Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 172

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuel cell
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Rodzaje ogniw paliwowych i ich potencjalne kierunki wykorzystania
PL
Ogniwa paliwowe nie są technologią nową, ale zyskują na popularności i są intensywnie rozwijane. W artykule przedstawiono i scharakteryzowano różne rodzaje ogniw paliwowych będących obecnie w kręgu zainteresowania ośrodków naukowo-badawczych zajmujących się problematyką ochrony środowiska naturalnego. Są to ogniwa paliwowe typu: alkaliczne (AFC, ang. alkaline fuel cell), z kwasem fosforowym (PAFC, ang. phosphoric acid fuel cell), stałotlenkowe (SOFC, ang. solid oxide fuel cell), ze stopionym węglanem (MCFC, ang. molten carbonate fuel cell), z membraną do wymiany protonów (PEMFC, ang. proton exchange membrane fuel cell), w tym ogniwo zasilane bezpośrednio metanolem (DMFC, ang. direct methanol fuel cell). Porównano parametry pracy wymienionych ogniw paliwowych oraz opisano zasadę ich działania. Rosnące zainteresowanie urządzeniami wykorzystującymi wodór jako paliwo wynika również z rozwoju technologii power-to-gas (P2G). Ponadto w artykule przedstawione zostały potencjalne kierunki rozwoju i możliwości wykorzystania ogniw paliwowych w różnych dziedzinach i sektorach gospodarki. Ogniwa paliwowe mogą znaleźć zastosowanie np. w transporcie. Przedstawiono charakterystykę pojazdów samochodowych używanych w Unii Europejskiej, a także specyfikację techniczną samochodów osobowych komercyjnie dostępnych wykorzystujących ogniwa paliwowe z membraną do wymiany protonów. Omówiono możliwość użycia ogniw paliwowych w transporcie zbiorowym (autobusy, pociągi). Przedstawiono możliwości pracy ogniw paliwowych w układach skojarzonych (wytwarzających energię elektryczną i ciepło na cele grzewcze i/lub chłodnicze). Rozważono wykorzystanie technologii ogniw paliowych w dużych jednostkach kogeneracyjnych oraz w układach mikro. Jednym z przedstawionych układów kogeneracyjnych jest połączenie ogniw paliwowych z turbiną gazową. Innym sposobem wykorzystania ogniw paliwowych jest magazynowanie energii w systemach EES. Interesującym rozwiązaniem mogą być również systemy power-to-power, które także zostały krótko scharakteryzowane.
EN
Fuel cells are not a new technology, but they are gaining in popularity and are being intensively developed. The article presents and characterizes various types of fuel cells that are currently of interest to research and development centers dealing with environmental protection issues. These include: alkaline fuel cell (AFC), phosphoric acid fuel cell (PAFC), solid oxide fuel cell (SOFC), molten carbonate fuel cell (MCFC), proton exchange membrane fuel cell (PEMFC), including direct methanol fuel cell (DMFC). The operating param- eters of the previously mentioned fuel cells were compared. The principle of operation of a fuel cell was described. The growing interest in devices using hydrogen as a fuel also results from the development of Power to Gas technology (P2G). Furthermore, the article presents the potential directions of development and use of fuel cells in various fields and sectors of the economy. Fuel cells can be used in transport. The characteristic of motor vehicles fleet by fuel type in usage in the European Union was presented. The technical specification of commercially available passenger cars using fuel cells with proton exchange membrane was presented. The possibility of using fuel cells in public transport (buses, trains) was discussed. The possibilities of operation of fuel cells in combined heat and power systems (CHP) were presented. Usage of fuel cell technology in large cogeneration units and micro systems was considered. One of the presented cogeneration systems is a combination of fuel cells with a gas turbine. Another possibility of using fuel cells is energy storage systems (EES). Interesting way of using fuel cells can also be Power to Power systems, which were briefly characterized.
2
Content available remote Światowy rynek ogniw paliwowych
PL
Ogniwa paliwowe zamieniają energię chemiczną paliwa w sposób bezpośredni na energię elektryczną i ciepło. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój tej technologii. W artykule przedstawiono rynek światowy ogniw paliwowych w liczbach w latach 2008 - 2018. Wymieniono przykłady wdrożeń oraz plany rozwoju tej technologii. Dokonano również przeglądu podstawowych typów ogniw paliwowych, ich charakterystyk, wad i zalet.
EN
The fuel cell convert chemical energy of a fuel directly into electrical energy and heat. In last years dynamic development of fuel cell technology is observed. The article presents the world fuel cell market in numbers from 2008 to 2018.Eexamples of implementations and plans for the development of this technology are listed. The basic types of fuel cells, their characteristics, disadvantages and advantages are also reviewed.
EN
This article presents a control of a three-phase low voltage grid connected fuel cell system which participating in the improvement of the quality of energy at the connection point by ensuring the reactive energy compensation, the active power control and the harmonic filtering functionalities. A p-q theory based control has been developed to control the injected fuel cell active power and to allow the system to provide the reactive energy compensation function. The system is structured around a proton exchange membrane (PEM) fuel cell system and a three-phase voltage inverter.
PL
W artykule przedstawiono sterowanie trójfazową siecią z podłączonym ogniwem paliwowym z kompensacją mocy biernej i redukcją harmonicznych. Zastosowano ogniwo z protonową membraną wymienna PEM.
PL
Doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji wzrastającej liczby autobusów z napędem alternatywnym na rynku europejskim umożliwiają doskonalenie produktu, budując równocześnie jego przewagę technologiczną nad tradycyjnymi rozwiązaniami, jakimi są pojazdy komunikacji miejskiej wyposażone w silnik Diesla. Zasadniczym celem autorów niniejszej publikacji, aktywnie uczestniczących w procesie projektowania autobusu nagrodzonego tytułem „Bus of the Year 2017”, jest zebranie i przedstawienie zagadnień z zakresu projektowania i eksploatacji systemów przeznaczonych do autobusów miejskich z napędem elektrycznym. Ze szczególną uwagą zostanie omówiona architektura nadzorczo-sterująca odpowiedzialna za koordynację prac poszczególnych układów pojazdu oraz napęd elektryczny wspierany przez systemy zapewniające bezpieczeństwo użytkowania. W artykule przedstawiony zostanie dobór kluczowych elementów systemów napędowego oraz sterującego, umożliwiający realizację specyficznych dla rynku autobusowego funkcji. Analiza pozostałych układów, takich jak źródła i magazyny energii, przyczyni się do zobrazowania konieczności kompleksowego podejścia związanego z projektowaniem autobusów elektrycznych. Odpowiedni dobór podzespołów oraz algorytmy sterowania, które mają znaczący wpływ na zużycie energii przez pojazd, poddawane są procesom optymalizującym, co bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów eksploatacji oraz decyzje klientów dotyczące zakupu pojazdów.
EN
The experience gained during operation of emerging number of buses equipped with alternative propulsion on the European market leads to the product development and technical advantage over the traditional public transport vehicles fitted out with internal combustion engines. The main goal of the authors, engaged in designing vehicle awarded with title „Bus of the Year 2017”, is to gather and present issues regarding designing and operating systems constructed for urban buses equipped with electric propulsion purposes. Special attention will be paid to the supervisory and control architecture responsible for coordinating the work of individual vehicle systems and the electric drive supported by systems ensuring safety of use. The article presents the selection of key elements of drive and control systems, enabling the implementation of bus-specific functions. Other systems, such as energy sources and energy storage, subject to analysis, will help to illustrate the need for a comprehensive approach related to the design of electric buses. Appropriate selection of components and control algorithms that have a significant impact on the energy consumption of the vehicle are subjected to optimization processes, which directly translates into a reduction in operating costs and customer decisions regarding the purchase of vehicles.
5
Content available remote Innovations in poly(vinyl alcohol) derived nanomaterials
EN
Poly(vinyl alcohol) (PVA) has been considered as an important commercial synthetic thermoplastic polymer. PVA is a low cost, reasonably processable, optically transmitting, heat stable, and mechanically robust plastic. PVA-based nanomaterials usually comprise of the nanocomposites (PVA/graphene, PVA/carbon nanotube, PVA/nanodiamond, PVA/metal nanoparticle) and nanofibers. The structural, optical, mechanical, and electrical properties of the PVA-based nanomaterials have been enhanced with nanofiller addition or nanostructuring. This review offers fundamentals and advanced aspects of poly(vinyl alcohol) and the derived nanomaterials. It highlights recent advances in PVA nanocomposites and nanofibers for potential applications. The PVA-based nanomaterials have been successfully employed in fuel cells, sensors, batteries, membranes, electronics, and drug delivery relevances. The challenges and opportunities to strengthen the research fields of PVA-based nanomaterials have also been presented.
EN
The article contains the chosen results of research on the use of energy profiles controlling the operation of a group of devices powered by a hybrid power source. The concept of using alternative energy sources allows to reduce the total weight of the power system and model its behavior during work. Modern fuel cells are characterized with a very high energy density to mass ratio [Wh/kg], and the additional cooperation of supercapacitors and lithium-ion batteries supporting their operation ensures continuous operation and the required dynamics response while maintaining a low mass of the power supply system. The author presented the general configuration of the layout model, as well as the results of tests of individual elements included in the physical implementation of the hybrid power system.
PL
Artykuł zawiera wybrane wyniki badań nad wykorzystaniem profili energetycznych sterujących działaniem grupy urządzeń zasilanych hybrydowym źródłem zasilania. Koncepcja wykorzystania alternatywnych źródeł energii pozwala na zmniejszenie masy całkowitej układu zasilającego oraz modelowanie jego zachowania podczas pracy. Współczesne ogniwa paliwowe charakteryzują się bardzo dużym stosunkiem gęstości energii do masy [Wh/kg], a dodatkowa współpraca superkon-densatorów oraz akumulatorów litowo-jonowych wspomagających ich działanie zapewnia ciągłą pracę oraz wymaganą dynamikę odpowiedzi przy zachowaniu niskiej masy układu zasilającego.Autor przedstawił ogólną konfigurację modelu układu oraz wyniki badań poszczególnych ele-mentów wchodzących w skład fizycznej realizacji hybrydowego systemu zasilania.
7
Content available remote Ultracapacitors and fuel cells in rail vehicle drive systems
EN
The article presents the issues of current and future solutions used in rail vehicle drive systems. The review and analysis of energy storage possibilities in vehicles including electrochemical, mechanical and hydraulic accumulators and batteries has been made. The importance of their charging frequency is indicated, which translates into their possible uses. Characteristics of hybrid drive systems with particular emphasis on systems with fuel cells and ultracapacitors were presented. Current and conceptual solutions of series and parallel drive systems have been presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia aktualnych i przyszłościowych rozwiązań układów napędowych stosowanych w pojazdach szynowych. Dokonano przeglądu oraz analizy możliwości gromadzenia energii w pojazdach z uwzględnieniem akumulatorów elektrochemicznych, mechanicznych oraz hydraulicznych. Wskazano na duże znaczenie częstości ich ładowania, co przekłada się na możliwość ich zastosowania. Przedstawiono charakterystyki układów napędu hybrydowego ze szczególnym uwzględnieniem układów z ogniwami paliwowymi oraz ultrakondensatorami. Zaprezentowano obecne i koncepcyjne rozwiązania szeregowych i równoległych układów napędowych.
PL
Doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji wzrastającej liczby autobusów z napędem alternatywnym na rynku europejskim umożliwiają doskonalenie produktu budując równocześnie jego przewagę technologiczną nad tradycyjnymi rozwiązaniami, jakim są pojazdy komunikacji miejskiej wyposażone w silnik Diesla. Zasadniczym celem autorów niniejszej publikacji, aktywnie uczestniczących w procesie projektowania nagrodzonego tytułem „Bus of the Year 2017” autobusu jest zebranie i przedstawienie zagadnień z zakresu projektowania i eksploatacji systemów przeznaczonych do autobusów miejskich z napędem elektrycznym. Ze szczególną uwagą zostanie omówiona architektura nadzorczo - sterująca odpowiedzialna za koordynację prac poszczególnych układów pojazdu oraz napęd elektryczny wspierany przez systemy zapewniające bezpieczeństwo użytkowania. W artykule przedstawiony zostanie dobór kluczowych elementów systemów napędowego oraz sterującego, umożliwiający realizację specyficznych dla rynku autobusowego funkcji. Poddane analizie pozostałe układy, takie jak źródła i magazyny energii przyczynią się do zobrazowania konieczności kompleksowego podejścia związanego z projektowaniem autobusów elektrycznych. Odpowiedni dobór podzespołów oraz algorytmy sterowania, które mają znaczący wpływ na zużycie energii przez pojazd, poddawane są procesom optymalizującym, co bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów eksploatacji oraz decyzje klientów dotyczące zakupu pojazdów.
EN
The experience gained during operation of emerging number of buses equipped with alternative propulsion on the European market leads to the product development and technical advantage over the traditional public transport vehicles fitted out with internal combustion engines. The main goal of the authors, engaged in designing vehicle awarded with title „Bus of the Year 2017”, is to gather and present issues regarding designing and operating systems constructed for urban buses equipped with electric propulsion purposes. Special attention will be paid to the supervisory and control architecture responsible for coordinating the work of individual vehicle systems and the electric drive supported by systems ensuring safety of use. The article presents the selection of key elements of drive and control systems, enabling the implementation of bus-specific functions. Other systems, such as energy sources and energy storage, subject to analysis, will help to illustrate the need for a comprehensive approach related to the design of electric buses. Appropriate selection of components and control algorithms that have a significant impact on the energy consumption of the vehicle are subjected to optimization processes, which directly translates into a reduction in operating costs and customer decisions regarding the purchase of vehicles.
EN
Major markets across the European Union (EU) are concentrated on rapid development of electromobility. This policy is demonstrated - among others - by recent sales of electric cars: within the past 3 quarters of 2018 - 24.7 thousand electric cars have been registered in Germany, 20.3 thousand in France, 15.3 thousand in the Netherlands and 31.4 thousand in Norway. Unfortunately, only 867 EVs have been registered in Hungary, 469 in the Czech Republic, 468 in Romania, 411 in Poland and 348 in Slovenia. Unit energy consumption of electric cars was often defined in NEDC cycle. In real conditions of road traffic, it may differ from values recorded in a drive cycle. The article presents results of a study on energy consumption of electric cars in Poland along RDE (Real Driving Emissions) testing route in terms of vehicle energy consumption per drive unit (km, 100 km). The use of fuel cells in cars may bring a change in the type of used vehicles in the long run. Both globally and in the EU wide-ranging actions are undertaken to implement fuel cell technology. Also, the infrastructure of hydrogen filling stations is developed. At present the most rapidly developing country in this area is Japan. The article addresses the issue of energy consumption per drive unit by cars equipped with fuel cells as both type of vehicles, i.e. EV and FCV use electric motors. The article also discusses infrastructure development in the EU and Poland, charging and fuelling of the said vehicles, respectively.
EN
The article presents the results of preliminary tests of the vehicle's powertrain with fuel cells, carried out in a thermoclimatic chamber in a reduced temperature box. The aim of this research is to facilitate the introduction of this type of vehicle to the market and guarantee correct operation in changing climatic conditions. In tests, the use of a new type of vehicle drive system and the use of hydrogen as a commonly available fuel is of great importance.
11
Content available remote Solaris Urbino 12 hydrogen : kolejny krok na drodze do zeroemisyjności
PL
Solaris jako jeden z pierwszych producentów autobusów postawił na napędy elektryczne. Niemal dekadę po premierze pierwszego e-busa producent z Bolechowa uzupełnia swoje bezemisyjne portfolio o autobus Urbino 12 hydrogen, w którym wodór przekształcany jest w energię elektryczną, a ta z kolei zasila układ napędowy pojazdu. Technologia wodorowa wykorzystana do produkcji elektryczności umożliwi pokonywanie autobusom jeszcze większych dystansów bez żadnych emisji. Światowa premiera Urbino 12 hydrogen odbyła się podczas Globalnego Szczytu Transportu Publicznego UITP 2019. W niniejszym artykule zaprezentowano rozwiązania techniczne i eksploatacyjne tego autobusu.
EN
Solaris as one ofthe first bus manufacturer has decided on using electric drive. Almost after 19 years after first e-bus the manufacturer presents Urbino 12 hydrogen, converting hydrogen into electricity, which powers vehicle's drive system. Used hydrogen technology will allow buses to achieve longer distances without any emission. Premiere of the bus took place during Global Public Transport Summit UITP 2019. In this article has been presented technical and exploitation solutions.
PL
W nawiązaniu do badań nad ekologicznymi źródłami napędu dla samolotów przeprowadzono energetyczną analizę porównawczą dla zespołów napędowych korzystających z rożnych źródeł zasilania. Do analizy wykorzystano płatowiec motoszybowca AOS-71. Obliczenia przeprowadzono dla różnych zespołów napędowych: spalinowego, elektrycznego, hybrydowego spalinowego oraz hybrydowego z ogniwem wodorowym. Podstawowym założeniem była taka sama masa startowa samolotów wynosząca 660 kg. Dokonano wyznaczenia energii zgromadzonej na pokładzie, a następnie długotrwałości i zasięgu lotu dla każdego rodzaju napędu. Analizę przeprowadzono dla dwóch trajektorii lotu. Wyniki przedstawiono na wykresach i omówiono we wnioskach.
EN
In reference to the research conducted on environmentally friendly sources of propulsion for aircrafts, there was carried out an energetic comparative analysis for power units using various power sources. For this analysis, the AOS-71 glider airframe was used. The calculations were done for different variants: a combustion engine, an electrical engine, a hybrid combustion engine and a hybrid engine with a hydrogen cell. The research was based on the assumption of the same aircraft take-off weight of 660 kg. The energy accumulated on board was determined, and then the duration and range for each type of propulsion for two flight trajectories. The results were presented in diagrams and discussed in the conclusions.
13
Content available RES Plants with PCM Storages for Presumes
EN
This article describes RES micro-plants: container biogas plant, SFR biogas purification plant, micro-cogeneration system (fuel cell-based), and bio refinery for the production of 2nd generation bioethanol, which can effectively cooperate with phase-change storage. Potential applications are also presented of variable-phase heat and cold storage in heating systems, in particular for adsorption systems that generate cold directly from system heat.
PL
W niniejszym artykule opisano mikroinstalacje OZE: biogazownię kontenerową, instalacje do oczyszczania biogazu SFR, układ mikrokogeneracyjny (oparte na ogniwach paliwowych) i biorafinerię do wytwarzania bioetanolu II generacji, które mogą efek- tywnie współpracować z magazynami zmiennofazowymi. Przedstawiono również potencjalne możliwości zastosowania zmien- nofazowych magazynów ciepła i chłodu w systemach ciepłowniczych, w szczególności dla systemów adsorpcyjnych generujących chłód wprost z ciepła systemowego.
PL
Dostępność nowych skomercjalizowanych technologii w dziedzinie zasilania elektrycznego pozwala na nowe rozwiązania inżynierskie. W celu efektywnego wykorzysta­nia potencjału dostępnych rozwiązań coraz częściej stosowane są techniki hybrydowe. Artykuł zawiera opis koncepcji projektowej przenośnych hybrydowych systemów zasilania. Wykorzystano profile energetyczne, które są autorskim narzędziem do określenia para­metrów projektowanego układu. Zaproponowane rozwiązanie zapewnia wykorzystanie korzyst­nych parametrów nowoczesnych źródeł zasilania, co pozwala na znaczące zmniej­szenie masy projektowanego układu.
EN
Modern technologies available in commercialized market of power supply, allow engineers to introduce new solutions. In order to fully use the potential of available technologies, hybrid solutions are increasingly employed. This paper presents designing concept for mobile hybrid power supply systems. Proposed solution ensures proper use of favourable parameters of designed system, allowing for significant reduction of the designed system mass.
EN
Nowadays energy demands are huge and still increasing. This fact drives the search for modern technologies which are economically advantageous and environmentally friendly. A fuel cell technology is one of many solutions and hydrogen fuel cells are especially important. The essential element of such a cell is the electrolytic membrane which makes proton transfer possible. In this article, selected examples of metal-organic frameworks (MOFs) that can be used as proton-conducting membranes are described. Porous structure of such materials as well as the existence of proton-donating and accepting groups on their pore walls allow for creation of hydrogen bonding network enabling the proton hopping (Grotthuss’s conduction mechanism). The conduction can also occur on the way of diffusion of bigger ions, e.g. H3O+ (vehicular conduction mechanism) Proton conducting MOFs can be divided according to temperature in which these materials can operate. There are two regimes – below 100°C – conductivity in MOFs is aided by the presence of water molecules, and above 100°C – conductivity does not depend on humidity. Important group among MOFs conductive under low-temperature conditions are oxalate-based frameworks. Taking into account synthetic methods, interesting case is the MOF reported by Matoga and co-workers, which was obtained on the way of economically and environmentally friendly mechanosynthesis. High proton conductivity in metal-organic frameworks can be achieved not only when channels are filled with water molecules but also by introduction of non- -volatile organic compounds to framework voids or by incorporating them into the framework. Imidazole, 1,2,4-triazole, pyrazoline or histamine may play the role of such compounds. Remarkable examples of this strategy include the MOF reported by Kitagawa and co-workers, where 1,2,4-triazole molecules are incorporated into the framework as well as the material in which proton conduction occurs owing to the presence of imidazole guest molecules.
PL
W artykule opisano podstawy teoretyczne budowy i zasady działania ogniw paliwowych ze szczególnym uwzględnieniem ogniw typu PEM. Następnie przedstawiono opis stanowiska oraz wyniki badań ogniwa paliwowego firmy Horizon, których celem było wykreślenie podstawowych jego charakterystyk. Analizie podano pojedyncze ogniwo pod różnymi wartościami obciążenia, jak również ułożono prosty stos ogniw paliwowych połączony szeregowo i równolegle. Wyznaczono charakterystyki mocy w funkcji czasu oraz charakterystyki prądowo-napięciowe. Przed każdym pomiarem wykonano elektrolizę wody demineralizowanej a analizie podano jej czas oraz poziomy gazów zarówno przed jak i po obciążeniu ogniwa.
EN
First part of the article describes the theoretical foundations of fuel cells, with particular reference to PEM cells. Then there is a description of research of the Horizon Fuel Cell. The purpose of this research was to performance main characteristics of the fuel cell. The analysis concerns a single fuel cell in various load values and a simple stack of fuel cells connected in series and in parallel. Determineted were power characteristics as a function of time and current-voltage. Before each measurement was made electrolysis of water and we showed gas levels before and after loading the cell.
17
Content available remote Alternatywne źródła zasilania układów mobilnych
PL
Artykuł przedstawia źródła zasilania stosowane obecnie w układach mobilnych, takich jak niewielkie urządzenia elektroniczne czy roboty mobilne. Omówiono alternatywne źródła zasilania oraz podano ogólne wytyczne ich doboru do tego typu układów.
EN
The paper presents the current power source in mobile systems such as small electronic devices and mobile robots. Alternative power sources are discussed. The general guidelines for the selection of power sources in this type of system are has been given.
PL
W publikacji przedstawiono prace dotyczące wykonania stałotlenkowych ogniw paliwowych na podłożu anodowym o wymiarach 100 mm  100 mm oraz 50 mm  50 mm i grubości poniżej 1 mm. Zmniejszenie grubości ogniwa paliwowego ma na celu poprawę jego parametrów elektrycznych, optymalizację przepływu gazów do jak i z anody ogniwa paliwowego oraz dodatkowo obniżenie jednostkowego kosztu materiałowego pojedynczego ogniwa paliwowego. Podłoże anodowe o składzie NiO/8YSZ 66/34 (% mas.) wykonano metodą wtrysku wysokociśnieniowego materiałów ceramicznych (CIM). Dobrano spoiwa i plastyfikatory oraz wykonano masę ceramiczną do formowania metodą wtrysku wysokociśnieniowego podłoży anodowych. Zaprojektowano i wykonano formę do wtrysku wysokociśnieniowego podłoża o żądanej grubości. Zoptymalizowano również proces wstępnego wypalania w celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej, pozwalającej na nanoszenie warstw metodą sitodruku bez uszkodzenia podłoża anodowego. Na tak wykonanych podłożach anodowych wykonano pełne ogniwa paliwowe wg ustalonej konfiguracji opracowanej w CEREL. Na podłoże anodowe metodą sitodruku naniesiono warstwę anodową funkcjonalną o grubości 7 µm wykonaną z mieszaniny proszków tlenku niklu NiO (JT Baker)/8YSZ (TOSOH) 50:50 (% mas.), warstwę elektrolitową 8YSZ (TOSOH) o grubości 5 µm. Po wypaleniu tych warstw w temperaturze 1400 °C naniesiono warstwę barierową Gd0,1Ce0,9O2 (Praxair) o grubości 1,5 µm oraz warstwę katodową La0,6Sr0,4Fe0,8Co0,2O3–δ (Praxair) o grubość 30 µm, które następnie wypalono odpowiednio w temperaturze 1350 °C i 1100 °C. Wytworzono serię kompletnych ogniw paliwowych o grubości 0,55 mm o wymiarach 100 mm  100 mm i 50 mm  50 mm. Przeprowadzono badania elektrochemiczne ogniwa, uzyskując wysokie wartości właściwości elektrycznych OCV = 1,051 V i maksymalną gęstość mocy 0,604 W/cm2 przy obciążeniu prądowym 1 A/cm2.
EN
The publication presents works on the development of anode-supported solid oxide fuel cells (AS-SOFC) with base dimensions of 100 mm  100 mm and 50 mm  50 mm and overall thickness below 1 mm. The reduction of the thickness of the fuel cell aims at improving the electrical parameters, optimizing the gas flow to and from the fuel cell anode and further reducing the unit material cost of a single fuel cell. Anode support with the composition of NiO (JT Baker)/8YSZ (Tosoh) 66/34 (wt. %) were made using high-pressure injection moulding of ceramic materials (CIM). Binders and plasticizers were selected and a ceramic mass was prepared for high-pressure injection moulding of anode supports. A mould required for this operation was designed and made. The pre-sintering process has been optimized to increase the mechanical strength, allowing for direct screen printing without damaging the anode supports. Complete fuel cells on such anode supports were made, according to the established procedure developed in IEn CEREL. Two layers were deposited on sintered anode supports, using screen printing method: (i) an anode functional layer with a thickness of 7 μm made of a mixture of nickel oxide NiO (JT Baker)/8YSZ (TOSOH) 50/50 (wt. %), (ii) an electrolyte layer 8YSZ (TOSOH) with a thickness of 5 μm. After firing these layers at 1400 °C, the Gd0.1Ce0.9O2 (Praxair) barrier layer with a thickness of 1.5 μm and the La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3–δ (Praxair) cathode layer with thickness of 30 μm were deposited, and subsequently sintered at 1350 °C and 1100 °C, respectively. A series of complete fuel cells with a thickness of 0.55 mm and dimensions of both 100 mm  100 mm and 50 mm  50 mm were manufactured and subsequently tested, achieving high electrical parameters of OCV = 1.051 V and a maximum power density of 0.604 W/cm2 at a current load of 1 A/cm2.
19
EN
Due to development of the renewable energy sources, the powering of fuel cells (FCs) with bio-fuels is very important. The one of this fuel is methyl alcohol. The use of fuel cells on a large scale is mainly limited by the high cost of catalysts - mainly platinum. Elimination of Pt as catalyst would allow for wider commercial application of FCs. The paper presents a study of methyl alcohol electrooxidation on electrode with NiCo alloy catalyst. Researches were done by the method of polarizing curves of electrooxidation of methanol in glass vessel. Conducted measurements show that there is a possibility of electrooxidation of methanol with Ni-Co catalyst. In any case, the process of electrooxidation of methanol occurs. A maximum current density was equal 50 mA/cm2 . So, the work shows possibility to use Ni-Co alloys as catalysts for fuel electrode to methyl alcohol electrooxidation.
20
EN
As fuel for fuel cells can be used various substances, but mainly fuel cells are powered by clear hydrogen (or hydrogen obtained from organic substances by reforming process). However, problems with the storage of hydrogen are the reason for the search of new fuels for fuel cells. Due to development of the renewable energy sources, the powering of fuel cells with bio-fuels is very important. Vegetable oil is an alternative fuel for diesel engines and for heating oil burners. Powering high efficiency power sources like fuel cells with renewable fuels (like canola oil) will allow development of renewable energy sources and elimination or reduce of toxic substances emissions. The paper presents the possibility of using canola oil as fuel for direct electricity production. The work shows possible electrooxidation of canola oil emulsion on a smooth platinum electrode in an solution of H2SO4. The resulting current density of canola oil electrooxidation reached the maximum level of 8 mA/cm2. So, the possibility of using canola oil as fuel for direct electricity production has been proved.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.