finally, we prove that the invariance principle and the local invariance principle remain valid when the initial chain is homogeneous but not stationary.
18
Content available remote Interpolation inequalities in Orlicz-Sobolev space
EN
We consider the problem of detennining upper bounds for nonns of functions from Orlicz-Sobolev space[...], [...] in tenns of nonns of the space [...] and Orlicz space. The interpolation inequalities of this type are well-known for classical Sobolev spaces [...], [...]and also [1].
EN
A weak additive subgroups decomposition of the concentration index and of the absolute concentration index onto three terms B+W+R (Between, Within and Rest) is derived and applied to the Gini Inequality Index as well as the Gini Dependence Index and Gini Absolute Dependence Index. The B+W+R decompositions of the Gini Indices are then compared with covariance-based decompositions consisting of two terms (B+W) only. The results are illustrated by an analysis of a household survey data.
PL
W pracy przedstawiono dekompozycję monotonicznego oraz absolutnego współczynnika koncentracji w postaci B+W+R oraz wynikające z niej wnioski dla miar zależności Giniego oraz indeksu nierówności Giniego. Tak otrzymaną dekompozycję porównano z dekompozycją opartą na kowariancji. Wyniki są ilustrowane danymi dla gospodarstw domowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.