Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 343

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
EN
This paper presents a preliminary physical and mathematical model which describes the specific action of an automatic, short recoil operated firearm with an accelerator. The model includes the characteristic stages of the automatic action for a short recoil operated firearm (during one half of a single shot cycle), which enables simulation and assessment of the effect of the firearm’s system design parameters on the recoil velocities in specific recoil assembly components.
PL
W pracy przedstawiono wstępny model fizyczny i matematyczny opisujący specyfikę pracy automatycznej broni palnej działającej na zasadzie krótkiego odrzutu lufy (KOL) z przyspieszaczem. Model ten uwzględnia okresy charakterystyczne działania automatyki broni z KOL (w trakcie połowy cyklu jednego strzału), umożliwiając przeprowadzenie symulacji pozwalających na ocenę wpływu parametrów konstrukcyjnych układu na prędkości odrzutu poszczególnych elementów zespołu odrzucanego.
EN
On 15 December 2017, Fabryka Broni “Łucznik” - Radom Sp. z o.o. (FB Radom), a subsidiary of Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., delivered the first batch of 1,000 MSBS Grot C 16 FB M1 calibre 5.56 mm standard (basic) assault rifles (version A0) to the Polish Territorial Defence Force and thus initiated the process of deployment of the assault rifle in the Polish Armed Forces. MSBS Grot was developed by Polish design and process engineers at FB Radom and the Military University of Technology (MUT, Warsaw, Poland) who by mediation of the proper Armament Acquisition and Development Department collected the improvement suggestions and operational feedback from 2.5 years of testing by operators from the armed forces. The suggestions and feedback were thoroughly analysed and discussed during periodic meetings attended by the representatives of the Territorial Defence Force (TDF) Command, the Special Forces Component Command, the 3rd Regional Military Representation (RMR), MUT, and FB Radom. Based on the conclusions from the testing period and the results of theoretical and instrumental testing of the solutions proposed for implementation, the MSBS Grot assault rifles show systematic improvements up to the current version, A2. This paper presents the design of the MSBS Grot Version A0 assault rifle and the construction and processing modifications for version A1 and version A2. During the optimisation effort backed by theoretical and instrumental testing, there was special focus on the assurance of high operating safety and reliability, plus the required ergonomics of the assault rifle under various operating conditions. The paper also presents the avenues for further potential improvements of MSBS Grot.
PL
W dniu 15 grudnia 2017 roku Fabryka Broni „Łucznik” - Radom Sp. z o.o. (FB Radom), wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., dostarczyła Wojskom Obrony Terytorialnej pierwszą partię liczącą 1 000 sztuk 5,56 mm karabinków standardowych (podstawowych) MSBS GROT C 16 FB M1 (w tzw. wersji A0), początkując proces jego wprowadzania do uzbrojenia Sił Zbrojnych RP. Broń została opracowana przez polskich konstruktorów i technologów z FB Radom i Wojskowej Akademii Technicznej (WAT), którzy przez 2,5 roku użytkowania karabinków zbierali od żołnierzy – za pośrednictwem Gestora sprzętu wojskowego (SpW) - doświadczenia, propozycje i uwagi z eksploatacji. Były one wnikliwie analizowane i dyskutowane podczas cyklicznych spotkań z udziałem przedstawicieli: Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, 3 Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego, WAT i FB Radom. Na podstawie podjętych wniosków oraz wyników przeprowadzonych badań teoretycznych i instrumentalnych proponowanych do zastosowania rozwiązań, karabinki MSBS GROT konsekwentnie udoskonalano, uzyskując obecnie broń w wersji A2. W pracy przedstawiono konstrukcję karabinka MSBS GROT w wersji A0 oraz zmiany konstrukcyjno-technologiczne jakie w nim wprowadzono, uzyskując wersję A1, a następnie wersję A2. Podczas prac optymalizacyjnych, popartych badaniami teoretycznymi i instrumentalnymi, szczególną uwagę zwrócono na zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa użytkowania i niezawodności działania oraz pożądanej ergonomii karabinka w różnych warunkach eksploatacji. Ponadto zaprezentowano kierunki dalszych, możliwych udoskonaleń karabinka MSBS GROT.
EN
The paper contains a literature review of studies on several firearms operation systems and a review of articles on modern methods of calculating the kinematic characteristics of weapons. It includes the presentation of the short recoil operated 9 mm PW INKA pistol numerical model. The model was created in the MCS Adams software which uses the multibody systems. The boundary conditions for each part were specified and their implementation was determined. As the preliminary results of numerical investigations, the slide and barrel velocity and displacement curves were obtained. Comparison of a numerical solution with the literature data allowed for its qualitative verification.
PL
W artykule zawarto przegląd literaturowy opracowań dotyczących różnych zasad działania broni strzeleckiej oraz przegląd artykułów dotyczących nowoczesnych metod obliczeń kinematyki broni. Przedstawiono sposób budowy modelu numerycznego 9 mm pistoletu PW INKA działającego na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. Model stworzono w programie komputerowym MCS Adams, który korzysta z metody układów wieloczłonowych. Opisano warunki początkowo brzegowe przyjęte dla modelu. Przedstawiono wstępne wyniki obliczeń w postaci wykresów drogi oraz prędkości w funkcji czasu i porównano je z danymi literaturowymi w celu ich weryfikacji jakościowej.
EN
Diagnostics of stability of the cores constructions, elements of the carrier system of the ship and port facilities, reduces to the definition of critical forces, excess which causes a transition of the system from one equilibrium state to another. Such a transition often leads to the destruction of the constructions or other forms of accidents, and therefore it is extremely undesirable and for practice it is important to knowledge of a specific spectrum of critical forces and their corresponding forms of loss of stability.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad ergonomią manipulatorów karabinków projektu RAWAT. Dotychczasowa eksploatacja karabinków przyniosła wiele wniosków i uwag, między innymi dotyczących manipulatorów broni. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników postanowiono zmodyfikować rękojeść przeładowania, odbijacz łusek, spust oraz dźwignię bezpiecznika. Elementy te zostały przeprojektowane, wykonane technologią druku 3D, a następnie przebadane. Podczas badań zmodyfikowane elementy sprawdzano pod względem działania i wygody użytkowania. Testy obejmowały czynności obsługowe broni oraz strzelania amunicją bojową.
EN
Results of tests on ergonomics of the handles for RAWAT project rifles are presented in the paper. The use of the rifles in the past has brought many conclusions and comments concerning the rifle handles as well. In order to cope with the expectations of customers it was decided to modify the reloading grip, deflector of cases, trigger and the safety catch. These components were redesigned, and fabricated by 3D printing technology to be finally tested. The modified components were examined by testing the functionality and convenience of using. The tests contained the handling of the rifle and firing with live ammunition.
EN
The structural system of a multiple strip-shaped pillar-roof is common in underground mine exploitation, and research on its mechanics and micro/macroeconomics is meaningful for utilizing strip-shaped pillar resources. A general model of the structural system of a multiple strip-shaped pillar-roof was established, the deformation mechanism of the model was analysed by material mechanics, and the deflection curve equations of the model were obtained. Based on the stress strain constitutive relation of the strip pillar and cusp catastrophe theory, the nonlinear dynamic instability mechanism of the structural system of a multiple strip-shaped pillar-roof was analysed, and the expressions of the pillar width for maintaining the stability of different types of structural systems were derived. The benefits of different structural systems were calculated using micro/macroeconomic theory, the type of the structural system was determined, and different recovery schemes were obtained. Theoretical application research was applied to a large manganese mine, and the results demonstrate that no pillar recovery was needed in 2016, a 9-m wide artificial pillar could be built to replace a pillar in 2017, and the construction of 14-m wide artificial pillars can be conducted in 2018.
EN
A compliant beam subjected to large deformation is governed by a multifaceted nonlinear differential equation. In the context of theoretical mechanics, solution for such equations plays an important role. Since it is hard to find closed-form solutions for this nonlinear problem and attempt at direct solution results in linearising the model. This paper investigates the aforementioned problem via the multi-step differential transformation method (MsDTM), which is well-known approximate analytical solutions. The nonlinear governing equation is established based on a large radius of curvature that gives rise to curvature-moment nonlinearity. Based on established boundary conditions, solutions are sort to address the free vibration and static response of the deforming flexible beam. The geometrically linear and nonlinear theory approaches are related. The efficacy of the MsDTM is verified by a couple of physically related parameters for this investigation. The findings demonstrate that this approach is highly efficient and easy to determine the solution of such problems. In new engineering subjects, it is forecast that MsDTM will find wide use.
EN
The control of a homing flying object, which a guided aerial bomb (GAB) is, takes place in the earth’s atmosphere, which may feature various atmospheric phenomena that are disturbances to the GAB control. The atmospheric disturbances include air turbulences, wind pockets, and wind gusts. For the purpose of the research discussed in this paper, the atmospheric disturbances were qualified as a stochastic process of power spectral density according to the Dryden model. This paper presents a method of controlling a GAB in motion through a turbulent atmosphere of the earth. The GAB was homed to a moving ground target by the most universal method of proportional navigation. The research discussed in this paper included an analysis of the effect of atmospheric disturbances on the target striking accuracy of a GAB moving along a vertical plane, the GAB flight trajectory, the values of force inputs which controlled the GAB flight, the values of actual attack angles, the values of kinematic transverse overloads, and the control errors input to the guidance controller. The numerical simulations were completed during the research in Matlab/Simulink, and certain results thereof are represented in a graphical format.
PL
Proces sterowania samonaprowadzającym się obiektem latającym jakim jest lotnicza bomba kierowana (LBK) odbywa się w atmosferze ziemskiej, w której zachodzą różnego rodzaju zjawiska atmosferyczne będące zakłóceniami. Takimi zjawiskami mogą być na przykład: turbulencje, uskoki wiatru, jak też jego podmuchy. Dla potrzeb badań zakłócenia takie przyjęte zostały jako proces stochastyczny w postaci gęstości widmowej mocy to znaczy według modelu Drydena. W niniejszej pracy zaprezentowano metodę sterowania lotniczą bombą kierowaną, która porusza się w ziemskiej atmosferze zaburzonej. Do naprowadzania tego obiektu latającego na poruszający się cel naziemny wykorzystana tu została, jako najbardziej uniwersalna, metoda proporcjonalnej nawigacji. Przeprowadzone w pracy badania objęły analizę wpływu zakłóceń atmosferycznych na dokładność trafienia w cel przez poruszającą się w płaszczyźnie pionowej bombę kierowaną, kształt toru jej lotu, wartości generowanych sił sterujących lotem LBK, wartości realizowanych kątów natarcia, wartości kinematycznych przeciążeń poprzecznych, jak również uchybów sterowania podawanych na regulator. Symulacje numeryczne przeprowadzone zostały w środowisku Matlab/Simulink, a niektóre wyniki badań przedstawione są w postaci graficznej.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zapotrzebowania energetycznego pojazdu ciężarowo-terenowego, którego podstawowym zadaniem jest realizacja funkcji transportu towarów. Dla przyjętego charakteru wykonywanych zadań transportowych wykonano studium analityczne dostępnych możliwych rozwiązań konstrukcyjnych. Do dalszych rozważań przyjęto pojazd o klasycznej budowie z silnikiem spalinowym oraz jego odpowiednik zasilany energią elektryczną wytwarzaną w stosie ogniw paliwowych. Dla obu rozważanych konstrukcji wykonano bilans energetyczny oraz symulacyjne obliczenia parametrów trakcyjnych. Wynikiem zrealizowanej pracy jest ocena porównawcza przydatności stosu ogniw paliwowych jako pierwotnego źródła energii napędowej dla pojazdu ciężarowo-terenowego ogólnego przeznaczenia.
EN
This article aims to present the energy needs of a cargo off-road vehicle, whose primary task is to perform the function of transporting goods. For the assumed character of performed transport tasks, an analytical studies of possible construction solutions were carried out. For further considerations, a classic vehicle with an internal combustion engine and its equivalent powered by electricity produced in the fuel cell stack were adopted. For both of the concerned constructions an energy balance and simulation calculations of traction parameters were made. The result of the executed work is a comparative assessment of the suitability of the fuel cell stack as a primary source of drive energy for a general-purpose cargo off-road vehicle.
EN
The content of the article assumes the description and comparison of three selected criteria of cracks: MPS, S-Criterion and T-Criterion. The analyses carried out were a simulation of the steel cracking process in a dimensionless tensor space, using the components of a stress tensor. The research concerned the analysis of the slot propagation direction in relation to the adopted angle, taking into account the criterion used. Depending on the criterion used, the analysis assumed taking into account various types of gap loads (KI, KII, KIII), which were responsible for the tearing, longitudinal shear and transverse shear successively. Initial stresses have been properly taken into account and transferred to the Cartesian system depending on the type of deformation used. During the analysis, study will be the angle of displacement fractures α, in considered range to π/2. It was noted that the S-criterion for Flat State of Deformation (FSD), had a straight run, with lift of the angle θ was 6.22, including the tolerance of 0.01. The angle of inclination α, was considered taking into account the angles of 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40° and 45° for each of the analysed criteria. The methods involves the use a dedicated computer program created in the C++ environment. The computational module of the computer program in the form of matrix equations algorithm, analysed the distribution of tensors of occurring stress. The result values are summarized in tabular form and then presented in the form of a graph. The results are purely theoretical, and therefore a dedicated program, because of its severity may contain errors.
PL
W celu predykcji negatywnego zachowania się materiału wykorzystywanego do różnorakiej produkcji zostały wprowadzone schematy badań polegające na założeniach modeli obliczeniowych. Poszczególne analizy polegają na określeniu kąta, pod którym prawdopodobnie będzie przebiegało pęknięcie materiału. Wykorzystując wyniki analiz, charakteryzujących przebieg naprężeń podczas obciążenia szczeliny, można określić propagację oraz trajektorię pęknięć powierzchni. Uwzględnione kryteria pozwalają w pełni opracować rozwiązania zakładanego problemu.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań teoretycznych i doświadczalnych wpływu średnicy otworu regulacyjnego (upustowego) na pracę mechanizmów broni automatycznej, działającej na zasadzie odprowadzenia części gazów prochowych przez boczny otwór w lufie. Badania doświadczalne zostały przeprowadzone na zmodyfikowanym stanowisku laboratoryjnym do doświadczalnego badania działania mechanizmów karabinka z odprowadzeniem gazów. Wyniki uzyskane w ten sposób zostały porównane z wynikami badań symulacyjnych. Dzięki uzyskaniu zadowalającej zgodności wyników, badania teoretyczne mogą ograniczyć zakres badań doświadczalnych, co usprawni i obniży koszt konstruowania broni palnej.
EN
Results of theoretical and experimental studies on the influence of diameter of an adjusting (outflow) hole on the operation of mechanisms of automatic weapons operating on a principle of barrel side hole returning gases are presented in the paper. Experimental investigations were performed on a modified laboratory set-up for testing the functioning of mechanisms of a gas operated rifle. These results were compared with results of simulating studies. Theoretical investigations may limit the scope of experimental tests and save the cost and time of designing the firearms as a satisfactory level of compliance for the results was achieved.
12
Content available Model 9x19 mm pistoletu PW INKA
PL
Artykuł jest komunikatem technicznym, którego celem jest przedstawienie historii opracowania, budowy i cech konstrukcyjnych, podstawowych danych taktyczno-technicznych modelu 9x19 mm pistoletu PW INKA oraz wyników przeprowadzonych badań. Opisano zasadę działania, rodzaj i charakterystyki mechanizmu spustowego, mechanizmy zabezpieczające, jego walory ergonomiczne, w tym obustronne manipulatory oraz wymienne nakładki chwytu, przyrządy celownicze, kaburę i pochodzenie nazwy pistoletu.
EN
The paper is a technical communicate presenting the history of development, the design and its characteristics, the basic tactical-technical data of 9x19 mm PW INKA pistol model and the results of performed tests. It describes the principle of operation, the type and characteristics of triggering mechanism, the safety mechanisms, its ergonomic features including the two-side manipulators and replaceable pads of the handle, the sighting instruments, the holster and the origin of pistol’s name.
PL
Przedstawiono model matematyczny o parametrach skupionych, uwzględniający zmiany właściwości termodynamicznych produktów spalania wieloskładnikowego ładunku miotającego, w tym spalających się osłon lub łuski, podczas strzału z broni klasycznej. Ponadto, zaproponowano metodę uwzględniania: niejednoczesnego zapłonu poszczególnych składników ładunku, jak również ziaren prochowych każdego składnika oraz przepływu ciepła do ścianek, ograniczających przestrzeń zawierającą produkty spalania. Zamieszczono przykładowe wyniki obliczeń numerycznych dla armaty czołgowej 2A46 kal. 125 mm, strzelającej nabojem z pociskiem podkalibrowym. Przedstawiono także ocenę dokładności otrzymanych wyników, którą przeprowadzono na podstawie danych doświadczalnych. Podstawowymi wielkościami kryterialnymi, podczas weryfikacji modelu, były: ciśnienie maksymalne gazów prochowych i prędkość wylotowa pocisku. Wykonana analiza dokładności rozwiązania równań modelowych pozwoliła stwierdzić, że zaproponowany model matematyczny może być przydatny w procesie projektowania amunicji i broni palnej.
EN
The paper presents a lumped parameter mathematical model considering the changes of thermodynamic properties for combustion products of a composite propelling charge, and of a burning cartridge casing or shell as well, when shot with classic guns. In addition a method was proposed for considering not coincidental instants of ignition for particular components of the charge and also for powder grains of each component, and the heat flow into the walls containing the space with combustion products. Some results of numerical computations are shown for 125 mm 2A46 tank gun firing a hard core projectile. Moreover an evaluation of accuracy of the results is given on the basis of experimental data. Maximum pressure and muzzle velocity were basic criteria at the verification of the model. Analysis of accuracy for solutions of model equations allows a conclusion that the proposed mathematical model may be useful at the designing process of ammunition and guns.
EN
The vibrations and stability of a plate having a finite length were considered in a flat supersonic flow, having adopted an assumption that one of the edges of the plate has a hinged support, and the other edge is free. Another support was located in an internal point of the plate and featured resilient attenuation properties. A compressive force, called the follower force, was applied within the plane of the plate in a direction tangent to the deformed surface of the plate. This way, a superficial system was forced in which two independent physical factors occurred and caused its self-excitation. Therefore the superficial system could be termed a ‘double self-excited system’. The solution of the equations of motion for the system was derived with a Laplace transformation. In the further part of the work, a numerical analysis was carried out for the conditions of the occurrence of self-excited vibrations in relation to the position of the internal support (the so-called plate overhang), the damping within the material of the plate and other parameters of the plate, including the resilient attenuation parameters of the internal support. For the adopted parameters, the results were tested for the calculations of the stability area limits and the instability of the system in plane γ1, σ. The forms of vibrations for a series of typical cases was determined.
PL
Rozpatrzono drgania i stateczność płyty o skończonej długości w płaskim przepływie naddźwiękowym przy założeniu, że jedna z krawędzi płyty jest przegubowo podparta, a druga jest swobodna. W wewnętrznym punkcie płyty znajduje się podpora o własnościach sprężysto-tłumiących. W płaszczyźnie płyty działa siła ściskająca, która jest siłą śledzącą i zachowuje kierunek styczny do odkształconej powierzchni płyty. Powstaje w ten sposób układ powierzchniowy, w którym występują dwa niezależne czynniki fizyczne będące przyczyną jego samowzbudności. Jest to więc układ, który można nazwać układem podwójnie samowzbudnym. Rozwiązanie równań ruchu otrzymano za pomocą przekształcenia Laplace’a. W dalszej części pracy przeprowadzono numeryczną analizę warunków występowania samowzbudnych drgań w zależności od położenia podpory wewnętrznej (tzw. przewieszenia płyty), tłumienia w materiale płyty oraz innych jej parametrów, w tym także parametrów sprężysto-tłumiących podpory. Dla przyjętych parametrów zbadano wyniki obliczeń granic obszarów stateczności i niestateczności rozpatrywanego układu na płaszczyźnie γ1, σ. i wyznaczono postacie drgań dla szeregu typowych przypadków.
EN
The article presents a study on the influence of shock wave on a Hybrid III anthropomorphic test device (ATD HIII) equipped with an explosive ordnance disposal (EOD) suit. The shock wave was generated by the detonation of SEMTEX 1A plastic explosive, formed in the shape of a 250 g, 500 g, and 840 g sphere, at a distance of 0.5 m, 1 m, and 2 m. The use of ATD allowed for determining parameters of damage to the human body as a result of the impact of overpressure wave. The experiments also included a measurement of such parameters as forces and moments on lower extremi-ties, acceleration of head and pelvis, and forces and moments on a neck simulator. Chest Wall Velocity Predictor (CWVP), calculated from the pressure measured on ADT’s chest, was adopted as the most critical parameter. It was revealed that the allowed distance of explosion of a 500 g pure explosive, which does not cause exceeding the allowed parameters, is 1 m.
PL
W artykule przedstawiono badania wpływu oddziaływania fali uderzeniowej na Antropomorficzne Urządzenie Testowe Hybrid III (ATD, HIII) wyposażone w kombinezon saperski EOD. Falę uderzeniową generowano poprzez detonację z odległości 0,5 m, 1 m, 1,5 m i 2 m plastycznego materiału wybuchowego SEMTEX 1A uformowanego w kule o masie 250 g, 500 g i 840 g. Zastosowanie ATD umożliwiło określenie parametrów uszkodzenia ludzkiego ciała w wyniku oddziaływania fali nadciśnienia. W trakcie eksperymentów mierzono takie parametry, jak siły i momenty na kończynach dolnych, przyspieszenia głowy, miednicy oraz siły, i momenty na symulatorze szyi. Za najbardziej krytyczny parametr przyjęto CWVP (Chest Wall Velocity Predictor – wskaźnik prędkości ugięcia ściany klatki piersiowej) wyliczany z ciśnienia zmierzonego na klatce piersiowej ATD. Wykazano, że dopuszczalna odległość eksplozji czystego ładunku wybuchowego o masie 500 g, który nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych parametrów, to 1 m.
EN
The development of the interior ballistics general model of gun propellant systems by taking into account the specificity of the recoilless propellant system is presented in this paper. The presented expanded physical and mathematical model makes possible the simulation of classical and nonclassical gun systems: two-chamber, mortar, and the considered recoilless one. To solve the system of equations associated with the mathematical model, a computer programme was developed. An analysis was made for two configurations of a recoilless system, differing in the way of arrangement of a propellant charge, i.e., with the propellant charge moving together with a projectile and with the propellant charge burning in a cartridge chamber. The obtained calculation results showed that the system, in which the propellant charge moves together with a projectile, has the maximum pressure and the muzzle velocity higher in comparison with the system with the propellant charge burning in a cartridge chamber. Influence of a way of placement of the propellant charge is the stronger, the higher is the ratio of its mass to the projectile mass. The results of the accomplished calculations, especially the pressure inside the barrel as well as motion parameters of the projectile make the grounds for projecting and construction optimization of the recoilless gun systems.
PL
W artykule zaprezentowano rozwinięcie uogólnionego modelu termodynamicznego balistyki wewnętrznej lufowych układów miotających, polegające na uwzględnieniu specyfiki bezodrzutowego układu miotającego. Przedstawiony model fizyczny i matematyczny umożliwiają symulacje pracy klasycznego układu miotającego oraz układów nieklasycznych: dwukomorowego, moździerzowego oraz rozpatrywanego w pracy układu bezodrzutowego. W celu przeprowadzenia symulacji działania układu bezodrzutowego, opracowano program komputerowy numerycznego rozwiązania układu równań uogólnionego modelu matematycznego. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch konfiguracji konstrukcyjnych układu bezodrzutowego, różniących się sposobem rozmieszczenia ładunku miotającego, tj. z ładunkiem miotającym przemieszczającym się wraz z pociskiem oraz z ładunkiem miotającym spalającym się w komorze nabojowej. Otrzymane wyniki obliczeń pokazują, że układ w którym ładunek miotający przemieszcza się razem z pociskiem cechuje się wyższym ciśnieniem maksymalnym gazów oraz wyższą prędkością wylotową pocisku, w porównaniu do układu z ładunkiem miotającym spalającym się w komorze nabojowej. Wpływ sposobu umieszczenia ładunku miotającego jest tym silniejszy, im większy będzie stosunek jego masy do masy pocisku. Otrzymane wyniki symulacji, a w szczególności ciśnienie gazów prochowych i prędkość pocisku w przewodzie lufy, stanowią podstawowe informacje, wykorzystywane w procesie projektowania i optymalizacji konstrukcji układów bezodrzutowych broni palnej.
17
PL
W dniu 3 maja 2016 r. na Placu Zamkowym w Warszawie, podczas uroczystości państwowych z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – w obecności Prezydenta RP, najwyższych władz Rzeczpospolitej oraz licznie zebranych gości – po raz pierwszy w dziejach oręża polskiego Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego wystąpiła z oryginalną, polską indywidualną bronią ceremonialną – karabinkiem reprezentacyjnym MSBS-5,56R kalibru 5,56 mm. Kolejna ważna prezentacja MSBS-5,56R polskiemu społeczeństwu miała miejsce podczas centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie, również z udziałem najwyższych władz państwowych, w dniu 15 sierpnia 2016 r. Karabinek reprezentacyjny został skonstruowany przez Fabrykę Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o. (FB Radom) i Instytut Techniki Uzbrojenia (ITU) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML) Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w ścisłej współpracy z Dowództwem Garnizonu Warszawa (DGW). W artykule przedstawiono genezę opracowania, podstawowe dane taktyczno-techniczne oraz specyfikę konstrukcji karabinka reprezentacyjnego MSBS-5,56R w porównaniu z karabinkiem standardowym (podstawowym) Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm, który jest opracowywany przez FB Radom i ITU WML WAT dla „polskiego żołnierza przyszłości”.
EN
On the 3rd of May 2016 – the 225th anniversary of the Constitution of 3 May 1791 on the Warsaw’s Castle Square, in the presence of the President of Republic of Poland and the highest state authorities, for the first time the Honor Guard Battalion appeared with Polish Ceremonial Rifle MSBS-5,56R. This weapon was designed by the Arms Factory „Łucznik”-Radom Ltd. and the Institute of Armament Technology of the Military University of Technology in close cooperation with the Warsaw Garrison Command.This paper presents genesis, main tactical and technical specifications, construction and operation of the MSBS-5,56R Ceremonial Rifle. It is a specialized variant of the MSBS-5,56 Assault Rifle of the MSBS-5,56 (Modular Weapon System cal. 5,56 mm), developed by the Arms Factory „Łucznik”-Radom Ltd. and the Military University of Technology, as the Polish Future Soldier weapon.
EN
This paper presents the results of numerical simulations of non-stationary heat transfer in a 35 mm anti-air gun barrel cover made of composite materials. The cover protects the gun against weather conditions, including sea water effects, and serves as a protection against mechanical damage. It was assumed that heat coercion in this problem will be the heat condition reached by the material of the barrel with the cover removed, after firing three bursts of 7 shells each, 120 s after opening fire. It was assumed, that in the second 120, the gun crew installs the gun cover and at this point, the heating process begins, followed by cooling of the cover material. The problem of initial and boundary value in the barrel with a cover installed system was solved as a three-dimensional initial and boundary problem. The initial and boundary value model adopted for the coverless barrel and the calculation results for the first burst of seven shells was presented in paper [7]. To obtain the heat condition of the barrel in the second 120, it was necessary to perform calculations for the second and third bursts, and for the barrel cooling processes starting in the second 120. The calculations were performed with a finite element method in the COSMOS/M software [9]. The cover material temperature values obtained during the numerical simulation are well below the temperature of 387K, which could form the upper limit of the composite applicability temperature range.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych nieustalonego przewodzenia ciepła w osłonie lufy armaty przeciwlotniczej kalibru 35 mm wykonanej z materiałów kompozytowych. Osłona zabezpiecza armatę przed wpływem czynników atmosferycznych, w tym wody morskiej oraz stanowi ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Założono, że wymuszeniem cieplnym w tym zagadnieniu będzie stan cieplny osiągnięty przez materiał lufy ze zdjętą osłoną, po oddaniu trzech serii po 7 strzałów w każdej, po upływie 120 s od rozpoczęcia strzelania. Założono, że w 120. sekundzie obsługa armaty zakłada osłonę lufy i od tej chwili następuje proces nagrzewania się, a następnie chłodzenia materiału osłony. Zagadnienie wymiany ciepła w układzie lufa z nałożoną osłoną rozwiązano jako trójwymiarowe zadanie początkowo-brzegowe. Przyjęty model wymiany ciepła dla lufy nieosłoniętej i wyniki obliczeń dla pierwszej serii siedmiu strzałów autorzy przedstawili w pracy [7]. Do otrzymania stanu cieplnego lufy w 120. sekundzie konieczne było przeprowadzenie obliczeń dla drugiej i trzeciej serii strzałów, a także procesy chłodzenia lufy do 120. sekundy. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych za pomocą programu COSMOS/M [9]. Wartości temperatury materiału osłony uzyskane podczas symulacji numerycznej mieszczą się znacznie poniżej temperatury 387 K, mogącej stanowić górną granicę zakresu temperaturowego stosowalności kompozytu.
EN
One direction of modern artillery ammunition development is to reduce its vulnerability to the effects of mechanical and thermal factors during transport, storage and operation. For LOVA, the reduced vulnerability of propellant explosives intended for loading into this ammunition is usually connected with a higher thermal ignition impulse threshold and reduced burning rate under low propellant gas pressure. Since 2016, work has been under way at the Military University of Technology (Warsaw, Poland), intended to develop a Polish low-vulnerability gun propellant for 120 mm tank ammunition. It was established during the initial stage of research and analysis, that the JA-2 gun propellant (more specifically, its energy and ballistics characteristics and geometrical dimensions of grains) will be the reference propellant for the low-vulnerability propellant in development. To this end, the authors performed closed vessel tests with JA-2 propellant (with seven-perforated grains designated LO5460). This paper contains comparative (with the JA-2 propellant) results of closed vessel tests of several propellant blends developed by the MUT Faculty of New Technologies and Chemistry research team. Closed vessel tests of these propellant blends were performed in the Ballistics Laboratory of the MUT Institute of Armament Technology using a manometric chamber with a volume W₀ = 200 cm³. Experimental tests and theoretical analyses were performed based on provisions of the standardisation agreement STANAG 4115 [6], American military standard MIL-STD 286C [7] and original test procedures developed based on [8, 9]. The tests focused mainly on the issue of correlation between the chemical composition of the given propellant blend with the expected values of energy and ballistics characteristics in connection with the required shape of propellant grains.
PL
Jednym z kierunków rozwoju współczesnej amunicji artyleryjskiej jest zmniejszenie jej wrażliwości na działanie czynników mechanicznych i termicznych podczas transportu, przechowywania i eksploatacji. W przypadku amunicji LOVA zmniejszona wrażliwość wybuchowych materiałów miotających przeznaczonych do elaboracji tej amunicji jest z reguły powiązana z wyższą wartością progową cieplnego impulsu zapłonowego i zmniejszeniem szybkości spalania przy niskim ciśnieniu gazów prochowych. Od 2016 r. w Wojskowej Akademii Technicznej trwają prace nad opracowaniem polskiego małowrażliwego materiału miotającego do 120 mm amunicji czołgowej. Na wstępnym etapie badań i analiz przyjęto, że proch JA-2 (a właściwie jego charakterystyki energetyczno-balistyczne oraz kształt i wymiary geometryczne ziaren) będzie prochem referencyjnym w stosunku do opracowywanego prochu małowrażliwego. W tym celu przeprowadzono własne badania pirostatyczne prochu JA-2 (z ziarnami siedmiokanalikowymi o symbolu LO5460). Artykuł zawiera porównawcze (z prochem JA-2) wyniki badań pirostatycznych kilku kompozycji prochowych, opracowanych przez zespół badawczy Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT. Badania pirostatyczne tych kompozycji prochowych przeprowadzono w Laboratorium Balistyki Instytutu Techniki Uzbrojenia WAT z wykorzystaniem komory manometrycznej o objętości W₀ = 200 cm³. Badania doświadczalne i analizy teoretyczne realizowano w oparciu o zapisy porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4115 [6], amerykańskiej normy MIL-STD 286C [7] oraz własne procedury badawcze opracowane na podstawie prac [8, 9]. W badaniach skoncentrowano się głównie na kwestii korelacji pomiędzy składem chemicznym badanej kompozycji prochowej a oczekiwanymi wartościami charakterystyk energetyczno-balistycznych, w powiązaniu z wymaganym kształtem ziaren prochowych.
EN
The paper presents the problems of applications of stratospheric systems to increase the tactical and reconnaissance capabilities of the Polish Armed Forces. The paper contains the results from examples of simulations which were designed to determine the cost/performance ratio of the production and operation of aerostats with strictly identified technical parameters in the context of their operational capabilities. It also describes the principles of operation of aerostats for the support of intelligence collection and the limitations imposed on aerostats by the specificity of tropospheric and stratospheric regions. Finally, the article presents basic information about optoelectronic parameters of tracking and targeting units intended for operation in the stratosphere with a selection of optoelectronic tracking and targeting unit designs developed by Polish and leading global manufacturers.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wykorzystania systemów stratosferycznych do zwiększenia możliwości taktycznych lub rozpoznawczych Sił Zbrojnych RP. Przedstawiono wyniki przykładowych symulacji, których celem jest określenie wskaźnika koszt/efekt wykonania i zastosowania aerostatów o ściśle określonych parametrach technicznych w kontekście ich możliwości operacyjnych. Opisano także zasady wykorzystywania aerostatów do wspierania sposobów pozyskiwania informacji wywiadowczych oraz ograniczenia aerostatów wynikające ze specyfiki obszarów troposfery i stratosfery. W artykule podano podstawowe informacje związane z parametrami optoelektronicznych głowic śledząco-celowniczych, przeznaczonych do pracy w stratosferze oraz przedstawiono wybrane konstrukcje optoelektronicznych głowic śledząco-celowniczych firm polskich i zagranicznych przodujących na rynku światowym.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.