Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 214

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Dzięki coraz powszechniejszemu zastosowaniu systemów zasilania energią odnawialną z zastosowaniem generatorów fotowoltaicznych (PV) i turbin wiatrowych (TW) jest możliwość zaimplementowania tych układów do zasilania w sposób autonomiczny budynków mieszkalnych. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność wielosystemowych układów zasilana jest odpowiednie zbilansowanie całego systemu. W artykule opisane zostały analizy dokonane na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych wykonywanych w funkcjonującym budynku mieszkalnym z zastosowaniem współpracujących układów turbin wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, generatora na biopaliwo oraz magazynu wyprodukowanej energii elektrycznej.
EN
With the increasingly widespread use of renewable energy power supply system using photovoltaic generators (PV) and wind turbines (WT) it is possible to implement these systems to autonomous power supply of the residential buildings. A very important factor influencing the effectiveness of multi-system systems is the proper balance of the whole system. This article describes the analysis made on the basis of actual measurement data in a functioning residential building using co-operating wind turbine systems, photovoltaic panels, biofuel generator and the storage of produced electricity.
EN
Today's market determinants and most importantly, very dynamically changing customer requirements significantly shortened the product life cycle. This situation reflects in companies by common extension of the assortment offered and personalised serial production. The result of a flexible approach to market changes is the implementation of LEAN concept, which, both in terms of management and production aims to develop efficiency within an organisation, which will then enable quick and dynamic response to changes in the environment. The popularity of LEAN concept (in management and production) among managers comes from its universality and a wide range of instruments used to maximise the use of existing potential. The main assumptions of LEAN concept are aimed at the maximum use of an organisation's resources, defining the activities necessary to execute an order and identifying the areas generating losses and then minimising them and eventually eliminating. LEAN concept is based on flagship-main tools for identification and modernisation of processes, the difficulty in using them results from the need to recognise and select the most effective ones that meet the expectations of a given organisation. The article presents issues related to the first stage of implementing LEAN concept in a company's structures, i.e. identification of opportunities and selection of appropriate tools.
PL
Zakres i częstotliwość badania silników podczas ich użytkowania określa w instrukcji prowadzący eksploatację. Do roku 1995 podstawą opracowania instrukcji były obowiązujące ówcześnie Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych. W chwili obecnej najczęściej są to wymagania zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej.
4
Content available remote Influence of magnetron powering mode on various properties of TiO2 thin films
EN
In this paper, comparative studies on the structural, surface, optical, mechanical and corrosion properties of titanium dioxide (TiO2) thin films deposited by continuous and sequential magnetron sputtering processes were presented. In case of continuous process, magnetron was continuously supplied with voltage for 90 min. In turn, in sequential process, the voltage was supplied for 1 s alternately with 1 s break, therefore, the total time of the process was extended to 180 min. The TiO2 thin films were crack free, exhibited good adherence to the substrate and the surface morphology was homogeneous. Structural analysis showed that there were no major differences in the microstructure between coatings deposited in continuous and sequential processes. Both films exhibited nanocrystalline anatase structure with crystallite sizes of ca. 21 nm. Deposited coatings had high transparency in the visible wavelength range. Significant differences were observed in porosity (lower for sequential process), scratch resistance (better for sequential process), mechanical performance, i.e. hardness:elastic modulus ratio (higher for sequential process) and corrosion resistance (better for sequential process).
PL
Rak piersi jest jednym z najczęściej wykrywanych nowotworów u kobiet. Część zachorowań na nowotwór złośliwy sutka uwarunkowana jest czynnikami genetycznymi. Identyfikacja osób z silną genetyczną predyspozycją do zachorowania umożliwia wczesne wykrycie nowotworu, wdrożenie profilaktyki przeciwnowotworowej czy modyfikację sposobu leczenia.
EN
Breast cancer is one of the most commonly diagnosed cancers in women. Part of breast cancer cases are caused by genetic factors. The identification of patients with strong genetic predisposition to the disease enables the early detection of cancer, implementation of anticancer prophylaxis or modification of treatment.
6
Content available remote The use of heuristic algorithms: a case study of a card game
EN
In this paper we introduce the results of an experiment consisting in the creation of artificial intelligence using the heuristic algorithm Monte-Carlo Tree Search and evaluation of its effectiveness in the card game Thousand.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania wpływu wygrzewania wysokotemperaturowego cienkich warstw TiO₂ na ich właściwości strukturalne, optyczne oraz trybologiczne. Cienkie warstwy TiO₂ zostały wytworzone w ciągłym oraz sekwencyjnym procesie rozpylania magnetronowego. Wygrzewanie wysokotemperaturowe miało znaczący wpływ na zmianę struktury cienkich warstw z fazy anatazu na mieszaninę anatazu i rutylu. Ponadto wygrzewanie poprocesowe spowodowało znaczny spadek współczynników transmisji światła w obu przypadkach z 80% do 50%. Zaobserwowano także przesunięcie długości fali odcięcia w kierunku podczerwieni o około 20÷25 nm. Badania przedstawione w pracy pokazały, że twardość również się zmniejsza z 10 GPa dla warstw po naniesieniu do zaledwie 3 GPa (proces ciągły) oraz 6,2 GPa (proces sekwencyjny).
EN
This paper provides research investigation results and analysis of influence of the high-temperature annealing on the structural, optical and tribological properties of TiO₂ thin film coatings. Thin-film coatings were deposited in continuous and sequential processes using multi-magnetron sputtering stand. High-temperature annealing had a significant effect on the change of the structure of thin film coatings from the anatase to the mixture of anatase and rutile phase. In addition, post-process annealing caused a significant decrease of the transparency level in both cases from 80% to 50%. It was also observed that λcut-off was shifted towards the infrared wavelength range of ca. 20÷25 nm. Research on tribological properties shown that hardness decreases from 10 GPa for as-deposited thin films to 3 GPa (deposited in continuous process) and 6.2 GPa (deposited in sequential process) for annealed coatings.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości antystatycznych cienkich warstw mieszanin tlenków tytanu (TiO₂) oraz hafnu (HfO₂). Warstwy naniesione zostały w procesie rozpylania magnetronowego na podłoża z krzemionki amorficznej (SiO₂). Otrzymano warstwy HfO₂ oraz HfO₂ z dodatkiem Ti w ilości 4% at., 13% at. oraz 28% at. Pomiary metodą XRD wykazały, że warstwy miały nanokrystaliczną strukturę, a średni rozmiar krystalitów wyniósł ok. 6 nm. Najmniejszą rezystywnością cechowała się warstwa HfO₂, największą zaś warstwa o zawartości 28% at. Ti. Wzrost zawartości atomowej tytanu w warstwie powodował zwiększenie rezystywności warstwy. Zmierzono czasy rozpraszania ładunku statycznego z powierzchni warstw przy polaryzacji ładunkiem dodatnim o napięciu 7 kV. Najkrótszy czas rozpraszania ładunku do 10% wartości początkowej uzyskano dla warstwy HfO₂, a najdłuższy dla warstwy zawierającej 28% at. Ti. Korelacja wyników pozwoliła na zaobserwowanie, że wraz ze wzrostem rezystywności warstw wydłużał się czas rozpraszania ładunku.
EN
In this paper antistatic properties of mixed titanium and hafnium oxides were investigated. Thin films of mixtures were deposited on SiO₂ substrates using magnetron sputtering processes. XRD results showed that investigated thin films had nanocrystalline structure. Crystallites size was equal to ca. 6 nm for all samples. The lowest resistivity was obtained for hafnia thin film and the highest for HfO₂ with 28 at. % of Ti. Results showed that resistivity increased with the amount of Ti in mixed oxides. Static charge dissipation time measurements were analyzed. Dissipation time increased with an increase of Ti amount. Results demonstrated in this paper showed a good corellation beetwen charge decay time and resistivity of investigated thin films. Decay times increased alongside of resistivity value.
PL
Celem głównym opracowania jest wykazanie, iż wykorzystanie laboratoriów w procesie dydaktycznym przyczynia się w znacznym stopniu do poprawienia efektywności procesu kształcenia dzięki łączeniu strony teoretycznej ze stroną praktyczną. Dla zilustrowania słuszności takiej tezy, scharakteryzowano efekty wykorzystania nowoczesnych narzędzi IT w przygotowaniu kadr menedżerskich, ze szczególnym uwzględnieniem słuchaczy kierunków ekonomicznych.
EN
Higher education has an important contribution to acquiring the knowledge, skills and social competences of staff employed in various organizations. The main goal of the study is to exhibit that the use of laboratories in the didactic process contributes significantly to improve the efficiency of the learning process by combining the practical side with the theoretical side. In the article, to illustrate the validity of such a thesis, the effects of using modern IT tools in the preparation of managerial staff were characterized, with particular emphasis on audience of economic studies.
PL
Bezpośrednim powodem opracowania niniejszego artykułu jest dostrzeżenie luki w teorii nauk o zarządzaniu, która dotyczy ukierunkowania działań prewencyjnych w przedsiębiorstwach na stany kompetencji. Choć w literaturze i normach ISO serii 9000 sygnalizuje się wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na jakość, dostrzeżono niedostatek konkretnych propozycji dotyczących stosowania w zarządzaniu jakością metod i narzędzi wspomagających doskonalenie stanów kompetencji, postrzeganych jako zasób na wejściu do działań w przedsiębiorstwach. Ze względu na zasobowy charakter kompetencji ich stany w przedsiębiorstwach mają wpływ na jakość rezultatów działań (w tym produktów). Celem, jaki sformułowano w artykule, jest zidentyfikowanie metod, których wykorzystanie w zarządzaniu jakością pozwoli na poszerzenie możliwości doskonalenia stanów kompetencji na stanowiskach pracy. Jak pokazano w artykule, pomocne w tym kontekście może być wykorzystanie osiągnięć z zakresu zarządzania kompetencjami, które najczęściej nie jest łączone z zarządzaniem jakością, a bardziej z zarządzaniem wiedzą. W artykule dokonano przeglądu wybranych metod diagnozowania kompetencji, które można włączyć do repertuaru działań prewencyjnych oraz badania i oceny, stanowiących dwie z kategorii działań w obszarze zarządzania jakością. W szczególności dokonano analizy zalet i wad tych metod.
EN
The direct reason for writing this article was noticing the gap in the theory of management science which directs the prevention activities in enterprises on the state of competences. Though literature and ISO 9000 standards signal the impact of human resource management on quality, the authors notice lack of proposals concerning applying of methods and tools improving the state of competences in quality management. Due to the resourceful nature of competencies, their states have an impact on the quality of the results of the activities (including products). The objective of the article is to identify methods whose use in the quality management will allow to widen the possibilities to improve the state of competences at workplaces. As it is shown in the article, it may be helpful to use the achievements in the fields of competence management, which mostly is not associated with quality management but with knowledge management. In this article selected methods of competence diagnosis are reviewed, which can be included in the repertoire of preventive, research and evaluation activities. The advantages and disadvantages of these methods were analyzed.
PL
W artykule opisano dotychczas stosowane metody i układy technologiczne wykorzystywane przy eksploatacji oceanicznych złóż konkrecji polimetalicznych. Przytoczono podział tych metod ze względu na techniki urabiania i odstawy. Dokonano oceny poszczególnych technologii. Dodatkowo przedstawiono możliwy wpływ eksploatacji konkrecji na zmianę stanu flory i fauny dna oceanicznego.
EN
The article describes the methods and technological systems used for exploitation of polymetallic nodules oceanic deposits. The division of these methods has been described due to the techniques of harvesting and haulage. The individual technologies have been evaluated. In addition, the possible impact of exploitation on the change of ocean flora and fauna has been presented.
12
Content available remote Chemical and thermal methods for removing ammonia from fly ashes
EN
The presence of ammonia in ashes (i.e. ammonia slip) is a direct consequence of the methods used for denitrification – selective catalytic and non-catalytic reduction (SCR, SNCR). The excess unreacted ammonia used in both of these methods passes as a constituent to ash, impairing its properties, and thus affects the quality of the commercial product. The summary of the available methods for removing NH3 from fly ashes is presented. Both chemical and thermal methods of removing NH3 are described. The results of the chemical methods depend on the kind of additional reagents used and composition of fly ashes. Thermal methods seem to be simpler and easier to use, but they are used mainly on the smaller scale.
PL
Obecność amoniaku w popiele (tzw. poślizg amoniaku) jest bezpośrednią konsekwencją stosowanych metod odazotowania spalin – katalitycznej i niekatalitycznej selektywnej redukcji (SCR, SNCR). Stosowany w obu tych metodach nadmiar amoniaku przechodzi w formie nieprzereagowanej do popiołu, pogarszając jego właściwości użytkowe i tym samym wpływając na jego jakość jako produktu komercyjnego. Prezentujemy przegląd dostępnych metod usuwania NH3 z popiołu, chemicznych a także termicznych. Efektywność metod chemicznych zależy od rodzaju zastosowanego substratu i składu popiołu lotnego. Metody termiczne wydają się prostsze i łatwiejsze w zastosowaniu, ale są używane głównie w instalacjach o mniejszej skali.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę i analizę jakościową procesów realizowanych w podmiocie badawczym. Podmiotem badawczym jest przedsiębiorstwo produkcyjne, zajmującej się wytwarzaniem lamp oświetleniowych. Przedstawiono podstawowe produkty oferowane przez podmiot badawczy oraz dokonano analizy procesów wytwórczych na przykładzie produktu modelowego. Charakterystyka strumienia wartości kolejnych procesów wytwórczych dokonana została na przykładzie lampy typu Kleks. Dokonana została analiza jakościowa przedstawionych procesów, zidentyfikowano typy niezgodności i dokonano ich hierarchizacji z wykorzystaniem analizy Pareto-Lorenza. W pracy zawarto również ocenę ryzyka związanego z występowaniem określonych wcześniej niezgodności. Określono przyczyny i skutki ich występowania oraz oszacowano Liczbę Priorytetową Ryzyka. Analiza poziomu jakości objęła również zaplanowanie działań korygujących mających na celu ograniczenie ryzyka wytworzenia elementów niezgodnych z założoną specyfikacją techniczną w kolejnym cyklu produkcyjnym.
EN
The paper presents the characteristics and qualitative analysis of the processes carried out in the research entity. The research company is a manufacturing company, which manufactures lighting lamps. The basic products offered by the researcher are presented, and the manufacturing processes are analyzed on the example of the model product. The value stream of subsequent production processes is characterized by the Kleks type. Quality analysis of the presented processes was performed, types of nonconformities were identified, and hierarchies were analyzed using the Pareto-Lorenz analysis. The study also includes an assessment of the risks associated with the occurrence of certain previously non-compliance. The causes and effects of their occurrence and the Priority Risk have been identified. The quality level analysis also included planning corrective measures aimed at limiting the risk of producing nonconforming items in the next production cycle.
14
PL
Fotowoltaika jest dynamicznie rozwijającą się technologią wytwarzania energii elektrycznej. Ogniwa jako przetworniki energii słonecznej mogą w przyszłości stanowić znaczącą część krajowej sieci dystrybucyjnej. W artykule przedstawiono fizyczne aspekty działania i budowy ogniw fotowoltaicznych oraz założenia koncepcyjne budowy jednej z największych w Polsce elektrowni fotowoltaicznej.
EN
Photovoltaics is a rapidly developing technology of production of electric energy. PV cells as converters of solar energy may in future become a significant part of distribution network of the country. The following article presents physical aspects of operation and structure of photovoltaic cells and conceptual assumptions of construction of one of the biggest photovoltaic power plants in Poland.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, dotyczących kruszenia wibracyjnego zanieczyszczonej soli kamiennej z Kopalni Soli Kłodawa. Sól wydobywana jest w systemie komorowym z użyciem materiałów wybuchowych. W wyniku tego procesu w urobku występują zanieczyszczenia w postaci pozostałości, m.in. przewodów strzelniczych i przybitki strzelniczej. Obecnie stosowany proces technologiczny wzbogacania polega na rozdrabnianiu w kruszarce udarowej i wydzielaniu rozdrobnionych zanieczyszczeń przy pomocy separatorów magnetycznych i przesiewaczy. Ponieważ w klasie ziarnowej powyżej 20 mm znajduje się większość zanieczyszczeń, traktuje się ją jako odpad. W rzeczywistości, oprócz zanieczyszczeń znajdują się w tej klasie bardzo duże ilości soli, ok. 98%. W Katedrze Maszyn Górniczych Przeróbczych i Transportowych Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie podjęto próbę wydzielenia z tego typu odpadu produktu handlowego. Propozycja polega na zastosowaniu wibracyjnej kruszarki szczękowej z wymuszeniem bezwładnościowym, a następnie wydzieleniu z produktu kruszenia zanieczyszczeń na odpowiednio dobranych sitach. Zastosowanie kruszarki tego typu umożliwia selektywne kruszenie wyżej wymienionego odpadu (rozdrobnieniu ziaren soli, pozostawiając nierozdrobnione odpady postrzelnicze). Umożliwiło to wydzielenie odpadów od soli, która może być wykorzystana jako pełnowartościowy produkt handlowy.
EN
The article presents results of contaminated rock salt vibratory crushing from the Kłodawa Salt Mine. Salt is extracted there in a chamber system using explosives. This technology of mining causes metal impurities (blasting wire), wood and paper (from blast holes packaging) to appear in excavated salt. The existing technological process of enrichment consists in crushing in impact crushers and separation of shredded impurities by means of magnetic separators and screens. Most contamination stays in the grain class above 20 mm, therefore this class is treated as a waste. In fact, this class – apart from unwanted impurities – contains a very large amount of salt, about 98%. In the Department of Mining, Dressing and Transport Machines of the AGH University of Science and Technology in Krakow, an attempt was made to extract the commercial product from this type of waste. The proposal is to use a vibratory jaw crusher with inertial actuation of jaws and then separate impurities from the crushing product on appropriately selected screen. The use of this type of crusher enables selective crushing of the abovementioned waste (crushing salt grains and leaving waste nonfragmented). This process enabled the separation of waste from salt, which could be used as a standard value commercial product.
EN
Modern industry expectations in terms of milling operations often demand the milling of the flexible details by using slender ball-end tools. This is a difficult task because of possible vibration occurrence. Due to existence of certain conditions (small depths of cutting, regeneration phenomena), cutting process may become unstable and self-excited chatter vibration may appear. Frequency of the chatter vibration is close to dominant natural frequency of the workpiece or the tool. One of the methods of chatter vibration avoidance is matching the spindle speed to the optimum phase shift between subsequent cutting edges passes (i.e. the Liao-Young condition). However, the set of optimum spindle speeds from the point of view of vibration reduction may be not optimum one from other points of view. For example milling efficiency or machine tool capabilities cannot be assured. This article presents the idea of a workpiece holder with adjustable stiffness and discusses a new variant of its realization. In the holder, milling process is performed at constant spindle speed and feed speed. In order to avoid vibration the holder stiffness is modified. Stiffness changes modify natural frequencies of the workpiece and thus it is possible to modify dynamic properties of the workpiece in such a way that arbitrary chosen, constant spindle speed will be optimum, due to the Liao-Young condition performance. Calculation of the optimum stiffness is performed before milling, based on the workpieces modal identification results and the finite element model simulations.
EN
The author of the article discusses the subject of terminology in the field of cartographic methodology. The general purpose is to propose an internally consistent system of concepts which allows classification of cartographic presentation methods based on unambiguous criteria. For this purpose, in the article the concept of presentation method and the concept of presentation form were differentiated, the cartographic presentation method was divided into stages, and possible data transformation and visualization aspects during application of a method were specified. Then, review of the previous classifications of cartographic presentation methods was conducted which allows differentiation of two fundamental approaches to classification and comparison of the applied criteria. On this basis, the author’s classification of cartographic presentation methods was suggested in which three qualitative and four quantitative methods were differentiated. It constitutes a compromise between accepting unambiguous criteria and the possibility to differentiate methods fixed in cartographic convention.
PL
Celem pracy było przeprowadzenie analizy wpływu procesów kolmatacyjnych na sprawność działania instalacji geotermalnej w miejscowości Pyrzyce (województwo zachodniopomorskie). Jest to ciepłownia pracująca w dublecie geotermalnym (otwór wydobywczy i otwór chłonny). Analizie poddano mechanizmy powstawania kolmatacji otworów chłonnych oraz ich wpływ na ciśnienie zatłaczania i wydajności zatłaczania. Przedstawiono działania podejmowane na przestrzeni lat mające na celu przeciwdziałanie kolmatacji.
EN
The aim of the study was to analyze the effect of clogging processes on the performance of the geothermal installation in Pyrzyce (West Pomeranian Voivodship). This is a heating plant works in geothermal double (excavation wellbore and an absorptive wellbore). Analyze mechanisms of clogging absorptive wellbore and their effect on the injection pressure and injection performance. Show the actions taken over the years to counteract clogging proces.
19
Content available remote Zastosowanie techniki wibracyjnej w procesach kruszenia
PL
Bardzo drobne kruszenie materiałów twardych i bardzo twardych do uziarnienia poniżej 2-4 mm, przy uziarnieniu nadawy 50-200 mm wymaga bardzo dużych nakładów energetycznych. Wynika to głównie z potrzeby stosowania co najmniej trzech, a nawet czterech stopni kruszenia, zawierających najczęściej kruszarki szczękowe, stożkowe lub udarowe. Jednym ze sposobów obniżenia ilości energii wydatkowanej na proces kruszenia jest zmniejszenie liczby kruszarek w linii technologicznej. Jest to możliwe przez zastosowanie kruszarek charakteryzujących się dużo większymi stopniami rozdrobnienia niż wspomniane wcześniej, czyli kruszarek wibracyjnych. W pracy opisano budowę, zasadę działania oraz podstawowe parametry techniczne kruszarki wibracyjnej KW 40/1, która jest wyposażona w wibratory kinematyczne z możliwością regulacji skoku szczęk. Przedstawiono również wyniki własnych badań pokazujące możliwości technologiczne kruszenia wibracyjnego przy rozdrabnianiu materiałów pochodzenia naturalnego, jak również wytworzonych sztucznie.
EN
The very fine crushing of hard and very hard materials to produce particle sizes less than 2-4 mm at a feed particle size of 50-200 mm requires very large energy inputs. This is mainly because of the need for at least three or even four degrees of crushing containing jaw, cone or impact crushers. One of the methods of reducing the amount of energy expended on the crushing process is reduction of the number of crushers in a technological line. This is possible by the use of a crusher characterized by much greater degrees of fragmentation than the aforementioned ones, i.e. vibratory crushers. W pracy opisano budowę, zasadę działania oraz podstawowe parametry techniczne kruszarki wibracyjnej KW 40/1, która jest wyposażona w wibratory kinematyczne z możliwością regulacji skoku szczęk. A construction, principles of operation, and basic technical parameters of a vibratory crusher KW 40/1 equipped with kinematic vibrators, that have a controlled travel of jaws, are described in the paper. The results of studies are also shown illustrating technological performance of the vibratory crushing in case of different raw and artificial materials.
EN
In this paper, structural and photocatalytic properties of TiO2 nanopowders doped with 1 at.% of cerium, cobalt, cooper and iron have been compared. Nanoparticles were synthesized by sol-gel technique and characterized by SEM, EDS and XRD methods. Moreover, their photocatalytic activity was determined based on decomposition of methyl orange. Results were compared with undoped powder. The structural investigations have revealed that all prepared nanopowders were nanocrystalline and had TiO2-anatase structure. The average size of crystallites was ca. 4 nm to 5 nm. The distribution of the dopant was homogenous in case of all manufactured powders. Moreover, for TiO2 doped with Co, Ce and Cu, aggregation effect was not as large as for TiO2:Fe. The results of photocatalytic decomposition showed that self-cleaning activity of all prepared nanopowders was higher as compared to undoped one. Due to the efficiency of these reactions (after 5 hours) nanopowders can be ordered as: TiO2:Co > TiO2:Ce > TiO2:Cu > TiO2:Fe > TiO2.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.