Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  palnik plazmowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Cięcie plazmowe – charakterystyka i zastosowanie
PL
Cięcie jest jedną z podstawowych operacji technologicznych związanych z przygotowaniem materiału do obróbki skrawaniem lub spawania. Cięcie plazmowe zaliczane jest do metod cięcia termicznego wykorzystującego jako źródło ciepła strumień plazmy jarzący się między elektrodą a materiałem obrabianym. Proces ten może być prowadzony ręcznie lub w sposób zautomatyzowany na obrabiarkach sterowanych numerycznie lub z wykorzystaniem robotów przemysłowych.
EN
This paper presents a short review of the plasma technologies used in the commercial power industry. The most common thermal plasma sources for the pulverized coal burners and reactors used in solid fuel conversion processes are described. The authors’ own experience in the use of the plasma technique in energy applications is briefly presented. Proposals for the use of thermal plasma in the process of fuel conversion in pulverized-fuel power boilers, especially when operating at a lower technical minimum, are formulated.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono, w oparciu o studia literaturowe, krótki przegląd technologii plazmowych stosowanych w energetyce zawodowej. Scharakteryzowano najczęściej stosowane źródła plazmy termicznej wykorzystywane w palnikach pyłowych i reaktorach stosowanych w procesach przetwarzania paliwa stałego. Krótko zaprezentowano doświadczenia własne z wykorzystania techniki plazmowej w zastosowaniach energetycznych. Przedstawiono propozycje wykorzystania plazmy termicznej w cyklu technologicznym przetwarzania paliwa w pyłowych kotłach energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich pracy przy obniżonym minimum technicznym. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w kraju brak jest szerszych doświadczeń z wykorzystania plazmy termicznej w warunkach ruchu obiektu. Na podstawie analizy wstępnie wykonanych badań, można uznać takie zastosowanie plazmy za korzystne przede wszystkim ze względu na stabilność płomienia oraz regulacyjność palnika. Realizacja podjętych przez autorów działań na rzecz wdrożenia techniki plazmowej do krajowego sektora energetycznego powinny zaowocować jej komercyjnym wdrożeniem. Przy odpowiednim wsparciu prac badawczych i rozwojowych, w szerokim zakresie w tym legislacyjnym, wdrożenie technologii plazmowych może stać się inwestycjami rentownymi dla sektora energetycznego.
PL
Praca prezentuje wyniki analizy NPV, przeprowadzonej dla modelowej instalacji plazmowego podtrzymywania procesu spalania dla kotła OP 650. W pracy przyjęto założenie, że obniżenie minimum technicznego pozwoli uniknąć odstawień kotła, co przełoży się na oszczędności związane z uniknięciem kosztów związanych z jego późniejszym ponownym rozruchem. Założono także, że ograniczenie wyłączeń bloku, dzięki możliwości pracy przy obniżonym minimum technicznym, pozwoli na uzyskanie dodatkowego przychodu, ze sprzedaży energii elektrycznej, wygenerowanej w tym czasie. Ponadto, przyjęto założenie, że dzięki możliwości obniżenia minimum technicznego posiadana instalacja pozwoliłaby na dodatkowe przychody z rynku mocy, gdzie oferowany wolumen mocy (kW/rok) byłby równy różnicy pomiędzy aktualnie osiągalnym minimum technicznym, a planowanym w niedalekiej perspektywie (nowym) minimum technicznym, możliwym do osiągnięcia po zainstalowaniu systemu plazmowego. Analizy przeprowadzono dla różnych wartości minimum technicznego, kosztu inwestycyjnego instalacji plazmowej, ceny 1kW mocy zapewnionej na rok, na rynku mocy, oraz różnych wartości oczekiwanej stopy zwrotu. Uzyskane wyniki analizy NPV pokazały, że instalacje plazmowe do podtrzymania spalania w kotłach energetycznych mogą być efektywne kosztowo, zwłaszcza podczas pracy bloku przy obniżonym minimum technicznym.
EN
This paper presents the results of the NPV analysis performed for a hypothetical installation for stabilization of the combustion process in a power plant boiler (OP650 – used for 200 MWel class blocks). Authors of the manuscript assumed that such an installation could be profitable, by allowing to lower the minimum attainable load of the bolier thus enabling the additional revenue streams from the power market, as well as allowing increased sales of electricity, by enabling continuous work of such an installation under conditions, that would normally lead to the shut-down. Moreover, alternative cost of the start-ups avoided through the use of such installations was also taken into the account. Results showed that such installation could indeed be profitable.
PL
Natryskiwanie plazmowe w warunkach obniżonego ciśnienia (Low Pressure Plasma Spraying – LPPS) oraz osadzanie warstw z fazy gazowej z odparowaniem za pomocą palnika plazmowego (Plasma Spray – Physical Vapour Deposition – PS-PVD) to jedne z najbardziej zaawansowanych metod wytwarzania warstwy przejściowej oraz warstwy ceramicznej powłokowych barier cieplnych (Thermal Barrier Coating – TBC). Warstwy na osnowie wieloskładnikowego stopu typu NiCoCrAlY otrzymane metodą LPPS charakteryzuje mała ilość tlenków, dlatego mogą być zastosowane jako warstwa przejściowa w powłokach TBC. Metoda PS-PVD umożliwia odparowanie materiału – w szczególności materiałów ceramicznych, takich jak tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru (Yttria Stabilized Zirconia – YSZ), uzyskując warstwy o strukturze kolumnowej stosowane w powłokach TBC. W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury warstw typu NiCoCrAlY wytworzonych z proszku AMDRY 997 oraz warstw ceramicznych YSZ wytworzonych z proszku METCO 6700 na podłożu żarowytrzymałego stopu niklu typu Inconel 617. Badania przeprowadzono, stosując mikroskopię świetlną i elektronową. Oceniono wpływ parametrów procesów LPPS oraz PS-PVD na mikrostrukturę i grubość otrzymanych warstw NiCoCrAlY i warstw ceramicznych. Uzyskane wyniki wskazują, że warstwę przejściową typu NiCoCrAlY i warstwę ceramiczną cechują właściwości umożliwiające stosowanie ich w powłokowych barierach cieplnych. Słowa kluczowe: natryskiwanie plazmowe w warunkach obniżonego ciśnienia LPPS, osadzanie warstw z fazy gazowej z odparowaniem za pomocą palnika plazmowego PS-PVD, warstwa na osnowie wieloskładnikowego stopu typu NiCoCrAlY, warstwa ceramiczna YSZ.
EN
In this work an advanced technology of Thermal Barrier Coatings (TBC) deposition called Low Pressure Plasma Spraying (LPPS) and Plasma Spray – Physical Vapour Deposition (PS-PVD) was described. The LPPS technology enables the deposition MCrAlY coatings without oxides, widely used as a metallic bond coat in TBC. The PS-PVD technology enables vaporization of ceramic materials such as Yttria Stabilized Zirconia (YSZ) and deposition of columnar microstructure. NiCoCrAlY coatings was deposited from AMDRY 997 powder and YSZ coatings was deposited from METCO 6700 powder on the Inconel 617 substrate. The influence of a set LPPS and PS-PVD process condition on the properties of the deposited coatings has been described. The measurement of coating thickness was conducted by light microscopy method and statistical analysis was done as well. The results shows that NiCoCrAlY bond coat and YSZ deposited by LPPS and PS-PVD method have the appropriate properties and can be used in TBC.
PL
Źródła plazmy nierównowagowej w ciśnieniu atmosferycznym odgrywają coraz większą rolę w różnych technologiach plazmo-chemicznych. Obejmuje to: niszczenie toksycznych wielkocząsteczkowych związków w rozmowach wodnych, reforming węglowodorów z gazu syntezowego oraz tworzenie nanomateriałów z cieczy organicznych. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i numerycznych jednego z oryginalnych źródeł plazmy tego rodzaju, opracowanych przez autorów niniejszej pracy i nazwanego plazmotronem o przepływie bezpośrednim. Przedstawiono analizę struktury palnika plazmowego tego źródła. Zaprezentowano wybrane cechy warunków formowania się wyładowania w tych urządzeniach. Wskazano pewne prawidłowości zachowań plazmy wytwarzanej przez plazmotron o przepływie bezpośrednim.
EN
Sources of non-equilibrium atmospheric pressure plasma play an increasingly central role in various plasma-chemical technologies. This is a destruction of toxic high-molecular compounds in aqueous solutions, this is reforming of hydrocarbons in synthesis gas, and the creation of nano-materials with organic liquids. This paper presents the results of numerical and experimental investigations one of the original sources of such a plasma, developed by the authors of this paper and named direct flow plasmotron. It is performed an analysis of the structure of the plasma torch of this source. It is shown some of the features of the formation conditions of the torch of this devices. It is disclosed some regularity of the behaviors of the plasma of direct-flow plasmatron.
EN
Presented are general characteristics of the new PS-PVD plasma spraying method. This method has been developed for provision of heat barrier coatings having the structure similar to those obtained by the EB-PVD method.
PL
Przedstawiono ogólną charakterystykę nowej metody natryskiwania plazmowego PS-PVD. W procesie tym uzyskano możliwość odparowania osadzanego materiału - w tym materiałów ceramicznych - za pomocą palnika plazmowego w warunkach obniżonego ciśnienia. Metoda PS-PVD została opracowana w celu wytworzenia powłokowych barier cieplnych o budowie zbliżonej do otrzymywanych metodą EB-PVD. Przedstawione rezultaty pierwszych procesów osadzania warstwy ceramicznej potwierdziły możliwość otrzymywania warstw o budowie kolumnowej. Morfologia różniła się od warstw ceramicznych osadzonych metodą EB-PVD. Wykazano również, że największy wpływ na grubość warstwy miały; ilość podawanego proszku, ciśnienie w komorze roboczej i moc palnika.
7
Content available remote Deposition of PZT on copper-coated polymer films
EN
In this work we analyze the deposition process of (111)-textured Pb(Zr,Ti)O3 (PZT) thin perovskite films directly on copper-coated polymer films. Cu thin films with a thickness of about 200 nm were deposited by DC sputtering in a reel-to-reel processing system onto KaptonŽ HN films with a thickness of 25 žm comprising an in-situ reactively sputtered dielectric TiO2-x adhesion layer. PZT thin films with a thickness of 200 to 400 nm were deposited using a pulse-modulated RF plasma jet system consisting of a hollow cathode for reactive sputtering.
PL
W pracy analizujemy proces osadzania cienkiej powłoki perowskitowej, złożonej z Pb(Zr,Ti)O3 (PZT) o teksturze (111), bezpośrednio na powłokach polimerowych pokrytych miedzią. Cienkie powłoki Cu o grubości około 200 nm zostały osadzone za pomocą stałoprądowego rozpylania jonowego, w układzie przetwarzania szpula na szpulę, na powłoki KaptonŽ HN o grubości 25 žm, zawierające in-situ reakcyjnie rozpyloną adhezyjną warstwę dielektryczną TiO2-x. Cienkie powłoki PZT o grubości od 200 do 400 nm osadzano przy pomocy układu z palnikiem plazmowym modulowanym impulsowo z częstotliwością radiową (RF), zawierającego katodę wnękową, przeznaczoną do rozpylania reakcyjnego.
EN
Investigations described in this paper are related to study the waste destruction using thermal plasma as the heat source. Advantages of plasma based technologies over conventional incineration includes higher temperatures, independence of heat source from the waste being destroyed or additional fuel, shorter residence times. Experimental data of water vapour plasma torch as heat source for high temperature wood pyrolysis is presented. Parameters of plasma torch ranged within the following limits: magnitude of current I=30-180 A, voltage U = 90-240 V, powerN=6-20 kW, total water vapour flow rate G = 0,6-1,7- 1O-3 kg/s and its temperature T=2000-3200 K Experimental data of high temperature pyrolysis of wood by means of water vapour plasma torch are described. Pyrolysis and gasification experiments were performed at water vapour jet temperature changes from 800 to 1200 K. Energy expenditure in thermal gasification technology of solid fuel and plasma processes is compared. Experimental results show that thermal plasma could be used in high temperature solid fuel pyrolysis and waste treatment technologies.
PL
Badania dotyczą rozkładu odpadów przy użyciu gorącej plazmy jako źródła ciepła. Przewagą technologii opartych na układach plazmowych, w stosunku do konwencjonalnego spalania, jest wyższa temperatura procesu, niezależność źródła ciepła od rodzaju unieszkodliwianych odpadów lub też dodatkowego paliwa, czy wreszcie krótszy trwania czas procesu. W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń nad wysoko temperaturową pirolizą drewna, dla której źródłem ciepła była plazma pary wodnej. Parametry pracy palnika plazmowego zmieniano w następujących granicach: amplituda prądu / = 30-180 A, napięcie U = 90-240 V, moc N = 6-20 kW, całkowita szybkość przepływu pary wodnej G = 0,6-1,7-1O-3 kg/s, temperatura palnika T= 2000-3200 K. Doświadczenia nad pirolizą i zgazowa-niem przeprowadzono zmieniając temperaturę wtryskiwanej pary wodnej w zakresie 800-1200 K. Następnie dokonano porównania zużycia energii w technologii termicznego zgazowania przy użyciu paliwa stałego oraz w procesie plazmowym. Dane doświadczalne do wodzą przydatności plazmy wysokotemperaturowej w procesach wysokotemperaturowej pirolizy paliw stałych oraz w obróbce technologicznej odpadów.
EN
In the paper an approximate analytic solution of the energy equation for the cylindrical part of the arc column is given. On the basis of the theory of two-layer arc the coefficient of arc heat transfer is determined for stream plasmatrons operating with various kinds of gas. A method for calculating the temperature distribution for an arc compressed between the walls of a discharge chamber is presented. It is also demonstrated that the results obtained by this method are to a large extent convergent with experimental data.
PL
W pracy uzyskano przybliżone rozwiązanie analityczne równania energii części cylindrycznej kolumny łukowej. Na podstawie teorii łuku dwuwarstwowego określono współczynnik przejmowania ciepła łuku w plazmotronach strugowych podczas pracy z różnymi gazami plazmotwórczymi. Opisano metodę obliczania rozkładu temperaturowego łuku ściśniętego ściankami komory wyładowczej.
PL
W artykule opisano metodę wyznaczania współczynników równania dynamicznego dowolnego plazmotronu w oparciu o jego statyczną charakterystykę. Współczynniki te można wyznaczyć za pomocą takich programów, jak MATCAD i ISSPICE na drodze kolejnych przybliżeń. Weryfikację otrzymanych wyników można przeprowadzić poprzez analizę stałoprądową w oparciu o opracowany model plazmotronu w programie ISSPICE. Dokładność wyników otrzymanych tą drogą zależna jest od dokładności aproksymacji termofizycznych charakterystyk łuku elektrycznego i od dokładności otrzymanej na drodze pomiarowej charakterystyki statycznej plazmotronu.
EN
The paper outlines the method of finding dynamic equation coefficients of any plasmatron on the basis of its static characteristic. It is possible to determine dynamic equation coefficients, very useful for further analysis and synthesis of power supply device with plasma torch co-operation. The coefficients are possible to be determined, by means of MATH-CAD and ISSPICE software using the successive approximations method. Verification of the obtained results can be done by DC analysis on the basis of the worked out plasma model in ISSPICE PC software. Accuracy of the results obtained in this way depends on the accuracy of approximation of electrical thermophysical arc characteristic and accuracy of plasmatron static characteristics obtained from measurements.
11
Content available remote Struktutra łuku i wybrane właściwości konstrukcyjne palników plazmowych
PL
Przedstawiono strukturę geometryczną i cieplną łuku elektrycznego w palnikach plazmowych. Palniki przeznaczone są do cięcia elementów metalowych, pracujących w warunkach normalnych i awaryjnych. Strukturę łuku porównano ze strukturą łuku plazmotronów strugowych i pieców plazmowo-łukowych. Podano optymalne warunki pracy palników plazmowych.
EN
Geometric and thermal structure of electric arc in plasma-arc torches. The torches are designed for cutting metal elements under normal and emergency conditions. Comparison between the structure of the arc and the of the arc of stream-type plasmatrons and that of plasma arc furnaces. Optimum operating conditions for plasma-arc torches.
EN
The paper deals with an analysis of geometrical, electrical and thermal structures of electric arc in plasma burners. The conventional function of heat transfer coefficient from the part of an arc situated inside the chamber and the nozzle is described. A method of recalculating this coefficient from conventional to other temperature of gas flux is given. The distribution of energy fluxes inside the chamber and the nozzle of the plasmatron is also described.
PL
W pracy przeanalizowano struktury geometryczną, elektryczną i cieplną łuku elektrycznego palnika plazmowego. Określono umowną funkcję współczynnika przejmowania ciepła części łuku znajdującej się wewnątrz jego komory wyładowczej i kanału dyszy. Podano sposób przeliczania tego współczynnika z temperatury umownej na inną temperaturę strumienia gazu. Określono rozkład strumieni energii wewnątrz komory wyładowczej i kanału dyszy palnika plazmowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.