Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasób
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Start-upy stały się jedną z najistotniejszych sił napędowych gospodarki opartej na wiedzy. Badania pokazują, że im aktywniej młode przedsiębiorstwa działają w różnorodnych sieciach współpracy, tym szybciej się rozwijają i osiągają lepsze rezultaty. Autorzy tego artykułu zauważają dużą rolę instytucji otoczenia biznesu (IOB) we wspieraniu start-upów poprzez kreowanie sieci współpracy. Głównym celem artykułu jest identyfikacja podstawowych cech sieci oraz relacji pomiędzy jej elementami i opracowanie własnego modelu współpracy pomiędzy IOB a start-upami.
EN
Start-ups have become one of the drivers of knowledge-based economy. The research shows that the more actively young enterprises cooperate in various networks, the quicker they develop and the better performance they achieve. The authors of the paper see the big role of business environment institutions (BEI) in supporting start-ups by creating cooperation networks. The main aim of this paper is to identify the characteristics of the network and relations between its elements, and to create their own model of cooperation between BEI and start-ups.
PL
Surowce energetyczne są podstawą dla wytwarzania energii w formie ciepła i prądu na Ziemi. Obecne rozwiązania dotyczące konstrukcji bezpiecznych i ekonomicznych reaktorów jądrowych, jak również proces wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, ponadto przyszłościowe rozwiązania otrzymywania czystej energii z wodoru, ogniw paliwowych i innych źródeł mają decydujący wpływ na zmianę tego tradycyjnego podejścia. Niemniej jednak, kopalne surowce energetyczne (ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel) nie mają obecnie substytutów, które sprostałyby wymaganemu zapotrzebowaniu na energię. W artykule omówiono problemy i wyzwania związane z wykorzystaniem kopalnych paliw w energetyce polskiej. Przybliżono stan zasobów (bilansowych i przemysłowych) pierwotnych nośników energii: węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla. Zwrócono szczególną uwagę, że bardzo duże zasoby węgla kamiennego i brunatnego mogą i powinny być wykorzystywane w gospodarce kraju. Przeszkodą dla długoterminowego wykorzystania tych nośników w energetyce jest polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, która zdecydowanie zmierza do znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dokonano również omówienia stanu obecnego krajowej energetyki konwencjonalnej, jak również zarysu jej przyszłości. Zwrócono uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej będzie wymagało znacznego wysiłku inwestycyjnego zarówno w sektorze wytwórczym, jak i sieciowym. Artykuł zwieńcza omówienie problemów i wyzwań związanych z funkcjonowaniem krajowego sektora energii. Należy podkreślić, że nadszedł czas na podjęcie przez rząd strategicznych decyzji, dotyczących kształtowania przyszłej struktury paliwowej systemu wytwarzania energii. Polska musi w dalszym ciągu zmierzać w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, a rozwój zaawansowanych technologii ograniczających emisję i podniesienie efektywności energetycznej to właściwy kierunek działań.
EN
Energy resources are the basis for generating energy in the form of heat and electricity on Earth. Current solutions for the construction of safe and economical nuclear reactors, as well as the use of renewable energy, and future-oriented solutions for clean energy from hydrogen, fuel cells and other sources have a decisive impact on changing this traditional approach. Nevertheless, fossil fuels (petroleum, natural gas and coal) do not currently have substitutes to meet the required energy needs. The paper discusses the problems and challenges related to the use of fossil fuels in the Polish power sector. The amount of documented resources (balance and industrial) of primary energy carriers: hard coal, lignite, crude oil, natural gas and coal seam methane has been discussed. Particular attention has been paid to the fact that very large amounts of hard coal and lignite can and should be used in the economy of the country. The European Union’s energy and climate policy, which is strongly dedicated to a significant reduction of greenhouse gas emissions, is an obstacle to the long-term use of these energy carriers in the power industry. The current state of the conventional power industry as well as the outlook of its future have also been discussed. It has been pointed out that ensuring the security of the electricity supply will require significant investment efforts in both the manufacturing sector and the electricity grid. This article concludes with an overview of the problems and challenges related to the functioning of the national energy sector. It should be emphasized that it is time for the government to make strategic decisions regarding the future shape of the fuel structure of the power generation system. Poland must continue to move towards a low-carbon economy and the development of advanced technologies that reduce emissions and improve energy efficiency is the right direction for growth.
EN
Purpose. Investigate the impact of current collection system parameters and external factors on the resource of friction pair “contact wire – contact strip”. Relevance. The level of electrified railways reliability depends on the reliability and durability of the individual objects of power supply system and the locomotive facilities, in turn, the current collection quality depends on design of contact network and pantographs, contact wires materials, contact strips and external influencing factors. The resource system “contact wire – contact strip” is an important technical and economic characteristics, and its average actual resource is much less established. It means that the actual resource does not reach the optimum value from an economic point. Increasing velocity of the electric rolling stock exacerbates the problem of improving the current collection quality, becomes an actual task of increasing the resource friction pair “ contact wire – contact strip” for mainline railways. Scientific novelty. This work determined the influence structural parameters of the friction pair, the current collection system parameters and external factors on the wear rate of the friction pair “contact wire – contact strip”. Proposed to create a predictive mathematical model that uses the dependence of the influencing parameters obtained in this work to assess the wear and resource of contact wire and contact strips. Practical importance. Developed the device for wear researching of friction pairs in laboratory conditions allows assessing the wear rate of the system “contact wire – contact strip” and their residual resource at different combinations of the friction pair and external factors. The obtained results allow us to construct a predictive mathematical model to evaluate wear rate of the elements of the friction pair “contact wire – contact strip” and identify their residual resource.
EN
Appropriate management of resources and the most effective use of inputs is a fundamental factor on which production profitability depends. Productivity indicators are one of the measures of using resources and inputs. The paper deals with the analysis of land productivity, technical fixed assets, labour resources, mechanization and power energy inputs in 15 environmentally sustainable farms and 15 farms which are not environmentally sustainable. It was reported that environmentally sustainable farms have higher values of productivity indicators than farms which are not environmentally sustainable. Indicators of land productivity, technical fixed assets and mechanization expenditures differ significantly among the investigated farm groups.
PL
Odpowiednie gospodarowanie zasobami i jak najbardziej efektywne wykorzystanie nakładów jest podstawowym czynnikiem warunkującym opłacalność produkcji. Jednym z mierników wykorzystania zasobów i nakładów są wskaźniki produktywności. W pracy dokonano analizy wskaźników produktywności ziemi, technicznych środków trwałych, zasobów pracy, nakładów mechanizacyjnych i energetycznych w 15 gospodarstwach rolnych zrównoważonych środowiskowo i 15 gospodarstwach niezrównoważonych środowiskowo. Stwierdzono, że gospodarstwa zrównoważone środowiskowo mają większe wartości wskaźników produktywności od gospodarstw niezrównoważonych środowiskowo. Wskaźniki produktywności ziemi, technicznych środków trwałych i nakładów mechanizacyjnych istotnie różnią się między badanymi grupami gospodarstw.
PL
W artykule przedstawiono modele przetwarzania zasobów w sieciach technologicznych z punktu widzenia ich zastosowań w procesach zarządzania kryzysowego reaktorami technologicznymi należącymi do infrastruktury krytycznej państwa. Artykuł nawiązuje do materiału publikacji „Operacje na sieciach zdarzeń” również przedstawionego do publikacji w czasopiśmie „Logistyka” 5/2014. Przedmiotem rozważań są następujące grupy zagadnień: Zasoby i zbiorowości zasobów a w tym: interpretacje, klasy, odmiany i struktury teoriomnogościowe zasobów; Transformacje logistyczne zasobów i mechanizmy ich przetwarzania; Zagrożenia, podatności i ryzyko funkcjonowania reaktorów technologicznych; Formuły technologiczne sieci transformującej oraz Wnioski wskazujące na perspektywiczność systemowego ujęcia problematyki ciągłości działania procesów technologicznych w strukturach sieci transformujących.
EN
The paper presents the models of processing resources in the network technology from the point of view of their use in crisis management processes of technological reactors belonging to the critical infrastructure (CI) of the state. The article refers to the material published "Operations on Network Events" also submitted for publication in the journal "Logistics" 5/2014. Under consideration are the following issues: Resources and community of resources including: interpretations, class, variety and structure of the set-theoretic resources; Transformations logistical resources and mechanisms of their processing; Hazards, vulnerability and risk of the operations of technology reactors; Formulas of technology transforming networks and applications indicating the prospectivity systemic approach issues of business continuity processes in the structures of transformation networks.
PL
Zasoby bilansowe węgla kamiennego kopalń Kompanii Węglowej SA stanowią 54 % zasobów złóż zagospodarowanych i 20 % całości udokumentowanych zasobów bilansowych w Polsce. Natomiast zasoby przemysłowe stanowią prawie 60 % zasobów przemysłowych węgla kamiennego w Polsce. Węgiel kamienny zalegający w złożach kopalń Kompanii Węglowej SA . o czym mowa w artykule . ma dobre parametry jakościowe i, pomimo występujących zagrożeń naturalnych i ograniczeń wynikających z konieczności ochrony powierzchni, wielkość bazy zasobowej, przy aktualnym stanie rozpoznania, pozwala na funkcjonowanie Kompanii Węglowej SA przez około 30 lat.
EN
The balance reserves of hard coal mines of Kompania Węglowa SA constitute 54 % of developed reserves and 20 % of all proven, balance reserves in Poland. The industrial reserves, on the other hand, mąkę up almost 60 % of all industrial coal reserves in Poland. Hard coal beddecl in deposits of Kompania Węglowa SA - what is discussed in the artilce - has good quality parameters and with the current magnitude of reserves base and current exploration status that allows Kompania Węglowa SA to function for about 30 years irrespective of the occurring natural hazards and limitations resulting from the necessity of surface protection.
PL
W artykule przedstawiono informację o zasobach węgla brunatnego i kamiennego w Polsce, obecnie i w perspektywie długookresowej. Autor porównuje również pracę polskich kopalń węgla brunatnego w minionych 60 latach oraz ich perspektywy związane z uruchomieniem wydobycia z legnickich złóż węgla brunatnego. Przedstawia stan zasobów pozostałych surowców energetycznych. Prezentuje także trendy rozwoju branży energetycznej w Polsce.
EN
The paper presents characteristic information about industrial resources of lignite and coal in actives, under constructions and perspectives mines and open pits. The paper presents also trends of developing polish energetic. It shows also perspectives of Legnica open pit.
9
PL
Węgiel brunatny w polskiej energetyce jest od lat paliwem strategicznym, o czym świadczy 8833 MW zainstalowane w elektrowniach opalanych węglem brunatnym i roczna produkcja energii elektrycznej w ilości 50,557 GWźh. Stanowi to 25,44% mocy zainstalowanej w polskich elektrowniach i 37,83% wyprodukowanej w nich energii elektrycznej. Zasoby w czynnych aktualnie kopalniach węgla brunatnego zapewniają pełne utrzymanie aktualnego poziomu wydobycia jeszcze przez około 20 lat poczym przez następne dwadzieścia lat następował by sukcesywnie zanik wydobycia w związku z wyczerpywaniem się zasobów w poszczególnych kopalniach. Ażeby nie dopuścić pozbawienia naszej gospodarki blisko 40% najtańszej energii elektrycznej, niezbędne jest rozpoczęcie prac nad zagospodarowaniem ogromnych zasobów węgla brunatnego w rejonie Legnicy. Działalność w tym zakresie musi wynikać z perspektywicznego programu polityki energetycznej naszego kraju. Ekonomiczna działalność energetyki na węglu brunatnym uzależniona jest również od uregulowania prawnego zasad pozyskiwania terenów pod eksploatację odkrywkową tej kopaliny. Kolejnym problemem, który musi być rozwiązany dla prawidłowej oceny efektywności eksploatacji głęboko zalegających złóż węgla brunatnego jest prawne ustalenie sposobu zabezpieczenia odpowiednich funduszy w czasie eksploatacji na zagospodarowanie i rekultywację wyrobisk poeksploatacyjnych.
EN
In Polish generation industry, lignite has been for many years a strategic fuel. It is evidenced by 8833 MW capacity installed in lignite-fired power plants and by annual electricity generation of 48.9 GWźh. This capacity constitute 25.4% of total generating capacity installed in Polish power plants and 37.3% of total electricity production is generated in there. The reserves in presently active lignite mines ensure full maintaining of present lignite production level for another 20 years or so and after that, lignite production will progressively be ceased for next twenty years as a result of exhaustion of reserves in particular mines. To prevent deprivation of nearly 40% of lowest cost-expensive electricity in our economy it is necessary to start works concerning the management of tremendous lignite reserves in the Legnica region. The activities in this area should result from perspective programme of energy policy in this country that has not been developed since more than ten years by the bodies responsible for Polish economy. The economic activities of power generation industry based on lignite depend also on legal regulations regarding rules of land classification for surface mining of lignite. The next issue which must be solved to provide a correct assessment of exploitation efficiency for deep-seated lignite deposits is determining legal acts that ensures adequate funds during exploitation for the management and reclamation of post-mining areas.
PL
Gaz ziemny w krajowej strukturze energii pierwotnej stanowi około 11%, w porównaniu do Unii Europejskiej jest to około dwukrotnie niższy udział. Ze względu na wielkość zasobów gazu ziemnego Polska należy do państw mało zasobnych w gaz ziemny. W ostatnich latach zużycie gazu ziemnego kształtowało się na poziomie około 11 mld m3. Krajowe wydobycie stanowi około 4 mld m3, a reszta gazu jest importowana, przede wszystkim z Rosji, a także w mniejszych ilościach z Niemiec, Uzbekistanu i Norwegii. W kraju w 2002 roku główną grupę odbiorców gazu ziemnego stanowią odbiorcy przemysłowi - ponad 54% zużycia krajowego, następnie odbiorcy indywidualni - ponad 31% oraz handel i usługi - ponad 14%. Obiekty energetyczne wykorzystujące gaz ziemny charakteryzują się niższym wskaźnikiem emisji CO2 w porównaniu do obiektów bazujących na węglu kamiennym i węglu brunatnym . Ponadto niepodważalnym atutem układów gazowych jest ich wysoka sprawność (w nowoczesnych rozwiązaniach sprawność elektryczna turbiny gazowej w układzie kombinowanym osiąga 60%, a sprawność elektrowni opalanej węglem kamiennym to 34 - 38%). Układy gazowe charakteryzują się również wysoką elastycznością pracy. Pod względem nakładów inwestycyjnych zdecydowanie korzystniej wypadają elektrownie i elektrociepłownie wykorzystujące gaz ziemny. Natomiast w przypadku wytwarzania energii elektrycznej, to zdecydowanie bardziej opłacalne jest wykorzystywanie paliw stałych, zwłaszcza węgla brunatnego (ale bez uwzględnienia kosztów zewnętrznych). Polska ma podstawy, aby został rozwinięty węglowo-gazowy model gospodarki energetycznej.
EN
In national structure of primary energy natural gas comprises about 11%. It's share is about two times lower than in the European Union. As concerns abundance of natural gas resources, Poland belongs to the countries of low resources of that fuel. Consumption of the natural gas stabilised at about 11 mld m3 in last few years. Domestic production is about 4 mld m3 and the rest is imported, mainly from Russia and also in smaller amounts from Germany, Uzbekistan and Norway. In Poland in 2002, the main groups of natural gas users are industry - more than 54% of the national consumption, households - more than 31%, trade and services - over 14%. The energetic objects using the natural gas are characterised by the lower index of CO2 emission than objects based on hard coal and lignite. What is more, the important advantage of the gas systems is their high efficiency (in modern solutions the energetic efficiency of gas turbine in combine cycle is 60% while the efficiency of the plant using coal is 34 - 38%). The gas systems are also characterised by high flexibility of working conditions. Also taking into account the capital investments, power plants and heat and power plant based on natural gas are much more beneficial. On the other hand, cost of electrical energy production using solid fuel, and mainly lignite, appears to be more profitable (without including outdoor costs). Summarising, Poland has suitable conditions for the development of the coal - gas model of energetic economy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.