Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
To produce orthophotomaps or digital elevation models, the most commonly used method is photogrammetric measurement. However, the use of aerial images is not easy in polar regions for logistical reasons. In these areas, remote sensing data acquired from satellite systems is much more useful. This paper presents the basic technical requirements of different products which can be obtain (in particular orthoimages and digital elevation model (DEM)) using Very-High-Resolution Satellite (VHRS) images. The study area was situated in the vicinity of the Henryk Arctowski Polish Antarctic Station on the Western Shore of Admiralty Bay, King George Island, Western Antarctic. Image processing was applied on two triplets of images acquired by the Pléiades 1A and 1B in March 2013. The results of the generation of orthoimages from the Pléiades systems without control points showed that the proposed method can achieve Root Mean Squared Error (RMSE) of 3–9 m. The presented Pléiades images are useful for thematic remote sensing analysis and processing of measurements. Using satellite images to produce remote sensing products for polar regions is highly beneficial and reliable and compares well with more expensive airborne photographs or field surveys.
EN
Remotely-controlled aircraft, together with acquisition of photographs from such platforms as well as generation and processing of acquired products, are all becoming more popular. These techniques are also more frequently and widely applied. Thus, "low-altitude photogrammetry" is becoming a rapidly-developing field. This popularity results from the wide accessibility of such platforms and from the availability of light and inexpensive photographic cameras and the computer software required for processing the photographs and generating useful products, among other things. The majority of photographic cameras use the CMOS type of sensors with electronic shutters of the rolling shutter type. Photographs from these cameras are geometrically distorted by shutter effect. The distortions may be modelled and corrected when the photographs are processed. This paper looks at distortions associated with rolling shutters. In the experimental part, 11 blocks of photographs from two test sites were adjusted; the photographs were acquired from the following UAS platforms: Quadcopter DJI Phantom 3 Professional and Quadcopter DJI Inspire One. Both platforms are equipped with Sony EXMOR cameras with electronic shutters. Blocks of photographs are characterized by different altitudes for data acquisition, overlap of photographs and the number of ground control. Using the Pix4Dmapper software tools the multi-variant block adjustment was performed, both with linear modelling of the rolling shutter effect and without such modelling. The obtained results are analysed. The validity and effectiveness of the linear modelling of the rolling shutter effect is discussed. The very high metric potential of low-altitude photographs is also presented.
PL
Rośnie popularność zdalnie pilotowanych statków powietrznych oraz fotografowania z takich platform dla tworzenia produktów pochodnych z ich opracowania zdjęć. Znajdują one coraz powszechniejsze zastosowania. Rodzi się „fotogrametria z niskiego pułapu”. Ta popularność bierze się między innymi z łatwej dostępności do samych platform, lekkich i tanich kamer fotograficznych oraz programów komputerowych do opracowania zdjęć i wytwarzania z nich użytecznych produktów. Większość z używanych kamer fotograficznych oparte jest na przetwornikach obrazowych typu CMOS z migawkami elektronicznymi typu „Rolling Shutter”. Zdjęcia takie obarczone są zniekształceniami geometrycznymi. Zniekształcenia te można modelować i uwzględniać w procesie opracowania. W artykule przybliża się charakter zniekształceń typu rolling shutter. W części eksperymentalnej poddano wyrównaniu 11 bloków zdjęć nad dwoma obszarami testowymi, pozyskanych z platform UAS: Quadrokopter DJI Phantom 3 Professional i Quadrokopter DJI Inspire One, obie wyposażone w kamery Sony EXMOR z migawką elektroniczną. Bloki różniły się wysokością fotografowania, pokryciami zdjęć i polową osnową fotogrametryczną. Wykorzystując oprogramowanie Pix4DMapper dokonano wielowariantowego wyrównania bloków z liniowym modelowaniem efektu rolling shutter i bez takiego modelowania. Wyniki poddano analizie. Stwierdzono zasadność i skuteczność liniowego modelowania efektu Rolling Shutter. Wykazano bardzo duży potencjał pomiarowy zdjęć niskopułapowych.
EN
The paper presents the experiments on the ultralight, stabilized mapping system designed for the gyrocopters (autogyros). It attempts to answer the following question: in what extent the applied stabilization solution (based on the Stewart platform) improves the quality of acquired LiDAR and photogrammetric data? The number of simulations resulting in measures of the influence of the stabilization on the point cloud density, point pattern and image overlaps has been carried out. As the input data the angular parameters of the trajectories recorded within the first test flight were utilized. Using the data, the artificial points clouds were generated. The clouds ware free of the geometric disturbances caused by such a factors as height differences of the terrain and instable flight speed. The only disturbances observed were to be caused by angular deflections that were not stabilized. Obtained results confirm that the stabilization system helps to keep the planned cloud density and overlaps of the images. However the disturbances in point pattern are caused mainly by vibrations and cannot by properly suppressed by the stabilization system. In the summary the ways of further system improvements were suggested.
PL
Artykuł jest efektem prac nad ultralekką stabilizowaną platformą pomiarową dla wiatrakowców. Podjęto w nim próbę odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu opracowany system stabilizacji wpływa na poprawę parametrów geometrycznych danych LiDAR oraz danych fotogrametrycznych? W tym celu wykonano szereg symulacji obrazujących wpływ stabilizacji na zachowanie planowanej gęstości chmury punków, jej jednorodność a także wpływ na pokrycie zdjęć. Jako dane wejściowe wykorzystano kątowe parametry trajektorii rejestrowane podczas pierwszych lotów testowych. Dane te pozwoliły na generowanie w sposób „sztuczny” chmur punktów, których geometria jest wolna od zakłóceń wywołanych przez inne czynniki (np. niestabilna prędkość lotu), i zniekształcona jedynie z powodu niekompensowanych wychyleń kątowych. Uzyskane wyniki potwierdzają wyraźny, i korzystny wpływ stabilizacji na zachowanie wymaganej gęstości chmury punktów a w szczególności na zachowanie pokrycia zdjęć. Zakłócenia równomierności struktury punktów są natomiast powodowane głównie drganiami i kompensowane przez system stabilizacji tylko w niewielkim stopniu. W podsumowaniu zawarto między innymi propozycje dalszych prac badawczych zmierzających do udoskonalenia systemu pomiarowego.
EN
The Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Geographic Information Systems at the Warsaw University of Technology is one of six organizational units of the Faculty of Geodesy and Cartography. The photogrammetry has been under interest of scientists in Faculty for over 90 years. The last decades has been characterized by the incredible development of photogrammetric technologies, mainly towards wide automation and popularization of derivative products for processing data acquired at satellite, aerial, and terrestrial levels. The paper presents achievements of scientists employed in Photogrammetric Research Group during last decades related to projects that were carried out in this department.
EN
This year the Faculty of Geodesy and Cartography, Warsaw University of Technology celebrates its 95th jubilee, which provides an opportunity to present the Faculty’s rich traditions in polar research. Employees and students of the faculty for almost 60 years have taken part in research expeditions to the polar circle. The article presents various studies typical of geodesy and cartography, as well as miscellany of possible measurement applications and geodetic techniques used to support interdisciplinary research. Wide range of geodetic techniques used in polar studies includes classic angular and linear surveys, photogrammetric techniques, gravimetric measurements, GNSS satellite techniques and satellite imaging. Those measurements were applied in glaciological, geological, geodynamic, botanical researches as well as in cartographic studies. Often they were used in activities aiming to ensure continuous functioning of Polish research stations on both hemispheres. This study is a short overview of thematic scope and selected research results conducted by our employees and students.
PL
Prezentowany artykuł przedstawia zakres możliwości i warunki konieczne przy wykorzystaniu metod współczesnej fotogrametrii cyfrowej w pracach z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, a w tym w pomiarze granic działek ewidencyjnych i pomiarze budynków. W artykule pokazano możliwości stosowania i potencjał użycia fotogrametrii w pomiarach z zakresu modernizacji EGIB. W artykule omówiono unormowania prawne dopuszczające pomiary z wykorzystaniem technik i danych fotogrametrycznych do prac z zakresu EGIB, określono etapy modernizacji ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem pomiarów fotogrametrycznych, jak również podsumowano dotychczasowe prace fotogrametryczne w kraju w tym zakresie. Artykuł pokazuje, iż współczesny poziom opracowań fotogrametrycznych, opartych na zdjęciach pozyskiwanych wielkoformatowymi, lotniczymi kamerami cyfrowymi, opracowywanych w technologiach cyfrowych, pozwala osiągnąć dokładności opracowania wymagane obecnymi standardami i przepisami w zakresie EGIB.
EN
This paper presents the range of possibilities and necessary conditions for using modern, digital photogrammetry in the work related to the update of the cadastre including modernization of parcels boundaries and buildings footprints. The article shows the applicability and potential of the use of photogrammetry measurements in the field of modernization data from real-estate and building register. The article discusses the legal regulations allowing measurements using both photogrammetric techniques and data to work with a range of cadastre data. The paper describes specified stages of the cadastre update in case of using photogrammetric measurements. Finally, current photogrammetric works in the country are presented in regard to the subject of the paper. The article shows that the contemporary level of photogrammetric studies based on large-format photographs, obtained with aerial digital cameras, developed in digital technologies, allow to achieve accuracy which is required by regulations related to cadastre data.
PL
Artykuł prezentuje trendy panujące w nieinwazyjnym monitorowaniu wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem różnorodnych technologii fotogrametrycznych i teledetekcyjnych pozyskujących dane z różnego pułapu lotniczego. Na tym tle zaprezentowano projekt SAFEDAM, którego celem jest stworzenie systemu monitorującego wały przeciwpowodziowe z użyciem nieinwazyjnej, latającej bezzałogowej platformy pomiarowej - skanującej z niskiego pułapu lotu i wykorzystaniu zobrazowań lotniczych i satelitarnych. System będzie wykorzystywał wieloźródłowe dane fotogrametryczne. SAFEDAM umożliwi wykorzystanie z pułapu satelitarnego zarówno danych optycznych (z zakresu światła widzialnego i bliskiej podczerwieni) jak i danych radarowych. W odniesieniu do technik lotniczych wykorzystanie mają dane fotogrametryczne z pzgik zasobu jak i dane pozyskane z platformy BSP (UAV) dedykowanej projektowi SAFEDAM. Wśród danych niskopułapowych wykorzystane są dane z lekkiego skanera lotniczego, obrazowe dane wielospektralne, a także dane termalne. Wieloźródłowe dane pozwalają na przeprowadzenie oceny stan wałów przeciwpowodziowych, jak również umożliwić będą wykrycie ewentualnych zmian, które mogą zaistnieć zarówno w prewencyjnej jak i interwencyjnej konfiguracji systemu. W założeniach system umożliwiać będzie ekspercką ocenę wałów przeciwpowodziowych, która potrzebna jest w pracy specjalistów od zarządzania infrastrukturą przeciwpowodziową, a także organom bezpieczeństwa kryzysowego. Kompleksowy system IT będzie gromadził dane i automatycznie je analizował i wizualizował dostarczając informacji o stanie zagrożenia dla służb hydrologicznych i specjalistów zarządzania kryzysowego. Całość systemu będzie uzupełnieniem dotychczasowych projektów ochrony przeciwpowodziowej kraju (np. ISOK). Projekt SAFEDAM realizujący te założenia finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badania i Rozwoju w programie Bezpieczeństwo i Obronność
EN
The article presents the trends in non-invasive monitoring of flood levees using a variety of photogrammetry and remote sensing technologies. Referring to those solutions of the SAFEDAM project is introduced in this article. The aim of the SAFEDAM project is the creation of system for levees monitoring using unmanned aerial vehicles (equipped with light LiDAR unit, multispectral and/or thermal camera), optical and radar satellite imagery and archival aerial imagery. Multi-sourced and multi-temporal data allow to evalute the levees condition. A comprehensive IT system enables the collection, automatic data analysis and visualization for hydrological services and crisis management professionals. Its implementation will ensure effective management of flood risk. SAFADAM complements the already implemented projects of flood protection in Poland such as ISOK. The project is financed by National Centre for Research and Development in Defense, Security Programme [grant number DOB-BIO7/06/01/2015].
EN
The development of digital photogrammetric technology, supported by the appearance of high resolution digital aerial cameras and new satellite imaging systems, has resulted in the transformation of the quality of photogrammetric products and their wide distribution. This has created new areas of interests, including their use for cadastral works. This paper discusses the issues related to the creation and modernization of cadastral maps in Poland and Kazakhstan. Extensive works in this field are performed in both countries: in Kazakhstan, this work results from systematic changes and in Poland, they are performed within the Governmental Programme of Development of an Integrated Real Estate Information System (ZSIN). Different conditions and demands for cadastral maps exist in both countries and they may be met by different technical means. In Kazakhstan, high resolution satellite images are useful. Their use has been fostered by two Earth satellite observation systems which were introduced two years ago. In Poland the conditions and demands dictate the use of high resolution aerial photographs. This paper discusses also in more detail the status of these works and demands, the existing capabilities of satellite imaging systems and the technical and organizational conditions relating to the use of contemporary photogrammetry for the modernization of cadastral maps in both countries.
PL
Zaistnienie technologii cyfrowych w fotogrametrii, wsparte wejściem na rynek wysokorozdzielczych lotniczych kamer cyfrowych i nowych systemów obrazowania satelitarnego spowodowało jakościowy skok produktów fotogrametrycznych, połączony z ich upowszechnieniem. Stworzyło to nowe obszary zastosowań, m.in. w zakresie prac katastralnych. Artykuł stanowi spojrzenie na problemy zakładania i modernizacji map katastralnych na przykładzie Polski i Kazachstanu. W obu krajach trwają intensywne prace w tym zakresie: w Kazachstanie jest to spowodowane zmianami ustrojowymi, a w Polsce Rządowym Programem Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN). Różne w obu krajach warunki i zapotrzebowanie w zakresie prowadzenia map katastralnych mogą być zaspokajane różnymi środkami technicznymi. W warunkach Kazachstanu przydatne są wysokorozdzielcze obrazy satelitarne. Sprzyjają temu uruchomione dwa lata temu dwa systemy obserwacji satelitarnych Ziemi. W warunkach krajowych będzie to opracowanie wysokorozdzielczych zdjęć lotniczych. Artykuł przybliża stan prac i potrzeb, zaistniałe możliwości systemów obrazowania satelitarnego oraz uwarunkowania techniczne i organizacyjne wykorzystania współczesnej fotogrametrii w modernizacji map katastralnych w obu krajach.
EN
The aim of this paper is to analyse the influence of the source of various elevation data on hydraulic modelling in open channels. In the research, digital terrain models from different datasets were evaluated and used in two-dimensional hydraulic models. The following aerial and satellite elevation data were used to create the representation of terrain – digital terrain model: airborne laser scanning, image matching, elevation data collected in the LPIS, EuroDEM, and ASTER GDEM. From the results of five 2D hydrodynamic models with different input elevation data, the maximum depth and flow velocity of water were derived and compared with the results of the most accurate ALS data. For such an analysis a statistical evaluation and differences between hydraulic modelling results were prepared. The presented research proved the importance of the quality of elevation data in hydraulic modelling and showed that only ALS and photogrammetric data can be the most reliable elevation data source in accurate 2D hydraulic modelling.
11
Content available Integracja satelitarnych modeli wysokościowych
PL
W artykule zaprezentowano metodę integracji danych wysokościowych z interferometrycznej misji satelitarnej SRTM (model SRTM-C, rozdzielczość 3", tj. około 90 m) oraz stereoskopowych pomiarów scen satelitarnych ASTER, pozyskanych w kanale bliskiej podczerwieni, do opracowania Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) o rozdzielczości przestrzennej 1". Model ASTER charakteryzuje się większą rozdzielczością (1", tj. około 30 m), ale może wykazywać lokalne błędy o charakterze systematycznym, spowodowane głównie błędami dopasowania obrazów w obszarach o regularnej strukturze pól uprawnych. Opracowana metoda zakłada uszczegółowienie modelu interferometrycznego z wykorzystaniem modelu ASTER. Bazuje na modelu różnicowym obu NMPT poddanym działaniu filtra uśredniającego ważonego, co zachowuje w nim ewentualne błędy systematyczne. Przefiltrowany model różnicowy posłużył do poprawy modelu ASTER. Zaproponowaną metodę przetestowano na fragmencie obszaru centralnej Polski o powierzchni 31 tys. km2. Ocenę wizualną i ilościową otrzymanego zintegrowanego modelu względem danych źródłowych przeprowadzono dla trzech typów pokrycia terenu z wykorzystaniem profili terenowych oraz NMPT pozyskanego w ramach projektu ISOK. Wyboru obszarów o określonym typie pokrycia dokonano z wykorzystaniem bazy CORINE Land Cover. Miarą oceny dokładności modeli były błędy średnie liczone na podstawie różnic wysokości punktów interpolowanych z modelu oraz odpowiadających im punktów kontrolnych profili terenowych, pomierzonych techniką GPS, a także odchylenie standardowe różnic wysokości pomiędzy modelem referencyjnym ISOK a analizowanymi modelami. Ocena wizualna przeprowadzona została na fragmencie wydzielonym z całego obszaru opracowania. W wyniku zastosowania opracowanej metody otrzymany NMPT charakteryzuje się wyższą szczegółowością w porównaniu z modelem SRTM-C. Skompensowane zostały w nim również lokalne błędy systematyczne charakterystyczne dla modelu ASTER.
EN
The article presents the method of developing a 30-m spatial resolution DSM based on integration of height data from InSAR SRTM mission and the stereoscopic measurements of ASTER satellite images. The method involves the use of 30-m ASTER model for refinement of a 90-m interferometrie SRTM model. ASTER model has a higher resolution, but it can contain local systematic errors (due to incorrect image matching in areas of the regular pattern of agricultural parcels). The differential model is generated and next smoothed with weighted averaging filter. Such a model is used to correct the ASTER DSM. The method was tested in the area of 31,000 square kilometers located in central Poland. A visual and precise evaluation of the output model relative to source data was performed with the use of terrain GPS profiles and the detailed DSM based on airborne laser scanning (ALS) data for three types of land cover. The accuracy of models was assessed by RMSE calculated from a difference between point heights interpolated from the model and the same height points taken from terrain GPS profiles. Also the standard deviation of height difference between analyzed and ALS DSM was analyzed. In the new integrated DSM, more details were noticed compared to the SRTM DSM. The height errors typical for ASTER model were compensated. The vertical accuracy of the developed DSM is close to SRTM data.
PL
Definicja parametrów jakościowych chmury punktów pozyskanej metodą lotniczego skanowania laserowego stanowi element niemal każdego zamówienia wiążącego się z wykonaniem lotów pomiarowych. Jakość danych LiDAR nie może być utożsamiana wyłącznie z ich dokładnością, ale jest pojęciem znacznie szerszym, obejmującym inne parametry chmury punktów pozyskanej w wyniku lotu pomiarowego. Przykładowo wymagania dotyczące parametrów takich jak pokrycie oraz gęstość określone są w polskich regulacja prawnych. Na wyżej przywołane parametry danych LiDAR mogą wpływać w pewnym stopniu czynniki związane z samym lotem, takie jak niestabilność prędkości czy linowe lub wysokościowe odstępstwa od planowanej linii lotu. Najbardziej istotnym czynnikiem wydają się być jednak wychylenia oraz drgania platformy pomiarowej. Pozyskiwanie danych LiDAR bez systemu stabilizacji oraz wibroizolacji może utrudniać zachowanie wymaganych parametrów jakościowych. W trakcie prac prowadzonych w ramach projektu, którego efektem było zbudowanie prototypu ultralekkiej stabilizowanej platformy pomiarowej dla wiatrakowca, dokonano szeregu analiz związanych z doborem odpowiedniego systemu stabilizacji rozpatrując trzy składowe wychyleń: roll, pitch, yaw. W tym celu stworzone zostały narzędzia informatyczne służące badaniu wpływu wychyleń na jakość danych LiDAR przy założeniu określonych parametrów linii nalotowych oraz ustawień pracy skanera.
EN
The definition of the quality parameters of a point cloud acquired using the airborne laser scanning is the element of almost every terms of reference involving airborne spatial data acquisition. The quality of the LiDAR data should not be identified only with accuracy and should be examined in a wider aspect taking into account other parameters of the point cloud that was acquired as a result of a flight. For instance the Polish legal regulations provide the requirements concerning the coverage of the strips and the point density. The above mentioned parameters of the LiDAR data can be influenced to some extent by many factors concerning the flight itself such as a varying speed as well as the horizontal and vertical deflections from the planned flight line. However, vibrations and angular deflections seem to influence the point cloud quality to the highest extent. LiDAR data acquisition without required stabilizing system makes keeping the required quality parameters very hard. Within the research project which aimed to develop the prototype of the ultralight, stabilized mapping platform for the gyrocopter, a number of analyses concerning the optimal stabilization scenario were carried out. Tools including scripts and computer programs for analyzing the impact of the deflections on the data quality have been developed. The proper stabilization variant has been established taking into account three separate deflection components, i.e.: roll, pitch and yaw.
PL
W niniejszej publikacji referacie opisano analizę doboru podstawowych parametrów lotniczego skanowania laserowego mających wpływ na otrzymanie modeli wysokościowych o założonych, referencyjnych parametrach jakościowych na przykładzie lotniczego skanowania laserowego organizowanego w ramach wypełnienia zaleceń dyrektywy powodziowej w Polsce. Analiza taka legła u podstaw określenia warunków technicznych dla bardzo dużego projektu, którego realizacja nadal trwa. Rozważaniom podlegały nie tylko uwarunkowania techniczne, ale również możliwości organizacyjne i ekonomiczne. Pod uwagę wzięto także zakres prac oraz ograniczenia czasowe na ich realizację, co – przy uwzględnieniu wydajności prac – narzuca organizację prac. Spośród parametrów technicznych, analizie poddano m.in.: gęstość chmury punktów ALS, dokładność georeferencji chmur punktów, warunki meteorologiczne pozyskiwania danych ALS, parametry dokładnościowe produktów pochodnych tj. numerycznych modeli wysokościowych. W tak złożonym projekcie (podział robót na podobszary, wielu wykonawców, kilka produktów końcowych, podział na wiele etapów dostaw) kluczowym jest również odbiór i kontrola jakości, o której efektywności świadczy jej organizacja, zakres i przyjęte kryteria.
EN
The paper analyzes the selection of main parameters of ALS system having an impact on acquisition of digital elevation models described by the assumed and exorbitant qualitative characteristics on the basis of airborne laser scanning project organized as a part of recommendations included in the Floods Directive in Poland. Such an analysis was the basis for determining conditions for a huge project, whose implementation is still ongoing, as well as its organizational and economic possibilities. Another subject for consideration was the scope of the planned works and time limits for their implementation that imposed the schedule of the project with respect to the efficiency of the work. Among the technical characteristics the authors investigated the density of the LiDAR points, georeferencing of point clouds, meteorological conditions during data acquisition and parameters describing the accuracy of the final products, namely digital elevation models, were also investigated. In such a complex project (the division of the whole project for subareas, many contractors, several final products and many stages of delivery product acceptance as well as quality control are key issues, whose effectiveness is proved by good organization, their scope and the adopted criteria.
PL
W 2007 roku weszła w życie tzw. Dyrektywa Powodziowa nakładająca obowiązek opracowania map zagrożenia i map ryzyka powodziowego do końca 2013 roku. Metodykę opracowania takich map w Polsce określa Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Mapy takie opierają się na aktualnych danych geodezyjnych i kartograficznych, a wśród nich na precyzyjnym numerycznym modelu terenu opracowanym z danych lotniczego skaningu laserowego. Powstał „Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”, określany skrótem ISOK, w ramach którego GUGiK przygotowuje takie dane. Artykuł przybliża metodykę opracowania map oraz zakres Projektu ISOK i poddaje analizie przyjęte założenia techniczne.
EN
In 2007 came into force so called Floods Directive imposing an obligation to draw up hazard maps and flood risk maps by the end of 2013. Methodology of developing such maps in Poland determines the Decree of the Minister of the Environment, the Minister for Infrastructure and Minister of the Interior and Administration on the development of flood hazard maps and flood risk maps. Methodology defines, among others, content range of maps, the quality of source data and the timetable for their implementation and publication. Such maps are based on current geodetic and cartographic data, including the precise digital terrain model developed from airborne laser scanning data. The project was created, "The Computer System of the National Guards against exceptional risks", abbreviated ISOK under which GUGiK is preparing such data. The territorial scope of the development includes more than 60% of the country threatened by floods. Work on developing the digital terrain model runs until the end of 2013. As part of the Project, in addition to digital terrain model, digital high resolution orthophotomap for more than 200 cities with 0.10 m terrain pixel size, and elements of Data Base of Topographic Objects will be produced. The article introduces a methodology of development of flood maps, the scope of the ISOK Project and examines the technical assumptions.
16
Content available remote Ukształtowanie terenu - prace tematycznej grupy roboczej INSPIRE
PL
Specyfikacja danych tematu Ukształtowanie terenu, podobnie jak pozostałych tematów określonych w załącznikach II i III do dyrektywy INSPIRE, jest w formie dokumentu roboczego, wchodzi w fazę 3 harmonogramu prac, a do połowy przyszłego roku przejdzie przez fazę 4, tj. opracowania przepisów implementacyjnych. Obecnie - jeszcze robocze redakcje specyfikacji danych - pozwalają już czerpać z nich proponowane rozwiązania i wzorce. Korzystanie z nich, przez organy i organizacje zajmujące się infrastrukturami i systemami informacji przestrzennej, pozwoli odnieść korzyści leżące u podstaw inicjatywy INSPIRE (Gaździcki, 2011).
EN
The paper describes the works of the Thematic Working Group "Elevation" (FWG-EL), one of the themes in annex I of the INS? IRE Directive. The process of the experts selectionfor TWG-EL is given. The schedule of works is introduced. The scope of the "Elevation" and the methods of the TWG-EL members study of the Data Specification are presented in detail. Chosen technical problems, discussed in the course of works, are introduced. The present situation of the elevation data in the country and their conformity with requirements of INSPIRE is made closer.
PL
Ortofotomapa jest obecnie najbardziej popularnym produktem kartograficznym. W obszarze zabudowanym obrazy budynków są jednak przesunięte zgodnie z rzutem środkowym, a część terenu jest zakryta (tzw. „martwe pola”). Tej wady nie ma „prawdziwe” orto (true-ortho). Do jego wykonania konieczny jest jednak numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) z przestrzennymi modelami budynków. W artykule podjęto dyskusję uwarunkowań technicznych generowania trueortho. Rozważane są szczególne wymagania do wykonawstwa zdjęć lotniczych, generowania brył budynków z ręcznej stereodigitalizacji modelu zbudowanego ze zdjęć, z automatycznego dopasowania obrazów, oraz danych skaningu laserowego (LIDAR). Badany jest wpływ danych źródłowych na jakość wynikowego true-ortho, oraz koszt jego wytworzenia. Prezentowane są wstępne wyniki. Prace są kontynuowane.
EN
Digital orthophotomap is at present the most popular cartographic product. However, in built-up areas, images of buildings are displaced according to the central projection, and part of the terrain is invisible (the so-called "occluded area"”). A true orthomap does not have such defects. The digital surface model (DSM) is however necessary, with spatial models of buildings to make it. The paper discusses technical aspects of the true-ortho generation. Special requirements relating to the execution of air photos are considered, along with the analysis of generating the building models based on the manual stereo digitalisation of the terrain model built on the basis of photos, automatic image matching, and laser data (LIDAR). The influence of source data on the quality of the outcome true-ortho, and the costs of its producing are reviewed. Preliminary results are presented. Works are continued.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.