Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  krzywa polaryzacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A study on the effect of triethanolamine (TEOA) on corrosion of steel in a solution simulating pore liquid of carbonated concrete was presented. The tests were carried out for TEOA concentrations of 0.005, 0.05 and 0.5 M. The effectiveness of the steel corrosion inhibition by TEOA was evaluated on the basis of the anodic polarization curves of steel in the solutions simulating pore liquid of carbonated concrete with pH 10.0-11.2. It was found that TEOA can be used as a corrosion inhibitor of steel in carbonated concrete. The effectiveness of TEOA increases with increasing concentration. The highest efficiency (96%) was obtained in a solution of 0.5 M TEOA and pH 10.
PL
Przeprowadzono badania wpływu trietanoloaminy (TEOA) na korozję stali w roztworze symulującym ciecz porową w betonie skarbonatyzowanym. Testy przeprowadzono dla stężeń TEOA wynoszących 0,005, 0,05 i 0,5 M. Skuteczność hamowania korozji stali przez TEOA oceniano na podstawie anodowych krzywych polaryzacji stali w roztworach o pH 10,0–11,2. Stwierdzono, że TEOA może być stosowany jako inhibitor korozji stali w betonie skarbonatyzowanym. Skuteczność TEOA wzrasta wraz ze wzrostem stężenia. Najwyższą skuteczność hamowania korozji (96%) uzyskano w roztworze 0,5 M TEOA i pH 10.
EN
The aim of this paper was to demonstrate the feasibility of using a Computational Fluid Dynamics tool for the design of a novel Proton Exchange Membrane Fuel Cell and to investigate the performance of serpentine micro-channel flow fields. A three-dimensional steady state model consisting of momentum, heat, species and charge conservation equations in combination with electrochemical equations has been developed. The design of the PEMFC involved electrolyte membrane, anode and cathode catalyst layers, anode and cathode gas diffusion layers, two collectors and serpentine micro-channels of air and fuel. The distributions of mass fraction, temperature, pressure drop and gas flows through the PEMFC were studied. The current density was predicted in a wide scope of voltage. The current density – voltage curve and power characteristic of the analysed PEMFC design were obtained. A validation study showed that the developed model was able to assess the PEMFC performance.
EN
The properties of expansive concretes made of two types of cement: Portland cement CEM I and blast furnace slag cement CEM III were tested. The expansion of the concrete was caused by using an expansive admixture containing aluminium powder added in an amount of 0.5; 1 and 1.5% of cement mass. It was found that the compressive strength of concrete with CEM I decreased after using an expansive admixture in the amount of more than 0.5% of the cement mass. The compressive strength of concrete with CEM III decrease after addition of admixture in the entire range of dosages used. On the basis of electrochemical measurements, it was found no influence of an expansive admixture on corrosion of reinforcing steel. The use of an expansive admixture causes a slight increase in the effective diffusion coefficient of chloride ions in concrete.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości betonów ekspansywnych o w/c = 0,37 wykonanych z dwóch rodzajów cementu: cementu portlandzkiego CEM I i cementu hutniczego CEM III. Ekspansję betonu wywołano domieszką ekspansywną zawierającą proszek aluminiowy dozowaną w ilości 0,5; 1 i 1,5% masy cementu. Dotychczas proszek aluminiowy był wykorzystywany w technologii betonu m.in. do napowietrzania betonu, produkcji betonu lekkiego, produkcji betonu komórkowego. Proszek aluminiowy w zasadowym środowisku mieszanki betonowej wchodzi w reakcje, w wyniku których wydziela się gazowy wodór. Pod wpływem ciśnienia wywieranego przez wytwarzający się gaz następuje wzrost objętości mieszanki betonowej. Z tego względu proszek aluminiowy może być wykorzystany do produkcji betonów ekspansywnych, do efektywnego wypełniania trudnodostępnych miejsc takich jak szczeliny czy ubytki, a także do produkcji betonów o ograniczonym skurczu w celu zapobiegania zarysowaniom. W pracy przedstawiono wyniki następujących badań: badanie konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu stożka, badanie wytrzymałości na ściskanie betonu oraz badania zdolności ochronnych betonu dla stali zbrojeniowej w zakresie badań korozyjnych stali w wyciągach wodnych z betonów i dyfuzji jonów chlorkowych w betonie. Dodatkowo określono przyrost objętości betonu - ekspansję betonu w czasie do 1 godziny od wymieszania składników mieszanki betonowej.
PL
Przeprowadzono badania wpływu zawartości chlorków w cemencie hutniczym na właściwości ochronne otuliny betonowej. Stosowano cement zawierający od 0,085 do 0,5% jonów chlorkowych. Właściwości ochronne otuliny betonowej oceniono na podstawie anodowych krzywych polaryzacji stali w betonie po różnych czasach dojrzewania oraz po karbonatyzacji betonu. Stwierdzono brak wpływu zawartości chlorków w cemencie hutniczym, w badanym zakresie wartości, na korozję stalowego zbrojenia betonu. Otulina nieskarbonatyzowana, nawet przy najwyższej stosowanej zawartości chlorków, wykazała dobre właściwości ochronne w stosunku do zbrojenia. Zbrojenie w otulinie betonowej skarbonatyzowanej ulegało korozji aktywnej.
EN
The investigation of the effect of chloride content in blast furnace slag cement on the protective properties of concrete cover of steel was carried out. Cement containing from 0.085 to 0.5% chloride ion was used. The protective properties of the concreto cover were evaluated based on anodic polarization curves of steel in the concrete after different periods of concrete hardening and carbonation. No effect of chloride content in the cement, over a range of tested values, on the corrosion of steel reinforcement was found. Noncarbonated cover, even at the highest chloride content used, showed a good protection properties for reinforcement. The active corrosion of steel reinforcement in the carbonated concrete was observed.
5
Content available Theoretical approach to the physics of fuel cells
EN
Ion transport rate of PAFC, AFC, PEMFC, DMFC and SOFC fuel cells under the influence of an electric field and concentration gradient were evaluated for static electrolytes. AFC are the best fuel cells for high er current applications while direct methanol fuel cells DMFC are the best for lower current applications AT lower temperatures. An equation for voltage output of a general fuel cell was obtained in terms of temperature and partial pressure of reactants. Performance of a 2D fuel cell was analyzed by simulating polarization and power curves for a fuel cell operating at 60 ?C with a limiting current density of 1.5 A cm- 2. The maximum power for this fuel cell was 8.454 W delivering 82% of maximum loading current density. When the temperature was increased by one third of its original value, the maximum power increased by 6.75% and at 60 ?C for a 10 times increment of partial pressure of reactants, the maximum power increased by 2.43%.The simulated power curves of the fuel cells were best described by cubic fits.
EN
In the paper the polarization tests of reinforcing rods in concrete and water were shown. The basis of tests results was affirmed, that influence of factors which determined the shape and character of polarization curves i.e. speed of electrical charge transfer and speed of reactants transfer was very similar close to electrode.
PL
Przedstawiono wyniki badań korozyjnych miedzi w wodzie pitnej, zawierającej wybrane naturalne kwasy organiczne: fitynowy, taninowy i L-askorbinowy, otrzymane metodą polaryzacji potencjokinetycznej. Stwierdzono, że wszystkie badane kwasy wykazują właściwości inhibitowania korozji miedzi w zakresie stężeń 0,5-4,0 mg/dm3, przy czym wzrost stężenia powyżej 2 mg/ dm3 powoduje powolny wzrost prądu korozyjnego. Najlepsze właściwości ochronne w stosunku do miedzi wykazuje kwas fitynowy, dla którego przy stężeniu ok. 1,5 mg/dm3 skuteczność ochrony przed korozją osiąga wartość ok. 34%.
EN
The results of potential sweep method corrosion investigations of copper exposed to potable water containing selected natural organic compounds i.e. phytic, tannic and L-ascorbic acids, have been presented. It has been found that all the investigated acids manifest inhibiting properties in the 0.5-4.0 mg/dm3 concentration range; however an increase in the concentration to over 2 mg/dm3 results in the gradual rise of the corrosion current. It has been discovered that phytic acid, when added to water, shows the best copper corrosion protection properties. At a concentration of 1.5 mg/dm3 the corrosion efficiency reaches a value of up to 34%.
PL
Pomiary zależności prądowo-potencjałowych (krzywych polaryzacji) są szeroko stosowane w badaniach laboratoryjnych i polowych. Analiza uzyskanych wyników dostarcza wszechstronnych informacji o badanym układzie elektrochemicznym. Warunkiem jest jednak rozwiązanie szeregu problemów pomiarowych i interpretacyjnych. Omówiono problemy związane z wyborem sposobu pomiaru (kontrola potencjałowa lub prądowa), położeniem kapilary elektrody odniesienia, szybkością zmian potencjału (przy pomiarach potencjodynamicznych) i omowym spadkiem potencjału. Wskazano sposoby rozwiązywania tych zagadnień.
EN
Measurements of current-potential dependence (polarisation curve) are being widely used laboratory and field tests. Upon the analysis of obtained data, versatile characteristic of the system under test can be determined. For correct application of this technique, many experimental and interpretation problem have to be solved. Problems related to measurement control mode (potential versus current control), location of a capillary tip of the reference electrode, potential scan rate (in potentiodynamic studies) and ohmic drop are discussed. Remedial methods for solving these issues are indicated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.