Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 152

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trakcja elektryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Politechnika Krakowska, która w roku 2020 obchodzi 75-lecie swego istnienia, w początkowym swym okresie nie prowadziła kształcenia studentów na kierunku – elektrotechnika, ale już wówczas od roku 1945 była tam Katedra Elektrotechniki Ogólnej. W wyniku zmian organizacyjnych w roku akademickim 1975/76 na Politechnice Krakowskiej został utworzony Wydział Transportu, na którym rozpoczęto kształcenie studentów na kierunku – elektrotechnika (specjalność: trakcja elektryczna). W wyniku dalszych przekształceń w roku 1991 powstał Wydział Inżynierii Elektrycznej, który od roku 1997 nosi nazwę Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Aktualnie Wydział ten kształci studentów na trzech kierunkach: elektrotechnika, energetyka oraz informatyka.
EN
Cracow University of Technology, which in 2020 celebrates 75 years of its existence, in the beginning it did not carry out the education of students majoring - electrical engineering, but then from 1945 there was a Department of Electrical Engineering General. As a result of organizational changes in the academic year 1975-1976 at the Cracow University of Technology was created Faculty of Transportation, which began training students in the field - electrical engineering (specializing in electric traction). As a result of further transformations in 1991 was created Faculty of Electrical Engineering, which since 1997 is known as the Faculty of Electrical and Computer Engineering. The Faculty currently educates students in 3 areas: electrical engineering, power engineering and computer science. In 1998, the Faculty obtained the right to confer doctoral technical sciences in the field of electrical engineering, and from 2017 a post-doctoral degree. Since 1975, at the Cracow University of Technology is also active Wheels of the Association of Polish Electrical Engineers.
PL
W artykule przedstawiono zarys historii trakcji elektrycznej w świetle obecności i rozwoju tej dyscypliny na Politechnice Gdańskiej. Szczególnie skupiono się na rozwoju transportu zelektryfikowanego w rejonie Pomorza Gdańskiego z perspektywy prac wykonywanych przez pracowników Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
EN
The article presents the history of electric traction in the light of the history of this discipline at the Gdańsk University of Technology. Particular attention was paid to the development of electrified transport in the region of Gdańsk Pomerania from the perspective of the work performed by employees of the Faculty of Electrical and Control Engineering of the Gdańsk University of Technology.
PL
W artykule przedstawiono historię a także perspektywy rozwojowe współczesnej trakcji elektrycznej. Przedstawiono stan obecny i możliwości oraz prognozy dla transportu zelektryfikowanego ze szczególnym uwzględnieniem polityki elektromobilności w Polsce i świecie. W związku ze stuleciem nauczania trakcji elektrycznej w Politechnice Warszawskiej omówiono wkład Wydziału Elektrycznego w kształcenie oraz badania naukowe i wdrożenia z zakresu trakcji elektrycznej.
EN
The article presents history and perspectives of development modern electric traction. Current state and opportunities and prognosis for electrified transport taking into account electromobility policy in Poland and the World is discussed. Due to 100 anniversary of didactic of electric traction at Warsaw University of Technology role of Electrical Engineering Faculty in teaching and research on electric traction is presented.
PL
Przy budowie peronów dworca kolejowego koło Olsztyna pracownik firmy budowlanej został porażony prądem. Główną przyczyną wypadku było tolerowanie przez kierownika robót niebezpiecznej metody wylewania mieszanki betonowej z użyciem wysięgnika pompy w pobliżu czynnej sieci trakcyjnej.
PL
Trwające od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku procesy zjednoczeniowe w Europie spowodowały wzrost zapotrzebowania na międzynarodowy transport kolejowy. We wstępnej części artykułu pokrótce przedstawiono problemy utrudniające kolejowy ruch transgraniczny, do których należą przede wszystkim różnice w prześwicie toru, różne systemy zabezpieczania ruchu pociągów oraz różne systemy zasilania trakcji. Pojazdy trakcyjne przystosowane do poboru energii z kilku różnych systemów zasilania umożliwiają pokonanie ostatniego z wymienionych ograniczeń. W Europie stosowane są cztery główne systemy zasilania trakcji elektrycznej przewodowej: dwa systemy napięcia stałego 1,5 kV i 3 kV oraz dwa napięcia przemiennego – 15 kV 16,7 Hz i 25 kV 50 Hz. Struktura układu napędowego pojazdu wielosystemowego zależy od rodzaju systemów, do współpracy z którymi pojazd jest przystosowany, od rodzaju zastosowanych silników trakcyjnych oraz od rodzaju i parametrów dostępnych elementów energoelektronicznych. W artykule przedstawiono układy napędowe wybranych pojazdów wielosystemowych, zarówno starszej generacji, wyposażonych w silniki komutatorowe, jak i budowanych współcześnie, napędzanych indukcyjnymi silnikami klatkowymi albo silnikami synchronicznymi wzbudzanymi magnesami trwałymi.
EN
The unification processes in Europe, started in the 1950s, increased the demand for international rail transport. The preliminary part of the paper briefly presents the problems hindering rail cross-border traffic, which mainly include differences in the track gauge, different railway signalling systems and various electric traction supply systems. Traction vehicles adapted to energy supply from several different traction systems allow to overcome the last of the mentioned limitations. In Europe, four main power systems for electric traction supply are used: two DC systems 1.5 kV and 3 kV and two AC systems – 15 kV 16.7 Hz and 25 kV 50 Hz. The structure of multi-system vehicle drive system depends on the type of systems for which the vehicle is adapted, on the type of traction motors used and on the type and parameters of available power electronics components. The article presents drive systems for selected multi-system vehicles, both older generation, equipped with commutator motors, and currently built ones, driven by induction cage motors or PMSM’s.
PL
Istotne wady silników komutatorowych prądu stałego i przemiennego, związane przede wszystkim z istnieniem węzła komutator – szczotki oraz dużymi wymiarami i masą przy danej mocy, w powiązaniu z rozwojem energoelektroniki, spowodowały zastąpienie ich trójfazowymi silnikami prądu przemiennego. Do napędu pojazdów wykorzystywane są silniki synchroniczne ze wzbudzeniem elektromagnetycznym, silniki indukcyjne klatkowe oraz silniki synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi. W artykule przedstawiono typowy układ napędowy pociągu napędzanego silnikami synchronicznymi wzbudzanymi elektromagnetycznie. Zdecydowaną większość aktualnie wytwarzanych pojazdów napędzają silniki indukcyjne. Na podstawie literatury przedstawiono koncepcje obwodów głównych układów napędowych pojazdów z trójfazowymi silnikami klatkowymi przy zasilaniu z sieci napięcia stałego i przemiennego. Stwierdzono, że przy zasilaniu napięciem przemiennym stosowana jest jedna konfiguracja układu zasilania, wspólna dla niemal wszystkich pojazdów. Przy zasilaniu napięciem stałym istnieje większe zróżnicowanie konfiguracji układu napędowego. Poszczególne koncepcje zilustrowano, przedstawiając układy napędowe wybranych pojazdów. Silniki synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi wydają się być napędem, który będzie coraz szerzej stosowany w pojazdach trakcyjnych. W artykule opisano układ napędowy przykładowego pociągu, wyposażonego w takie silniki.
EN
Significant drawbacks of the DC and AC commutator motors, primarily associated with the existence of a commutator – brushes unit as well as large dimensions and weight for a given power, in conjunction with the development of power electronics, led to their replacement with the three-phase AC motors. Electromagnetically excited synchronous motors, squirrel-cage induction motors and permanent magnet synchronous motors are used to drive the traction vehicles. A typical drive system of a train driven by electromagnetically excited synchronous motors is presented in the article. The vast majority of currently produced vehicles are driven by induction motors. On the basis of the literature, the concepts of the main circuits of drive systems of vehicles with three-phase squirrel cage motors supplied with DC and AC voltage are presented. It was found that at the AC catenary supply a single configuration of the drive system is applied, common to almost all vehicles. There is a larger variety of configurations of the drive at the DC supply. The particular concepts are illustrated by presenting the drive systems of selected vehicles. The PMSMs seem to be the motors, which will be increasingly used in traction vehicles. The drive system of an exemplary train equipped with such motors is presented in the article.
PL
Jeśli w pojeździe trakcyjnym są zastosowane silniki asynchroniczne zasilane z falowników, to fakt ten nie wpłynie znacząco na jakość ich pracy ze względu na odfiltrowanie napięcia wejściowego falownika w obwodzie pośredniczącym (filtrze wejściowym) falownika. Niemniej występujące w napięciu wyjściowym prostownika wyższe harmoniczne napięcia, zależne nie tylko od liczby pulsów układu przekształcającego transformator-prostownik, ale i od parametrów jakościowych napięcia zasilania transformatora (w sensie np. poziomu THD) powodują odkształcenie prądów pobieranych z sieci przez transformator, dając de facto efekt „wstrzyknięcia” do sieci wyższych harmonicznych prądu, co z kolei powoduje dalsze odkształcenie napięcia sieciowego. W artykule proponuje się pewną procedurę wyrównywania obciążeń prądowych poszczególnych uzwojeń wtórnych transformatora, co w efekcie powinno zapewnić zmniejszenie wartości THD prądu pobieranego z sieci. Procedura ta wymaga dostosowywania napięć strony wtórnej transformatora do bieżących warunków zasilania.
EN
If inverter-fed asynchronous motors are used in drive system of a traction vehicle (e.g. tram), then motor performance will not be significantly influenced by distorted input voltage, since this voltage is filtered in DC link circuit of the inverter. However, voltage higher harmonics which are present in rectifier’s output circuit (which depend on number of pulses of transformation circuit consisting of multi-phase transformer and rectifier as well as quality parameters of transformer’s supply voltage, such as THD coefficient) cause deformation of network currents. This means that power network is “injected” with higher current harmonics and this in turn results in further deformation of network voltage. The authors propose a certain procedure for balancing the loading of rectifier transformer’s secondary windings, this helps to attenuate THD coefficient in network current. This procedure requires that transformer’s secondary voltages are adjusted to existing supply conditions.
PL
Wzrost popularności miejskiego szynowego transportu zelektryfikowanego skłania do poszukiwania możliwości zwiększenia jego efektywności energetycznej. W pracy przedstawiono wyniki symulacji jazdy pociągu szybkiej kolei miejskiej (SKM) przy różnych profilach prędkości oraz obciążeniu, dla zmiennej oraz stałej sprawności energetycznej napędu pojazdu. Zmienną sprawność napędu pojazdu uwzględniono na podstawie m.in. sporządzonej mapy sprawności silnika w zależności od jego prędkości kątowej i momentu obciążenia. Mapę zaimplementowano w modelu pojazdu zrealizowanym w środowisku Matlab/Simulink, pozwalającym na wykonanie przejazdu teoretycznego dla różnych strategii prowadzenia pociągu. Zaprezentowano przebiegi zużycia energii zespołu trakcyjnego na przykładowym odcinku linii SKM w Trójmieście. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do dalszych badań efektywności energetycznej pojazdów SKM.
EN
Increasing popularity of urban rail transport motivates research for its energy efficiency improvements. This paper discusses how variable efficiency factor influences train energy consumption in traction calculations, focusing on urban rail transport. To approximate motor efficiency, which depends on angular velocity and load torque, the efficiency map was created and implemented in rail vehicle model. Model was developed in Matlab/Simulink. Through simulations, energy consumption of the train running on a part of SKM Trójmiasto line was calculated for different velocity profiles, and for constant and variable drive efficiency factor. Presented results are used as a basis for further research.
PL
Z uwagi na ciągły i zmienny ruch pociągów trakcja kolejowa narażona jest na znaczne wahania obciążeń. W artykule przedstawione są problemy wynikające ze specyficznych warunków pracy urządzeń trakcyjnych. Autor omawia następnie rozwiązania pozwalające na ograniczenie lub całkowite zniwelowanie wielu z nich poprzez wykorzystanie potencjału, jaki daje rekuperacja, czyli hamowanie z odzyskiem energii elektrycznej. W kolejnej części omówione zostały testy przeprowadzone w Wielkiej Brytanii z wykorzystaniem baterii akumulatorów do samodzielnego zasilania pociągu na krótkich odcinkach. Na podstawie wyników testów zaprezentowana jest autorska analiza wpływu dodatkowej masy baterii akumulatorów na zużycie energii elektrycznej, jak i na czas przejazdu na wybranych odcinkach kolejowych. Następnie przedstawione zostają możliwości płynące z zarządzania energią z wykorzystaniem baterii akumulatorów w połączeniu z systemem GPS.
EN
The traction electrification system is subject to dynamically changing and moving loads caused by the moving trains. This article talks about problems arising from such specific working regimes that the traction equipment is exposed to. Author then outlines ways of reducing or at least partial solving of many of those problems by using the regenerative braking. The following part of this article presents outcomes of the tests undertaken by Network Rail in East Anglia region of Great Britain where the electric train independently powered by batteries was running on circa 70 km long section of the route. Based on the results of these tests author analyses the effect of the additional mass of the battery rafts on the train’s total energy consumption and journey time on chosen routes. At the end of the article author talks about the key potential benefits of the smart energy management using the on-board energy storage devices together with the GPS system.
EN
In the article, trends in the electric power industry were analyzed, namely, constant growth in energy resources and the need to improve energy efficiency, the introduction of energy saving measures. Some methods of improving efficiency in the railway transport industry are considered.
PL
W artykule zanalizowano trendy w przemyśle elektroenergetycznym, tzn. ciągły wzrost zasobów energetycznych i konieczność poprawienia wydajności energetycznej przez wprowadzenie energooszczędnych środków. Rozważono również niektóre metody poprawy wydajności transportu kolejowego.
PL
Procedury optymalizacyjne są obecnie standardowo wykorzystywane w projektowaniu transformatorów, jak również do pewnych szczegółowych zagadnień związanych z konstrukcją i eksploatacją transformatorów. W artykule podano krótki przegląd najczęściej używanych procedur wraz z możliwościami ich zastosowania. Zaprezentowano również konkretny przykład zastosowania algorytmu z grupy populacyjnych (ACO-Ant Colony Optimization). Rozważano układ przetwarzania energii z transformatorem wielofazowym i prostownikami diodowymi, stosowany często w trakcji elektrycznej tramwajowej w Polsce. W układzie takim, przy zasilaniu transformatora napięciem odkształconym, rośnie pulsacja napięcia wyprostowanego i pojawiają się dodatkowe harmoniczne tego napięcia. Idea poprawy pulsacji bazuje na zastosowaniu podobciążeniowego przełącznika zaczepów na jednym z wtórnych uzwojeń transformatora dla ustawienia pewnego balansu napięć obu uzwojeń wtórnych. Do obliczenia nastawy przełącznika w konkretnych warunkach zasilania użyto algorytmu mrówkowego. Zaprezentowano porównanie spektrum harmonicznych w napięciu wyprostowanym i prądzie zasilania transformatora dla kilku różnych kształtów napięcia zasilania.
EN
Optimization procedures are nowadays a standard approach in overall transformer design, they also may be utilized for some detailed issues related toconstruction and operation of transformers. An overview of most useful procedures together with examples of their use is given in the paper. Example of applicati on of particle swarm optimization algorithm, namely Ant Colony Optimization is presented. We have discussed energy transformation circuit containing multi-phase transformer and diode rectifiers; this circuit is often used in tram traction substation in Poland. In this circuit, when supply voltage is distorted, pulsation of dc (rectified) voltage is increased and additional voltage higher harmonics start to appear. The concept of improving (i.e. lessening) pulsation in dc voltage is based upon used of on-load tap changer applied to one of transformer’s secondary windings in order to adjust voltage unbalance of secondary delta and wye windings. To calculate settings of tap changer under specified supply conditions we used ACO algorithm. Comparison of harmonic spectra in dc voltage and supply current for several different supply voltage waveforms is given
13
Content available remote Układy napędowe wielosystemowych pojazdów trakcyjnych
PL
Trwające od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku procesy zjednoczeniowe w Europie spowodowały wzrost zapotrzebowania na międzynarodowy trans port kolejowy. We wstępnej części artykułu pokrótce przedstawiono problemy utrudniające kolejowy ruch transgraniczny, do których należą przede wszystkim różnice w prześwicie toru, różne systemy zabezpieczani a ruchu pociągów oraz różne systemy zasilania trakcji. Pojazdy trakcyjne przystosowane do poboru energii z kilku różnych systemów zasilania umożliwiają pokonanie ostatniego z wymienionych ograniczeń. W Europie stosowane są cztery główne systemy zasilania trakcji elektrycznej przewodowej: dwa systemy napięcia stał ego 1,5 kV i 3 kV oraz dwa napięcia przemiennego – 15 kV 16,7 Hz i 25 kV 50 Hz. Struktura układu napęd owego pojazdu wielosystemowego zależy od rodzaju systemów, do współpracy z którymi pojazd jest przystosowany, od rodzaju zastosowanych silników trakcyjnych oraz od rodzaju i parametrów dostępnych elementów energoelektronicznych. W artykule przedstawiono układy napędowe wybranych pojazdów wielosystemowych, zarówno starszej generacji, wyposażonych w jednofazowe silniki komutatorowe, jak i budowanych współcześnie, napędzanych indukcyjnymi silnikami klatkowymi albo silnikami synchronicznymi wzbudzanymi magnesami trwałymi.
EN
The unification processes in Europe, begun in the 1950s, increased the demand for international rail transport. The preliminary part of the paper briefly presents the problems hindering rail cross-border traffic, which mainly include differences in the track gauge, different railway signalling systems and various electric traction supply systems. Traction vehicles adapted to energy supply from several different traction systems allow to overcome the last of the mentioned limitations. In Europe, four main power systems for electric traction supply are used: two DC systems 1.5 kV and 3 kV and two AC systems – 15 kV 16.7 Hz and 25 kV 50 Hz. The structure of multi-system vehicle drive system depends on the type of systems for which the vehicle is adapted, on the type of traction motors used and on the type and parameters of available power electronics components. The article presents drive systems for selected multi-system vehicles, both older generation, equipped with single-phase commutator motors, and currently built ones, driven by induction cage motors or PMSM’s.
PL
Podstawową wielkością fizyczną łączącą elektryczny pojazd trakcyjny z układem zasilania linii kolejowej jest napięcie na jego pantografie. Od jego wielkości zależy moc pojazdu, pobierany prąd, a co za tym idzie siła napędowa na kołach pojazdu. Napięcie to stanowi również podstawowy parametr (w sieci 3 kV DC) wpływający na przepustowość linii kolejowej. W artykule przedstawiony jest model obliczeniowy ruchu elektrycznych pojazdów trakcyjnych w zadanym obszarze zasilania.
EN
The driving force of an electric traction vehicle depends on the vehicle's power and the amount of electricity consumed. However, a particularly important parameter in the 3 kV DC traction is the voltage on its pantograph, which closely connects the traction vehicle and the power system. In turn, the voltage level depends on the power supply parameters of the railway line and the quantity as well as quality and location of other electric traction vehicles in the considered area. The article presents a digital model of movement for electric traction vehicles in the given power supply area.
PL
W artykule opisano zagadnienia związane z ochroną sieci trakcyjnej 3 kV DC przed przepięciami pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych i procesów komutacyjnych. Zwięźle uwidoczniono problemy wynikające z istnienia tych przepięć, ich źródeł i przedstawiono aktualny stan ochrony przed tymi przepięciami. Omówiono koncepcję ochrony przed przepięciami z wykorzystaniem warystorowych ograniczników przepięć. Zaprezentowano wyniki badań nowego systemu ochrony przed przepięciami.
EN
The article presents issue of determinating an optimal distance between varistors located on 3 kV DC catenary. Line attenuation as a function of distance has been determined during preliminary tests for the following measurement configurations: catenary network unloaded (open), catenary network charged by a value of resistance close to the value of wave impedance of the catenary network test section, catenary network charged by a low voltage varistor. The results allowed to estimate the optimal distance between the varistors and they were verified on the catenary network on Żmigród Test Ring using a surge generator with an amplitude of about 15 kV and varistors designed to work in rail-way enviroment. The methodology and results of these studies were presented and analyzed in this paper.
PL
W artykule zaproponowano metodykę wykonywania analizy ruchowej pojazdów szynowych, która uwzględnia wpływ zmieniającego się napięcia zasilającego pojazd na jego właściwości ruchowe. Wykorzystując model opracowany w programie Simulink wskazano na istotne różnice w czasie przejazdu oraz w wartościach napięcia zasilającego pomiędzy proponowanym sposobem analizy a powszechnie stosowanym podejściem uproszczonym.
EN
The paper proposes a novel approach to analyze a rail vehicle motion, which includes an impact of varying voltage at the current collector on the vehicle’s dynamics. According to present standards, vehicle’s maximal power has to be limited and the value of this limit depends on actual value of vehicle’s supplying voltage. This, in turn, affects vehicle tractive effort and its current consumption. A model reflecting vehicle dynamics as well as its supply parameters was designed in Simulink. By a case study, it was proven that neglecting the impact of vehicle varying supply voltage on vehicle dynamics leads to substantial errors in reflecting both vehicle motion and its supply-related parameters.
17
PL
Wraz ze wzrostem liczby tramwajów i trolejbusów wyposażonych w hamowanie odzyskowe, wzrasta popularność urządzeń zwiększających efektywność odzysku energii. Są nimi głównie superkondensatorowe zasobniki energii oraz układy falownikowe umożliwiające zwrot energii do sieci prądu przemiennego. Jednak wysoka cena tych urządzeń oraz problemy prawno-organizacyjne stanowią znaczną barierę dla ich szerszego rozpowszechnienia. W artykule przedstawiono koncepcję rozwiązania prostszego, tańszego i łatwiejszego do praktycznej implementacji: wykorzystania energii odzysku dla zasilania potrzeb nietrakcyjnych, takich jak obiekty użyteczności publicznej lub aparatura dodatkowa związana z infrastrukturą komunikacyjną. W takim układzie, wykorzystanie energii rekuperacji może się odbywać wewnątrz przedsiębiorstwa na poziomie niskiego napięcia, co w znaczny sposób upraszcza aspekty prawno-techniczne.
EN
With the increase in the number of trams and trolleybuses equipped with regenerative braking, the popularity of equipment for breaking energy utilization has increased. Mostly they are supercapacitors energy storage systems and inverter stations to return energy to the AC network. However, the high price of these devices and legal and organizational problems constitute a significant barrier to their widespread popularization. The paper presents the concept of a simpler, cheaper and easier to implement implementation: the use of recovery energy for non-traction needs, such as public utilities buildings or non traction transport devices. In this arrangement, the use of recuperative energy can be made inside the enterprise at low voltage level, which significantly simplifies the legal and technical aspects.
PL
System trakcji elektrycznej prądu stałego w Polsce zasilany jest głównie z sieci średniego napięcia na następujących poziomach znamionowych: 15, 20 kV oraz 30 kV, które jest sukcesywnie eliminowane. Podstacji trakcyjnych zasilanych z sieci średniego napięcia obecnie w eksploatacji jest 452. Występują również podstacje trakcyjne zasilanie napięciem 110 kV, których obecnie eksploatuje się 28. Sieć trakcyjna, podobnie jak sieci prądu przemiennego, narażona jest na szereg zakłóceń, w tym zwarcia, które występują stosunkowo często. Mogą one być spowodowane nie tylko uszkodzeniem izolacji, wadą mechaniczną przewodów sieci jezdnej, ale również uszkodzeniami w taborze kolejowym. Zagadnienia te są przedmiotem rozważań w niniejszym artykule.
EN
The paper presents results of investigations of current and voltage on bus AC and DC traction substations connection to power supply network of MV and HV. The investigation was performed in the supply electric traction system while performance short-circuit tests to determine the minimum value of the short circuit current. They recorded values of currents and voltages. They have done an evaluation of the impact of faults on the remote electric traction system and bus bar AC traction substations.
19
Content available remote Input impedance of multi-drive traction vehicle
EN
The tractions vehicle's input impedance Zin is an important parameter from the point of view of compatibility in electric traction system. The article presents a simulation analysis and comparison of input impedance of two types of traction drive systems: a drive system with a single inverter and a drive system with two parallel inverters cooperating with one input filter. The analysis was carried out for 50 Hz impedance, which acceptable minimum level is defined in the relevant regulations.
PL
Impedancja wejściowa elektrycznego pojazdu trakcyjnego Zin jest ważnym parametrem z punktu widzenia kompatybilności w trakcji elektrycznej. W artykule przedstawiono symulacyjną analizę i porównanie impedancji wejściowej dwóch trakcyjnych układów napędowych: układu z pojedynczym falownikiem oraz układu z dwoma falownikami współpracującym z jednym filtrem wejściowym. Analizę przeprowadzono dla impedancji 50 Hz, której dopuszczalny minimalny poziom jest określony w odpowiednich przepisach.
PL
Wysoka prędkość jest wypadkową technologii trakcji elektrycznej, sieci zasilającej i drogi kolejowej. W artykule rozważono jeden z czynników, jakim jest konstrukcja sieci trakcyjnej i jej wpływ na obciążalność prądową a tym samym na teoretyczną zdolność przewozową pociągów szybkich (pasażerskich) i jadących wolniej (towarowych). Wykazano, że konstrukcja sieci typu C120-2C ciężkiego (odmienna niż w całej Europie C50-C) jest przyczyną ograniczenia wielkości pobieranego prądu. Dla sieci typu ciężkiego wykazano miejsca krytyczne na odcinku zasilania.
EN
High speed of going by train is a resultant of technology level of electric traction, supply network and railway road. The paper considers one of the factors, which is construction of contact system and its influence on current-carrying capacity. It is shown that construction of system of heavy type C120-2C is the reason of current limitation because of temperature of contact wires. The paper presents places in heavy-type systems which are critical in respect of permissible temperatures.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.