Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  adsorptive properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Synthesis of MgO in magnesium hydroxide carbonatisation process
EN
A method for synthesis of magnesium oxide by calcination of magnesium carbonate, obtained by carbonisation of magnesium hydroxide with carbon dioxide, is presented and the products obtained are characterised. The influence of the following experimental conditions on the final product properties was established: pH of the reaction medium, mode and rate of reagents supply. The final products were characterised by determination of their dispersion properties, wettability profiles (with water), specific surface area (BET), size and volume of pores. The products were identified by the X-ray diffraction method. The results proved a significant influence of the reaction conditions on the physicochemical parameters of the final magnesium oxide.
PL
Przedstawiono badania nad otrzymywaniem tlenku magnezu z użyciem wodorotlenku magnezu i ditlenku węgla metodą karbonizacji. Otrzymany węglan magnezu poddano termicznemu rozkładowi, prowadzonemu stopniowo w odpowiednich warunkach temperaturowych do uzyskania produktu finalnego - tlenku magnezu. W reakcji strącania uwzględniono następujące warunki eksperymentalne: pH medium reakcyjnego, temperaturę, sposób i szybkość dozowania reagentów. Określono właściwości dyspersyjne oraz profile zwilżalności w układach wodnych tlenku magnezu. W celu sprawdzenia charakteru adsorpcyjnego wytworzonych produktów wyznaczono wielkość powierzchni właściwej BET, wielkość i objętość porów. Ponadto produkt poddano identyfikacji metoda rentgenograficzną. Dowiedziono istotnego wpływu warunków prowadzenia procesu na parametry fizykochemiczne otrzymanego MgO oraz wyłoniono produkty o najbardziej reprezentatywnych właściwościach.
EN
An attempt was made to synthesise magnesium oxide of a high degree of dispersion permitting its use as adsorbent or catalyst. The synthesis method proposed was precipitation with the use of magnesium nitrate or magnesium sulfate. The influence of temperature, the mode and the rate of dosing, the concentration and the ratio of the reagents on the properties of the final product was analysed. Magnesium oxides were obtained by thermal decomposition of magnesium hydroxides and subjected to thorough analysis. The results permitted selection of the reaction systems ensuring synthesis of the final products of the desired properties.
3
Content available remote Obtaining zinc oxide from aqueous solutions of KOH and Zn(CH3COO)2
EN
Zinc oxide was obtained by precipitation from solutions of KOH and Zn(CH3COO)2. The effect of excessive presence of one of the reagents and temperature on the physico-chemical properties, structure and size of zinc oxide particles was analysed. The main aim of the study was to establish the optimum conditions of precipitation that would ensure getting the uniform particles of zinc oxide of the minimum diameter. The zinc oxide obtained had particles of nano- and micrometric size. The adsorption/desorption isotherms indicated the mesoporous character of the product. The wettability of ZnO obtained was determined first of all by the morphology and particle size.
PL
Tlenek cynku został otrzymany w wyniku wytrącenia z roztworów KOH i Zn(CH3COO)2. Analizowano wpływ nadmiarowej objętości jednego z reagentów i temperatury na fizykochemiczne właściwości otrzymanego materiału. Głównym celem badań było ustalenie optymalnych warunków prowadzenia procesu tak aby otrzymać jednakowe cząstki tlenku cynku o minimalnej średnicy. Otrzymany tlenek cynku miał wymiary cząstek w nano i mikrometrycznej skali. Izotermy adsorpcji i desorpcji wskazują, że produkt ma mesoporowaty charakter. W pierwszym rzędzie została określona zwilżalność otrzymanego tlenku cynku.
4
Content available remote Adsorptive properties of synthetic magnesium silicates
EN
Studies were presented which were related to formation of a synthetic magnesium silicate in precipitation reaction employing solutions of sodium metasilicate and of appropriate inorganic magnesium salt. The studies aimed at obtaining precipitated products of best adsorptive properties. Both unmodified silicate and magnesium silicates modified with various agents were examined. Adsorptive properties were examined using determined nitrogen adsorption/desorption isotherms.
PL
Przedstawiono badania dotyczące otrzymywania syntetycznego krzemianu magnezu w reakcji strącania z wykorzystaniem roztworów metakrzemianu sodu oraz odpowiedniej nieorganicznej soli magnezu. Badania zostały ukierunkowane w stronę uzyskania jak najlepszych właściwości adsorpcyjnych strącanych produktów. Przebadano zarówno krzemian niemodyfikowany jak i krzemiany magnezu modyfikowane różnymi czynnikami. Właściwości adsorpcyjne analizowano na podstawie wyznaczonych izoterm adsorpcji/desorpcji azotu na powierzchni syntetycznych krzemianów.
PL
Zbadano aktywność powierzchniową na granicy faz ciecz/ciecz dwóch równomolowych mieszanin binarnych typu ekstrahent/ekstrahent: Alamine 336/TOPO i D2EHPA/TOPO. Oszacowano skład mieszanej warstwy adsorpcyjnej powstającej w danym układzie binarnym na granicy faz woda/węglowodór oraz parametr oddziaływań międzycząsteczkowych bb bb b wykorzystując równanie Rosena. We wszystkich analizowanych układach mieszanych występowała współadsorpcja, natomiast zjawiska synergizmu w obniżaniu napięcia międzyfazowego nie obserwowano. Wyniki wskazują, że skład mieszanych warstw adsorpcyjnych, w których dominuje mniej aktywny powierzchniowo ekstrahent jest odmienny od składu fazy objętościowej. Na podstawie zmierzonych wartości dynamicznego napięcia międzyfazowego hydrofobowych ekstrahentów i ich równomolowych mieszanin oszacowano wartości współczynników dyfuzji D. Stwierdzono, że ekstrahent dominujący w mieszanej warstwie adsorpcyjnej decyduje o kinetyce adsorpcji w rozpatrywanych układach binarnych.
EN
Equil. and dynamic interfacial tension was detd. with a drop vol. tensiometer for equimol. trioctylphosphine oxide (I)–di-2-ethylhexylphosphoric acid (II), and equimol. I–Alamine 336 (trioctyl/decylamine as active compd.) (III) mixts. studied as extractants in the water-toluene system. From each mixt. the extractants were co-adsorbed at the water–toluene interface but they were not synergistic in suppressing the interfacial tension. The compn. of the adsorbate differed from that of the bulk phase. Adsorption kinetics was controlled by the dominating extractant. In the binaries, I was surprisingly inactive as adsorbent. The surface of the mixed adsorption monolayer was occupied in 30% by I mols. Mol. interaction parameters, adsorption free energy, Szyszkowski’s isotherm correlation coeffs., diffusion coeffs., and surface area for a statistical mol. adsorbed were detd.
EN
Unmodified and modified nanosilicas containing different content of trimethylsilyl (TMS) groups grafted by interaction with various amounts of hexamethyldisilazane (HMDS) in a reactor contacting with air were studied using infrared spectroscopy, adsorption and potentiometric titration methods. Contribution of narrow gaps between spherical primary silica particles forming aggre gates decreases with in creasing TMS loading (tetaTMS), because of blocking of these gaps by grafted functionalities. Contribution of broader gaps corresponding to mesopores de ends slightly on tetaTMS, and changes in contribution of macropores are rather random. IR spectra of modified samples depict changes in bands of the O-H stretch ingvibrations at 3750 and 3300 cm-1 (reduced with qTMS) and 3680 and 3500 cm-1 (changed nonlinearly with qTMS), since HMDS can interact with silanols and ad sorbed water and af fect the ad sorbed amounts of water. Enhance ment of the hydrophobic properties of the surface reduces the amounts of adsorbed water, and the IR band in tensity at 3300 cm-1 di minishes. The adsorption of poly(vinyl pyrrolidone) on silicas decreases with tetaTMS in consequence of changes in the surface structure and the reduction of adsorption potential. The silylation diminishes the su face charge density and the electrostatic surface poten tial, and the point of zero charge shifts to ward larger pH values with in creasing tetaTMS value.
PL
W pracy przedstawiono różne metody kondycjonowania (obróbki hydrotermicznej) wybranych surowców ziarnistych i ich wpływ na zakres zmian wilgotności oraz cechy wytrzymałościowe badanych obiektów. Określano wilgotność początkową i końcową (po procesach obróbki hydrotermicznej) badanych obiektów oraz ich wytrzymałość mechaniczną (na podstawie testu jednoosiowego ściskania pojedynczych ziarniaków na maszynie Instron). Badania ukierunkowano pod kątem przygotowania tych surowców do dalszej obróbki (preparowania), dającej możliwości ich szerszego wykorzystania w przemyśle spożywczym.
EN
Paper presents the different methods of conditioning (hydrothermal processing) of selected grainy raw materials as well as their influence on the changes in moisture content and some strength features of examined objects. The initial and final moisture contents (before and after hydrothermal processing) as well as the mechanical strength of tested objects (uniaxial compression test of particular grains in the Instron apparatus) were determined. The studies were directed towards the preparation of these raw materials to further processing (preparation) and wider use in the food industry.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.