Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  etyka zawodowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wprowadzenie. Ideą towarzystw i stowarzyszeń zrzeszających elektroradiologów jest rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i zawodowego, jak również dbałość o właściwe warunki w ykonywania zawodu. W tym kontekście proponowane przez nie kodeksy etyki stanowią swoisty wzorzec zachowań i postaw członków grupy zawodowej. Celem pracy jest analiza porównawcza treści wybranych kodeksów etyki elektroradiologów. Materiał i metoda. Analizie poddano zapisy w pięciu kodeksach etyki wydanych i opublikowanych online przez American Society of Radiologic Technologists (ASRT), International Society of Radiographers&Radiological Technologist (ISRRT), Society of Radiography in Kenya (SORK), College of Medical Radiation Technologists of Ontario (CMRTO), Danish Society of Radiographers (DSR). Przeglądu dokonano z wykorzystaniem skali dychotomicznej i zmiennych tak/nie, pod kątem oceny trzech grup cech: struktura i budowa dokumentu oraz katalog standardów etycznych. Analiza struktur kodeksów obejmowała weryfikację jaka grupa jest adresatem. Czy zapisy kierowane są tylko do elektroradiologów, czy również do przedstawicieli innych zawodów i osób, które są w trakcie nauki. Weryfikowano, czy kodeksy są samodzielnymi i niezależnymi dokumentami. Oceniano obecność takich elementów, jak wprowadzenie, przyrzeczenie i piśmiennictwo. W analizie budowy uwzględniono liczbę rozdziałów, liczbę stron, liczbę słów oraz jak często w kodeksie występuje słowo pacjent (ang. patient). Do oceny wprowadzono wskaźnik użycia słowa pacjent (WP; WP = (P/S)·100), który jest stosunkiem częstości użycia wyrazu patient (P), do liczby wszystkich słów (S) i mnożnikiem 100. Analizowano zakres wprowadzonych standardów etycznych pod kątem zapisów regulujących relacje z pacjentem, relacje w zespole interdyscyplinarnym, relacje w grupie zawodowej, pracę naukową, nauczanie zawodu oraz wpływ na ochronę środowiska. Wyniki. Wszystkie analizowane kodeksy to samodzielne dokumenty. Adresatem dokumentu wydanego przez CMRTO są również osoby, które uczą zawodu przyszłych elektroradiologów oraz kadra zarządzająca personelem. Cztery dokumenty zawierają wprowadzenia wyjaśniające cel spisania reguł zachowań. Tylko w kodeksie DSR znajdują się odniesienia do piśmiennictwa. Najobszerniejszy dokument SORK liczy 3152 wyrazy, a słowo pacjent zostało użyte w nim 22 razy (WP = 0,7). Kodeks ASRT to druk jednostronicowy, gdzie wyraz patient występuje ośmiokrotnie (WP = 2,34). Każdy kodeks zawiera opis postaw i zachowań w relacji z pacjentem, natomiast w trzech zawarto zasady współpracy w zespole interdyscyplinarnym. W żadnym dokumencie nie uwzględniono norm w nauczaniu. W kodeksie ISRRT opisano odpowiedzialność względem środowiska naturalnego. Wnioski. Kodeksy etyki zawodowej elektroradiologów różnią się od siebie budową oraz zakresem i akcentacją norm. Wszystkie ukierunkowane są na opis postaw i zachowań w relacji z pacjentem.
EN
Introduction. The concept behind societies and associations bringing together radiographers is the development of knowledge and raising of the scientific and professional level as well as care for appropriate conditions of pursuing the profession. In this context, the codes of ethics proposed by them constitute a certain model of conduct and attitudes of members of this professional group. The purpose of this study is the comparative analysis of the contents of selected codes of ethics of radiographers. Material and method. The analysis concerns the provisions of five codes of ethics selected and published online by: the American Society of Radiologic Technologists (ASRT), the International Society of Radiographers&Radiological Technologist (ISRRT), the Society of Radiography in Kenya (SORK), the College of Medical Radiation Technologists of Ontario (CMRTO), the Danish Society of Radiographers (DSR). The review was conducted using a dichotomous scale and yes/no variables with regard to assessment of three groups of features: document structure and layout and catalog of ethical standards. The analysis of structures of these codes covered the verification of what group is the addressee. Whether the provisions were addressed only to radiographers or also to representatives of other professions and studying persons was also assessed. It was verified if the codes were separate and independent documents. The presence of such elements as introduction, oath and references was assessed. The analysis of the layout concerned the number of chapters, pages, words and how often the word ‘patient’ appeared in the code. The rate of use of the word ‘patient’ (WP; WP = (P/S)·100), which is the rate of the frequency of using the word ‘patient’ (P) to the number of all words (S) multiplied by 100, was introduced for the purpose of the assessment. The scope of implemented ethical standards was analyzed in terms of provisions regulating relations with the patient, relations in an interdisciplinary team, relations in the professional group, scientific work, teaching the profession and impact on environmental protection. Results. All the analyzed codes are independent documents. The addressees of the document issued by the CMRTO are also persons teaching future radiographers the profession and managers in charge of staff. Four documents contain introductions explaining the purpose of writing down the rules of conduct. Only the code of the DSR contains references. The largest document – that issued by the SORK – has 3,152 words and the word ‘patient’ was used 22 times in it (WP = 0.7). The codes of the ASRT is a one-page document in which the word ‘patient’ appears eight times (WP = 2.34). Each code includes the description of attitudes and conduct in relations with the patient, while in three of them, the rules of cooperation in an interdisciplinary team were described. None of the documents contained standards of teaching. The ISRRT code describes environmental responsibility. Conclusions. The codes of professional ethics of radiographers vary in their structure and scope as well as in emphasis in terms of standards. All of them focus on the description of attitudes and conduct in relations with the patient.
PL
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy podczas realizacji procesów inwestycyjnych w budownictwie nabiera coraz większego znaczenia. Procesy, podczas których powstają obiekty budowlane charakteryzują się wysokim poziomem zagrożeń dla zdrowia i życia uczestników biorących udział w realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Zagrożenia te są skutkiem niewłaściwego projektowania, realizacji obiektu budowlanego i jego użytkowania, warunków pracy, dużą zmiennością warunków atmosferycznych oraz zachowań pracowników wynikających z obowiązujących wymagań prawa, zasad i kultury bezpieczeństwa pracy lub pominięcia zagadnień szeroko pojętego bezpieczeństwa związanego z obiektem. W artykule przedstawiono znaczenie etyki zawodowej w zapewnianiu i utrzymaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w życiu obiektu budowlanego.
EN
Safety and health protection at work during the implementation of investment processes in construction is becoming increasingly important. The processes during which construction works are created are characterized by a high level of threats to the health and life of participants taking part in the implementation of a construction project. These hazards are the result of improperdesign, construction of the building and its use, working conditions, high variability of weather conditions and employee behavior resulting from applicable legal requirements, principles and culture of work safety or omission of broadly understood security issues related to the object. The article presents the importance of professional ethics in ensuring and maintaining an appropriate level of safety and health in the life of a building.
EN
In his latest publication, Z. Bauman’s Retrotopia elaborates the ideas of S. Boym in the concept of a nostalgic society based on an imaginary effort to balance the values of freedom and security. Bauman points out that in this concept, for us, the past becomes the source of our presence, due to our resignation to the horizons of the future. This nostalgic orientation of contemporary society has, as we believe, fundamental ethical implications that we will try to outline in this paper by putting emphasis on professional ethics in the field of scientific research.
EN
In the paper, we emphasize the idea of radical changes in contemporary medicine that have occurred as a result of the unprecedented development of scientific and technological progress. There is a growing need to analyse the current state and problems in the field of medicine, to consider its new goals and perspectives with an emphasis on the ethical dimension. From a wide range of questions and problems of contemporary medicine, we examine the ethical aspects of the patient's autonomy, commercialization of medicine and personalized medicine. We point out that applied occupational ethics in this field also provides a strategy for cultivating professional responsibility for doctors (healthcare professionals).
PL
W artykule omówione zostały podstawowe zagadnienia dotyczące kształtowania zawartości materiałów promujących produkty i usługi turystyczne. Oczywiście zaznaczyć należy, że ze względu na objętość artykułu zaprezentowane zostaną tylko najważniejsze aspekty tego problemu, które nie wyczerpują całej złożoności zagadnienia, jakim jest powstawanie materiałów reklamowych i ich elementów składowych. Przedstawiono ponadto wyniki zrealizowanego w dwóch etapach badania ankietowego, którego celem było poznanie opinii dotyczących zawartości materiałów promocyjnych związanych z turystyką i rekreacją. Zrealizowane badania ankietowe miały charakter badań pilotażowych.
EN
The article discusses the basic issues of shaping the content of materials promoting tourism products and services. Of course, it should be noted that due to the volume of the article, only the most important aspects of the problem will be presented, which do not exhaust the entire complexity of the issue, which is the creation of advertising materials and their components. Moreover, the results of the questionnaire completed in two stages were presented, the aim of which was to get to know opinions on the content of promotional materials related to tourism and recreation. The completed surveys were conducted as pilot studies.
PL
Zasada wysokiej jakości pracy wymaga od osób działających na rzecz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przestrzegania należytej staranności i obiektywizmu w ocenie sytuacji, tak aby działania te zasługiwały na zaufanie wszystkich interesariuszy. Będą to więc nie tylko pracownicy i pracodawca, ale także klienci, dostawcy czy środowiska lokalne. Pisząc o kompetencji etycznej, pojmowanej jako znajomość obowiązujących reguł etycznych, należy wspomnieć o sprawności organizacyjnej, terminowości, fachowości, otwartości na zgłaszane problemy występujące w środowisku pracy, ale także o szacunku, wiarygodności i o zwykłej codziennej uprzejmości w kontaktach z innymi osobami. Kompetencje zawodowe osoby zajmującej się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy powinny obejmować nie tylko wiedzę i umiejętności z obszaru bhp, ale także z zakresu etyki i właściwych postaw zawodowych. W artykule zaprezentowano modelowe ujęcie wybranych aspektów kompetencji etycznej, które – zdaniem autorów – w sposób szczególny wpływają na skuteczność działań kształtujących pożądany poziom kultury bezpieczeństwa pracy i wpisują się w zakres społecznej odpowiedzialności biznesu.
EN
The principle of high quality of work requires all the people involved in safety at work to assess the situations appropriately and objectively to earn the trust of all the stakeholders. The stakeholders are not only employees and the employer, but also customers, suppliers and the local environment. When taking on the subject of ethical competence, understood as knowledge of current ethical rules, one must mention organisational efficiency, punctuality, expert knowledge, readiness to tackle problems from the working environment, and also respect, credibility and common, everyday politeness in contacts with other people. The professional competences of a person responsible for safety at work should encompass not only OHS knowledge, but also issues connected to ethics and appropriate professional attitudes. The article presents a model approach to chosen aspects of ethical competence which, according to the authors, particularly affect the effectiveness of all the actions shaping a desired level of safety culture and social responsibility.
7
Content available The ethics of a politician as professional ethics?
EN
The formation process of various types of ethics within applied ethics is far from complete. It is necessary to respond to the emergence of new professions and to pay attention to those professions in which ethics and morality still do not have a place or are not represented in a distinctive way; this also applies to the profession of politics - ethics of a politician as a type of professional ethics.
PL
Proces tworzenia różnych rodzajów etyki w etyce stosowanej nie jest kompletny. Konieczne jest reagowanie na pojawienie się nowych zawodów oraz zwrócenie uwagi na zawody, w których etyka i moralność nadal nie mają miejsca lub nie są przedstawiane w odpowiedni sposób; to również odnosi się do zawodu polityka – etyka polityka jako etyka zawodowa.
PL
W artykule zwrócono uwagę na to, iż sfera etyczna, obejmująca zagadnienia z zakresu odpowiedzialności, uczciwości oraz rzetelności zawodowej ma bezpośredni i znaczący wpływ na skuteczność wewnętrznych audytów jakości. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie przygotowanie i wspieranie audytorów wewnętrznych. Wsparcie to nie może ograniczyć się wyłącznie do przygotowania i wdrożenia odpowiedniej procedury audytów wewnętrznych. Powinno ono obejmować także zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiednich postaw audytorów wewnętrznych, w tym wprowadzania standardów etycznych. Rozważania zostały zilustrowane wynikami badań empirycznych.
EN
The paper draws attention to the fact that the ethical sphere, including issues of professional responsibility, honesty and reliability has a direct and significant impact on the effectiveness of internal audits. Therefore, special attention should be paid to the preparation and support of internal auditors. This support cannot be limited only to prepare and implement appropriate procedures for internal audits. It should also include issues related to the shaping appropriate internal auditors attitudes (including the introduction of ethical standards).The considerations are illustrated by the results of empirical research.
PL
Przestrzeganie zasad etyki zawodowej jest podstawowym obowiązkiem każdego inżyniera, jako członka samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Konsekwencją nieprzestrzegania tych zasad jest możliwość pociągnięcia inżyniera do odpowiedzialności dyscyplinarnej, w której karą jest m.in. zawieszenie w prawach członka izby, a nawet skreślenie z listy członków izby.
EN
Observing the rules of professional ethics is a basic duty of every engineer as a member of the chamber of professional engineers. An engineer disobeying the rules can as a result be liable to disciplinary responsibility, and as a punishment can among be others suspended in his rights as a member of the chamber or can even be struck off the list of the chamber members.
EN
The subject of this conference regards ethics in architectural practice: that is correct because indeed its practical application is the goal. We can say that it is an inseparable element of architectural skills. I presented such an approach in the title of my first paper on ethics of the architect's profession - unfinished postdoctoral dissertation: unfinished due to fears of my "postdoctoral" advisors who claimed then at the beginning of the 1980s that this dangerously borders on the field of science of architecture That incident convinced me even more that professional ethics is not a natavistic moral conviction or the Decalogue - as many architects still believe today - but it's specific knowledge which is necessary in architectural practice. And the first step in its direction is didactics at a university level. When in 1982 I began to give regular lectures on that subject, first at the Technical University in Białystok and then since 1985 until today in Warsaw, sometimes as a visiting lecturer in Łódź, the times to teach that subject were morally favourable, but materially and mentally difficult. The martial law provided a clear black or white background and against that background it was easier to look for proper attitudes and values. It was easier to draw from Lech Niemojewski and his sometimes almost naive but actually true interpretations of the relation between ethics and architecture equally evident in its true message. This is how still in 1996 Mario Botta saw ethics in buildings (Ethik des Bauens): through the prism of clear geometry of his neo-modernistic architecture.
PL
Etyka zawodu to nie natywistyczne odczucie moralne i Dekalog -jak sądzi do dzisiaj wielu architektów - ale konkretna wiedza, i to wiedza niezbędna w praktyce architektonicznej. Z trzech głównych działów odpowiedzialności budujących bazę etyki zawodu: odpowiedzialności wobec klienta, drugiego architekta i samego dzieła, najtrudniejsza w ocenie jest, moim zdaniem, odpowiedzialność za dzieło, szczególnie własne. Szansę oceny odpowiedzialności architekta za dzieło dają takie pojęcia związane z tworzeniem dzieła, jak jego konsekwencja [7] lub tak dobrze opisane przez Stróżewskiego twórcze maksimum, przypomniane jako tatarkiewiczowska doskonałość, które […] w teorii sztuki oznacza bądź to, co "skończone", bądź to, co "udane" [9, s. 173]. Obecna epoka płynności i ciekłości, jak najchętniej nazywa ją Zygmunt Bauman powoduje uwolnienie z […] gęstej sieci zobowiązań etycznych [2, s. 9]. W miejsce stałości pojawia się momentalność (anulująca opór przestrzeni i rozpuszczająca materialność rzeczy) [2, s. 195]., dążenie do zaspokojenia bez ponoszenia konsekwencji, a zwłaszcza bez ponoszenia odpowiedzialności za owe konsekwencje [2, s. 200]. Co oznacza w dziełach architektury współczesnej brak konsekwencji i brak odpowiedzialności, czyli filarów współczesnej etyki zawodu architekta?
EN
Professional ethics - one of the central issues which fringes upon the widely understood humanities as well as engineering and technical sciences - within the framework of philosophical and social sciences constitutes the topic which is discussed reluctantly and it is even marginalized. This results first of all from the dispute concerning ethics itself, which has been carried out for the recent decades and from the fact of the dynamic and explosive development of technology which is unprecedented in the general history. This development led to the establishment of new categories of science and new professions. A methodological postulate of including in the research and professional work a trans-disciplinary paradigm and a comparative studies paradigm with reference to particular professional ethics appears to be an alternative and an opportunity to break this specific deadlock at the same time. Moreover, this orientation makes it possible to emphasise a practical aspect, i.e. a professional reality in a specific field of modern science. The above mentioned diagnosis shows the most significant issues in the analysis of professional ethics on the example of architecture and modern architect's work which is focused on the major principle of professional ethics and professionalism, namely on responsibility.
PL
Etyka zawodowa, jedno z centralnych zagadnień z pogranicza humanistyki oraz nauk inżynieryjno-technicznych, stanowi niechętnie podejmowany i marginalizowany temat. Wynika to z toczonego obecnie sporu wokół samej etyki oraz z faktu kształtowania nowych zawodów w procesie rozwoju technologii. Etyki zawodowe wynikają ze specyfiki danej profesji, a jednocześnie są kształtowane przez system wartości danej kultury oraz koncepcję społeczeństwa. W ich charakterystykę jest wpisany konflikt między moralnością a profesjonalizmem, między kodeksem etycznym a kodeksem zawodowym. Rezerwuarem etyk zawodowych jest zaufanie jako zasada życia społecznego oraz odpowiedzialność jako kategoria etyki. Przykładem komplementarności i rozbieżności w kontekście etyk zawodowych jest oparta na transdyscyplinarności praktyka zawodowa architekta i urbanisty. Tłem jej kształtowania jest zwrot technologiczny i przestrzenny oraz prowadzony na przełomie wieków spór między modernizmem a postmodernizmem. Jednocześnie jako źródło konfliktów zostały zdiagnozowane odmienne koncepcje nauki. W przytoczonej literaturze wyzwaniem dla współczesnego człowieka są technologie, wobec których adekwatną postawą jest odpowiedzialność będąca postulowaną zasadą etyk zawodowych.
15
Content available remote Etyka zawodowa w transporcie : teoria a współczesność
PL
[...]Ze względu na dotychczasowe marginalne zainteresowanie problematyką „etykizawodowej w sektorze transportu", zasadne jest podjęcie na szeroką skalę badań empirycznych w tym zakresie. Pełne rozpoznanie „rzeczywistego stanu etyki zawodowej" pozwoli ukazać kierownictwu przedsiębiorstw i kreatorom polityki transportowej skalę problemu, wyczuli pracowników na istotne elementy zachowań na rynku transportowym oraz przyczyni się do efektywniejszego funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych, tak bardzo oczekiwanego przez usługobiorców.[...]
EN
Professional ethics in transport is a new orientation supporting the process of management and interactions among the entities forming the transport market. The ethical Standards in transport have a great impact on quality of the transport Services. The ethical Standards in Poland are not in effect. The benchmarks and criteria of management theory could be adapted to transport. The issue concerning ethics Standards in transport is quite new that why it is important to carry on research in this field.
PL
Opracowanie podejmuje aktualną problematykę etyki zawodowej dotyczącej specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na wstępie scharakteryzowano podstawowe pojęcia i zasady etyki, problematykę etyki biznesu i etyki zawodowej. W artykule tym przedstawiono przykładowe kodeksy etyki i zasady etyczne związane z następującymi zawodami: inżynier i technik (FSNT-NOT), inżynier i technik mechanik, inżynier i technik bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektor pracy, higienista przemysłowy, menedżer, audytor systemu zarządzania, konsultant-doradca.
EN
The elaboration presents current problems of occupational ethics concerning experts w the domain of occupational safety and health. Introduction have been characterized main vocabulary and rules of ethics, problems of business ethics and occupational ethics. In this article have been presented example codes of ethics and ethical rules connected with following professions: engineer and technician (FSNT-NOT), engineer and technician of mechanic, engineer and technician of occupational safety and health, labour inspector, industrial hygienist, manager, audytor of management system, consultant-advisor.
PL
Nareszcie pojawia się krytyczne spojrzenie nawołujące do opamiętania i działania zgodnego z etyką zawodową. Najlepszym tego przykładem są artykuły "Etyka zawodowa" Wojciecha Janki i "KIGO w Słubicach" Roberta Lubeckiego (PK 5/2004). Nawoływania te nie powinny odnosić się tylko do branży komunalnej.
PL
Artykuł porusza problem kodeksów zawodowych, funkcji jakie pełnią w zawodziecelów i sposobów ich konstruowania - na przykładzie wybranych kodeksów polskich.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.