Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 304

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system pomiarowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
1
Content available remote Trendy technologii pomiarowych dla przemysłu
PL
Po raz kolejny detal wysłany do klienta wrócił z reklamacją? Spadek powtarzalności produkcji zaskakuje w najmniej sprzyjającym momencie? Warto sprawdzić, co oferuje rynek pomiarów jakości wykonania i geometrii elementów. Można tylko zyskać!
PL
Przy metodach pośrednich bardzo często wykorzystywany jest pomiar siły uciągu jako parametru obrazującego zmienność warunków glebowych. Celem badań było określenie relacji pomiędzy wynikami skanowania przewodności elektrycznej gleby sondą EM38 a oporem roboczym narzędzia wzorcowego generowanym przez zagęszczenie gleby, ewentualnie podglebia. Zakres badań obejmował pomiary z jednoczesnym zapisem współrzędnych geograficznych wszystkich punktów pomiarowych sposób pozwalający wygenerować mapy zróżnicowania analizowanych wielkości. Zaobserwowano, że w przypadku kilku obszarów wydzielonych w obrębie poligonu doświadczalnego istnieje silny związek pomiędzy przewodnością elektryczną gleby a oporem narzędzia wzorcowego. Uzyskane wyniki badań dają podstawę do prowadzenia dalszych prac i walidacji metody pomiaru przewodności elektrycznej gleby w sposób umożliwiający jej praktyczne wykorzystanie nie tylko do określania chwilowej zmienności gleby, ale również do sterowania pracą maszyn uprawowych realizowanym w czasie rzeczywistym.
EN
With indirect methods, the measurement of tractive force is very often used as a parameter illustrating the variability of soil conditions. The aim of the study was to determine the relationship between the results of soil electrical conductivity scanning with the EM38 probe and the working resistance of the reference tool generated by the soil compaction or possibly subsoil. The scope of the research included measurements with simultaneous recording of geographical coordinates of all measurement points, which allowed to generate maps of variation of the analyzed quantities. It has been observed that in the case of several areas separated within the experimental polygon, there is a strong relationship between the soil's electrical conductivity and the resistance of the reference tool. The obtained test results provide the basis for further work and validation of the method for measuring soil electrical conductivity in a way that allows its practical use not only to determine the instantaneous variability of soil, but also to control the operation of cultivation machines carried out in real time.
PL
W artykule przedstawiono metodę identyfikacji zróżnicowania zwięzłości profilu glebowego na podstawie nieinwazyjnego pomiaru przewodności elektrycznej czterech warstw podpowierzchniowych gleby. Do badań przewodności wykorzystano system pomiarowy firmy GEOPROSPECTORS o nazwie Topsoil Mapper, natomiast zagęszczenie poszczególnych warstw gleby mierzono penetrometrem stożkowym firmy Eijkelkamp. Na podstawie wyników pomiarów wygenerowano mapy przestrzennego zróżnicowania zmierzonych wielkości w obrębie poligonu doświadczalnego, które mogą być wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym. Odnotowano wyraźne związki między wartością przewodności elektrycznej gleby a jej zwięzłością, które opisane współczynnikiem korelacji liczonej z relacji wykonanych map przestrzennych obu parametrów w obrębie poligonu doświadczalnego mieściły się w przedziale od 0,48 do 0,66 i dotyczyła zakresu głębokości od 0,09 m do 0,2 m. Daje to możliwość wykorzystania systemu w technologiach precyzyjnej uprawy i innych czynnościach identyfikacji zmienności glebowej przestrzeni produkcyjnej.
EN
The article presents a method for identifying the diversity of soil profile cohesion on the basis of non-invasive measurement of the electrical conductivity of four soil subsurface layers. For conductivity testing, the GEOPROSPECTORS measuring system called Topsoil Mapper was used, while the compaction of individual soil layers was measured with an Eijkelkamp cone penetrometer. Based on the results of measurements, maps of the spatial differentiation of the measured quantities within the experimental range were generated, which can be used in precision agriculture. There was a clear relationship between the value of soil electrical conductivity and its cohesion, which was described by the correlation coefficient calculated from the relations between the spatial maps of both parameters within the experimental range ranged from 0.48 to 0.66 and referred to the depth range from 0.09 m to 0.2 m. This gives an opportunity to use the system in precise cultivation technologies and other activities to identify the variability of production space.
PL
Celem badań było porównanie wyników pomiarów przewodności elektrycznej wykonanej na 2 polach charakteryzujących się różnymi warunkami mikroklimatycznymi. Pole oznaczone symbolem P1 znajduje się na Nizinie Śląskiej w południowej części województwa opolskiego. Natomiast pole oznaczone symbolem P2 znajduje się u wylotu Doliny Będkowskiej w Rowie Krzeszowickim w województwie małopolskim. Odległość w linii prostej pomiędzy tymi polami wynosi 125 km. Porównanie pomiarów przewodności elektromagnetycznej na 2 polach wykazało podobną zmienność zarówno w przypadku analizy danych punktowych jak również w przypadku wykonania analiz przestrzennych. Stwierdzono istotny wpływ wilgotności gleby na rozkład zmienności zróżnicowania przestrzennego przewodności elektrycznej gleby.
EN
The aim of the research was to compare the results of electrical conductivity measurements carried out on two fields characterized by different microclimatic conditions. The field marked with P1 is located on the Silesian Lowland in the southern part of the Opole province. The field marked with the symbol P2 is located at the outlet of the Będkowska Valley in the Krzeszowicki Gulch in the Małopolska province. The distance in a straight line between these fields is 125 km. The comparison of electromagnetic conductivity measurements in two fields showed similar variability both in the case of point data analysis as well as in the case of spatial analysis. A significant effect of soil moisture on values on the distribution of variation in the spatial diversity of soil electrical conductivity was found.
EN
Purpose: Improving the accuracy of determining the coefficient of dust permeability of textile materials and protective products from them. Design/methodology/approach: The problem solution of human protection from the negative effects of road dust is to improve the quality control procedures of textile materials using modern measurement methods. A methodology has been developed for investigating the dust penetration coefficient of materials based on the use of a television informationmeasuring system (TIMS). Findings: The methodology for determining the dust permeability of textile materials through the use of a television information-measuring system has been improved, by increasing the accuracy of measurement and determining the patterns of the influence of structure on the permeability of textile materials. Research limitations/implications: Improving methods of quality control of textile materials through the use of modern methods of measuring techniques is by solving an important problem of human protection from the negative effects of road dust. Known methods do not take into account the forceful effect of the airflow on the structure of the test sample, which is essential for textile materials that are easily deformed, which affects the objectivity of the results. Significant inconvenience, complexity, and duration of the test process give a large measurement error. Practical implications: The methodology for determining the dust permeability of textile materials through the use of a television information-measuring system has been improved. This system allows an increase in the accuracy of measurements by 15%, and the availability of software to increase the speed of displaying the results of investigations on the screen. Originality/value: The main disadvantages of methods and means of determining the dust permeability of textile materials - is the inability to determine the duration and dynamics of the process of dust retention. Known methods do not take into account the force of air flow on the structure of the test sample, which is significant, especially for materials that are easily deformed, which affects the objectivity of the results. Significant inconveniences, complexity and duration of the test process give a large measurement error. A scientific novelty is the development of a modern and completely new method for determining the permeability of textile materials using a television information - measuring system, by increasing the accuracy of measurement and determining the patterns of influence of the structure of textile materials on dust permeability.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania systemów pomiarowo-kontrolno-sterujących znajdujących zastosowanie w elektroenergetyce. Porównano architekturę platformy pomiarowo-komunikacyjnej opracowanej dla rodziny sterowników MUPASZ z nową, modułową, skalowalną platformą dla rodziny sterowników SEM. Przedstawiono również zbiór profesjonalnych, zintegrowanych, programowych rozwiązań wykorzystujących technologie WEB-owe oraz mobilne do nowoczesnego, optymalnego i skutecznego zarządzania technologicznymi procesami biznesowymi.
PL
W artykule przedstawiono system pomiarowy przeznaczony do wszechstronnych eksperymentalnych badań różnego typu maszyn elektrycznych. Badania te obejmują pomiary wielkości elektrycznych, elektromagnetycznych, kinematycznych, jak również mechanicznych oraz cieplnych. Do podstawowych pomiarów maszyn elektrycznych zalicza się pomiary prądów i napięcia w obwodach elektrycznych, obejmujące napięcia na elementach rezystancyjnych i ogólnie impedancyjnych tych obwodów oraz napięcia indukowane. W zależności od klasy i typu maszyny mierzone wielkości są stałe lub zmienne w czasie. Niektóre wielkości przemian elektromagnetycznych mierzy się w obszarze konstrukcji maszyny. Ponadto do oceny stanu pracy maszyny i jej stanu technicznego ważne są również parametry mierzonych wielkości, tzw. dyskryminanty sygnałów (wartości średnie, skuteczne, maksymalne) oraz ich przebiegi. Ze względu na dużą rozpiętość parametrów stanu maszyny, czyli jej zmiennych stanu - w różnych stanach obciążeń, wielość tych sygnałów i potrzebę znajomości ich różnych cech, konieczne staje się zastosowanie w układach pomiarowych podukładów przetwarzania sygnałów, czyli systemu akwizycji sygnałów. Jest to obecnie możliwe dzięki opracowaniu - zaprogramowaniu części torów pomiarowych w systemie CAM (Computer Aided Measurement) z zastosowaniem graficznego języka programowania zintegrowanego systemu typu LabVIEW. W artykule przedstawiono również przykładowe podukłady systemu akwizycji pomiarów sygnałów pozaelektromagnetycznych, wibracyjnych i akustycznych, generowanych w maszynach.
EN
The article presents a measuring system designed for a comprehensive experimental testing of various types of electric machines. These tests include measurements of electrical, electromagnetic, kinematic, as well as mechanical and thermal quantities. The basic measurements of electrical machines include currents and voltages in electrical circuits, including voltages on resistive and generally impedance elements of these circuits, and induced voltages. Depending on the machine class and type, the measured values are constant or change over time. Some magnitudes of electromagnetic transformations are measured in the area of machine construction. In addition, the parameters of the measured values of the type of signal discriminants (average, effective and maximum values) and their waveforms are presented. Due to the wide range of machine state parameters, i.e. its state variables - in different load states, the multiplicity of these signals and the need to know their different characteristics, it becomes necessary to use individually adopted signal processing subsystems, i.e. signal acquisition systems, in the measuring systems. It is now possible thanks to the development in the CAM (Computer Aided Measurement) programming, for example using the graphical programming language of the integrated LabVIEW system. The article also presents examples of subsystems for the acquisition of measurements of non-electromagnetic signals like vibrational and acoustic ones generated in machines.
EN
In 2020, a fully automated hydropower plant was launched on the Guber River near the town of Kotkowo. The plant is operated by a master control and measurement system, which collects data to evaluate the operation of selected systems of the facility. The number and location of sensors controlling the parameters of hydroelectric systems are selected accordingly, to collect complete information from all sensors and analyze the operation of hydroelectric systems in real time. In addition, storing all the controlled parameters allows analyzing the plant's operation over longer periods. This work presents the possibilities of this measurement system, as well as the measurement results obtained in the tested object. Analyzing the operation of the control and measurement system as well as the collected and archived data will be the foundation for a simulation model of a hydropower plant. The model will be helpful in optimizing the operation of existing hydroelectric plants in terms of energy production per unit volume of water, and in designing new ones on existing barrage.
PL
W roku 2020 uruchomiono w pełni zautomatyzowaną elektrownię wodną na rzece Guber przy miejscowości Kotkowo. Elektrownia ta jest obsługiwana przez układ kontrolno-pomiarowy nadzorujący pracę hydroelektrowni, oraz zbierający dane, które pozwalają ocenić funkcjonowanie wybranych systemów obiektu. Ilość i lokalizacja czujników kontrolujących parametry pracy systemów hydroelektrowni jest tak dobrana, aby komplet informacji zebranych z wszystkich czujników pozwolił na analizę pracy systemów hydroelektrowni w czasie rzeczywistym. Ponadto rejestracja wszystkich kontrolowanych parametrów pozwala na analizę pracy w dłuższych okresach. Praca ta przedstawia możliwości tego układu pomiarowego, jak i wyniki pomiarów uzyskanych w badanym obiekcie. Analiza pracy układu kontrolno-pomiarowego oraz zebranych i zarchiwizowanych danych będą stanowiły podstawę do stworzenia modelu symulacyjnego hydroelektrowni. Model taki będzie pomocny w optymalizacji pracy, pod względem produkcji energii na jednostkę objętości wody, istniejących już hydroelektrowni oraz projektowaniu nowych na istniejących stopniach wodnych.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania oprogramowania OpenDSS do komputerowej symulacji pracy sieci elektroenergetycznych w estymacji wartości skutecznej napięcia w nieopomiarowanych punktach sieci, jako wsparcie dla operatorów systemów dystrybucyjnych w monitorowaniu i diagnostyce pracy ich sieci. W artykule przedstawiono porównanie wyników pomiarów oraz symulacji pracy wybranego obszaru systemu dystrybucyjnego na poziomie średniego napięcia.
EN
The article contains a comparison of real measurements and simulation results of a distribution system at medium voltage with a resolution of 10-minutes. The cooperation of the measuring system and the simulation environment allowed to obtain a synergy effect by simplifying the model and at the same time increasing the accuracy of estimation. It was proposed to use a simulation environment to estimate the impact of renewable energy power plants on the distribution network.
PL
W artykule przedstawiono impulsową-ultradźwiekową metodę echa do wyznaczania parametrów przepływów dwufazowych ciekły metal-gaz. Opisano zasadę pomiaru, przedstawiono zrealizowany układ pomiarowy oraz przeanalizowano dokładność metody. W pracy zaprezentowano również przykładowe wyniki z przeprowadzonych badań.
EN
The article presents a ultrasonic echo pulse method for determining the parameters of diphase liquid metal-gas flows. The principle of measurement is described, the realized measurement system is presented and the accuracy of the method is analysed. The paper also presents exemplary results from the research.
PL
W pracy krótko scharakteryzowano jednomodowe włókna światłowodowe, które można wykorzystywać do budowy czujników Faradaya oraz zdalnych systemów pomiarowych i kontrolno-zabezpieczeniowych linii elektroenergetycznych. Scharakteryzowano straty występujące w termicznych połączeniach włókien światłowodowych oraz metodę analizy właściwości tłumieniowych uzyskanych spawów (spoin). Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej oraz fizycznych pomiarów dotyczące możliwości łączenia światłowodów jednomodowych różniących się stężeniem molowym domieszki GeO2 w rdzeniu, średnicą rdzenia oraz profilem współczynnika załamania w rdzeniu.
EN
In this paper single mode optical fibers, which can be used to build Faraday sensors and remote measurement and control-protection systems of power lines are briefly characterized. Losses occurring in thermal connections of optical fibers and the method of analysis of attenuation properties of obtained welds have been characterized. The results of computer simulation and physical measurements concerning the possibilities of combining single mode fibers with differing molar concentration of GeO2 admixture in the core, core diameter and the refractive index profile in the core are presented.
PL
W artykule przeanalizowano możliwość zastosowania przesłony w rurociągu do pomiaru strumienia masy gazu. Dla różnych ustawień przesłon wyznaczono wartości współczynników przepływu w zależności od liczby Reynoldsa. Dla przykładowych średnich wartości współczynników przepływu wyznaczono odchyłki strumienia masy powietrza przepływającego w rurociągu.
EN
The article analyses the possibility of using an aperture in a pipeline to measure gas mass stream. The values of flow coefficients depending on the Reynolds number were determined for different aperture settings. For exemplary mean values of flow coefficients, deviations of the mass stream of air flowing in the pipeline were determined.
PL
W artykule przedstawiono problematykę funkcjonowania systemu pomiarowego oporowego pieca indukcyjnego. Podczas wykonywania badań laboratoryjnych mających na celu wyznaczenie charakterystyki temperaturowej topliwości popiołu, zaobserwowano pojawianie się zakłóceń elektromagnetycznych, mających wpływ na rejestrowane wyniki pomiarów. Precyzyjne wyznaczenie temperatury płynięcia popiołu ma duże znaczenie w kontekście spalania biomasy w kotłach energetycznych, warunki prowadzonych badań opisuje norma PN-ISO540:2001.
EN
The article presents the problems of the resistance induction furnace measuring system. During the laboratory tests aimed at determining the temperature characteristics of ash fusibility, electromagnetic interference has been observed, affecting the recorded measurement results. The precise determination of the ash flow temperature is of great importance in the context of biomass burning in power boilers, the conditions of the conducted research are described in the PN-ISO540: 2001 standard.
PL
Wizualizacja parametrów pola akustycznego to stosunkowo nowa metoda badawcza, która umożliwia zobrazowanie parametrów charakteryzujących pole akustyczne w konkretnych punktach przestrzeni w pobliżu maszyny. Obrazy uzyskane w ten sposób mogą mieć duże zastosowanie w analizie prototypowych urządzeń, budownictwie, a także w analizie pola akustycznego wokół maszyn przemysłowych. W artykule opisano sposób działania przykładowego, mobilnego stanowiska, wizualizującego pole akustyczne wokół maszyn. Omówiono również wyniki przeprowadzonych badań emisji hałasu na przykładzie zestawu głośnikowego i pompy próżniowej.
EN
Visualization of the parameters of acoustic field is a relatively new research technique that allows for illustrate the parameters characterizing the acoustic field for specific points of space near the machine. Images obtained in this way have many applications in the analysis of prototype devices, construction, as well as in the analysis of the acoustic field around industrial machines. The article presents the principles of operation of the mobile experimental setup. The results of studies of noise emission on the example of loudspeaker set and vacuum pump are also discussed.
15
Content available Dydaktyczny robot manipulacyjny
PL
W artykule przedstawiono realizację projektu małego przegubowego robota dydaktycznego o pięciu stopniach swobody. Opisano elementy części konstrukcji mechanicznej oraz układ sterowania zrealizowany na bazie środowiska LabVIEW i platformy Arduino. Poza sterowaniem oraz prostym programowaniem ruchów manipulatora za pomocą stworzonego interfejsu graficznego wykonano system pomiarowy. Umożliwia on rejestrację oraz wizualizację podstawowych parametrów serwonapędów robota. Opracowany układ pozwala na przystępne zaprezentowanie budowy i działania robota manipulacyjnego w toku realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku automatyka i robotyka.
EN
The article presents a project of the small articulated, educational robot with five degrees of freedom. There were described elements of the mechanical part of the structure and the control system based on LabVIEW and the Arduino platform. Apart of steerage and simple programming of manipulators movements, a measuring system was created using the created graphical interface. It allows you to register and visualize the basic parameters of the robot servo drives. The system consists of two basic components: the subsystem of current acquisition and servo voltages, the data processing subsystem. The developed system allows for an easy presentation of the construction and operation of the manipulator in the course of teaching in the field of automation and robotics.
EN
The aim of the paper is to present the possibilities and limitations of using the Digital Image Correlation systems. In order to assess the measurement inaccuracies the measuring volume 1250 × 1100 mm was analysed using two cameras with sensor resolution 6 megapixels. It was stated very good accuracy of the line segment length change. It causes that observation of crack widths can be considered as precisely. Some practical information concern how determine the compatibility between crack width measured traditionally and by using DIC are given. In the second part of the paper the results of the tests concerning capacity of interface between two concrete casting at the same time were presented. Use of the optical measurement system Aramis enables the analysis of the deformation, determination of failure mode of the tested specimens and limit displacement between edges of the interface.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości i ograniczeń stosowania systemów cyfrowej korelacji obrazu (CKO). W celu oceny niedokładności pomiaru przeanalizowano pole pomiarowe o wymiarach 1250 x 1100 mm, wykorzystując dwa aparaty o rozdzielczości matryc 6 megapikseli. Stwierdzono bardzo dobrą dokladność wyznaczenia zmiany długości odcinka. Dzięki temu obserwację szerokości rys można uważać za dokładną. W artykule zawarto praktyczne informacje dotyczące tego, w jaki sposób prowadzić pomiar szerokości rozwarcia rys za pomocą CKO. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań dotyczących nośności styku elementów betonowanych w tym samym czasie. Zastosowanie optycznego układu pomiarowego Aramis umożliwiło analizę odkształcenia, określenie sposobu zniszczenia badanych próbek i granicznych przemieszczeń między krawędziami połączenia.
PL
Akcelerator ciężkich jonów SIS100 jest budowany na terenie ośrodka badań jądrowych GSI w Darmstadt (Niemcy) w ramach międzynarodowego projektu FAIR. Cząstki elementarne będą w nim rozpędzane do prędkości przekraczających 99% prędkości światła przy pomocy elektromagnesów nadprzewodnikowych, z których będzie zbudowany akcelerator. Przed umieszczeniem magnesów w akceleratorze są one poddawane szczegółowej kontroli w celu oceny ich przydatności do pracy w warunkach nadprzewodnictwa. W Politechnice Gdańskiej jest opracowywany system umożliwiający zautomatyzowaną kontrolę kluczowych parametrów elektrycznych elektromagnesów na etapie ich budowy a także eksploatacji. W celu spełnienia wysokich wymagań dotyczących parametrów oraz trwałości działania, system pomiarowy musi być zbudowany z restrykcyjnie dobranych elementów. W referacie przedstawiono opis stanowiska testującego najważniejsze elementy systemu wraz z przykładowymi wynikami badań.
EN
The SIS100 Heavy Ion Accelerator is being built at the GSI nuclear research centre in Darmstadt (Germany) as part of the international FAIR project. The elementary particles will be accelerated to speeds exceeding 99% of the speed of light by means of superconducting electromagnets, from which the accelerator is built. Before magnets are placed in the accelerator, they are subjected to a detailed inspection in order to assess their suitability for operation in superconductivity conditions. At the Gdansk University of Technology, a system is being developed which allows for automated control of key electrical parameters of electromagnets at the stage of their construction and operation. In order to meet the high requirements concerning parameters and durability of operation, the measuring system must be built of carefully selected elements. High voltage switches are very important elements of this system. Selection of the right switches was an important problem due to the requirements concerning parameters and durability. The paper describes the constructed stand testing selected electrical parameters of the switches.
PL
Przedstawiono autorską koncepcję architektury sekwencjonowania danych pomiarowych o dużej częstości, odbieranych z wielokanałowych układów detekcyjnych w czasie rzeczywistym. Na wstępie omówiono genezę pracy w odniesieniu do rozwoju rozwiązań systemów pomiarowych z równoległym przetwarzaniem danych. Wskazano na najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania układu sekwencera. Przeprowadzono dyskusję proponowanej architektury oraz omówiono realizację modelu w języku Matlab w celu doboru parametrów użytkowych implementowanych rozwiązań. Przedstawiono implementację architektury układu sekwencera w systemie diagnostyki gorącej plazmy w tokamaku WEST.
EN
This paper describes developed architecture of the sequencer dedicated for high rate measurement data collected from multiple channels in real time. Introduction presents a brief description and genesis of the project and its achievements in relation to presently existing and used measurements system where parallel data processing is crucial. Authors point out advantages of the developed architecture. Additionally is discussed model of the architecture realized in MATLAB environment in order to select most optimal parameters adjusted to specific processes. Last sections presents implementation of the sequencer architecture in plasma diagnostics measurement system for WEST tokamak.
19
Content available remote Akademia LabView
PL
Akademia LabVIEW (ang. LabVIEW Academy) to nowoczesny kurs projektowania układów elektronicznych za pomocą środowiska programistycznego LabVIEW firmy National Instruments. Pakiet edukacyjny zawierający materiały do wykładów, filmy szkoleniowe i przykładowe pytania egzaminacyjne jest przygotowany przez firmę National Instruments. Uczelnia posiadająca uprawnienia do Akademii LabVIEW musi zapewnić laboratorium wyposażone w komputery, oprogramowanie, sprzęt oraz zaoferować studentom kurs korzystania ze środowiska LabVIEW. W trakcie kursu studenci zdobywają wiedzę o środowisku LabVIEW i są przygotowywani do egzaminu certyfikującego CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer). CLAD jest uznawanym na całym świecie certyfikatem pierwszego stopnia, poświadczającym podstawowe umiejętności programistyczne w środowisku NI LabVIEW. W 2018 r. w Polsce działa 21 Akademii LabVIEW na 13-tu uczelniach. W artykule przedstawiono Akademię LabVIEW na przykładzie jej realizacji w Politechnice Poznańskiej.
EN
The National Instruments NI LabVIEW Academy free-of-charge training program is designed to prepare students to use the LabVIEW environment. The company provides the academic institution an educational package, while the university must provide a laboratory equipped with computers, software, hardware and perform the course of using the LabVIEW environment. During the course, students gain knowledge about the LabVIEW environment and are prepared for the CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) certification exam. The CLAD certificate is a worldrecognized first-level certificate that certifies basic programming skills in the NI LabVIEW environment. In 2018, there are 21 LabVIEW academies active at 13 universities in Poland. This article presents the LabVIEW Academy on the example of its realization at the Poznan University of Technology.
PL
W pracy przedstawiono eksperymentalne wyniki działania dwuosiowego solarnego układu nadążnego w okresie od marca 2015 r. do września 2017 r. Analizowana instalacja, o łącznej mocy 3 kWp, jest zlokalizowana na kampusie Politechniki Białostockiej (Białystok, Polska północnowschodnia). Analizę wydajności nadążnej instalacji fotowoltaicznej przeprowadzono w stosunku do instalacji o stałym kącie pochylenia. Omówiono wpływ dokładności sterowania układem śledzenia na konwersję energii słonecznej w warunkach miejskich na przykładzie miasta Białegostoku. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowanie dwuosiowego układu nadążnego zwiększyło roczną produkcję energii o około 40% w porównaniu do panelu ustawionego pod kątem 38° w kierunku południowym. Zaproponowano metodę poprawy dokładności algorytmu sterowania dwuosiowym układem nadążnym.
EN
The paper presents the experimental operational results of dual-axis solar tracking system during March 2015 to September 2017. The analysed plant, with a total capacity 3 kWp, is installed in the campus of Bialystok University of Technology (Bialystok, north-east Poland). The performance of the solar tracker was analysed and compared with the static solar panel. The influence of the solar tracking system on the photovoltaic power generation in the urban area using the case study of the Bialystok city is discussed. The results show that the two-axis tracking system has increased the annual energy production by approximately 40% compared with that obtained from the fixed panel tilted at 38° towards the south. The method for improving accuracy of control algorithm on the dual-axis solar tracker is presented.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.