Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 423

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal insulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
1
Content available remote Zalety dachów wentylowanych
PL
Celem pracy był projekt i budowa laboratoryjnego stanowiska pomiarowego do wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła otulin izolacyjnych o pierścieniowym polu przekroju poprzecznego i określonej długości. Jest to szczególnie istotne zagadnienie w przypadku rurociągów ciepłowniczych, gdzie izolacja cieplna odgrywa znaczącą rolę przy poprawnej pracy instalacji. Pomiar współczynnika przewodzenia ciepła otulin izolacyjnych na zbudowanym stanowisku badawczym bazuje na metodzie rurowej, która polega na rozwiązaniu równania różniczkowego ustalonego przewodzenia ciepła w przegrodzie walcowej o nieskończonej długości. Stanowisko zostało wyposażone w dwie sekcje pomiarowe, na których możliwy jest jednoczesny pomiar dwóch różnych próbek badanych izolacji. Wykonano wstępne pomiary cieplne różnych materiałów izolacyjnych na każdej sekcji osobno oraz na obydwu sekcjach uruchomionych jednocześnie. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów była możliwa weryfikacja poprawności budowy i działania stanowiska pomiarowego, jak również walidacja zastosowanej metody pomiarowej. Wykonano również pomiary temperatury za pomocą kamery termowizyjnej, dzięki czemu możliwe było ustalenie rozkładu temperatur na sekcjach pomiarowych. Otrzymane wartości współczynnika przewodzenia ciepła badanych materiałów izolacyjnych porównano z wartościami katalogowymi tych materiałów oraz dokonano analizy możliwych rozbieżności wyników.
3
Content available remote Wentylowanie dachów o małym spadku
4
Content available remote Skropliny w dachach
5
Content available remote Energooszczędne konstrukcje drewniane
PL
Budownictwo na bazie drewna to bardzo szybko rozwijająca się gałąź budownictwa w świecie. Nieco gorzej jest na rynku polskim. W dobie dbałości o środowisko ważne jest, aby nowo powstałe obiekty budowlane, w tym budynki, nie tylko zużywały jak najmniej energii, ale również były wykonane z materiałów odbieranych jako ekologiczne. Budownictwo na bazie drewna łączy oba te aspekty. Są jednak jeszcze dwa aspekty rynkowe: cena oraz dostępność materiałów i rozwiązań technologicznych. Budynki o konstrukcji drewnianej są przyjazne środowisku naturalnemu i człowiekowi, a przy odpowiedniej izolacji, wykończeniu i dobrze dobranym systemom instalacyjnym mogą uzyskać status budynków zero energetycznych, czyli takich dla których bilans energetyczny w skali roku jest zerowy. W artykule zaprezentowano światowe trendy i możliwości polskiego rynku budownictwa na bazie drewna.
EN
Wood-based construction is a rapidly growing branch of construction in the world, it is slightly worse on the Polish field. In the era of care for the environment, it is important that newly constructed building objects, including buildings, not only use as little energy as possible, but also be made of materials received as ecological. Wood-based construction combines both of these aspects. There are, however, two other market aspects: price and availability of materials and technological solutions. Wooden buildings are more environmentally and human friendly than other material solutions, and with proper insulation, finishing and well-chosen installation systems, they can also be tempted to become a zero-energy building, i.e. one whose energy balance is zero per year. This article attempts to present the topic in a synthetic way, outlining global trends and possibilities of the Polish wood-based construction market.
7
Content available remote Błędy w ociepleniach w systemie ETICS
PL
Jedną z najpopularniejszych metod ocieplania elewacji budynków jest metoda ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), stanowiąca modyfikację znanej kiedyś metody BSO (Bezspoinowego Systemu Ociepleń), a wcześniej metody lekkiej mokrej. Jest ona często stosowana do wykonywania ociepleń zarówno budynków nowych, jak i starych, wymagających termomodernizacji. Mimo że technologia nie jest bardzo skomplikowana, to jednak częste wykorzystywanie tego systemu powoduje, że spotyka się wiele błędów, które skutkują mniej lub bardziej poważnymi uszkodzeniami elewacji. W artykule omówiono występujące błędy i ich skutki.
EN
One of the most popular methods of thermal insulations ETICS (External Thermal Insulation Composite System). This method is amodification of the once known as BSO method, and earlier the light wet method. This method is often used to insulate both new and old buildings, requiring thermomodernization. However, despite the fact that the technology is not very complicated, the frequent use of this system causes many errors that may have consequences on more or less serious façade damage. The article below shows the errors occurring and their effect.
8
Content available remote Badania cieplno-wilgotnościowe systemu ETICS z barierą ogniową
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań cieplno-wilgotnościowych ściany zewnętrznej ze złożonym systemem ociepleń ETICS. Izolacja termiczna wykonana ze styropianu zawierała dodatkowe elementy stanowiące barierę ogniochronną. Zostały one wykonane w postaci poziomego pasa wełny mineralnej na całej szerokości ściany i dodatkowych pasów nad otworami. Badania laboratoryjne wg ETAG 004, w postaci cykli cieplno-wilgotnościowych, stanowiły podstawę do oceny stanu technicznego warstw wykończeniowych, w postaci czterech zróżnicowanych tynków zewnętrznych.
EN
The article presents selected results of thermo-humidity tests of the external wall with a complex ETICS insulation system. Thermal insulation was made in the form of expanded polystyrene, along with a horizontal strip of mineral wool and its additional bands over the windows, which are fire barriers. Laboratory tests according to ETAG 004 in the form of hygrothermal cycles constituted the basis for assessing the technical condition of the finishing layers in the form of four different external renders.
10
Content available remote Wymagania izolacyjności cieplnej w instalacjach technicznych i przemysłowych
PL
Projektowanie instalacji technicznych i przemysłowych wiąże się m.in. z określeniem wymaganej grubości izolacji, która ma stanowić zabezpieczenie w zakresie ochrony cieplnej. W artykule autor wyjaśnia wymogi związane z WT 2021 dla izolacji technicznych oraz kwestie związane z deklaracją własności cieplnych materiału izolacyjnego.
EN
Designing technical and industrial installations involves, among other things, determining the required thickness of insulation to provide thermal protection. In the article the Author explains the requirements related to WT 2021 for technical insulation and issues related to the declaration of thermal properties of the insulation material.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych wraz z przykładami obliczeniowymi dotyczącymi ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.
EN
This paper presents examples of structural and materiał solutions used in external walls along with calculations of physical parameters in view of thermal insulation and waterproofing requirements according to the Regulation of the Minister of Infrastructure and Construction of 14 November 2017, amending the Regulation on the technical conditions to be met by buildings and their location, entering into force on 1 January 2021.
12
Content available remote Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404
PL
Zestawy wyrobów do wykonywania elewacji wentylowanych od wielu lat pozostają jednym z najbardziej popularnych rozwiązań elewacyjnych. Właściwości techniczne systemu elewacyjnego mają bezpośredni związek z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania, trwałością, komfortem użytkowania, estetyką budynku. Podstawowe właściwości techniczne pozwalające na zaprojektowanie trwałej i bezpiecznej elewacji podawane są w Krajowych oraz Europejskich Ocenach Technicznych. W wielu przypadkach oceny technicznej elewacji wentylowanych dokonywano na podstawie EAD 090062-00-0404, który od 2018 roku zastępuje ETAG 034. W artykule omówiono różnice pomiędzy ww. dokumentami.
EN
Ventilated facade kits have been one of the most popular facade solutions for numerous years. Technical properties of the facade system are directly related to ensuring safety and comfort of use, durability and building aesthetics. Basic technical properties for designing a durable and safe facade are given in National and European Technical Assessments. In many cases, the technical assessment of ventilated facades was performed based on EAD 090062-00-0404, which replaces ETAG 034 from 2018. The paper discusses the differences between the above-mentioned documents.
EN
In this paper, the authors focused on the examination of the possibility of polymer material applications as upper footwear elements in order to improve the functional properties, which are transposed to the hygienic comfort conditions. The set of materials used in this research were two – layered packages stitched together around the edges. Cotton material formed the outer layer, and polymer fabrics were used as the inner layer. Hygienic properties were identified with the use of water vapour permeability and water vapour absorption characteristics, while the thermal conductivity property was described on the basis of research done with an Alambeta device. Statistical analysis with the use of the t-Student test was conducted and showed that the proposition of material substitution undertaken was able to improve the hygienic characteristics of material packages, which can be implemented in manufacturing practice as upper materials with higher functional properties.
PL
W pracy skoncentrowano się na zbadaniu możliwości zastosowania materiałów polimerowych, jako elementów układów cholewkowych w celu poprawy właściwości użytkowych transponowanych na parametry komfortu fizjologicznego. Badaniom poddano dwuwarstwowe pakiety zszywane po brzegach, w których w roli wierzchniej warstwy zastosowano materiał bawełniany, zaś warstwę podszewkową stanowiły materiały polimerowe na bazie poliestru o różnej strukturze – w tym również przestrzennej. Właściwości higieniczne zidentyfikowano za pomocą współczynników absorpcji i przepuszczalności pary wodnej. Z kolei właściwości cieplne zostały opisane na podstawie wykonanych badań przewodnictwa cieplnego przeprowadzonego z wykorzystaniem przyrządu Alambeta. Przeprowadzone badania pozwoliły na sklasyfikowanie materiałów pod względem możliwości ich zastosowania, jako komponentów cholewkowych pakietów obuwniczych z uwzględnieniem ich potencjalnych walorów zdrowotnych.
EN
This paper presents a study on the thermal insulation of commercial protective gloves with passive and active heating systems considering different simulated temperatures (-15 °C, -10 °C, 0 °C and +5 °C). The insulation parameter was determined on a thermal hand model for two heated gloves supplied with different heat sources (active and passive) according to an originally developed procedure. The results confirmed that the use of an additional heat source (active or passive) makes it possible to obtain higher values of thermal insulation, expressed by a change in the performance level. In addition, the results indicate that active systems are more effective than the passive heat sources tested. The procedure shows how to evaluate the performance of heated products. It was found that active and passive systems differentially follow temperature changes, and thus differ in the levels of thermal insulation provided in the workplace. Depending on the degree of exposure of the worker to a cold environment, it is advisable to wear gloves additionally equipped with passive or active heat sources.
PL
Artykuł przedstawia badania dotyczące izolacji cieplnej ogrzewanych ochronnych rękawic komercyjnych zawierających pasywne i aktywne elementy grzejne według własnego postępowania w zróżnicowanych warunkach temperaturowych (-15 °C, -10 °C, 0 °C and +5 °C). Wyniki potwierdziły, że zastosowanie dodatkowego elementu grzejnego (aktywnego lub pasywnego) umożliwia uzyskanie wyższych wartości izolacji cieplnej, co znajduje odzwierciedlenie w poziomie skuteczności. Ponadto stwierdzono większą efektywność systemów aktywnych w porównaniu do pasywnych. Postępowanie wskazało, w jakim stopniu należy wyciągać wnioski na temat efektywności wyrobu ogrzewanego. Badania potwierdzają, że systemy pasywne i aktywne niejednakowo nadążają za zmianami temperatur i tym samym zapewniają poziom izolacyjności cieplnej na innym poziomie wymaganym w środowisku pracy. W zależności od stopnia ekspozycji pracownika na zimne środowisko pracy zaleca się stosowanie rękawic wyposażonych w pasywne lub aktywne elementy grzejne.
EN
The development of energy efficient buildings has been on the increase in recent years. This trend in architectural engineering reflects both the binding legal regulation and the rational approach of investors to the construction or refurbishment of buildings. When planning such an investment, it is necessary to scrutinize the underlying guidelines and the conditions in which the building will be developed, as well as its future useful life. Economic analysis of the effectiveness of investments in the building sector employs simple and discounted methods. Depending on the scope and complexity of envisaged construction work, it is possible to apply methods from both groups. However, simple methods should suffice for simple building projects, an example of which will be discussed in the article. Three variants of planned additional thermal insulation of external walls of a residential building will be presented. The results of our calculations showed that the payback period for such an investment would be too long, which is why it is recommended to combine the thermal insulation of outer walls with some broader measures so as to shorten the time needed to achieve a good return on investment ratio.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia nowelizacji ustawy [1] o wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków1, opracowanej zgodnie z priorytetowymi kierunkami Narodowego Programu Mieszkaniowego [2]. Program ten zakłada zwiększenie efektywności dopłat publicznych realizowanych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, w ramach realizacji celu pt. „Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej”.
EN
The article presents the basic assumptions of the amendment to the Act on supporting thermomodernization and renovation of buildings, developed in accordance with the priority directions of the National Housing Programme. This programme assumes increasing the effectiveness of public subsidies implemented from the funds of the Thermomodernization and Renovations Fund, as part of the implementation of the objective entitled ‘Improving housing conditions of the society, technical condition of housing resources and increasing energy efficiency’.
17
Content available remote Odzież ciepłochronna w aspekcie zmian wymagań w normie PN-EN 342
PL
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi bezpieczne warunki pracy. W przypadku narażenia pracownika na szkodliwe oddziaływanie środowiska zimnego, pracodawca musi zapewnić mu odpowiednio dobraną ciepłochronną odzież, spełniającą wymagania zapisów normy PN-EN 342:2018-01. Z uwagi na istotne zmiany, jakie zostały wprowadzone w nowym wydaniu wymienionego dokumentu, w szczególności w aspekcie metodyki badań izolacyjności cieplnej z wykorzystaniem manekina termicznego, w artykule zamieszczono informacje nt. różnic pomiędzy wydaniami normy PN-EN 342 z 2006 r. oraz 2018 r. Wyjaśniono również pojęcia związane z oceną skuteczności ochrony odzieży przed zimnem.
EN
In accordance with the Polish law, employers are expected to provide employees with safe working conditions. In case of the possible exposure of the employees to the harmful influence of the cold environment, the employer has to provide them with properly selected protective clothing against cold, and in this instance "properly" equals meeting the requirements of PN-EN 342:2018-01. Due to significant changes that were introduced in the new edition of the above-mentioned document, in particular in relation to methodology of testing of thermal insulation with a use of a thermal manikin, the following publication contains Information about the differences between the editions of the PN-EN 342 standard from 2006 and 2018. The concepts related to the assessment of the performance of clothing protecting against cold were also explained.
18
Content available remote How High-Loft Textile Thermal Insulation Properties Depend on Compressibility
EN
This paper investigates the performance of high-loft thermal insulations in terms of their compression properties, recovery behavior and thermal resistance. The aforementioned properties belong to the basic producer requirements for winter functional sportswear, sleeping bags or blankets. Majority of thermal insulation producers declare high quality of their products claiming durability and insulation within beginning of their application. But, it is important to uncover how dynamic compressive loading (which simulates real condition of using) influences heat transport of tested filling for the whole lifetime period. Therefore, two groups of top synthetic thermal insulation materials were tested before and after compression loading. Subsequently, relaxation behavior of samples was determined by thickness recovery after the compression test. Furthermore, thermal resistance was measured before and after the compression test to find out the change in thermal effectivity of samples. In summary, these results have not met expectations and show a rather poor correlation between the rate of compression after dynamic loading and the drop of thermal resistance of tested fillings.
EN
The article presents the results of an attempt to use high-resolution X-ray micro-computed tomography (micro-CT) to model the thermal insulation of clothing as one of the most important parameters affecting the heat balance between a human and his/her surroundings. Cotton knitted fabric applied in functional clothing for newborns and aramid woven fabric used in multilayer protective clothing for firefighters were the tested materials. The 3D models of real textiles based on micro-CT images were developed. Next, the models were applied to heat transfer simulations using the finite volume method. The usefulness of the models was experimentally verified using thermography with real textiles. The simulation results were consistent with the measurement results and confirmed the relationship between the thermal insulation and geometry of the textiles on the one hand and the physical parameters of the raw materials from which they were made on the other hand.
EN
This paper describes preparation methodology and research results of newly developed materials from post-production fibrous waste that are resistant to high temperatures. Widely available raw materials were used for this purpose. Such approach has significant impact on the technological feasibility and preparation costs. Obtained materials were verified via applying of various tests including characterization of shrinkage, porosity, density and water absorption as well as X-ray analysis (XRD), followed by mechanical bending and compressive strength determination. Based on the research results, the possible applications of materials as thermal insulators were indicated.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.