Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  planowanie eksperymentu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The issue of ensuring the construction of materials and products, necessary quality characteristics and durability, is associated with the solution of many problems arising both in the construction industry enterprises and in the conditions of a construction site. Most of these (construction-technological) problems are solved due to the rational choice of raw materials, changes in the ratio between the main components, as well as production modes. The method of solving such problems assumes simultaneous consideration of many factors (composition, consumption of components, formation conditions, hardening, etc.) and providing many parameters (workability, strength, frost resistance, water resistance, etc.), which in practice is difficult to implement by traditional methods of experimentation because of high labor intensity of the work and the need for complex analysis. The article considers using methods of system analysis and mathematical planning of experiments in the study of building materials quality. Methods of obtaining mathematical models of various types, their interpretation and analysis, as well as the basic principles of using system analysis for solving the problems of building materials technology are presented. The technique of mathematical planning of experiments is presented. The main types of tasks solved with this method are analyzed, optimization criteria for solving problems of concrete technology are formulated. Methods for constructing linear and nonlinear models, their statistical analysis, and typical plans for carrying out experiments are presented.
EN
The paper presents the method of simplified parametric analysis of the sensitivity of a pre-tensioned concrete beam. The presented approach is based on the DOE (design of experiments) data collection which is simulation technique allowing for identification of variables deciding about the effectiveness and costs of designed structures. Additionally, application of the hyper-surface of the construction response allows designers to the development of multi-dimensional trade-off graphs to facilitate, the assessment of the scope of changes in random state variables permitted due to the adequate criteria and selection of their values close to optimum. Design basics, procedures and results of the presented considerations of sensitivity assessment and reliability of the structure has been shown on the example of a pre-stressed concrete beam designed in accordance with the requirements and procedures of Eurocode 2.
PL
W artykule przedstawiono metodę analizy wpływu zmiennych wejściowych na parametry charakteryzujące stan konstrukcji sprężonych w początkowej i trwałej sytuacji obliczeniowej, opartą na symulacjach komputerowych i technice zbierania informacji DOE (Design Of Experiments). Założenia, procedury i wyniki zastosowania techniki DOE przedstawiono na przykładzie belki strunobetonowej zaprojektowanej zgodnie z wymaganiami Eurokodu 2. Przeprowadzono analizę typu „what-if” wpływu wartości obciążenia i siły sprężającej w poszczególnych cięgnach (uwzględniając straty wynikające z relaksacji stali sprężającej) oraz modułu sprężystości podłużnej betonu na nośność graniczną i maksymalne ugięcie belki.
PL
W artykule przedstawiono modelowanie sił w procesie szlifowania obwodowego płaszczyzn ze stali 100Cr6 za pomocą ściernicy M3X60K5VE01-35, przeprowadzone z zastosowaniem centralnego planu kompozycyjnego ortogonalnego (CCF) i planu Boxa-Behnkena. Do planowania eksperymentu oraz analizy wyników wykorzystano program Design-Expert. Modele sił uzyskane w ramach wybranych planów porównano na podstawie współczynników determinacji oraz wartości odchylenia standardowego składnika resztowego.
EN
The paper presents forces modeling with the use of DoE models, such as (Box-Wilson) central composite design in face centered variant (CCF) and Box-Behnken design in a surface peripheral grinding process of 100Cr6 steel with M3X60K5VE01-35 grinding wheel. Experiment design and result analysis were done with the use of Design-Expert software. Force models, obtained with application of selected designs of experiment, were compared on the basis of the coefficient of determination, and values of residual standard deviation.
4
Content available remote Application of Multivariate Analysis Methods in Welding Engineering
EN
Phenomena and processes taking place during welding are usually very complex and, for this reason, should be described using multivariate methods. The article discusses the methodological basis and selected application areas as regards the solving of welding problems using statistical multivariate methods. In addition, the article presents exemplary applications of the design of experiment, multiple regression analysis, cluster analysis, principal component analysis and logistic regression analysis. The application of multivariate analyses provides the possibility of performing the mathematical description of joining processes, which, after verification, could be used to predict results of such processes, particularly in relation to the properties and fatigue service life of welded structures.
PL
Zjawiska i procesy zachodzące podczas spajania są zazwyczaj bardzo złożone i należy je opisywać metodami wielowymiarowymi. W artykule opisano podstawy metodologiczne i wybrane obszary zastosowania rozwiązywania problemów spawalniczych z wykorzystaniem statystycznych metod wielowymiarowych. Przedstawiono przykłady użycia teorii planowania eksperymentu, analizy regresji wielokrotnej, analizy skupień, analizy składowych głównych i analizy regresji logistycznej. Zastosowanie analiz wielowymiarowych daje możliwość matematycznego opisu procesów spajania, co można, po przeprowadzeniu weryfikacji merytorycznej, wykorzystywać do przewidywania ich skutków, a zwłaszcza do prognozowania właściwości i trwałości eksploatacyjnej konstrukcji spawanych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych odkształcenia kątowego łącznika węzła hybrydowego. Węzeł hybrydowy, będący częścią wielkogabarytowej konstrukcji stalowej, powstaje w wyniku połączenia panelu I-core z konwencjonalnie usztywnioną płytą stalową. Badania przeprowadzono wg zasad techniki planowania eksperymentu w warunkach laboratoryjnych, zbliżonych do warunków panujących w przemyśle. Przedstawiona analiza uwzględnia parametry technologiczno-konstrukcyjne wpływające na przydatność montażową węzła hybrydowego. Pokazana metoda oceny wyników eksperymentalnych umożliwia wykorzystanie zależności aproksymacyjnej do prognozowania odkształcenia kątowego w wielkogabarytowych konstrukcjach stalowych.
EN
The article presents the results of experimental researches on angular distortion of the connector of a hybrid node. The hybrid node being a part of the large-size steel structure is formed as a result of joining I-core panel with conventional stiffened steel plate. The researches has been carried out according to design of experiment technique in laboratory conditions near-real-life production conditions. The presented analysis accounts for technological-constructional parameters influencing the suitability for assembly of a hybrid node. The presented appraisal method used for experiment results features implementation of approximation dependence to predict angular distortion in large-size steel constructions.
PL
Na podstawie metod planowania eksperymentu analizowano wpływ podstawowych parametrów napawania plazmowego na wielkości opisujące geometrię napoin. Badania te wykonano dla układu: stal niestopowa typu S235JR – napoina na bazie Ni. Powłoki wykonano dla różnych wartości energii liniowej. W efekcie matematycznego opracowania wyników badań ustalono wpływ badanych parametrów na geometrię powłok i udział metalu podłoża w napoinie. Wykazano, iż jest różny wpływ analizowanych parametrów procesu napawania na mierzone wielkości.
EN
The influence of the main parameters of plasma powder transferred arc welding on the geometry of the weld overlays is presented in the paper based on the Design of Experiment methods. These studies were performed for plain steel S235JR grade – Ni based overlay system. The coatings were made for different values of heat input. After mathematical processing of results, the effect of welding parameters onto overlays geometry and dilution level was determined. It was shown that particular surfacing parameters have different impact onto measured values.
EN
Prospects of working out intelligent models of reliability of electric machines (EM) with long mean time between failures are substantiated and a method for their realization is presented. Limit conditions of basic structural units of low- and medium-power induction motors (IM) and their primary reliability models are determined. The obtained results enable a more accurate prediction of reliability indices and during subsequent improvement and manufacturing application make it possible to pass to maintaining and repair of EM in accordance with its factual condition.
PL
Perspektywy opracowania inteligentnych modeli sprawności maszyn elektrycznych z długim średnim czasem pomiędzy uszkodzeniami są uzasadnione i metoda ich realizacji została zaprezentowana. Warunki graniczne dla podstawowych parametrów konstrukcyjnych silników indukcyjnych o małej i średniej mocy i ich modeli sprawnościowych zostały wyznaczone. Otrzymane wyniki pozwalają na dokładniejszą predykcję wskaźników sprawnościowych a poprzez kolejne usprawnienia dają możliwość utrzymania i naprawy maszyny elektrycznej zgodnie z jej stanem faktycznym.
PL
W artykule przedstawiono statystyczną metodę optymalizacji składu zaprawy z dodatkiem nowego odpadu w oparciu o model materiałowy kompozytu. Aby móc wykorzystać metodę modelowania, konieczne było uprzednie zgromadzenie niezbędnych danych wejściowych. W tym celu wykonano szereg badań wybranych cech użytkowych zapraw o ustalonym składzie. Jako zmienne przyjęto zawartość odpadu w spoiwie oraz stosunek wodno-spoiwowy. Wykorzystano statystyczne metody planowania eksperymentu w celu ograniczenia ilości wykonywanych próbek zapraw do badań. Uzyskany model materiałowy zaprawy cementowej zawierającej dodatek odpadu umożliwił wyznaczenie uogólnionej funkcji użyteczności, która posłużyła do otrzymania optymalnej zawartości odpadu w zaprawie. Niniejszy artykuł prezentuje również wyniki porównania wartości cech użytkowych optymalnego składu zaprawy wyznaczone z modelu oraz uzyskane z badań weryfikacyjnych.
PL
W artykule przedstawiono analizę matematyczną wyników badań ilościowych grzybów pleśniowych i parametrów mikroklimatu w budynkach mieszkalnych z indywidualnym systemem nawiewnym. Przy zastosowaniu metody planowania eksperymentu otrzymano model matematyczny, który daje możliwość obliczenia ilości grzybów pleśniowych w m3 powietrza przy różnych stężeniach CO2.
EN
The paper presents a mathematical analysis of the quantitative research results of mold fungus and microclimate parameters in the residential buildings with individual supply system. Using the experimental planning method a mathematical model was obtained, which allowed to calculate the number of molds fungus in m3 of air at different CO2 concentrations.
PL
Badanie elastyczności metody z zastosowaniem podejścia DoE zostało pomyślnie przeprowadzone i przedstawione na przykładzie oznaczania CsA w tkankach oka królików.
PL
Ciągły rozwój branży motoryzacyjnej - przy obecnej dynamice zmian w zakresie stosowanych materiałów, procesów technologicznych oraz konstrukcji - skłania do stosowania symulacji komputerowych przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego. IV wielu firmach przemysłowych wykorzystuje się równocześnie wiele metod przetwórstwa tworzyw sztucznych, często poprzedzonych analizami numerycznymi, jednakże mało znana jest w tym kontekście możliwość wykorzystania programu Autodesk Moldflow MPI do symulacji wytwarzania wyrobów z kompozytów polimerowych techniką niskociśnieniowego przesycania żywicą w zamkniętych formach fang. Resin Transfer Moulding - RTM). Przedmiotem przedstawionej pracy jest analiza numeryczna technologii wytwarzania fotela pasażera, montowanego w autobusach miejskich w technologii RTM. Wykonano kilkanaście istotnych ewaluacji komputerowych procesu RTM przy różnych konfiguracjach parametrów technologicznych. Ponadto w pracy przedstawiono optymalizację tej technologii w oparciu o metodę Taguchi. Wyboru konfiguracji parametrów dokonano za pomocą metod planowania czynnikowego z wykorzystaniem planu ortogonalnego typu L9 z 3 czynnikami sterującymi, zmiennymi na 3 poziomach, opracowanego przez G. Taguchi.
EN
The continuous development of automotive industry by current dynamics of changes in the use of materials, processes, design and structures, encourage to use a numerical simulation before starting the production process. In many industrial companies there are many polymer processing methods used in the same time, often preceded by numerical analysis. Little known in this context is the ability of using the Autodesk Moldflow MPI commercial code to simulate Resin Transfer Moulding (RTM) process. Subject of present study is RTM production analysis of passenger seat, mounted in city buses. Several important computer evaluation of RTM process were made, with various configurations of processing parameters based on Taguchi method. The choice of parameter configurations were performed by factorial design methods using orthogonal plan type L9, with three control factors, changing on three levels, developed by G. Taguchi.
12
Content available remote Alternatywne planowanie eksperymentu dla określenia pełnej charakterystyki S-N
PL
Dokonując wyznaczenia trwałości lub wytrzymałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych wykorzystuje się zależności bazujące w swoich zapisach na danych materiałowych zaczerpniętych z jednej z charakterystyk zmęczeniowych. Dla obliczeń w zakresie ograniczonej i nieograniczonej trwałości zmęczeniowej wykorzystujemy charakterystykę S-N. Wyznaczenie pełnej charakterystyki poprzez regresję liniową (zakres ograniczonej trwałości) oraz metodę schodkową (zakres nieograniczonej trwałości) wymaga przeprowadzenia badań na minimum 30 próbkach. Przedmiotem pracy jest prezentacja metody alternatywnej oraz ocena jej dokładności w stosunku do podejścia standardowego. Proponowane rozwiązanie bazuje na wykorzystaniu 10 próbek.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych skurczu poprzecznego złącza doczołowego węzła hybrydowego. Badania przeprowadzono wg zasad techniki planowania eksperymentu w warunkach laboratoryjnych, zbliżonych do warunków panujących w przemyśle. Przedstawiona analiza uwzględnia parametry technologiczno-konstrukcyjne wpływające na przydatność montażową wielkogabarytowej konstrukcji stalowej. Pokazana metoda oceny wyników eksperymentalnych umożliwia wykorzystanie zależności aproksymacyjnej do prognozowania skurczu poprzecznego w konstrukcjach wielkogabarytowych.
EN
The article presents the results of experimental research on transverse shrinkage in butt joint of a hybrid node. The research has been carried out according to design of experiment technique in laboratory conditions near-real-life production conditions. The presented analysis accounts for technological-constructional parameters influencing the suitability for assembly of large-size steel construction. The presented appraisal method used for experiment results features implementation of approximation dependence to predict transverse shrinkage in large-size constructions.
PL
W oparciu o metody planowania eksperymentu przedstawiono wpływ głównych parametrów napawania plazmowego proszkowego na geometrię napoin. Eksperyment wykonano na podstawie matrycy planu Placketta-Burmana a matematyczne opracowanie wyników badań w oparciu o metodę bilansu losowego. W efekcie wyznaczono parametry napawania plazmowego, które istotnie wpływają na geometrię powłok i udział metalu podłoża w napoinie. Wykazano, iż występuje zróżnicowanie wpływu parametrów procesu napawania na mierzone wielkości.
EN
The influence of the main parameters of plasma powder transferred arc welding on the geometry of the weld overlays is presented in the paper based on the Design of Experiment methods. The matrix experiments was planned according to the Plackett-Burman plan whereas research data handling was based on random balance method. As a result, plasma welding parameters which significantly influence the geometry of the coating and its dilution was determined. It has been shown that particular surfacing parameters have different impact onto measured values.
PL
Nowoczesne metody planowania eksperymentu oraz statystycznego opracowania wyników pozwalają na opracowanie modelu matematycznego obiektu badań w postaci funkcji regresji. Na jej podstawie można przewidywać wyniki prób technologicznych i wstępnie dobierać warunki spawania. Przy opracowaniu wyników prób występuje problem skali, tzn. problem przeniesienia wyników uzyskanych podczas badania małej próbki na rzeczywisty obiekt. Jednak uzyskane wyniki pozwalają na optymalizowanie projektowania procesów technologicznych, a przez to na skrócenie cyklu projektowania i zmniejszenie kosztów związanych z uruchomieniem produkcji. Dane dotyczące technologii spawania i własności złącza spawanego, określone obliczeniowo na podstawie obecnego stanu wiedzy należy sprawdzić doświadczalnie przed zastosowaniem technologii w warunkach procesu produkcyjnego.
EN
Modern methods of experiment design and statistical analysis of results allow for the elaboration of a mathematical model of the research object in the form of the regression function. Based on that function can be predicted the results of technological tests and conditions of the welding process could be pre-selected. With the development of test results, there is a problem of scale, i.e. the problem of transfer of the results obtained during the study of a small sample into the real object. However, the obtained equations allow to optimize the design of technological processes, thereby shortening the design cycle and reducing the costs associated with the production running. Data concerning welding technology and properties of welded joint, received mathematically, based on the current state of knowledge, should be checked experimentally before applying technologies in production processes.
PL
Konstrukcje budowlane w zależności od miejsca wzniesienia muszą zachowywać odpowiednie wymogi wytrzymałościowe, które nie będą zagrażać bezpieczeństwu ich użytkowania. Szczególnie trudne jest to dla konstrukcji powstałych i narażanych na stałe niekorzystne działanie drgań. Takie konstrukcje są poddawane różnym niekorzystnym wpływom drgań, co może mieć wpływ na osłabienie ich własności nośnych. Uznając potrzebę doskonalenia metod badania jakości konstrukcji budowlanych dla potrzeb oceny ich stanu, jak i oceny współczynników bezpieczeństwa muru w tej pracy podjęto próbę badania destrukcji wybranych konstrukcji budowlanych za pomocą metody eksperymentalnej analizy modalnej.
EN
Building structures, depending on the place where they are erected, must comply with the relevant structural strength requirements, thanks to which no threat for safety of use would be present. It is particularly difficult in case of the structures, which are constantly exposed to detrimental effects of vibration. Considering the need of research within the field of building structures for the purpose of assessment of their status, or assessment of the safety coefficients, the present work makes an attempt at researching the destruction procedures of the selected structures, with the use of experimental modal analysis.
EN
Cold crushing strength (CCS) testing is one of the basic tests conducted in order to characterize a refractory product. Compression strength is frequently a condition that must be fulfilled by a product to be technically accepted, and the result obtained in the test strongly depends on measuring conditions. For this reason, the applied measuring procedures must guarantee the repeatability and reproducibility of the obtained results. The standards in force specify CCS testing methods depending on the density of a product (dense and insulating products) and its form (shaped and unshaped products). These standards specify the requirements to be fulfilled by the dimensions of CCS test samples, their perpendicularity and parallelism, the requirements to be met by the machine used for CCS testing, the number of test samples as well as the sample loading rate during the test. However, not all standards sufficiently define all the requirements. Imprecise testing procedures and difficult to test inhomogeneous materials, such as refractories are, make it difficult to obtain repeatable and reproducible results and to compare them by different laboratories. The presented investigations are an initial part of international project ReStaR, aimed at specifying the factors which significantly influence among others the result of CCS testing. The investigations were based on experimental design methods and variance analysis, which allowed minimizing the number of experiments necessary to identify factors that have a considerable influence on CCS testing of refractory materials: dense shaped, insulating and unshaped products. It has been proved that the obtained result of CCS testing is significantly influenced by the quality of sample preparation and sample dimensions. In the case of insulating and unshaped products, an important factor turned out to be the rate of loading the sample during the test. In the case of all the types of materials subjected to testing, the use of a cardboard washer had a negative impact on the test result, reducing the value of strength and the repeatability of the obtained results.
PL
Badanie wytrzymałości na ściskanie w temperaturze otoczenia (CCS) jest jednym z podstawowych badań wykonywanych w celu scharakteryzowania wyrobu ogniotrwałego. Wytrzymałość na ściskanie jest często warunkiem odbioru technicznego wyrobu, a wynik uzyskany w trakcie badania silnie zależy od warunków pomiarowych. Sprawia to, że stosowane procedury pomiarowe muszą gwarantować powtarzalność i odtwarzalność uzyskiwanych wyników. Obowiązujące normy precyzują metody badania CCS w zależności od gęstości wyrobu (wyroby zwarte i izolacyjne) oraz od postaci wyrobu (wyroby formowane i nieformowane). Normy te określają wymagania dotyczące wymiarów próbek do badania CCS, ich prostopadłości i równoległości, wymagań, które musi spełniać maszyna stosowana do oznaczania CCS, ilości badanych prób oraz szybkości obciążania próbki w trakcie badania. Jednak nie wszystkie normy definiują wszystkie wymagania w wystarczającym stopniu. Nieprecyzyjne procedury badawcze w połączeniu z trudnym do badań, niejednorodnym materiałem, jakim jest materiał ogniotrwały, utrudnia otrzymywanie powtarzalnych i odtwarzalnych wyników oraz ich porównywanie między laboratoriami. Prezentowane badania stanowią początkową część międzynarodowego projektu ReStaR, mającą na celu wskazanie czynników istotnie wpływających między innymi na wynik badania CCS. W badaniach wykorzystano metody planowania eksperymentów i analizy wariancji, co pozwoliło na zminimalizowanie ilości eksperymentów niezbędnych do zidentyfikowania czynników istotnie wpływających na wynik badania CCS ogniotrwałych wyrobów zwartych formowanych, izolacyjnych i nieformowanych. Wykazano, że istotny wpływ na uzyskiwany wynik badania CCS ma jakość przygotowania próbki oraz jej wymiary. W przypadku wyrobów izolacyjnych i nieformowanych istotna okazała się szybkość obciążania próbki w trakcie badania. W przypadku wszystkich trzech badanych rodzajów materiałów stosowanie tekturowej podkładki negatywnie wpływało na wynik badania, obniżając wartość wytrzymałości i zmniejszając powtarzalność uzyskanych rezultatów.
PL
Artykuł zawiera badania wpływu podstawowych czynników eksploatacyjnych na chwile przełączania biegów stopniowych układów napędowych autobusów miejskich. Badaniom podlegały: zmiana masy autobusu, sumarycznych oporów ruchu oraz obciążenia silnika wyrażonego dawką paliwa. W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania algorytmów sterowania przełączaniem biegów automatycznej przekładni hydromechanicznej z adaptacją do zmiennych czynników eksploatacyjnych. Jako kryterium optymalizacji sterowania wykorzystano zużycie paliwa przy rozpędzaniu autobusu miejskiego. Algorytmy adaptacyjnego sterowania opracowano w oparciu o matematyczne planowanie eksperymentu i z wykorzystaniem komputerowych symulacji ruchu autobusu miejskiego.
EN
The article contains a impact study of fundamental exploitation factors at the moment of changing gears in a gradual shift drive system city buses. Weight change of the bus, the summary movement resistance and engine charge expressed in a fuel dose is research subject of the article. In the paper, a methodology is presented for obtaining adaptive control algorithms for changing gears in a automatical hydromechanical gearbox during variable driving conditions. Fuel consumption has been used as optimality criterion during acceleration of a bus city. Adaptive control algorithms have been worked out based upon mathematical modelling of experiment and computer simulation of drive of a bus city.
EN
The article is devoted to research new methods of physic-chemical methods of preventing deflation to protect railways and highways from such phenomena as exogenous sand drifts. In particular, first studied the possibility of using binders in sand wet state. Results can significantly extend the scope of the method, and identified with particular impregnation maintaining stability requirements protective cover reduces both the concentration previously recommended binders, and their costs, thereby securing implementation in practice of shifting sands resource-saving technology.
RU
Статья посвящена новому в исследованиях способов физико-химического метода предупреждения дефляции для защиты железных и автомобильных дорог от такого экзогенного явления как заносы песком. В частности, впервые изучена возможность применения вяжущих веществ в песках влажного состояния. Результаты позволяют существенно расширить область применения метода, а выявленные при этом особенности пропитки сохраняя требования к устойчивости защитной вяжущей песчаной корки приводят к снижению как концентрации рекомендованных ранее вяжущих, так и их расходы, обеспечивая тем самым внедрение в практику закрепления подвижных песков ресурсосберегающей технологии.
PL
Polepszenie własności konstrukcyjnych stali można uzyskać poprzez wykorzystanie rezultatów odpowiednio zaplanowanych doświadczeń. Mogą one zidentyfikować oddziaływania synergiczne, czyli wzajemne wzmacnianie działania poszczególnych czynników powodujące, że łączny efekt jest większy od sumy efektów ich działania oddzielnego. Działania synergiczne wykazują m.in. pierwiastki stopowe. Przedstawione efekty uzyskano w oparciu o eksperymenty zrealizowane według planów czynnikowych dwuwartościowych (2n-p) i ich rozwinięcia – planów kompozycyjnych. W pierwszym etapie optymalizacji formułuje się pożądane efekty badanego procesu. Po ich zweryfikowaniu przeprowadza się serię eksperymentów, których celem jest wyznaczenie poszukiwanego optimum. W każdym etapie badań stosuje się metody statystyczne i analityczne pozwalające na weryfikację poprawności podejmowanych decyzji [L. 1, 3]. Poszukiwane własności mechaniczne stali odgrywają również ważną rolę we własnościach tribologicznych związanych z tarciem i zużywaniem materiałów. Zmieniając np. parametry procesów obróbki cieplnej stali, możemy spowodować polepszenie lub pogorszenie jej odporności na zużycie. W pracy poddano analizie trzy wybrane gatunki stali: C40, 41Cr4, 42CrMo4 i za pomocą metod planowania eksperymentów pokazano wpływ temperatury odpuszczania, udziału martenzytu oraz zawartości węgla na kształtowanie się własności mechanicznych badanych stali. Na podstawie przeprowadzonych badań określono tzw. współczynniki regresji i ułożono równania, w których pokazano wpływ poszczególnych zmiennych na własności stali.
EN
In the planning experience, structural properties play an important role. They can affect the steel by impact synergism, that is, the mutual strengthening of activity of chemical compounds or ions in the environment, resulting in that the total effect is greater than the sum of their separate effects. The solution was obtained based on the plans of the factors Divalent (2n-p) and their deployment-composition plans. The first stage of optimization includes the assumption as to the desired properties of the test process. After their verification carried out like a series of experiments whose purpose is to define the optimum. In every stage of the research applies statistical methods and analytical verification of the correctness of decisions.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.