Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przechowalnictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analiza pracy chłodnicy powietrza w warunkach szronienia
PL
Artykuł dotyczy zagadnień oceny degradacji termicznej chłodnicy powietrza spowodowanej szronieniem jej powierzchni. Zagadnienie to należy do istotnych dla techniki chłodniczej z uwagi na pogorszenie efektywności pracy układu chłodniczego. Analizie poddano lamelową chłodnicę powietrza pracującą w chłodni warzyw z chłodzeniem w obiegu pośrednim. Uzyskane rezultaty zostały opracowane na podstawie długoterminowych pomiarów w trakcie sezonu przechowalniczego. Analiza wykazała, że szronienie obniża efektywność badanej chłodnicy nawet o 40%. Ocena ilościowa zmian parametrów charakteryzujących pracę chłodnicy, jakie obserwuje się w warunkach narastania szronu na powierzchni, może być użyteczna dla poprawy lub zmiany warunków odszraniania. Analizowane wyniki odnoszą się do konkretnej chłodnicy powietrza, jednak z uwagi na podobne konstrukcje tego typu aparatów – mogą stanowić one doskonały materiał wykorzystany przy projektowaniu kolejnych urządzeń.
EN
Paper deals with the issues of evaluation of thermal degradation of an air cooler caused by the frosting of its surface. This issue is important for refrigeration engineering due to the deterioration of the efficiency of the refrigeration system. The analysis was carried out on the air-cooled coils operating in the cold store with indirect cooling. The obtained results were developed on the basis of long-term measurements during the storage season. The analysis showed that frosting reduces the efficiency of the tested air cooler by up to 40%. The quantitative assessment of changes in the parameters characterising the operation of the air cooler which are observed in the conditions of frost growth on the surface may be useful for improving or changing the conditions of defacement. The analysed results refer to a specific air cooler, however, due to similar designs of this type of apparatus – they can be useful material used in the design of subsequent devices.
PL
Opakowanie stanowi niezbędny czynnik w obrocie towarowym oraz ważny element reklamy. Pełni ono funkcje ochronne, marketingowe, logistyczne, informacyjne, ale też ekologiczne. Wymagania, dotyczące jakości opakowań ciągle ulegają zmianie i są wynikiem rozwoju rynku zbytu, zaostrzenia konkurencji i wzrostu świadomości konsumentów. W historii opakowalnictwa żywności zastosowanie znalazło wiele materiałów. Najważniejsze z tradycyjnych to: papier, szkło, metal oraz tworzywa sztuczne. Dynamiczny rozwój inżynierii materiałowej obserwowany w ostatnich latach przyniósł istotne zmiany w przemyśle opakowaniowym. Aktualnie obok tradycyjnych materiałów, konstrukcji i technologii pakowania. coraz częściej stosowane są nowe rozwiązania, które w literaturze określane są mianem opakowań aktywnych i inteligentnych. W pracy dokonano przeglądu materiałów i technologii wykorzystywanych aktualnie na potrzeby przechowywania chłodzonej żywności.
EN
Packaging is an indispensable factor in the trade of goods and an important element of advertising. It performs protective, marketing, logistic, information, but also ecological functions. The requirements concerning quality of packaging are constantly changing and are the result of the development of the market, tightening competition and raising consumer awareness. Many materials have found usage in the history of food packaging. The most important traditional ones are: paper, glass, metal and plastics. The dynamic development of material engineering in recent years introduced significant changes in the packaging industry. Currently, apart from traditional materials, construction and packaging technology, there are new solutions referred to in the literature as active and intelligent packaging. The thesis reviews the materials and technologies currently used to store chilled food.
PL
Klasyczny sposób przechowywania żywności w stanie schłodzonym jest najbardziej powszechną oraz najtańszą metodą krótkotrwałego zabezpieczenia produktów. Przy czym efekt utrwalający jest tu bardzo ograniczony. Już po krótkim czasie przechowywania żywności zachodzi w niej szereg niekorzystnych zmian, wynikających ze współdziałania czynników takich jak: mikroflora patogenna, aktywność enzymów, oddziaływanie tlenu. W rezultacie obserwuje się utratę jędrności, jełczenie oksydatywne tłuszczu lub zmianę barwy. Większość wymienionych niekorzystnych zmian można wyeliminować, stosując pakowanie lub przechowywanie produktów w zmienionym składzie atmosfery gazowej. W ramach tego stosowane są techniki pakowania z użyciem modyfikowanej atmosfery (MA) lub przechowywania w kontrolowanej atmosferze (CA). W artykule opisano istotę obydwu technik przechowywania produktów, scharakteryzowano gazy stosowane w technice MA oraz CA. Ponadto omówiono wady i zalety stosowania wymienionych technologii.
EN
The classic way to store food by refrigeration is the most common and cheapest method of the short-term conservation of products. However its preserving effect is very limited. After a short time, a series of unfavorable changes takes place in stored food, resulting from the interaction of factors such as the pathogenic microflora, enzymatic activity and the impact of oxygen. They result in the loss of firmness, oxidative rancidification of fat or colour change. Most of these adverse changes can be eliminated by packing and storing products in the gas atmosphere of the changed composition, including the technologies of packaging in modified atmosphere (MA) and storing in controlled atmosphere (CA). The article describes the essence of both technologies of storing products and characterizes gases used in them. Moreover, it discusses the advantages and disadvantages of their application.
PL
W artykule przedstawiono problemem magazynowania jabłek. Skupiono się przede wszystkim na możliwościach i sposobach przechowywania jabłek oraz kosztach i efektywności magazynowania jabłek. Przeprowadzone badania pokazują, że przechowywanie jabłek jest obecnie koniecznością, aby sprostać wymaganiom klientów co do jakości i świeżości owoców. Dodatkowo w pracy przedstawiono metody magazynowania jabłek oraz wykorzystywane do tego celu urządzenia. Ponadto przeprowadzono kalkulację kosztów magazynowania jabłek oraz opłacalności tego przedsięwzięcia. W końcowej części pracy dokonano prognozy cen jabłek na przyszły sezon.
EN
This thesis presents the problem of storing apples. The focus is primarily on the possibilities and ways of storing apples and the cost and efficiency of storage apples. Research has shown that the storage of apples is now a necessity to meet the demands of customers as to the quality and freshness of the fruit. In addition, the paper presents a method of storing apples and used for this purpose device. In addition, a calculation of the cost of storing apples and profitability of the storing. In the final part of the paper the was made a price forecasts of apples for the next season.
EN
The aim of the study was to investigate the applicability of DMC control algorithm to control the temperature of potatoes in the storage. Principle of regulating the temperature of stored potatoes using the above algorithm, and simulations were performed. The obtained results were compared with the effects of currently used in the storage of potatoes control algorithms: the two-position and the PID (proportional-integral-differential). Preliminary results of the temperature control system simulation of potatoes in storage, exercising control algorithm DMC indicated that this system compared with conventional control systems makes it possible to achieve the desired temperature of potatoes in less time, and also provides more accurate control without overshoot. Thus a better quality of regulation, lower technological losses and the required quality of stored potato tubers are ensured. Moreover, taking into account the weights in the objective function of optimizer allows such a process control that optimizes energy consumption.
PL
Celem pracy było zbadanie możliwości zastosowania algorytmu sterowania DMC do regulacji temperatury ziemniaków w przechowalni. Przedstawiono idee regulacji temperatury magazynowanych ziemniaków z wykorzystaniem powyższego algorytmu, a także przeprowadzono symulacje. Otrzymane efekty sterowania porównano z efektami sterowania uzyskanymi z wykorzystaniem aktualnie stosowanych w przechowalnictwie ziemniaków algorytmów dwupołożeniowego i PID (proporcjonalno-całkująco-różniczkowego). Wstępne wyniki badań symulacyjnych układu regulacji temperatury ziemniaków w przechowalni, realizującego algorytm sterowania DMC wskazały, że układ ten w porównaniu z konwencjonalnymi układami sterowania umożliwia osiągnięcie żądanej temperatury ziemniaków w krótszym czasie, a także zapewnia dokładniejsza regulacje, bez przeregulowań. Tym samym zapewnia lepszą jakość regulacji, a co się z tym wiąże niższe straty technologiczne i wymagana jakość składowanych bulw ziemniaka. Ponadto uwzględnienie wag w funkcji celu optymalizatora pozwala na takie sterowanie procesem, które optymalizuje zużycie energii.
EN
The paper discusses the general energy and mass balance of refrigeration systems of food storage objects. To obtain the universality of the description allowing the use of the balance for different kinds of cold store buildings the variability of energy flux as a function of time was taken into account. The presented balance takes into account the possibility of maintaining of the set temperature and air humidity in cold store buildings at variable ambient temperatures (with a daily or annual resolution).
PL
W pracy przedstawiono podstawowy bilans energii i masy opisujący system chłodzenia dowolnego obiektu do przechowywania żywności. W celu uzyskania uniwersalności opisu umożliwiającego jego adaptacje do różnych obiektów w bilansie uwzględniono możliwość zmienności strumieni energii w funkcji czasu. Przedstawiony bilans uwzględnia możliwość utrzymania założonych temperatur i wilgotności powietrza w obiektach chłodniczych przy zmiennych temperaturach otoczenia w okresie dziennym lub rocznym.
PL
W artykule omówiono technologię transportu świeżych owoców i warzyw w warunkach kontrolowanej atmosfery.
EN
Paper discussed transport of fresh fruit and vegetables in controlled atmosphere technology.
PL
Marchew (Daucus carota) jest bardzo popularnym warzywem korzeniowym, uprawianym i spożywanym na całym świecie. Jest źródłem wielu składników odżywczych dzięki zawartym w niej związkom biologicznie czynnym. Łatwość uprawy, duża plenność oraz przydatność do produkcji różnych przetworów, a także możliwość długotrwałego przechowywania powoduje, że może być spożywana przez cały rok. Zarówno świeża jak i przetworzona marchew znajduje szerokie zastosowanie kulinarne, a o jej wartości decyduje wiele cennych składników. Skład chemiczny i wartość biologiczna marchwi zależy od genotypu, warunków glebowych, warunków klimatycznych, w tym głównie od temperatury oraz sposobu uprawy, stopnia rozwoju lub dojrzałości korzenia, a także od warunków przechowywania i obróbki pozbiorczej [4, 10]. Celem pracy było określenie jakości i trwałości minimalnie przetworzonej marchwi pakowanej próżniowo na podstawie analizy mikrobiologicznej, oceny sensorycznej oraz zmian zawartości azotanów (V) i (III) w surowcu i produkcie.
EN
Carrot (Daucus carota) is a popular root vegetable, grown and consumed throughout the world. It is the source of many nutrients contained in it due to biologically active compounds. Easy-growing, high fertility and suitability for production of various processed foods, as well as the possibility of long-term storage makes possible to consume it throughout the year. Both fresh and processed carrots are widely used in cuisine, its value depends on many valuable components. The aim of this paper is the quality assessment of raw, cooled and vacuum-packed diced carrot of Perfekcja variety which was blanched or immersed in 0,25% citric acid solution. The examined material was evaluated sensorially in respect of appearance, colour, taste, smell and consistency of raw and cooled diced carrot. Preservation durability of examined products was based on microbiological analysis. Content of nitrates (V) and (III) was tested in peeled and un-peeled raw carrot before processing and in blanched or immersed in citric acid. The results of the tests showed that initial processing as well as cooling preservation time of carrot influence significantly sensory features of the products. Products which were blanched in water, vacuum-packed and stored in a refrigerator were of better quality in comparison with carrot immersed in citric acid. Blanched carrot was microbiologically clean but the preservation time caused reduction of nitrates (V) to nitrates (III).
PL
Celem pracy było określenie wielkości zmian po okresie przechowywania w zawartości wybranych związków biochemicznych i suchej masy w bulwach ziemniaków napromieniowanych mikrofalami. Napromieniowanie bulw ziemniaka mikrofalami istotnie modyfikowało zawartość skrobi i kwasu askorbinowego w odmianie Rosara po okresie przechowywania.
EN
The purpose of the work was to determine the scale of changes after storage period observed in content of selected biochemical compounds and dry matter in tubers of potatoes exposed to microwave radiation. After storage period, exposure of potato tubers to microwave radiation resulted in significant modification of starch and ascorbic acid content in Rosara variety.
PL
W pracy przedstawiono komputerowy model układu sterowania procesami wymiany ciepła i masy w jabłkach oraz powietrzu w przechowalni. Model opracowany został w środowisku programowym MATLAB.
EN
The paper presents a computer model of control system for heat and mass exchange processes in apples and in storehouse air. The model was developed using the MATLAB programming environment.
PL
W artykule przedstawiono zmiany parametrów suszarniczych - temperatury i wilgotności piekarskiej kultury starterowej poddanej suszeniu sublimacyjnemu. Liofilizację prowadzono w laboratoryjnym liofilizatorze półkowym.
PL
W pracy przedstawiono ideę sterowania adaptacyjnego pewną, scharakteryzowaną klasą procesów inżynierii rolniczej. Budowę i funkcjonowanie adaptacyjnego systemu sterowania omówiono na przykładzie sterowania mikroklimatem w przechowalni jabłek.
EN
The paper presents the concept of adaptive control for certain, characterised class of agricultural engineering processes. The structure and functioning of an adaptive control system has been discussed using the example of microclimate control in an apple store.
13
Content available remote Modelowanie procesów zachodzących w przechowalniach jabłek
PL
Omówiono, opracowane dla potrzeb sterowania mikroklimatem, matematyczne modele procesów wymiany ciepła i masy w magazynowanych jabłkach i otaczającym je powietrzu w przechowalni. Symulacje komputerowe procesów przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu programowego MATLAB.
EN
The paper discusses mathematical models of heat and mass exchange in stored apples and the air surrounding them in a storage facility. Computer simulation of processes were done with the application of MATLAB software pack.
PL
Omówiono zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do komputerowego wspomagania podejmowania decyzji podczas sterowania temperaturą ziemniaków w przechowalni.
EN
Paper discussed the application of fuzzy set theory to computer - aided decision making at temperature contrat in potato stores.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.