Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available Belki z okrągłymi otworami. Cz.1
PL
Celem artykułu jest porównanie różnych sposobów analizy nośności belki stalowej z otworami okrągłymi w aspekcie projektowania konstrukcji. Zwrócono uwagę na model zniszczenia związany z mechanizmem Vierendeela oraz utratą stateczności słupka międzyotworowego. W pierwszym modelu porównano trzy metody analizy, a drugim dwie. Otrzymane wyniki metod porównano z wynikami MES dla dwóch zestawów belek – belek ażurowych i z pojedynczymi otworami.
EN
The purpose of this article is comparison of varies ways of analyzing capacity of a steel beam with circular openings in terms of designing construction. Attention was paid to a failure model related to Vierendeel mechanism and web-post buckling. First model was compared to three methods of analysis and the second one to two. Given method results were compared with results of FEM for two groups of beams – cellular beams and beams with single openings.
PL
Właściwa ocena stateczności ogólnej elementu oraz prawidłowe wyznaczenie siły krytycznej i nośności z uwagi na wyboczenie prętów poddanych działaniu osiowej siły ściskającej decydują o poprawnym zaprojektowaniu ustroju prętowego. Opisane zagadnienia związane są z projektowaniem prętów ściskanych osiowo według Eurokodu 9, wykonanych z kształtowników aluminiowych. Prezentowany artykuł zwraca uwagę na różnice wynikające z niewłaściwego stosowania programów do wymiarowania konstrukcji aluminiowych w wypadkach, gdy programy nie zawierają procedur Eurokodu 9, a jedynie bazę danych materiałowych wyrobów aluminiowych.
EN
Adequate assessment of general stability of the element as well as appropriate determination of a critical force and load-bearing capacity due to buckling of bars subject to the impact of axial compressing force determine the appropriate designing of the bar system. The issues described in the article are connected with designing of axially compressed bars according to eurocode 9, made using aluminium shape sections. The article pays attention to the differences resulting from improper use of software for sizing aluminium constructions in cases where programmes do not include eurocode 9 procedures, and only a material database of aluminium products.
EN
The aim of the article is taking a closer look at the problems concerning technical condition assessment with regard to correctness of project goals of structures metal-glass facade. Made is reference to the manner of their execution and proper functioning. The issue of accordance to good engineering practice of adapting changes in the system and adjusting the fitted solutions as reccomended by the producers. Above mentioned issues were dealt with given an example of high-rise building with applied curtain wall and a residential building where a filling structure is mounted.
EN
The aim of the article is taking a closer look at the problems concerning technical condition assessment with regard to correctness of project goals of structures metal-glass facade. Made is reference to the manner of their execution and proper functioning. The issue of accordance to good engineering practice of adapting changes in the system and adjusting the fitted solutions as reccomended by the producers. Above mentioned issues were dealt with given an example of high-rise building with applied curtain wall and a residential building where a filling structure is mounted.
PL
W artykule omówiony został temat projektowania konstrukcji fasady ze względu na przenikanie ciepła. Autorzy przedstawili obowiązujące wytyczne dotyczące temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni oraz obliczania współczynnika przenikania ciepła.
EN
The aim of this article is to describe the criteria in design process of metal-glass facades. In successful design and efficiently quality designers should remember about value internal and external temperature factor. Too high thermal insulation parameters of basic elements like mullion, transom, gasket and glass panel may cause a thermal bridge. Condensation and thermal comfort problems could be a reason fast destroy the system.
PL
W artykule omówione zostały skutki oddziaływań termicznych dla typowych konstrukcji fasad metalowo-szklanych zarówno w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych (rodzaj ściany, schemat statyczny) jak i doboru odpowiednich materiałów. Autorzy pokazują wpływ temperatury na elementy nośne tego typu konstrukcji wraz z możliwymi konsekwencjami błędów projektowych lub wykonawczych. Artykuł zawiera wymagania stawiane przeszkleniom oraz elementom uszczelniającym ze względu na oddziaływania termiczne. Przywołane zostały również sposoby zabezpieczenia się przed niekorzystnym wpływem temperatury na etapie procesu projektowego jak i eksploatacji tego rodzaju konstrukcji.
EN
Paper discussed impact of temperature effects in typical metal-glass facades on design solutions (type of facade, static scheme) and selection of proper materials. Authors explained impact of temperature on supporting elements with possible consequences of invalid design or assembly. Paper discussed also requirements for glass and gaskets and gave some solutions about protection against the unfavourable impact of temperature.
PL
W artykule omówiono wpływ elastycznych przekładek z EPDM na pracę paneli tafli szklanych w ustrojach przeszkleń mocowanych do ramowych konstrukcji stopowych. W części doświadczalnej artykułu przedstawiono uszkodzenia tafli szkła, będące skutkiem braku stosowania wkładek elastycznych dystansujących profile stopowe względem pakietów szybowych. Część obliczeniowa artykułu zawiera analizy numeryczne, które pozwalają opisać stan naprężeń generowany w elementach przeszkleń przy braku i z zastosowaniem polimerowych przekładek elastycznych, przy tych samych wartościach obciążeń. Określenie miejsc koncentracji naprężeń w kruchych taflach szyb hartowanych i określenie ich wartości stanowi podstawę prawidłowego projektowania przeszkleń i detali połączeń pomiędzy metalowymi elementami ramowymi i taflami przeszkleń.
EN
The article shows the impact of seals on the flexible mounting glass panels in the façade structure.
PL
W prezentowanej pracy pokazano uproszczony sposób analizy pakietu dwu-szybowego, podpartego liniowo na czterech krawędziach ściany słupowo – ryglowej. W referacie podano sposób podejścia do rozłożenia obciążenia zewnętrznego na płyty szklane zespolonej tafli szklanej. Pokazano sposób wyznaczenia metodą współczynnikową wartości naprężeń w środkowej części tafli szyb i wyznaczenia wartości ich ugięć. W dalszej części referatu podano informację o sposobie podejścia do wyznaczania stanów SGN i SGU dla klejonych tafli przeszkleń. Odniesiono się do parametrów szkła VSG przy stosowaniu tzw. grubości zredukowanej i rzeczywistych grubości tafli szyb w tafli laminowanej.
EN
The article presents simplified method of analysis of double glazing set that is linearly supported on four edges in curtain walling. The present study deals with model of distribution of the external loads acting on glass sheets at glazing set. Ratio method of determination of stress and deflections in the middle part of glass sheet is performed. Verification of ULS and SLS for glued glass sheets has been presented. Reference is made to the parameters of multi-layer glass (VSG) with reduced thickness and with actual glass thickness in laminated sheet.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
809--817, CD 1
PL
W prezentowanej pracy podano podstawowe parametry materiałowe dla tafli szklanych wykonywanych z szyb typu Float, szyb hartowanych ESG i pół-hartowanych TVG. Omówiono też zagadnienia technologiczne związane z użytkowaniem przeszkleń na obiektach użyteczności publicznej. Odniesiono się do stosowania dodatkowej obróbki termicznej przeszkleń pozwalającej na eliminowanie wtrąceń tlenku niklu, który w procesie użytkowanie, procesie starzenia płyt szklanych powoduje samoczynne pękanie szyb. Dalsza część pracy poświęcona została przedstawieniu uproszczonej metody wyznaczania właściwej grubości tafli szklanych w elementach ustroju fasadowego. Omówiono zasady inżynierskiego podejścia do określenia grubości tafli szklanych opartych na czterech, trzech i dwóch krawędziach nieprzesuwnych – podparcia przegubowe. W pracy podano również graniczne wartości ugięć których nie należy przekraczać przy projektowaniu i realizowaniu obiektów. Ostatnia część referatu zawiera odniesienie do analizy pakietów dwuszybowych z określeniem rozdziału obciążenia prostopadłego do przeszklenia (działanie ciśnieniem wiatru na fasadę) na taflę zewnętrzną i wewnętrzną szyby.
EN
The present study provides basic material parameters for glass panels made from float glass, toughened glass ESG and TVG semi-hardened. Also discusses the technological issues associated with the use of glass for public buildings. Reference to the application of the additional heat treatment of glass allows to eliminate inclusions of nickel oxide. Nickel oxide inclusions in the process of use determine the cracking and durability of glass panes. The rest of the article presents a simplified method for determining the proper thickness of the glass panels in the elements of the metal – glass structure. Engineering calculations shown to determine the thickness of glass based on four, three and two edges of the glass sheets. The study indicated deflection limits for glass panels used in building public.
17
Content available remote Jak krajowy przemysł może uczestniczyć w budowie elektrowni jądrowej w Polsce
PL
W artykule przedstawiono wyniki końcowe projektu NCBiR „Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej” w ramach Strategicznego projektu badawczego pn. Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej, którego celem było określenie potencjału i warunków uczestnictwa polskich przedsiębiorstw w przygotowywaniu budowy, budowie, rozruchu i eksploatacji elektrowni jądrowych. Efektem realizacji projektu jest baza danych polskich przedsiębiorstw, które posiadają odpowiednie kompetencje do realizacji usług na potrzeby budowy elektrowni jądrowej w Polsce.
EN
The paper presents the final results of the NCBiR project „Analysis of options and criteria for the participation of Polish industry in the development of nuclear energy” as part of a research strategic project entitled Technologies for the development of safe nuclear energy. Its aim was to determine the potential and conditions for the participation of Polish companies in the preparation of construction, construction, commissioning and operation of nuclear power plants. The project resulted in a database of Polish companies, which have competence relevant experience of services for the construction of a nuclear power plant in Poland.
PL
Przedstawiono sposoby określania i podstawowych właściwości ścian osłonowych. Wyszczególniono parametry użytkowe, na których podstawie klasyfikuje się fasady metalowo-szklane. W zakresie parametrów konstrukcyjnych i użytkowych ustrojów fasadowych nawiązano do normy PN-EN 13830:2005.
EN
This article presents the basic properties of curtain walls and methods of determining the operational parameters of metal – glass facades. These structural and functional requirements are based on the code requirement with regard to PN-EN 13830:2005.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.