Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  różnorodność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Selected districts of Valencia and the gradual transformation of their image are presented in this article. The formulation of an appropriate strategy of action and the effect of an example that were initiated by the construction of the City of Arts and Sciences have broken through the stagnation in thinking about space. Revitalisation efforts have been initiated in many of the city’s districts, as well as in its suburban zone. The great explosion of ideas and emotions also carried over to enhancing the historical traditions of the city and the holistic, multi-directional approach to the subject matter of renewal, providing the city with economic stimulation. The author’s own analyses presented in the article pertain to: Ciudad de las Artes y las Ciencias (City of Arts and Sciences), the new development of the Poblats Maritims coastal district, the Ciutat Fallera district and the Orba district of the town of Alfafar, located in Valencia’s metropolitan area. Various proposals for transforming the spatial structure of these districts point to the possibility of conducting an experimental hybrid policy intended to reconcile economic rescaling, entrepreneurship and cultural regionalism in the planned landscape.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane dzielnice Walencji i stopniową przemianę ich obrazu. Budowa właściwej strategii działań i efekt przykładu zapoczątkowane przez realizację Miasta Sztuki i Nauki przełamały marazm w myśleniu o przestrzeni. Podjęto prace rewitalizacyjne w wielu dzielnicach miasta i jego strefie podmiejskiej. Wielki wybuch pomysłów i emocji przełożył się również na utrwalenie historycznych tradycji miasta i całościowe wielokierunkowe podejście do problematyki odnowy, co przyniosło miastu ożywienie gospodarcze. Własne analizy przedstawione w artykule dotyczyły kolejno: Ciudad de las Artes y las Ciencias (Miasta Sztuki i Nauki), nowej zabudowy dzielnicy nadmorskiej Poblats Maritims, dzielnicy Ciutat Fallera oraz dzielnicy Orba miasteczka Alfafar położonego w strefie metropolitarnej Walencji. Różnorodne pomysły przekształcenia struktury przestrzennej wymienionych dzielnic wskazują na możliwość prowadzenia eksperymentalnej hybrydowej polityki w celu pogodzenia przeskalowania gospodarczego, przedsiębiorczości i regionalizmu kulturowego w planowanym krajobrazie i przez niego.
EN
The aim of the article is to draw readers' attention to radical changes that occur in the contemporary life of the developing civilization, which entails the necessity to adapt to these changes. Accommodating to these changes is not always successful, whereas in Poland the process usually takes place with a delay of about 50 years, compared to Western Europe. In the field of architecture and urban planning, it is necessary to pay attention to the distribution of places of residence in relation to the location of workplaces and leisure facilities in rapidly growing metropolises.
PL
Przedmiotem artykułu jest zwrócenie uwagi czytelników na diametralne zmiany, jakie następują w naszym współczesnym życiu rozwijającej się cywilizacji, co pociąga za sobą konieczność dostosowania się do nich, a nie zawsze to następuje, w Polsce zwykle z opóźnieniem o około 50 lat w stosunku do Europy Zachodniej. W dziedzinie architektury i urbanistyki dotyczy to przede wszystkim rozmieszczenia miejsc zamieszkania w stosunku do lokalizacji miejsc pracy i odpoczynku w rozrastających się gwałtownie metropoliach.
PL
Według Barometru Różnorodności Konfederacji Lewiatan 23% przedsiębiorstw w Polsce realizuje różne programy na rzecz grup mniej uprzywilejowanych.
EN
Diversities are a generalization of metric spaces which associate a positive real number to every finite subset of the space. In this paper, we introduce ultradiversities which are themselves simultaneously diversities and a sort of generalization of ultrametric spaces. We also give the notion of spherical completeness for ultradiversities based on the balls defined in such spaces. In particular, with the help of nonexpansive mappings defined between ultradiversities, we show that an ultradiversity is spherically complete if and only if it is injective.
EN
Sundry soils/rocks are characterized by electrical properties with clearly or obscurely expressed anisotropies. These anisotropic efects may be low, moderate or high depending on the coefcient of anisotropy (λ). The vertical electrical sounding technique employing Schlumberger electrode confguration and lithological information from boreholes were deployed to characterize the lithological diversity in homogeneous and anisotropic geologic units that serve as aquifer systems and their overlaying layers in the coastal region of Akwa Ibom State. Based on the λ, the assessed volume of sedimentary formation is classifed into low anisotropy λ<1.2 , moderate anisotropy (1.2 < λ ≤ 1.3) and high anisotropy (λ > 1.3) with alluvium (64.3%), inter-bedded shale and sandstone (14.3%) and shale and slate (21.3%). The estimated percentage of respective compositional coverage indicates that alluvium is dominant, while the blended inter-bedded shale and sandstone as well as the shale and slate are minor geologic units in the Benin Formation. Inferred index of spread of alluvium indicates that the homogeneous and anisotropic units assessed are intrinsic/microscopic in nature as identifed by the impressed current that passed through geologic system. The results showcased that the plot between the strike-dependent resistivity ( ρθ ) at arbitrary chosen strike and geometric mean resistivity ( ρm ) can be used as a yardstick for inferring the degree of consistency of geologic compositions in homogeneous and anisotropic media. Both the quantitative (graphic) and qualitative (contour) results portend the thin possibility of having anisotropy free geologic units. The finding proposes that ground resistivity measurements and interpretations of geologic structures should be constrained by borehole information in order to frm up the intended plans for obtaining clearer, defendable and well-resolved subsurface structures.
EN
Tolerance is an issue of an extremely complex nature that has given rise to various attitudes in the society as a result of the influence of different factors. The spatial aspect of tolerance is the main topic discussed in detail in our paper. The aim of the study is to determine the potential of various types of public spaces, both as spaces of tolerance and conflict. The research was conducted by means of topical analysis - a qualitative method that consists in providing detailed descriptions and interpretation of the observed behaviour patterns. The analysed material consisted of comments published on the Internet concerning articles and posts about the marginalised groups. The material was analysed in terms of the fundamental research question: what kinds of public spaces intensify the problem of intolerance, and which ones reinforce tolerance? The comments were divided into three thematic groups, based on the expressed attitude (intolerant, neutral and tolerant). The topical analysis of data revealed that the most common factor that intensified intolerance was the lack of a sense of safety connected with the presence of children and the feeling of lack of control. The authors of the comments mentioned schools and the surroundings of residential estates as places where tolerance could not exist. Railway stations and other places that involve intensive communication and the chaos resulting from heavy traffic, which affects the sense of safety, were also described as spaces with negative potential. The comments representing a tolerant attitude also pointed to schools as places with a high tolerance potential, as children are open to differences and obtaining knowledge. Places connected not only with the presence of children, but also their parents, such as family entertainment parks, were mentioned as areas with higher potential to become spaces of tolerance. The reason is the fact that the sense of control over the situation and the safety of children are higher than in schools, and the overall atmosphere of fun. The main conclusion of the study is the observation that a space of tolerance should ensure a sense of safety and control and offer educational functions.
PL
Tolerancja jest problemem o niezwykle skomplikowanej naturze, wobec którego w społeczeństwie, na wskutek działania rozmaitych czynników, wykształciły się różne postawy. Przestrzenny aspekt tolerancji to problem wyczerpująco przedstawiony w niniejszym artykule. Celem pracy jest określenie potencjału różnego rodzaju przestrzeni publicznych zarówno jako przestrzeni tolerancji, jak i konfliktu. Metodą zastosowaną do przeprowadzenia badań była analiza tematyczna - metoda jakościowa polegająca na szczegółowym opisywaniu i interpretacji zaobserwowanych wzorców zachowań. Materiał badawczy stanowiły wypowiedzi zamieszczone w Internecie pod artykułami i wpisami dotyczącymi marginalizowanych grup. Analiza materiału odbywała się pod kątem podstawowego pytania badawczego: w jakich przestrzeniach publicznych nasila się problem nietolerancji, a w jakich to tolerancja ulega intensyfikacji? Wypowiedzi podzielono na trzy grupy tematyczne, dokonując podziału pod kątem przejawianej postawy (nietolerancyjna, pośrednia i tolerancyjna). W wyniku analizy tematycznej danych stwierdzono, że najczęściej występującym czynnikiem intensyfikującym nietolerancję był brak poczucia bezpieczeństwa związany z obecnością dzieci i poczuciem braku kontroli. Szkoła oraz otoczenie osiedli mieszkaniowych wskazywane były przez wypowiadających się jako miejsca, gdzie tolerancja nie ma prawa zaistnieć. Przestrzenią o potencjale negatywnym określone zostały dworce i inne miejsca związane z intensywną komunikacją, które, ze względu na związany z ruchem chaos, obniżają poczucie bezpieczeństwa. Szkoła pojawiała się także w wypowiedziach prezentujących postawę tolerancyjną jako miejsce o potencjale przestrzeni tolerancji ze względu na otwartość dzieci na inność i zdobywanie wiedzy. Miejsca związane z obecnością nie tylko dzieci, ale także ich rodziców, czyli np. parki rozrywki rodzinnej, wskazywane były jako miejsca o większym potencjale na bycie przestrzenią tolerancji. Powodem jest większe, niż w przypadku szkoły, poczucie kontroli nad sytuacją i bezpieczeństwem dzieci oraz ogólna atmosfera zabawy. Głównym wnioskiem z badań jest spostrzeżenie, że przestrzeń tolerancji powinna dawać poczucie bezpieczeństwa i kontroli oraz oferować funkcję edukacyjną.
PL
„Różnorodność biologiczna” oraz „różnorodność kulturowa” to pojęcia, za których pomocą zdefiniowano ważne cele międzynarodowej współpracy. Celem artykułu jest ich charakterystyka ich podobieństw i różnic jako kategorii ontologicznej i aksjologicznej.
EN
The concepts of „biological diversity” and „cultural diversity” have been used to define important goals of international cooperation. The goal of this paper is to characterize their similarities and differences if are being comprehended as ontological and axiological categories.
PL
Organizacje funkcjonują obecnie w warunkach dużej różnorodności i zmienności, złożoności i szybkości. To rodzi zarówno szanse, jak i zagrożenia dla organizacji. Różnorodność dotyczy także metod i narzędzi projakościowego zarządzania. Celem niniejszej publikacji jest próba zdiagnozowania postrzegania przez studentów znajomości, poziomu implementacji i istotności wybranych metod i narzędzi projakościowego zarządzania we współczesnych organizacjach, a także dokonanie oceny metod i narzędzi oraz identyfikacja tych o najwyższej ocenie. Badania oparto na literaturze przedmiotu oraz badaniach empirycznych. Opracowanie składa się z pięciu części: dwóch teoretycznych, dwóch badawczych oraz podsumowania. Wyniki wskazują na zbyt niską znajomość i wykorzystanie metod i narzędzi projakościowego zarządzania w organizacjach oraz konieczność doskonalenia tego obszaru u przyszłych menedżerów.
EN
Organizations now operate under conditions of great diversity and variability, complexity and speed. It raises both opportunities and threats to the organization. Diversity also applies to methods and tools for quality management in organizations. The aim of this publication is to diagnose students’ perception of the level of implementation and relevance of selected methods and tools of quality management in contemporary organizations, as well as to evaluate methods and tools and identify the highest rated methods and tools. The research is based on the subject literature and empirical research. The study consists of five parts: two theoretical, two research parts and a summary with conclusions. The results indicate limited knowledge and use of methods and tools of quality management in organizations and the need to improve these competences by future managers.
PL
Zagadnienia związane z różnorodnością są traktowane jako ważne ze względu na narastające problemy związane z różnicami w populacji ludzkiej, wymaganiami i oczekiwaniami interesariuszy w kwestiach równości i różnorodności. Podmioty gospodarcze muszą koncentrować się na różnorodności i szukać sposobów dla integracji, ponieważ w różnorodności tkwi potencjał dla uzyskania przewagi konkurencyjnej i sukcesu rynkowego. Różnorodność staje się kluczowym składnikiem skutecznego rozwoju oraz wzrostu efektywności organizacji. Definiowanie różnorodności rodzi wiele kontrowersji, a nawet sprzeczności. Celem artykułu jest wskazanie na istotę, znaczenie różnorodności w organizacjach funkcjonujących w warunkach społeczeństwa sieciowego, w którym bardzo ważną rolę pełnią relacje. Koncepcja zarządzania różnorodnością znajduje coraz większe zainteresowanie przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Dlatego wskazano na korzyści, jakie można uzyskać, wdrażając politykę różnorodności oraz zarządzanie różnorodnością. Bardzo ważnym problemem dla wzrostu popularności koncepcji zarządzania różnorodnością jest odpowiednia wiedza i systemy promocji różnorodności. W artykule odniesiono się do kart różnorodności oraz kongresu różnorodności jako ważnych form promocji koncepcji różnorodności. Przedstawiono także paradygmaty różnorodności. Realizacji celów niniejszego artykułu służy układ treści. W artykule wskazano na istotę różnorodności, dokonano przeglądu definicji różnorodności, wskazano na korzyści związane z zarządzaniem różnorodnością, odniesiono się do paradygmatów różnorodności oraz wskazano na formy promocji koncepcji zarządzania różnorodnością. Metoda badawcza przyjęta w artykule to analiza dostępnej literatury przedmiotu i wnioskowanie. W wyniku przeprowadzonych analiz wskazano na potrzebę dalszych badań nad różnorodnością oraz poszukiwania sposobów i narzędzi kształtowania świadomości w obszarze równości i różnorodności w zarządzaniu organizacją.
EN
Issues related to diversity are treated as important due to increasing problems related to differences in the human population, requirements and expectations of stakeholders on the issues of equality and diversity. Businesses must focus on diversity and look for ways to become inclusive, because diversity has the potential to gain a competitive advantage and market success. Diversity management is becoming a key component of effective development and improves organization’s efficiency. Defining diversity raises a lot of controversy and even contradictions. The aim of the article is to point to the essence and significance of diversity in organizations functioning in the conditions of network society in which relations play a very important role. The concept of diversity management is attracting an increasing interest of enterprises at home and abroad. That is why the benefits that can be achieved by implementing diversity policy and diversity management are indicated. A very important problem for the growing popularity of the diversity management concept is adequate knowledge and systems for the promotion of diversity. The article refers to the diversity charter and the diversity congress as important forms of promoting the concept of diversity. The article covers the essence of diversity, reviews the definition of diversity, the benefits of managing diversity, refers to the diversity paradigms and indicates the forms of promotion of the concept of diversity management. The research method adopted in the article is the analysis of the available subject literature and logical inference. As a result of the conducted analyses, the need for further research on diversity and the search for ways and tools for shaping awareness in the area of equality and diversity in the management of the organization becomes evident.
10
EN
The aim of the research was to present a floristic and phytosociological assessment of „Łąki Pyzderskie” complex in terms of its natural and touristic attractiveness as well as the determination of existing and potential risks for the flora of this area. The research was conducted in the years 2012-2016. Natural values of grassland and pasture communities which influenced their touristic attractiveness were defined on the basis of a complex analysis of 226 phytosociological relevés completed with Braun-Blanquet’s method in representative areas of 50 m2. The results show that natural values of this area are determined by:geomorphology of the area i.e. small dry hills and basins; presence of halophile communities, especially with Glaux maritima, Triglochin maritima, Samolus valerandi; floral diversity visible in the richness of phytocenoses (30 communities from 5 phytosociological classes), richness in species (a total number of 233 observed species including 16 endangered and protected, inter alia: Samolus valerandi, Glaux maritima, Epipactis palustris, Orchis palustris, Dactylorhiza maculata, Triglochin maritima, Tetragonolobus maritimus), domination of native species, presence of numerous (89) melliferous plants, presence of 55 species with medicinal/herbal properties and 28 poisonous ones.
PL
Celem prowadzonych badań była ocena florystyczno-fitosocjologiczna kompleksu Łąk Pyzderskich w kontekście atrakcyjności przyrodniczo-turystycznej oraz określenie istniejących i potencjalnych zagrożeń dla szaty roślinnej tego terenu. Badania prowadzono w latach 2012-2016. Walory przyrodnicze zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych wpływające na ich atrakcyjność turystyczną określono na podstawie wielokierunkowej analizy 226 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych metodą BraunBlanqueta, na reprezentatywnych powierzchniach wielkości 50 m2 . Uzyskane wyniki wskazują, że o walorach przyrodniczych badanego terenu decydują: geomorfologia terenu, tj. niewielkie przesychające wyniesienia oraz nieckowate zagłębienia; występowanie zbiorowisk halofilnych, szczególnie z udziałem Glaux maritima, Triglochin maritima, Samolus valerandi; różnorodność florystyczna wyrażona bogactwem fitocenoz (30 zbiorowisk z 5 klas fitosocjologicznych), bogactwem gatunkowym (łącznie zanotowano ponad 233 gatunki, w tym 16 zagrożonych objętych ochroną m.in.: Samolus valerandi, Glaux maritima, Epipactis palustris, Orchis palustris, Dactylorhiza maculata, Triglochin maritima, Tetragonolobus maritimus), dominacją gatunków rodzimych, obecnością licznych (89) gatunków miododajnych, obecnością 55 gatunków o właściwościach leczniczych/zielarskich i 28 trujących.
11
Content available Wielowymiarowość a rozwój logistyki
PL
Treści artykułu były prezentowane i stanowiły między innymi przedmiot rozważań międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej (WZiD ASzWoj). Zawarte w nim zostały aktualne, współczesne treści, poglądy, ustalenia, przewidywania, odniesienia oraz wizje dotyczące dokonujących się obecnie przemian cywilizacyjnych (ustrojowych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych i oświatowych) stanowiących i generujących oraz powodujących wielowymiarowość i różnorodność logistyki w teorii i praktyce, ustalając określony zakres badań naukowych i praktykę gospodarczą dziedzin bezpieczeństwa i obronności w obszarze nauk o społeczeństwie. Wielowymiarowości i różnorodność logistyki towarzyszy zatem „stały” powiększający swój zakres przedmiotowy problem dotyczący tego co jest a co nie jest logistyką? Niewątpliwie wskazane wcześniej przemiany cywilizacyjne są naturalną konsekwencją rozwoju (ewolucji) teorii logistyki i jej praktycznego zastosowania.
EN
The content of the article was presented and discussed among other during the international scientific conference at the Department of Management and Command of the Military Academy of Arts. The elaboation covers updated contemporary issues, opinions, prognoses, references and visions concerning ongoing civilization changes (systemic, economic, social, cultural and educational)generating the variety of logistics and causing its multidimensionality in theory and practice outlining the certain range of scientific research and economic practice of the security and defense branches in the field of social sciences. Since the variety and multidimensionality of logistics have been accompanied with its permanently increasing topical range of the problem concerning the choice what is logistics or not. Undoubtedly, the formerly indicated civilization changes are a natural consequence of development (evolution) of the logistics theory and its practical use.
12
Content available remote Wielowymiarowość a rozwój logistki
PL
Treści artykułu były prezentowane i stanowiły między innymi przedmiot rozważań międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej (WZiD ASzWoj). Zawarte w nim zostały aktualne, współczesne treści, poglądy, ustalenia, przewidywania, odniesienia oraz wizje dotyczące dokonujących się obecnie przemian cywilizacyjnych (ustrojowych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych i oświatowych) stanowiących i generujących oraz powodujących wielowymiarowość i różnorodność logistyki w teorii i praktyce, ustalając określony zakres badań naukowych i praktykę gospodarczą dziedzin bezpieczeństwa i obronności w obszarze nauk o społeczeństwie. Wielowymiarowości i różnorodność logistyki towarzyszy zatem „stały” powiększający swój zakres przedmiotowy problem dotyczący tego co jest a co nie jest logistyką? Niewątpliwie wskazane wcześniej przemiany cywilizacyjne są naturalną konsekwencją rozwoju (ewolucji) teorii logistyki i jej praktycznego zastosowania.
EN
The content of the article was presented and discussed among other during the international scientific conference at the Department of Management and Command of the Military Academy of Arts. The elaboation covers updated contemporary issues, opinions,prognoses, references and visions concerning ongoing civilization changes (systemic, economic, social, cultural and educational)generating the variety of logistics and causing its multidimensionality in theory and practice outlining the certain range of scientific research and economic practice of the security and defense branches in the field of social sciences. Since the variety and multidimensionality of logistics have been accompanied with its permanently increasing topical range of the problem concerning the choice what is logistics or not. Undoubtedly, the formerly indicated civiliztion changes are a natural consequence of development (evolution) of the logistics theory and its practical use.
EN
Given the globalized nature of the contemporary business environment, organisations require more interaction among people from diverse cultures and heterogeneous demographic characteristics than ever before. Consequently, organisations have no other feasible choice but to adopt and implement diversity initiatives that align sameness or differences in workforce composition to build inclusive workplace. This paper sought to examine the homogeneity and heterogeneity of the workforce with a view of leveraging on diversity management to build inclusive workplace. The paper review extant studies on the subject matter to achieve the focal objectives highlighted. The paper documented that diversity management is characterized by ambiguity; as there are numerous diverse reasons and initiatives of diversity management. Moreover, effective diversity management propel cohesion that integrate all members of the organization. The paper further noted that organisational commitment to diversity is rooted less on a moral dictate toward justice and fairness and more on self-serving desire to address external pressures and achieve other desirable outcomes. Consequently, most firms approached diversity issue as a basic response to change which does not capture its essence. The paper concludes that diversity management is good for business and should be viewed as a key mechanism for improving business competitiveness. Similarly, effective diversity management can lead to better talent management and possession of competence to solve long-term problems.
PL
Ze względu na globalny charakter współczesnego otoczenia biznesu, organizacje potrzebują więcej interakcji między osobami z różnych kultur, o niejednorodnych cechach demograficznych, w większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej. W konsekwencji organizacje nie mają innego wyboru, niż zarządzanie różnorodnością, która pozwoli na dostosowanie sposobu zarządzania do zmieniających się warunków i umożliwi poprawę integracji społecznej. Niniejszy artykuł podejmuje próbę badań w zakresie jednorodności i niejednorodności siły roboczej z myślą o wykorzystaniu tej koncepcji do budowy miejsca pracy, umożliwiającego integrację społeczną. Autorzy dokonują przeglądu istniejących publikacji na omawiany temat. Analiza pozwala na stwierdzenie, że zarządzanie różnorodnością charakteryzuje się wysoką wieloznacznością, ponieważ istnieje wiele różnorodnych przyczyn i inicjatyw zarządzania różnorodnością. Ponadto, skuteczne zarządzanie różnorodnością wymaga działań, które integrują wszystkich członków organizacji. Ponadto, w artykule zauważono, że zaangażowanie organizacyjne w zakresie zarządzania różnorodnością jest mniej zakorzenione w postawach moralnych wobec sprawiedliwości i uczciwości, a bardziej oparte na egoistycznych chęciach zaspokojenia nacisków zewnętrznych i osiągnięcia innych pożądanych rezultatów przez organizacje. W konsekwencji większość firm traktuje kwestię różnorodności jako podstawową odpowiedź na zmiany, które zachodzą w obszarze zasobów siły roboczej. W artykule stwierdza się, że zarządzanie różnorodnością jest dobre dla biznesu i powinno być postrzegane jako kluczowy mechanizm dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Podobnie, skuteczne zarządzanie różnorodnością może prowadzić do lepszego zarządzania talentami i posiadania przez organizację kompetencji do rozwiązywania problemów długoterminowych.
14
Content available Dom pod gwiazdami albo pochwała różnorodności
PL
Potrzeba oryginalności w sztuce, i w architekturze, zastąpiła potrzebę piękna. Gdzieś obok tych kategorii istnieje kategoria potrzeby porządku przestrzeni jako przeciwieństwa różnorodności. Zagadnienia te można dostrzec w projekcie wydarzenia architektonicznego: The Children’s Village in Oświęcim; International Collaboration Project.
EN
The need for originality in art and architecture has replaced the need for beauty. Somewhere close to these categories, there is also a category of the need for spatial order as opposed to diversity. These issues can be seen in the project of an architectural event: The Children’s Village in Oświęcim; International Collaboration Project.
EN
Diversity management is a long-term process, which more and more attention to attach organizations in all industries, including in the area of TSL (Transport-Shipping-Logistics). The key is to notice and appreciate the differences between employees and understand that proper working conditions allow for optimal use of the potential of a diverse team. The article explains the concept of diversity and corporate social responsibility, and also presented the organization'sapproach from the TSL sector to diversity.
PL
Zarządzanie różnorodnością to proces długotrwały, do którego coraz większą uwagę przywiązują organizacje działające we wszystkich branżach, w tym także w obszarze TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Kluczowe jest zauważenie, a przede wszystkim docenienie różnic pomiędzy pracownikami Istotne jest również zrozumienie, że odpowiednie warunki pracy pozwolą na optymalne wykorzystanie potencjału tkwiącego w zróżnicowanym zespole. W artykule wyjaśniono pojęcia związane nie tylko z zarządzaniem różnorodnością w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także zaprezentowano podejście organizacji z branży TSL do problemu różnorodności, jako szansy oraz wyzwania.
PL
Zmiany zachodzące na rynku pracy to jedno z najbardziej niezwykłych i znaczących wyzwań, przed jakimi stoją dzisiaj współczesne organizacje. Na świecie globalizacja wymaga więcej interakcji między ludźmi różnych kultur czy nawet grup społecznych niż kiedykolwiek. Ludzie nie żyją i nie pracują na zamkniętych wyspowych rynkach, są częścią gospodarki światowej z konkurencją pochodzącą z niemalże każdego kontynentu. Nasze społeczeństwo zmienia się szybko, a zmiany demograficzne zachodzące wśród pracowników mogą potencjalnie wpłynąć na wiele aspektów zarządzania organizacjami. Z tego powodu, organizacje potrzebują różnorodności, by stać się bardziej kreatywnymi i otwartymi na zmiany. Celem artykułu jest przedstawienie roli koncepcji zarządzania różnorodnością w doskonaleniu organizacji poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej. Cel został osiągnięty za pomocą studiów literaturowych, obserwacji przemian społecznych i praktyki gospodarczej oraz przeglądu badań, w tym głównie międzynarodowych. Wnioski z tych analiz wskazują, że maksymalizacja i czerpanie z różnorodności w miejscu pracy jest ważnym zagadnieniem dla dzisiejszej jakości zarządzania i nie tylko zarządzania zasobami ludzkimi. Motyw ekonomiczny wydaje się być jedną z głównych przyczyn, dla jakich wiele organizacji stosuje tę koncepcję zarządzania, obok aspektów etycznych i prawnych.
EN
The changes in the labour market are one of the most unusual and significant challenges facing contemporary organizations today. In the world, the globalization, more than ever, requires that people of different cultures or social groups interact between each other. People do not live and do not work on closed island markets, they are a part of the world economy with the competition from almost every continent. Our society is changing rapidly, and the demographic changes among employees can potentially affect many aspects of managing organizations. For this reason, organizations need diversity – to become more creative and open to change. The aim of this article is to present the role of the concept of diversity management in improving the organization by building competitive advantage. The goal has been achieved by means of literature studies, observation of social and economic practice and studies reviews, mainly international. The conclusions drawn from these analyses indicate that the involvement of diversity and reaping benefits from it in the workplace is an important issue for today’s quality management, not only human resources management. The economic motive seems to be one of the main reasons for which many organizations implement the concept of diversity management, of course, alongside the ethical and legal reasons.
EN
The informative power of species surrogacy with respect to ecological processes and anthropogenic influences has been rarely studied. Thus, five datasets on carabid beetles collected using pitfall traps were analysed in order to study the impact of changing the taxonomic resolution from species to genus level on their indicatory information: a dataset of eight study sites in differently managed habitats sampled in 2013, a dataset tracing successional changes from 2004 to 2013 in a naturally regenerated pine forest, a dataset of three sites on a heap of power plant ashes and a dataset of four sites on a colliery spoil heap, both sampled from 2004 to 2011, and a dataset of six sites along the roadside of a highway being renovated in 2009, sampled in 2008 and from 2010 to 2012. The datasets were analysed by studying correlations of species numbers with genus numbers and species based Shannon diversity with genus based Shannon diversity, testing compliance between species based and genera based similarity matrices, and comparing the information provided by ordination diagrams based on species information or genus information respectively. The results indicate that at least in our study a substantial amount of information provided by species data is still contained in the genus data, but information about fine graded differences between study sites gets lost. We conclude that, even if carabid genus information might be useful in some cases (e.g. preliminary biodiversity assessment), the limitation to higher taxonomic levels like the genus level has to be done with caution.
18
Content available remote Zastosowanie koncepcji dzielenia się wiedzą w zarządzaniu różnorodnością
PL
Artykuł został oparty na doświadczeniach i zainteresowaniach naukowych autorek. Przedmiotem treści jest zjawisko różnorodności i jego determinant, na czele z praktyką dzielenia się wiedzą. Z kolei celem jest próba zrozumienia dylematów związanych z definiowaniem różnorodności i przedstawienie koncepcji, która została kompleksowo opracowana i przetestowana w przedsięwzięciu innowacyjnym. W artykule wskazano obecne postrzeganie różnorodności na tle polityki równych szans oraz opisano Model kształcenia przez całe życie, którego założenia mogą być wykorzystywane w rozwoju potencjału zasobów ludzkich w organizacji. Potwierdzają to zaprezentowane wyniki testowania koncepcji dzielenia się wiedzą wśród osób zróżnicowanych pod względem m.in. wieku i doświadczenia.
EN
This article is based on experience and scientific interests of authors. Diversity phenomenon, its determinants led by the practice of knowledge sharing are the subject of this thesis. The aim is the attempt to understand the dilemmas associated with defining diversity and representation of concept, that was comprehensively developed and tested in innovative project. The article indicates the current perception of the diversity against the policy of equal opportunities and describes the model of lifelong learning, that assumptions can be used in development of HR potential in the enterprises. It is evidenced by presented the results of testing the concept of sharing knowledge among diverse people in terms of, among others, their age and experience.
EN
Due to decrease in the area of extensively managed, semi-natural grasslands, that contribute to high biodiversity level preservation, the conversion of highly productive meadows to extensively managed, species-rich grasslands is now regarded as an important task for nature conservation. The aim of this long-term study was to assess the significance of restoration measures for diversity and trophic structure of above-ground insect community. That study challenges some weaknesses of previous studies as it was conducted with the use of suction trap enabling quantitative analyses of the changes in most insect taxa, and in a long time-span (1992–2005) in a set of permanent plots. The study area was located in a subalpine zone in Bavaria, near Laufen (Germany). The restoration process was initiated in 1996 by a cessation of fertilization and reduction of number of mowing to 1–2 per year. The changes in insect density and diversity (number of families) were monitored in ten restored and two reference plots with the aid of a suction trap. The changes in the insect community recorded during 14 years support findings from other studies that response of insect community to restoration process is usually slow on average. The short-term comparison in 2004–2005 between the restored and reference plots show that the first ones were characterized by more diverse (in term of family number) insect communities (as a whole as well as in guilds of predatory and parasitic species). From the other side, the long-term trend analysis shows that since 1998–2000 insect diversity and abundance was declining. Also trophic structure is fluctuating without clearly defined trend. These findings are in line with the results of the analyses of taxonomic composition similarity. They did not support the expectations neither that difference between initial and current taxonomical composition in a restored plot increases in time (mainly because of incoming new species), nor that spatial heterogeneity of insect assemblages should increase. However, spatio-temporal insect interactions between sample plots (located close to each other), linked to high movement ability of many insect taxa, could mask the changes in insect community caused by restoration.
EN
Natural river-floodplain systems are heterogenous mosaics of lotic and lentic habitats subjected to dynamic temporal changes connected with hydrological regime, which promote high biological diversity. Mollusc assemblages of three habitat types within 10 km section of the lower course of the Liwiec River (East Poland) — the main river channel (MC), the secondary channel (SC) and remnants of the former river channel (FC), were compared to find if they were structured by heterogeneity resulting from hydrological connectivity and disturbance intensity related to it. The influence of selected qualitative environmental variables was also analysed. The investigations were carried out at 19 sites during late spring and late summer in the years 2012–2014, molluscs were sampled from approximately 1 m2 of the bottom with a hand net, and from macrophytes with a frame. Rich aquatic malacofauna (36 species including 22 gastropods and 14 bivalves) was found within the study area including three species of special interest: Anisus vorticulus (Troschel), Unio crassus Phillipsson and Anodonta cygnea (L.). Bivalves Sphaerium corneum (L.) and Pisidium spp dominated within MC, in SC a few common and ubiquitous species (mainly snails) prevailed, pulmonate snails and some small bivalves of the genus Pisidium were the most numerous molluscs within FC. Principal Component Analysis revealed that current velocity, channel width, bottom sediments and macrophyte abundance were important environmental factors structuring mollusc assemblages. Considerable variation in species composition (β diversity), especially between the main river channel and two other habitat types (β2) was found. The highest values of mean species richness, Shannon true diversity and Shannon index found in the secondary channel were in accordance with intermediate disturbance hypothesis.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.