Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  active power filters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań zastosowania filtra aktywnego równoległego w wybranym zakładzie przemysłowym oraz jego wpływ na parametry jakościowe energii elektrycznej.
EN
The article presents the results of research on the use of a parallel active filter in a selected industrial plant and its impact on the quality of electricity.
EN
The paper includes a summary of long-time research conducted by a research team in the Institute of Electrical Engineering and Computer Science at Silesian University of Technology. The research work has principally been related to selected problems in the field of analysis and synthesis of systems aimed at symmetrisation and improvement of some power quality parameters. This paper constitutes the second part of the report on the research. It has been devoted to three-phase system symmetrisation as well as effective elimination of higher harmonics and substantial improvement of power quality by means of hybrid active power filters.
3
Content available remote Voltage harmonic damping with the framework based on Kalman approach
EN
The paper presents the method of reference signal detection for shunt active power filter control. The signal is detected from voltage harmonics. The method uses the frequency state observer. The process needs a few iterative steps to obtain a compensator current reducing voltage harmonics. The virtual observer acting simultaneously with the system has kind of learning features.
PL
Podano metodę wyznaczania sygnału referencyjnego do sterowania aktywnego filtru energetycznego. Prądowy sygnał filtru jest obliczany na podstawie harmonicznych napięcia. W metodzie wykorzystywany jest obserwator działający w dziedzinie częstotliwości. Proces wymaga kilku kroków iteracji do uzyskania prądu redukującego harmoniczne napięcia. Obserwator numeryczny działający równocześnie z systemem ma pewne cech uczenia się.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych równoległych, energetycznych filtrów aktywnych pracujących w sieciach o różnych mocach zwarciowych. Porównano typowy układ równoległego filtra aktywnego, pracujący w oparciu o pomiar odkształcenia prądu odbiornika z układem pracującym na bazie identyfikacji odkształceń napięcia sieci.
EN
The articles presents the results of a simulation research on the Parallel Active Power Filters (PAPF) in networks of various impedances. A typical, most often used device of an APF working on the basis of the current distortion has been compared with the device working on the basis of the identification of the network's voltage distortion.
EN
Problems concerning electrical power quality and especially estimation of costs required for reduction of higher harmonics in power network voltage and current time waveforms have been considered in the paper. The application of active power filters to reduction of higher harmonics has been analysed taking into account, in particular, the necessary investment costs. Two goal functions have been used to solve the underlying optimization problem - the first one that enables direct cost minimization and the second one based on the cost-effectiveness approach used by economists. Such approach is substantially different from solutions proposed by other authors who concentrate rather on theoretical issues and do not take into consideration the economical market-based reality. In the paper, theoretical analysis has been followed by an example of optimal allocation of active power filters in a large supply system.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z parametrami, które określają jakość energii elektrycznej, a w szczególności metody eliminacji wyższych harmonicznych z przebiegów napięć i prądów zasilających. Autorzy przedstawili w nim metody modelowania oraz optymalnego doboru i rozmieszczenia energetycznych filtrów aktywnych w sieci zasilającej. Zagadnienia teoretyczne zostały uzupełnione wynikami symulacji.
EN
Problems of power quality, including methods of elimination of higher harmonics in power system voltage and current waveforms, have been considered in the paper. Authors have presented methods of active power filter modeling as well as theirs optimal sizing and allocation in power systems. Theoretical considerations have been followed by simulation results
PL
W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z parametrami, określające jakość energii elektrycznej, a w szczególności metody eliminacji wyższych harmonicznych z przebiegów napięć i prądów zasilających. Autorzy przedstawili wyniki prac dotyczących głównie hybrydowych energetycznych filtrów aktywnych, metod sterowania oraz wyniki badań związane ze stabilnością i wrażliwością tych urządzeń. Zagadnienia teoretyczne zostały uzupełnione wynikami symulacji oraz badań laboratoryjnych.
EN
Problems of power quality, including methods of elimination of higher harmonics in power system voltage and current waveforms, have been considered in the paper. Authors have presented results of research related mainly to hybrid active power filters, control methods, stability and sensitivity of these devices. Theoretical results are complemented by simulations and laboratory tests.
PL
W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z parametrami, określające jakość energii elektrycznej, a w szczególności metody eliminacji wyższych harmonicznych z przebiegów napięć i prądów zasilających. Autorzy przedstawili wyniki prac dotyczących energetycznych filtrów aktywnych, metody sterowania oraz wyniki badań związane z poprawą dynamiki działania tych urządzeń. Zagadnienia teoretyczne zostały uzupełnione wynikami symulacji oraz badań laboratoryjnych.
EN
Problems of power quality, including methods of elimination of higher harmonics in power system voltage and current waveforms, have been considered in the paper. Authors have presented results of research related to active power filters, control methods and methods used to improve a dynamical behaviour of these devices. Theoretical results are complemented by simulations and laboratory tests.
9
Content available remote Porównanie algorytmów sterowania energetycznymi filtrami aktywnymi
PL
Jedna z metod eliminacji wyższych harmonicznych, kompensacji mocy biernej składowej podstawowej lub symetryzacji obciążenia polega na zastosowaniu energetycznych filtrów aktywnych (EFA). EFA dołączone do systemu zasilania w zależności od konfiguracji i sposobu sterowania mogą eliminować wszystkie lub wybrane niekorzystne składowe. Wymagają w tym celu odpowiedniego algorytmu sterowania dostosowanego do typu EFA oraz sieci zasilającej, do której został on podłączony. Podstawowym zadaniem takiego algorytmu jest wyznaczenie wzorcowych prądów kompensujących, które następnie zostaną wprowadzone do sieci zasilającej.
EN
Application of active power filter (APF) is one of the methods for higher harmonic reduction, reactive power compensation or symmetrization in three-phase systems. APF connected to power system, depending on control strategy and configuration, can fulfil all of these functions or only selected ones. Active compensator requires different control algorithms depending on its connection and type of network where it operates. The basic goal of control algorithms is to determine correctly reference compensation currents which are introduced into supply network.
10
Content available remote Feedback control versus optimization method for voltage harmonic damping
EN
Two methods of voltage harmonic elimination are compared - the feedback control method and optimisation approach. The first method has been presented in the literature, the second is proposed in the paper. The results of numerical experiments comparing the efficiency of both methods are presented and compared.
PL
Porównano dwie metody eliminacji harmonicznych napięcia w sieci elektrycznej – metodę sprzężenia zwrotnego i metodę optymalizacyjną. Pierwsza metoda jest opisana w literaturze druga jest proponowana w prezentowanej pracy. Przedstawiono wyniki eksperymentów numerycznych porównujących skuteczność redukcji wyższych harmonicznych przy użyciu obu metod.
PL
W artykule przedstawiono model w dziedzinie częstotliwości metody detekcji wyższych harmonicznych wykorzystującej przekształcenie Parka.Omawiana metoda jest stosowana w algorytmach sterowania trójfazowych energetycznych filtrów aktywnych. Algorytmy te realizowane są natomiast w dziedzinie czasu. Przedstawiony model pozwala na opracowanie modelu częstotliwościowego całego układu oraz ocenę wpływu parametrów układu na jego charakterystyki filtracyjne.
EN
The model in the frequency domain of the harmonics detection method using Park transformation is presented in the paper. This method is usually used in control algorithms of three-phase active power filters which are implemented in the time domain. The presented model allows obtaining the active power filter model in frequency domain and assess the impact of system parameters on the characteristics of the filter. The study shows the model derivation of the base detection method (Fig. 1), but it can be applied to other similar methods for detection of selected harmonic components or its positive and negative components. The transformation of the derived model into symmetrical components (Fig. 3) allows determining the independent transmittance for positive and negative components. This enables obtaining the frequency responses of the analyzed systems (Fig. 4). For example, the model can be used to analyze the harmonic attenuation factor in a hybrid active power filter with a single tuned passive filter. Some examples of frequency responses are shown in Fig 5. In a similar way it is possible to analyze the filter stability or sensitivity in the frequency domain.
EN
Some features of the instantaneous active and reactive powers p and q , not reported earlier, are discussed in this paper. It is shown that oscillating components and of these powers may not depend on the order of the load current harmonic. It was shown, moreover, that a load supplied with a nonsinusoidal voltage may not be distinguished in terms of p and q powers from a harmonics generating load (HGL) supplied with a sinusoidal voltage. This observation is important for compensator control. Also it was shown that the instantaneous reactive power q cannot be interpreted as a measure of amount of energy exchanged between supply lines of a load or as amount of energy rotating around such lines, as it was suggested in some publications on the IRP p-q Theory. A phenomenon of energy rotation or exchange between lines does not exist.
EN
In this paper, a three-level inverter based Shunt Active Power Filter (SAPF) using Multi-Level Hysteresis Current Controller (MLHCC) is presented for solution of power quality problems in distribution system. A simulation model of SAPF is prepared in Matlab/Simulink environment. MLHCC is used for control of SAPF currents. In simulation study, it is considered that SAPF executes two tasks covering compensation of harmonics and reactive power. Therefore, control algorithm is formed to execute two tasks. The Synchronous Reference Frame Method (SRFM) is used to extract the reference currents. Dynamic performance of SAPF is evaluated using two nonlinear loads switched at different times. Some simulation results are given to show performance of a three-level inverter based SAPF using MLHCC. Simulation results show that current harmonics has been kept inside specific recommendation of IEEE-519 and ac grid is approximately kept in unity power factor.
PL
W artykule przedstawiono bocznikowy aktywny filtr mocy (ang. Shunt Active Power Filter) z trójpoziomowym falownikiem. Sterowanie oparte zostało na wielopoziomowym regulatorze histerezowym prądu (ang. Multi-Level Hysteresis Current Controller). Filtr aktywny spełnia rolę kompensatora wyższych harmonicznych oraz mocy biernej.
EN
Power quality correction in distribution networks is usually performed locally, with a corrective device in each polluted bus. An overall correction system could provide acceptable results with reduction of costs. This paper presents a method for optimizing location and operation strategy of active power filters (APFs) in a distribution network, using a harmonic power flow algorithm. The proposed operation strategy for the APFs is inspired by perfect harmonic cancellation (PHC) and it is compared to other inspired by droop control.
PL
Poprawa jakości energii w sieci dystrybucyjnej zazwyczaj jest wykonywana lokalnie, przez zastosowanie urządzeń korekcyjnych w każdej linii, gdzie występują odkształcenia. Ogólny system poprawy mógłby zapewnić lepsze wyniki redukcji kosztów. W artykule przedstawiono metodę optymalizacji miejsca lokalizacji i opis działania energetycznych filtrów aktywnych (APF) w sieci dystrybucyjnej, stosując algorytm harmonicznych przepływu mocy. Proponowana strategia sterowania APF jest argumentowana doskonałą eliminacją harmonicznych (PHC) i jest porównywana z innymi metodami sterowania typu „droop control”.
EN
The article describes the laboratory and simulation tests of 12- and 24- pulse power grid converter systems with DC voltage output that work together with shunt active power filter (APF). It presents both the operations' principles and the results of these tests. The systems under discussion make it possible to reduce the number of unwanted higher harmonics in the power network current. Moreover, they can also help eliminate the 23- and 25-order harmonics especially in the conditions of local power network supply. In order to obtain the multipulsed system's operation, a set of coupled three-phase power network reactors (CTR) has been used.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań symulacyjnych i testów laboratoryjnych 12- i 24- pulsowego przekształtnika sieciowego z wyjściowym obwodem napięcia stałego, pracującego z równoległym filtrem aktywnym. Omówione rozwiązanie pozwala znacząco zredukować występowanie niepożądanych harmonicznych prądu sieci, tym całkowicie wyeliminować harmoniczne rzędu 23 i 25. Wielopulsowa praca układu została osiągnięta poprzez zastosowanie zespołu trójfazowych dławików sprzężonych.
PL
W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z jakością energii elektrycznej, a w szczególności metodami eliminacji wyższych harmonicznych z przebiegów napięć i prądów zasilających. Najczęściej do tego celu wykorzystywane są pasywne filtry rezonansowe. Wadą takich układów jest duży wpływ impedancji sieci na wynik filtracji, a także niekorzystne zjawiska rezonansowe, które mogą wystąpić pomiędzy filtrem a siecią lub obciążeniem. Znacznie lepsze efekty filtracji, przy eliminacji wyżej wymienionych wad, można osiągnąć przy wykorzystaniu energetycznych filtrów aktywnych. Przykładowo równoległy energetyczny filtr aktywny jest energoelektronicznym źródłem prądu dodawczego, a w wyniku jego podłączenia prąd źródła osiąga kształt optymalny (sinusoidalny). W artykule przedstawiono propozycję komputerowej analizy rozpływu harmonicznych, która zostanie wykorzystana do optymalizacji rozmieszczenia energetycznych filtrów aktywnych w modelach sieci zasilającej.
EN
The paper presents some of the electric power quality issues. In particular, the methods of elimination of voltage and current high harmonics has been presented. The most popular method of reducing harmonic current distortions consists in using passive harmonic filters. Disadvantages of these filters are: the influence of line impedance on filtering results and the resonance between the filter and the impedance of a power system or the load. Better results can be achieved using the Active Power Filters (APF). For example, the shunt APF injects currents into the power system to compensate existing distortions, what causes the optimal (sinusoidal) supply currents. The paper describes a proposition of computer analysis method of the high harmonics propagation. This method will be used to optimize placement of active power filters in selected power system models.
17
Content available remote Ripple estimation in active power filters
EN
The paper presents the analytical method of ripple estimation in active power filters. The method is based on an average model of PWM voltage source inverter. The formulae for the ripple magnitude are derived for single-phase and three-phase three-leg structures. Numerical examples for filters generating third and fifth order harmonics are presented. The example with reactive component of fundamental harmonic is considered as well.
PL
Przedstawiono analityczną metodę estymacji tętnienia prądu wynikającego z przełączeń obwodu w aktywnych filtrach energetycznych. Metoda opiera się na uśrednionych modelach z modulacją PWM. Odpowiednie formuły analityczne zostały opracowane dla układu jednofazowego i trójfazowego. Wykonano obliczenia dla układu generującego trzecią i piątą harmoniczną oraz układu generującego składową bierną harmonicznej podstawowej.
18
Content available remote Ripple Analysis for Three-Phase Four-Leg Active Power Filters
EN
The paper presents the analytical method of ripple estimation in active power filters. The method is based on an average model of PWM voltage source inverter. The formulae for the ripple magnitude are derived for three-phase four-leg structures. The numerical example for filters generating third order harmonics is presented.
PL
Przedstawiono analityczną metodę estymacji tętnienia prądu wynikającego z przełączeń obwodu w aktywnych filtrach energetycznych. Metoda opiera się na uśrednionych modelach z modulacją PWM. Odpowiednie formuły analityczne zostały opracowane dla układu trójfazowego czteroprzewodowego. Wykonano obliczenia dla układu generującego trzecią harmoniczną prądu.
19
Content available remote Possible shunt compensation strategies based on Conservative Power Theory
EN
Considering the Conservative Power Theory (CPT), this paper proposes some novel compensation strategies for shunt passive or active devices. The CPT current decompositions result in several current terms (associated with specific physical phenomena), which were used for the definition of different selective current compensators, in terms of minimizing particular disturbing effects. Simulation results have been demonstrated in order to validate the possibilities and performance of the proposed strategies for single and three-phase four wired circuits.
PL
W artykule zaproponowano kilka nowych metod kompensacji, opartych na Zachowawczej Teorii Mocy (CPT), pasywnymi i aktywnymi kompensatorami, włączonymi równolegle do odbiornika. Oparty na CPT rozkład prądu ujawnia szereg składowych (stowarzyszonych ze zjawiskami fizycznymi), które mogą być użyte do selektywnego określenia prądu kompensatora. Metody te i ich skuteczność zostały potwierdzone wynikami modelowania obwodów jednofazowych oraz obwodów trójfazowych, czteroprzewodowych.
EN
The main goal of this paper is the proposition and analytical examination of successful neutral current cancellation methods. A generalized time-domain rule is suggested in order to achieve full cancellation of the source-end neutral current under unbalanced and distorted load-terminal voltage waveforms. The proposed rule makes it clear that any time-domain method have to observe the proposed technique in order to be capable of eliminating the neutral current under non-ideal load voltages. In this context, the IRP, the CMIP and the Z_GTIP methods, are reviewed as the well-known successful algorithms in cancelling the zero sequence current under non-ideal circumstances. While these methods appear to be dissimilar or unrelated, as another contribution of this paper, it is concluded that the aforementioned methods are derived from the same root that is obtained from a minimization problem. In the mean time, a comprehensive analytically performance assessment as well as the required modification is presented on these methods to show the precise reason of their efficiency under non-ideal load-terminal voltages. Further, simulations will make the significance of the proposed idea clear in cancelling the source-end neutral current.
PL
Głównym celem tego artykułu jest zaproponowanie i analityczne zbadanie skutecznych metod eliminacji prądu przewodu zerowego. Zaproponowano ogólną regułę w dziedzinie czasu, prowadzącą do pełnej redukcji prądu przewodu zerowego w przypadku niezrównoważonych i odkształconych przebiegów napięć na zaciskach źródła. Z zaproponowanej reguły jasno wynika, że jakakolwiek metoda w dziedzinie czasu, aby była w stanie redukować prąd w przewodzie zerowym musi być zgodna z metodą proponowana w tym artykule. W związku z tym, dokonano przeglądu metod IRP, CMIP i Z_GTIP ogólnie uznawanych za skuteczne w eliminacji prądu składowej zerowej w warunkach rzeczywistych. Jakkolwiek metody te wydają się być odmienne oraz wzajemnie niepowiązane, stwierdzono, że są one podobnie zakorzenione w problemie minimalizacyjnym. Aby pokazać szczegółowe przyczyny skuteczności tych metod w warunkach nieidealnego zasilania, w artykule przedstawiono analityczną ocenę ich skuteczności, a także potrzebę modyfikacji. Znaczenie proponowanej metody eliminacji prądu w przewodzie zerowym potwierdzone jest modelowaniem.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.