Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 815

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ryzyko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
1
Content available Analiza cen węgla kamiennego energetycznego
PL
Rynek węgla energetycznego na świecie jest obecnie w bardzo ciekawym okresie. Pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie oraz postępujący zwrot w kierunku zielonej energetyki w Europie skutkują dużymi zmianami na tym rynku. Ceny węgla energetycznego na świecie aktualnie notują swoje rekordy, co odbija się na cenach energii elektrycznej. Celem opracowania jest identyfikacja głównych czynników wpływających na ceny węgla kamiennego energetycznego na rynkach światowych i rynku krajowym oraz oszacowanie ryzyka występującego na rynku globalnym oraz krajowym. Poprzez obszerny przegląd literatury krajowej oraz zagranicznej udało się autorowi wskazać na najważniejsze determinanty cen na rynku takie jak związek cen węgla kamiennego z zapotrzebowaniem na energię elektryczną, cenami gazu ziemnego czy też zmianami i decyzjami politycznymi. Ponadto udało się wykazać większą stabilność cen na polskim rynku węgla kamiennego niż na rynku światowym.
EN
The global hard coal market is currently in a very interesting time. The COVID-19 pandemic, the war in Ukraine and the progressive shift towards green energy in Europe are resulting in major changes in this market. Global hard coal prices are currently at their record highs, which is reflected in electricity prices. The purpose of the study is to identify the main factors influencing hard coal prices in global and local markets, and to estimate the risks in the global and local markets. Through an extensive review of domestic and international literature, the author managed to identify the most important determinants of prices in the market such as the relationship of hard coal prices to electricity demand, natural gas prices or political changes and decisions. In addition, he managed to demonstrate greater price stability in the Polish hard coal market than in the world market.
PL
W artykule poruszono problematykę zmienności warunków realizacji przedsięwzięcia budowlanego. W związku z tym, że zmiana warunków jest czymś naturalnym i permanentnym, warto zastanowić się nad jej prognozą. Przy czym interesuje nas nie tyle sama prognoza, co negatywne skutki występowania zmian. Aby im zapobiec, należy próbować je przewidywać i być przygotowanym do ich minimalizacji, a nawet całkowitej neutralizacji. Temu właśnie służą procedury i metody przedstawione przez autorów artykułu. Autorzy w swoich analizach opierali się na gruncie prawnym, przedstawionym w normie i ustawie oraz na badaniach własnych, których efektem było opracowanie autorskiej metody analizy ryzyka.
EN
The article raises the variability of the conditions for the implementation of the construction project. Due to the fact that changing the conditions is something natural and permanent, it is worth considering its forecast. At the same time, we are interested not so much by the forecast itself but the negative effects of changes. To prevent them, they should be predicted and be prepared to minimize them and even complete neutralization. And this is what the procedures methods presented by the authors of the article is for. In their analyses, the authors based their analyzes on the legal grounds presented in the standard and the Act, as well as on their own research, which resulted in the development of a proprietary risk analysis method.
PL
Celem artykułu było przeprowadzenie analizy wybranego wypadku lotniczego i przedstawienie podstawowych pojęć: driver istotny i driver towarzyszący, które według autorki stanowią wprowadzenie do ustalania przyczyn stymulujących charakter oraz dynamikę przebiegu każdego wypadku lotniczego. Autorka zastosowała analizę piśmiennictwa oraz wtórną analizę dokumentów. Zwrócono uwagę, iż przed biegłymi sądowymi stoją zupełnie nowe wyzwania w zakresie metod badania wypadków. W głównej części artykułu autorka zwróciła uwagę na bardzo długi okres czasowy (ok. 10 lat) prowadzenia postępowania przez krajowe organy bezpieczeństwa w tym konkretnym wypadku paralotniowym. Podsumowując, wskazano na istotną rolę, jaką pełnią drivery istotne i towarzyszące w rekonstrukcji wypadku lotniczego i ich wpływ na zarządzanie bezpieczeństwem.
EN
The aim of the article was to analyze a selected an aviation accident and present the basic definitions: relevant and accompanying driver, which, according to the author, are an introduc-tion to determining the causes stimulate the character and dynamics of the course of each air accident. The author used literature analysis and secondary analysis of documents. It was po-inted out that forensic experts face completely new challenges in the field of accident investigation methods. In the main part of the article, the author drew attention to the very long period of time (i.e. about 10 years) of conducting proceedings by national security authorities in this particular paragliding accident. To sum up, the important role of relevant and accompanying drivers in the reconstruction of an aviation accident and their impact on safety management was pointed out.
EN
Landslides being a widespread disaster are associated with susceptibility, vulnerability and risk. The physical factors inducing landslides are relatively well-known. However, how landslide susceptibility will be exacerbated by climate change, impede the attainment of the sustainable development goals and increase health vulnerability is relatively less explored. We present an integrated assessment of landslide susceptibility, health vulnerability and overall risk to understand these interconnected dimensions using Arunachal Pradesh, India, as a case study, which is susceptible to landslides due to its topography and climate conditions. Landslide susceptibility was examined using twenty landslide conditioning parameters through the fuzzy analytical hierarchy process (FAHP). The susceptibility map was validated using the area under the ROC curve (AUC). National Family Health Survey (NFHS 4) data were used to analyze the health vulnerability, while the overall risk was computed through the integration of susceptibility and vulnerability. Landslide susceptibility analysis indicated that nearly 22% area of the state is characterized by moderate susceptibility followed by high (17%) and very high susceptibility (13%). High elevation, slope, rainfall, SPI, drainage density and complex geology were identified as the causative factors of landslides. In the case of health vulnerability, East Kameng and Lohit districts were found to be very highly vulnerable, while Papum Pare, Changlang and Tirap districts experience high health vulnerability due to high degree of exposure and sensitivity. Overall risk analysis revealed over 16.8% area of the state is under moderate risk followed by high (9.8%) and very high (4.2%) risk. Linking this analysis with the climate change projections and SDG goals attainment revealed that Papum Pare, Upper Subansiri, Tirap and West Kameng require priority for lessening susceptibility, vulnerability and risk for achieving sustainable development. A strong correlation (99%) between HVI and risk further demonstrates the need for lessening health vulnerability and risk in the study area. Furthermore, our study contributes additional insights into landslide susceptibility by considering heal vulnerability and risk which may help in planning sustainable development strategies in a changing climate.
6
Content available remote Wpływ pandemii COVID-19 na zarządzanie
PL
W publikacji zaprezentowano wybrane aspekty zarządzania w warunkach nie pewności z perspektywy pandemii COVID-19 jaka miała miejsce na świecie w latach 2020-2022. Pandemia była zjawiskiem, które można zaliczyć do tak zwanych czarnych łabędzi, zjawisk na trzecim poziomie niepewności – których wystąpienia nie można w pełni przewidzieć. Pandemia COVID-19 miała bardzo duży wpływ na gospodarkę i warunki prowadzenia biznesu. Wydaje się, że najistotniejszym z nich i mającym najbardziej długookresowe oddziaływanie było przyspieszenie rozwoju metod pracy zdalnej. W innym przypadku takie rozpowszechnienie się metod pracy zdalnej, ja kie wystąpiło na przestrzeni ostatnich dwóch lat, zajęłoby dużo więcej czasu. Wyda je się, że to zmiana trwała i praca zdalna zostanie trwałym elementem komunikacji i zarządzania organizacjami. Niemniej na pewno będzie to wymagało szczegółowych badań po okresie całkowitego zakończenia pandemii, aby sprawdzić jak trwałe są ten dencje, które zarysowały się w czasie pandemii.
EN
The publication presents selected aspects of management under uncertainty from the perspective of the COVID-19 pandemic that took place worldwide between 2020 and 2022. The pandemic was a phenomenon that can be categorised as the so-called black swan, a phenomenon at the third level of uncertainty – the occurrence of which cannot be fully predicted. The COVID-19 pandemic had a very significant impact on the economy and business conditions. The most significant of these, and the one with the most long-term impact, appears to have been the acceleration of the deve lopment of remote working methods. Otherwise, such a proliferation of remote wor king methods as has occurred over the last two years would have taken much longer. It seems that this is a permanent change and that remote working will become a per manent part of the communication and management of organisations. However, it will certainly require detailed research after the pandemic has fully ended to see how sustainable the trends that were outlined during the pandemic are.
EN
The article is devoted to the problem of safe supplies in crisis situations in selected organizations of the health care sector. An attempt was made to answer the question to what extent, for example, the implementation of the ISO 28000-based model can assist organizations in managing the security of the supply chain, especially in crisis situations. What actions should be taken to maintain the supply chain security management system or what solutions can be introduced to the identified processes affecting the functioning of the supply chain? The essence is to emphasize the role of the supply chain management system, based on specific requirements, in maintaining an appropriate level of security, especially during a crisis. To what extent can requirements focusing on the flow of process control activities ensure supply chain security?
EN
In the changing conditions of functioning of economic entities, an important role is played, on the one hand, by identifying resources and areas with the potential to increase competitiveness, and on the other hand, by ensuring the stability as well as safety of processes and reducing uncertainty and risk. Building links between business partners is essential in this respect. The basis for such partnerships in supply chains is cooperation based on trust and risk-sharing. At the same time, it should be emphasized that creating such relationships is not only a challenge, but also an additional source of risk. The purpose of this paper is to identify and assess risk elements occurring in the connections of enterprises in supply chains. Knowledge of risk and potential threats is the basis for creating relationships with partners and building security of enterprises and supply chains. The paper presents the results of research on key elements of risk in the relations of metal industry enterprises operating in supply chains. The research was conducted using a proprietary questionnaire and covered businesses operating in in the metal industry in Poland. The issues examined included such elements as: assessment of the perceived role of monitoring and reducing risk in enterprises, identification of competences in the area of risk analysis and assessment as well as preparation for irregularities and disruptions in supply chains characterized by the studied enterprises, identification of the impact of risk elements in relations with suppliers and recipients on the company’s operations, the used risk mitigation methods and factors influencing the implementation of risk management in supply chains. The obtained results allowed to identify the role of the risk of cooperation of enterprises in supply chains and significant factors impacting its reduction. The role of managing relations with business partners as an important element influencing the security of supply chains was also emphasized.
PL
W zmieniających się warunkach funkcjonowania podmiotów gospodarczych istotną rolę odgrywa z jednej strony identyfikacja zasobów oraz obszarów o potencjale pozwalającym na wzrost konkurencyjności, a z drugiej zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa procesów oraz ograniczenie niepewności i ryzyka. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma budowanie więzi między partnerami gospodarczymi. Podstawą takich partnerskich relacji w łańcuchach dostaw jest współpraca polegająca na zaufaniu i podziale ryzyka. Należy jednocześnie podkreślić, że tworzenie takich relacji stanowi nie tylko wyzwanie, ale także dodatkowe źródło ryzyka. Celem pracy jest identyfikacja i ocena elementów ryzyka występujących w powiązaniach przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. Wiedza z zakresu ryzyka i potencjalnych zagrożeń stanowi podstawę tworzenia relacji z partnerami oraz budowania bezpieczeństwa przedsiębiorstw oraz łańcuchów dostaw. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące kluczowych elementów ryzyka w relacjach przedsiębiorstw branży metalowej funkcjonujących w łańcuchach dostaw. Badania zostały przeprowadzone za pomocą autorskiego kwestionariusza ankietowego i obejmowały przedsiębiorstwa branży metalowej prowadzące swoją działalność na terenie Polski. Badane zagadnienia obejmowały takie elementy jak: ocena postrzegana roli monitorowania i ograniczania ryzyka w przedsiębiorstwach, identyfikacja kompetencji w obszarze analizy i oceny ryzyka oraz przygotowania na nieprawidłowości i zakłócenia w łańcuchach dostaw jakimi odznaczają się badane przedsiębiorstwa, identyfikacja wpływu elementów ryzyka w powiązaniach z dostawcami i odbiorcami na działalność przedsiębiorstwa, wykorzystywane metody ograniczania ryzyka oraz czynniki wpływające na wdrożenie zarzadzania ryzykiem w łańcuchach dostaw. Uzyskane wyniki pozwoliły na identyfikację roli ryzyka współpracy przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw oraz istotnych czynników wpływających na jego redukcję. Podkreślono również rolę zarządzania relacjami z partnerami gospodarczymi jako istotnego elementu wpływającego na zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania łańcuchów dostaw.
9
Content available remote Regulacje dotyczące SBSP w aspekcie bezpieczeństwo lotnictwa bezzałogowego
PL
Dynamiczny rozwój lotnictwa bezzałogowego wymusił określenie zasad wykonywania operacji lotniczych SBSP. Regulacje dotyczące SBSP ustalają zasady użytkowania statków bezzałogowych i porządkują sposób ich funkcjonowania w integracji z lotnictwem załogowym. Nadrzędnym celem wprowadzanych regulacji i przepisów jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Regulacje powinny uwzględniać zarówno aktualne potrzeby rozwojowe branży jak i wyraźnie sprecyzowane cele w zakresie bezpieczeństwa. Wszystkim interesariuszom związanym z lotnictwem zależy na tym, aby pomimo współużytkowania części przestrzeni powietrznej przez oba rodzaje lotnictwa, nie pogorszyć społecznego uznania wysokiego poziomu bezpieczeństwa transportu lotniczego. Wprowadzane regulacje rzutowały bezpośrednio na bezpieczeństwo operacji w lotnictwie załogowym jak i bezzałogowym. Przedstawiono w zarysie dotychczasowe doświadczenia oddziaływania regulacji w lotnictwie załogowym oraz omówiono aktualne regulacje w lotnictwie bezzałogowym, zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem zagrożeń. Omówiono znaczenie poddziału operacji bezzałogowych na VLOS i BVLOS oraz na kategorie otwartą, szczególną i certyfikowaną. W obu rodzajach lotnictwa jednym z najbardziej znaczących czynników mających wpływ na poziom bezpieczeństwa jest czynnik ludzki (HF – human factor). Dlatego uwzględniono udział i znaczenie HF jako istotnego składnika istniejących i wdrażanych regulacji. Odniesiono się do aktualnie wprowadzanych zmian na poziomie krajowym i europejskim. W podsumowaniu przedstawiono wnioski końcowe.
EN
The dynamic development of unmanned aviation forced the definition of the rules for performing UAS flight operations. The UAS regulations set the rules for the use of unmanned aerial vehicles and organize their functioning in integration with manned aviation. The paramount goal of the introduced regulations and provisions is to ensure an appropriate level of safety. Regulations should take into account both the current development needs of the industry and clearly defined safety objectives. It is important to all aviation stakeholders that, despite the shared use of a part of the airspace by both types of aviation, public recognition of the high level of aviation safety has not deteriorated. The introduced regulations had a direct impact on the safety of operations in both manned and unmanned aviation. The current experience of the impact of regulations in manned aviation is outlined and the current regulations in unmanned aviation, as well as safety and risk management, are discussed. The importance of the VLOS and BVLOS unmanned operations as well as the open, special and certified categories were discussed. In both types of aviation, one of the most significant factors influencing the level of safety is the human factor (HF). Therefore, the participation and importance of HF as an important component of the existing and implemented regulations was taken into account. Reference was made to the changes currently introduced at the national and European levels. The final conclusions are presented in the summary.
PL
Proces rekonstrukcji zabytkowych konstrukcji kamiennych jest zagadnieniem złożonym i wymagającym wielu badań i analiz. Jednym z niezwykle ważnych aspektów jest ryzyko zastosowania niewłaściwego rozwiązania naprawczego do istniejącej materii. Ryzyko to w znacznej mierze obejmuje zagadnienia dotyczące analizy fizykochemicznej, ale także kompatybilność środowiskową czy realizacyjną. Chodzi zarówno o parametry zastosowanego materiału, w odniesieniu do materiału kamiennego, takie jak skład chemiczny, mineralogiczny, porowatość, parametry wytrzymałościowe itd., ale także o panujące warunki środowiskowe wpływające na ryzyko przeprowadzenia działań naprawczych, dostępność materiałów i sprzętu czy też o stopień wyszkolenia zespołu lokalnych pracowników. Wszystkie aspekty zostaną przedstawione w odniesieniu do konserwacji zabytkowych murów kamiennych na zaprawie glinianej. Zostaną im przypisane wartości punktowe wraz z opisem oraz zaprezentowany zostanie schemat określania wskaźnika ryzyka zastosowania materiału naprawczego w przypadku zabytkowych konstrukcji kamiennych na stanowisku archeologicznym w Tanais.
EN
The process of conservation of historic stone structures is a complex issue that requires a lot of research and analysis. One of the extremely important aspects is the risk of applying a substitute material to an existing one. This risk largely covers issues in the field of physico-chemical analysis, but also environmental or implementation compatibility. Therefore, we are talking here both about the parameters of the substitute material in relation to the stone one, such as chemical composition, mineralogical composition, porosity, strength parameters, etc., but also about the environmental conditions affecting the risk of carrying out conservation actions, the availability of materials and equipment or the level of training of the team local workers. All aspects will be presented in relation to the conservation of historic stone walls on an earth-based mortar, point values will be assigned to them with a description, and a way of determining the risk indicator for the use of substitute material will be presented. The algorithm will be used to determine the risk index for historic stone structures at the Tanais archaeological site.
PL
Ustalanie oceny i charakteru ryzyka dla zidentyfikowanych czynników jest kluczowym działaniem w celu trafności decyzji w późniejszych krokach związanych z wdrażaniem adekwatnych działań zaradczych.
EN
Berbești mining basin, located in the area of the Getic Subcarpathians, is part of the Central Heating Power Plant (CHPP) Govora, in fact representing the mining division, and has four open pits: Alunu, Olteț, Panga, and West Berbești. Given that, at least in Europe, there is the issue of giving up energy production based on the burning of fossil fuels, especially coal, the four open pits will be in operation for a relatively short period of time, and one of the major problems related to the exploitation of lignite deposits is that of the post-closure stability of the lands in the influence area. The research was conducted in such a way as to take into account in the stability analysis the factors and natural causes that predispose the lands in the Getic Subcarpathians to landslides, factors and anthropogenic causes (lignite mining) and the effect of their concomitant action. These stability analyzes took into account different hypotheses related to the geometry of the final slopes and the influence of external factors. Also, a predictive analysis of the long-term stability of the lands (especially the final slopes of the open pits – as they were designed) was carried out, taking into account the behavior over time of the disturbed rocks. Based on the results obtained, after a series of statistical processing, a risk analysis was performed, using a methodology developed by a part of the research team. It should be noted from the outset that the research focused on the West Berbești and Panga mining perimeters, as the lignite mining activity will be completed by the end of 2022 (at most). However, taking into account the similar conditions (geology, morphology, tectonics, seismic zoning, weather and climatic conditions, applied exploitation methods), the research team considers that a significant part of the conclusions and recommendations contained in this study can be considered valid and for the rest of the active perimeters (Alunu and Olteț open pits). In this context, the study ends with a series of conclusions on the stability of land in the Berbești mining basin (West Berbești and Panga perimeters) at the time of cessation of productive activities and recommendations that once put into practice will ensure longterm land stability.
PL
Zagłębie Górnicze Berbești, położone na obszarze Podkarpacia Getyckiego, jest częścią Zagłębia Centralnego (EC) Govora, posiada cztery odkrywki: Alunu, Olteț, Panga i West Berbești. Biorąc pod uwagę, że w Europie istnieje koncepcja rezygnacji z produkcji energii w oparciu o spalanie paliw kopalnych, zwłaszcza węgla, relatywnie krótko funkcjonować będą cztery odkrywki. Jednym z głównych problemów związanych z eksploatacją złóż węgla brunatnego jest stabilność gruntów na obszarze górniczym po zamknięciu eksploatacji. Badania przeprowadzono w taki sposób, aby uwzględnić w analizie stateczności czynniki i przyczyny naturalne, tenedencje terenów Podkarpacia Getyckiego do osuwisk, czynników i przyczyn antropogenicznych (wydobycie węgla brunatnego) oraz skutków oddziaływań towarzyszących. Analizy stateczności uwzględniały różne hipotezy związane z geometrią zboczy i wpływem czynników zewnętrznych. Przeprowadzono także analizę predykcyjną długoterminowej stabilności gruntów (zwłaszcza końcowych zboczy odkrywek) z uwzględnieniem zachowania się gruntów w czasie. Na podstawie uzyskanych wyników, po wykonaniu serii analiz statystycznych przeprowadzono analizę ryzyka, wykorzystując metodologię opracowaną przez część zespołu badawczego. Na wstępie należy zaznaczyć, że badania koncentrowały się na obszarach wydobywczych West Berbești i Panga, ponieważ wydobycie węgla brunatnego zostanie zakończone do końca 2022 roku. Biorąc jednak pod uwagę podobne warunki (geologia, morfologia, tektonika, strefy sejsmiczne, warunki pogodowe i klimatyczne, zastosowanych metod eksploatacji), zespół badawczy uważa, że znaczna część zawartych wniosków i rekomendacji w tym badaniu można uznać za ważne i dla pozostałych obszarów czynnych (odkrywki Alunu i Olteț). W tym kontekście opracowanie kończy się szeregiem wniosków dotyczących stabilności gruntów w zagłębiu górniczym Berbești (zachodnie Berbești i obwód Panga) w momencie zaprzestania działalności produkcyjnej oraz zalecenia, które po wprowadzeniu w życie zapewnią długoterminową stabilność gruntów.
PL
W pracy przedstawiono wskaźniki niezawodności stosowane w analizach funkcjonowania systemów wodociągowych oraz wyznaczono ryzyko braku dostawy wody do konsumentów w sytuacji kryzysowej. Prezentowane podejście jest zgodne z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184, wdrażającej podejście oparte na ryzyku, obejmujące cały łańcuch dostaw w obszarze zasilania, poboru, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody.
EN
The paper presents the reliability indicators used in analyzes of the functioning of water supply systems. Also the risk of lack of water supply to consumers in a crisis situation was determined. The presented approach complies with the requirements of Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020, which implements a risk-based approach covering the entire water supply system in terms of supply, draw water, treatment, storage and distribution of water.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przy konieczności spełnienia wymagań przeciwpożarowych dla sieci wodociągowych, stanowi wyzwanie zarówno pod względem prawnym, eksploatacyjnym, jak i badawczym. W artykule przedstawiono kluczowe wymagania prawne, odnoszące się z jednej strony do zapewnienia wymaganej jakości wody dostarczanej konsumentom, z drugiej zaś regulacje prawne określające konieczność zapewnienia parametrów hydraulicznych eksploatacji sieci wodociągowej do poboru wody na cele związane z ochroną przeciwpożarową. Dokonano analizy zagrożeń bezpieczeństwa dostawy wody wynikających z dwufunkcyjności sieci wodociągowej wraz z identyfikacją czynników mających potencjalnie negatywny wpływ na jakość transportowanej wody. Integralną częścią prac badawczych jest interpretacja skutków ekonomicznych i prawnych dla przedsiębiorstw wodociągowych, wynikających z obowiązku zapewnienia przez systemy zaopatrzania w wodę również funkcji ochrony przeciwpożarowej. Ponadto przedstawiono interpretację zagrożeń, zarówno w odniesieniu do bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody oraz w wymiarze ekonomicznym, generowanych prawnie umocowanym obowiązkiem przeprowadzania corocznych przeglądów sprawności hydrantów. Wykazano także potrzebę badań i dalszych analiz wtórnego zanieczyszczenia wody wywołanych funkcją przeciwpożarową lub jej niewłaściwą interpretacją.
EN
Ensuring the security of drinking water supplies, together with fire protection requirements by water supply networks, is a challenge in both legal, operational and research issue. This article presents the essential legal requirements relating to the need of ensuring both the required quality of water delivered to consumers and hydraulic operating parameters of the water pipe network for fire protection purposes. An analysis of threats to the safety of water supply resulting from the bifunctionality of the water pipe network was carried out along with the factors identification of potentially having a negative impact on the drinking water quality. An integral part of the study was the interpretation of the economic and legal consequences for water companies, resulting from the obligation to provide fire protection functions by water supply systems. In addition, the interpretation of risks is presented, both in relation to the health safety of water consumers and to economic consequences, generated by the legal obligation to carry out annual inspections of the hydrant efficiency. The need for further study and analyses of secondary water contamination caused by the fire protection function or its incorrect interpretation has also been demonstrated.
EN
The Statement of Applicability (SoA) is a mandatory document ISMS that you need to develop, prepare, and submit with your ISO 27001, and it is crucial in obtaining your ISO 27001 Risk Assessment and ISMS certification. According to ISO/IEC 27001, Information Security Management System is a collection of ‘that part of the general management system, based on the approach to business risk, to establish, implement, operate, monitor, review, maintain and improve information security. ISO/IEC 27001 specifies the requirements and implementation process for the Information Security Management System. However, implementing this standard without a good SoA document may prove impossible. The article presents a system model for the construction of SoA for ISMS and its certification following the ISO 27001 standard. This model aims to provide instruments for designing and generating an SoA document in relation to ISMS, covering all information processes in GIS. This model allows organizations to evaluate their current state of GIS information asset security implementation according to the best practices defined in ISO/IEC 27001. The proprietary model proposed in this article is assessed from a multi-stage perspective, which confirms that the proposed draft Statement of Use document makes a valuable and innovative contribution to information security management by considering the best practices in this field.
16
Content available Risk in GIS systems
EN
The development of information technologies, widespread access to the Internet, globalisation and the development of measurement technologies in geodesy, on the one hand, result in wide access to geographical, cartographic or geodetic data, and on the other hand, increase the level of risk of losing basic security attributes of these data. Risk management in GIS should be implemented at every stage of the GIS life cycle, which starts with the organising phase of a GIS and is expected to continue until the end of its life - decommissioning. It is important to remember that it is not enough to have a good analysis and assessment of adverse events and their consequences without precise, pre-developed methods of measuring and responding to risks in the form of various response plans. This article is an attempt to answer the questions: what should be understood by risk in GIS systems, how to measure it and how to proceed to manage it effectively and efficiently. The models and instruments presented, which have been developed on the basis of available literature and own research, point the way to effective risk management in GIS class systems.
PL
13 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa dyrektywa w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zatwierdzona przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 16 grudnia 2020 r. Dyrektywa ta nakłada liczne, nowe obowiązki na wszystkich interesariuszy dostaw wody do konsumenta. W niniejszym artykule przedstawiono nowe zasady eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę wynikające z nowej dyrektywy wody do picia.
EN
On January 13, 2021, a new directive on the quality of water intended for human consumption entered into force, approved by the European Parliament and the Council on December 16, 2020. This directive imposes numerous new obligations on all stakeholders in the supply of water to the consumer. This paper presents new rules for the operation of water supply systems resulting from the new Drinking Water Directive.
PL
Realizacja prac budowlano-montażowych jest obarczona wieloma ryzykami. Odpowiednie zaplanowanie i przygotowanie procesu budowlanego pozwala zminimalizować potencjalne negatywne konsekwencje zachodzących zjawisk. Jednak niektóre zdarzenia są trudne do przewidzenia, ponieważ wynikają z indywidualnej charakterystyki procesów lub osobistych decyzji pracowników przedsiębiorstwa. Jednym z takich zjawisk jest omówione w pracy ryzyko rotacji pracowników. W artykule przedstawiono propozycję szacowania i oceny ryzyka rotacji pracowników w wybranym przedsiębiorstwie budowlanym. Pomimo dużego prawdopodobieństwa rotacji personelu wyznaczone ryzyko zostało ocenione jako średnie. Nie wymaga ono podjęcia pilnych działań, jednak powinno być okresowo monitorowane.
EN
The implementation of construction and assembly works is burdened with many risks. Appropriate planning and preparation of the construction process allows to minimize the potential negative consequences of the phenomena occurring. However, some events are difficult to predict, as they result from the individual characteristics of processes or personal decisions of construction company's employees. One of such phenomena is the risk of employee rotation discussed in this article. The article presents a proposal for estimating and assessing the risk of employee rotation in a selected construction company. Despite the high probability of staff rotation, the designated risk was assessed as medium. It does not require urgent action, but should be monitored periodically.
PL
Artykuł został poświęcony tematyce zagrożeń i ich możliwych następstw na stanowisku montera rusztowań. Wyróżnia się wiele typów rusztowań, według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 istnieją trzy typy rusztowań: systemowe, ochronne oraz robocze. Dobór typu rusztowania jest uwarunkowany przeznaczeniem z jakim ma zostać ono użytkowane. Zmienność zagrożeń wynikających z ich budowy uwarunkowana jest od miejsca budowy oraz warunków wewnątrzzakładowych. Głównym zadaniem montera rusztowań jest ich montaż i demontaż ale również przebudowa i/lub rozbudowa istniejących już konstrukcji. Każda z czynności generuje inne zagrożenia. Artykuł przedstawia zagrożenia na stanowisku montera z podziałem na czynniki: fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz psychofizyczne. Celem doprecyzowania wykonano badania terenowe na terenie huty x aby określić wartości natężenia dźwięku w ciągu ośmiu godzin pracy montera rusztowań. Podjęto również tematykę prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej dla stanowiska pracy montera, który wykonuje pracę na terenie huty x.
EN
The article is devoted to the subject of threats and their possible consequences in the position of a scaffolding fitter. There are many types of scaffolding, according to the Regulation of the Minister of Infrastructure of February 6, 2003, there are three types of scaffolding: system, protective and working. The selection of the scaffolding type depends on the purpose for which it is to be used. The variability of risks resulting from their construction depends on the construction site and internal conditions. The main task of the scaffolding assembler is their assembly and disassembly, but also the reconstruction and / or extension of existing structures. Each of the activities generates different threats. The article presents hazards in the fitter's position, broken down into physical, chemical, biological and psychophysical factors. In order to make it more precise, field tests were carried out on the premises of smelter x to determine the sound intensity values during the eight hours of the scaffold assembler's work. The subject of the correct selection of personal protective equipment for the workplace of an assembler who performs work on the premises of smelter x was also discussed.
EN
Worker absenteeism is identified as the greatest threat to not meeting the completion date of a construction project. The purpose of this paper is to quantify the impact of employee absenteeism risk on the probabilistic lead time of a construction project. Calculations of employee absenteeism risk values were performed using data from the Central Statistical Office (Big Data). Probabilistic schedules with probability density functions (Normal, Exponential, Reyleigh, Triangle, Gamma, Cauchy) with and without calculated employee absenteeism risk were prepared. Student's t-test and MAPE analysis of mean absolute percentage errors were performed to determine differences between groups. It was found that with respect to the probability of completing the task in the range of 75 to 95% for all functions, an unacceptable MAPE error of 32.82% to 69.23% arises. Therefore, the authors postulate that the risk of worker absenteeism should be considered in every construction process when performing probabilistic scheduling, i.e., in the Building Information Modeling BIM methodology.
PL
W artykule przeprowadzono kwantyfikację ryzyka absencji pracowników budowlanych celem wprowadzenia tej wartości do harmonogramów w ujęciu probabilistycznym oraz określenie wpływu na czas realizacji procesów budowlanych przy założeniach różnych rozkładów funkcji gęstości prawdopodobieństwa. Pominiecie wpływu absencji pracowniczej jako ryzyka czasu realizacji przedsięwzięcia budowlanego generuje błąd MAPE o wartości 32,82% do 69,23% w zależności od zadanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa w odniesieniu do przedziału prawdopodobieństw ukończenia zadania od 75-95%. Jest to bardzo duży błąd - niedopuszczalny. Bardzo wysokie błędy MAPE zanotowano w odniesieniu do funkcji Gamma i Cauchy w każdym przedziale prawdopodobieństw ukończenia zadania. Nieuwzględnienie ryzyka absencji pracowniczej w obliczeniach służących do sporządzenia harmonogramu generują w tych przypadkach niedopuszczalny błąd. W odniesieniu do prawdopodobieństwa ukończenia zadania w przedziale od 5 do 70% dla funkcji Normal, Exponential, Reyleigh, Triangle błąd MAPE jest mały i wynosi około 3%, ale dla wartości od 75-95% jest już niedopuszczalny (32,8 o 34%). Wartość średnia dla prawdopodobieństwa od 5 do 95% błędu MAPE wynosi 11% - zatem jest to błąd dopuszczalny. Ze względu na wymagania normowe ISO 15686-5 Buildings and constructed assets- Service life planning, istnieje zalecenie kwantyfikcji czasu z prawdopodobieństwami wystąpienia zdarzenia polegającego na przekroczeniu czasu realizacji przedsięwzięcia budowlanego o wartościach co najmniej 10, 50 i 90%. W związku z powyższym autorzy postulują o uwzględnianie ryzyka absencji pracowniczej w każdym procesie budowlanym podczas wykonywania harmonogramów probabilistycznych, czyli w metodologii Building Information Modeling BIM.
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.