Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciecz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Research on the structural effects of intermolecular interactions not only brings us closer to a better understanding the macroscopic properties of liquids, but also allows one to modify these properties. Intermolecular dipolar couplings and hydrogen bonds are the most common interactions in liquids leading to formation of multimolecular entities with various structures. The natural rival of these interactions is the thermal agitation of molecules (kT), which aims to destroy the emerging structures. In this paper we present an experimental method to estimate the way of molecular self-assembly resulting from the simultaneous action of kT and intermolecular interactions. The method is based on the study of dipolar orientation effects induced by an applied electric field. As an experimental source of the information on these effects is temperature derivative of the static permittivity of tested liquid. That derivative is proportional to the liquid entropy change due to the ordering action of the electric field on the molecular dipoles. Here, we present the experimental results on temperature dependence of the static permittivity and increment of the orientation entropy of liquids where the self-association process realizes with two ways: dipolar couplings and hydrogen-bonds.
PL
Woda jest najbardziej rozpowszechnionym, najbardziej znanym i jednocześnie najbardziej zagadkowym płynem na Ziemi, i prawdopodobnie nie tylko na naszej planecie. Jest ona niezbędnym warunkiem istnienia istot żywych, w tym oczywiście ludzkości. Jak głęboko sięga nasza wiedza o tym płynie oprócz skąpych informacji zaczerpniętych ze szkolnych i uczelnianych programów? Czy wszystkie jej niezwykłe właściwości jesteśmy w stanie objaśnić i wykorzystać dla swojej korzyści? Ponad 12 lat upłynęło od momentu opublikowania pierwszej części tego artykułu („TCHiK” nr 8/2005 oraz nr 6-7/2017), który wzbudził duże zainteresowanie czytelników. W tym czasie ukazało się sporo nowych publikacji, zawierających mniej lub bardziej wiarygodne informacje świadczące o kontynuacji badań dotyczących niezwykłych właściwości wody prowadzonych w różnych krajach świata, w tym także w Polsce („TCHiK”, nr 9/2017). Część trzecia cyklu poświęcona jest sposobom przygotowania wody strukturyzowanej w warunkach domowych oraz przykładom praktycznego zastosowania takiej wody, m. innymi do przekazywania informacji na odległość.
EN
Water as a heat carrier or heat accumulating substance is commonly applied in refrigeration and air conditioning engineering. However, it is interesting to realize how deep is our knowledge of this substance except for small piece of information usually included school and university syllabi. Can we satisfactory explain extreme properties of water substance and use them fruitfully? Over 12 years have passed since the first publication of the first part of this paper („TCHiK” No 8/2005 and re-release in No 6-7/2017). The work has aroused great interest of our readers. Meanwhile some new papers have been published reporting further investigations of extreme water properties from different countries including Poland („TCHiK” No 9/2017). This third part deals with methods of structured water preparation in domestic conditions and examples of practical application of such a water for information transfer purposes.
EN
Energetic efficiency depicting the fraction of energy dissipation rate used to perform processes of drop breakup and mass transfer in two-phase, liquid-liquid systems is considered. Results of experiments carried out earlier in two types of high-shear mixers: an in-line rotor-stator mixer and a batch rotor-stator mixer, have been applied to identify and compare the efficiency of drop breakage and mass transfer in both types of mixers. The applied method is based on experimental determination of both: the product distribution of chemical test reactions and the drop size distributions. Experimental data are interpreted using a multifractal model of turbulence for drop breakage and the model by Favelukis and Lavrenteva for mass transfer. Results show that the energetic efficiency of the in-line mixer is higher than that of the batch mixer; two stator geometries were considered in the case of the batch mixer and the energetic efficiency of the device equipped with a standard emulsor screen (SES) was higher than the efficiency of the mixer equipped with a general purpose disintegrating head (GPDH) for drop breakup but smaller for mass transfer.
PL
Zawilgocenie układu izolacyjnego jest jednym z największych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w transformatorze energetycznym. Jego źródłem jest tzw. zawilgocenie pierwotne, nieszczelność kadzi oraz proces rozpadu włókien celulozy, stanowiącej izolację uzwojeń. Powoduje ono szereg negatywnych następstw, jak spadek rezystancji izolacji, wzrost jej stratności oraz wzrost intensywności procesu wydzielania się pęcherzyków pary wodnej. W artykule opisano jak zawilgocenie wpływa na sprawność układu chłodzenia transformatora, którego jednym z elementów jest ciecz elektroizolacyjna. Miernikiem tej sprawności był współczynnik przejmowania ciepła α cieczy, który zależy od wielu innych właściwości cieplnych, jak przewodność cieplna, lepkość, ciepło właściwe, gęstość i współczynnik rozszerzalności cieplnej. Analizowanymi cieczami były olej mineralny, estry syntetyczne oraz estry naturalne. Przebadano próbki cieczy suchej i mocno zawilgoconej. Pomiary przeprowadzono dla temperatury 80°C.
EN
Moisture of insulating system is one of the more dangerous hazards, which may occur in power transformer. There are three main sources of the moisture, such as primary moisture, leak of tank and dissociation of cellulose fibers of windings insulation. The moisture may result in many negative effects, such as decrease of insulation resistance, the increase of dielectric losses and the increase of intensity of bubble effect. The paper presents how moisture influences on effectiveness of transformer cooling system. The electro-insulating liquid is one of the parts of the system. Heat transfer factor α, which depends on many other thermal properties, such as thermal conductivity, viscosity, specific heat, thermal expansion coefficient and density, was a marker of the effectiveness. Mineral oil, synthetic esters and natural esters were analyzed liquids. Samples of dry and moisture liquids were investigated. The measurements were done for temperature 80°C.
5
Content available remote Seismic analysis of rectangular tanks - comparison of Malhotra and Housner models
EN
During earthquake activity the liquid in tank exerts impulsive and convective pressures (sloshing). This paper provides comparative study according to models by Malhotra and Housner for calculating of hydrodynamic effect of fluid developed during an earthquake in liquid storage ground-supported rectangular container.
6
Content available Optimal boiling temperature for ORC installation
EN
In the paper a research on cost-effective optimum design boiling temperature for Organic Rankine Cycle utilizing low-temperature heat sources is presented. The ratio of the heat exchanger area of the boiler to the power output is used as the objective function. Analytical relations for heat transfer area as well power of the cycle are formulated. Evaporation temperature and inlet temperature of the heat source medium as well its mass flow rate are varied in the optimization method. The optimization is carried out for three working fluids, i.e. R 134a, water and ethanol. The objective function (economics profitability, thermodynamic efficiency) leads to different optimal working conditions in terms of evaporating temperature. Maximum power generation in the near-critical conditions of subcritical ORC is the highest. The choice of the working fluid can greatly affect the objective function which is a measure of power plant cost. Ethanol exhibits a minimum objective function but not necessarily the maximum cycle efficiency.
EN
We present numerical analysis of a coupled problem composed of fluidics, electromagnetic and particle dynamics. The forces acting on the dielectric micro-particle consist of a dielectrophoretic (DEP) force, drag force and gravitational force in the proposed analysis model. DEP force and drag force are calculated using the distribution of the electric field and fluid velocity field to analyze the characteristic of the micro-particle motion. The forces exerted by each field are driving terms in the Newton's equation for particle motion. The designed particle separating device, which has the one inlet and the two outlets, is simulated to validate proposed numerical scheme. The analysis results show the trace of the micro-particles can be analyzed using the proposed numerical approach.
PL
Artykuł przedstawia numeryczną analizę problemu, na który składają się strumienniki, pole elektromagnetyczne i dynamika cząstek. W modelu proponowanej analizy, na mikrocząstki działają siły dielektroforetyczne (DEP), siły oporu i siły grawitacyjne. Siły oporu i siły DEP są obliczane z rozkładu pola elektrycznego i pola prędkości cieczy w celu analizowania charakterystyki ruchu mikrocząstek. Siły wywierane przez każde z tych pól stanowią wyrazy napędu w równaniu Newtona dla ruchu cząstek. Projektowane urządzenie do separacji cząstek, które ma jedno wejście i dwa wyjścia, jest symulowane w celu sprawdzenia proponowanego schematu numerycznego. Wyniki analizy wykazują, że trajektorie mikrocząstek można analizować, stosując proponowane podejście numeryczne.
PL
W instalacjach opryskiwaczy, podczas aplikacji biologicznych środków ochrony roślin, powstają straty pożytecznych organizmów. Straty wzrastają wraz ze wzrostem liczby przepływów cieczy wewnątrz instalacji opryskiwacza. Wyznaczono modele matematyczne do obliczania liczby cykli przepływów. Za pomocą tych modeli wykonano analizy wpływu pojemności cieczy w zbiorniku, wydajności pompy opryskiwacza oraz natężenia wypływu cieczy z opryskiwacza na ilość cykli krążenia cieczy wewnątrz układu hydraulicznego opryskiwacza.
EN
There are the losses of beneficial organisms - biological pest control agents in a sprayer machines during the application. The losses increase with a number of liquid flows inside the sprayer installation. The mathematical formulas to count an amount of number of flows cycles were performed. The analysis of influence of liquid capacity in sprayer tank, sprayer pump flow rate and liquid discharge flow rate from sprayer on the number of liquid circulation cycles inside the sprayer hydraulic system were made by using these mathematical formulas.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności indukcyjnego ładowania cząstek aerozolu wodnego wytwarzanego w atomizerze gazodynamicznym z naddźwiękowym przepływem dwufazowym. Otrzymane charakterystyki U-I jak i wielkości parametru (Q/m) wykazują silną zależność od przepływu atomizowanej cieczy. Dla małego przepływu (0,06 l/min) uzyskano wartości Q/m>20 mC/kg, dla przepływu nominalnego (0,75 l/min) osiągnięto bardzo niski poziom elektryzacji (0,5-1 mC/kg), znacznie niższy niż wynikający z ograniczenia Relaigha, krzywej Paschena i wystąpienia wyładowań koronowych a związany z intensywnym efektem ekranowania obszaru atomizacji cieczy.
EN
Experimental results of induction electrification effectiveness assessment for water aerosol jet generated in two-phase flow supersonic atomizer are presented and discussed. Recorded U-I characteristics as well as Q/m parameter values are strongly dependant on water feed rate. In case of low feed rates (0,06 dm3/min) high Q/m values exceeding 20 mC/kg have been registered while for the case of nominal flow (0,75 dm3/min) very low electrification level has been attained (0,5-1 mC/kg), which is much lower than given by Raleigh limit, Paschen’s curve or corona inception and it is resulting from a strong shielding effect.
12
Content available remote Minor losses in pipelines throttling liquid flow
EN
Throttling pipelines are commonly used in sewage systems for limiting the volume flow rate of sewage channelled to sewage treatment plants from storage reservoirs, storm overflows or rainwater separators during torrential rainfall. The paper presents results of investigation of the minor losses coefficients for four geometric sections of inlets to the throttling pipe, most frequently occurring in practice. The minor loss coefficients determined in the paper will be used to dimensioning of throttling pipes.
PL
Rury dławiące są powszechnie stosowane w kanalizacji do ograniczania strumienia objętości ścieków kierowanych do oczyszczalni ze zbiorników retencyjnych, przelewów burzowych czy separatorów wód deszczowych podczas intensywnych opadów. Przedstawiono wyniki badań współczynników strat miejscowych dla czterech, najczęściej występujących w praktyce, schematów geometrycznych wlotów do rury dławiącej. Ustalone w pracy wartości współczynników strat miejscowych posłużą do wymiarowania rury dławiącej.
EN
The distributions of volumetric mass transfer coefficients (kLa) in a stirred tank with a self-aspirating disk impeller are presented in this paper. The highest values of (kLa) are attained in the region of tank wall, being by ca. 40% higher than the mean value in a whole stirred vessel.
PL
Przedstawiono rozkład lokalnych wartości objętościowego współczynnika wnikania masy (kLa) w mieszalniku z samozasysającym mieszadłem tarczowym. Największe wartości (kLa) . około 40% większe od wartości średniej dla całego mieszalnika . są osiągane w pobliżu ścianki mieszalnika.
14
EN
An analysis of the results of simulation of a fluid flow in a whirlpool container has been presented. The structure and velocities of secondary flows were analysed which occur during a natural and automatic inertia braking of a fluid rotary motion. The kinetics was determined and analysed of the velocity changes of the flow which silts up the settling cone which supports a specific type of brewer.s wort breaking after it has been boiled.
PL
Przedstawiono analizę wyników obliczeń symulacyjnych ruchu cieczy w zbiorniku typu whirlpool. Zanalizowano strukturę i prędkość przepływów wtórnych występujących podczas naturalnego, samoczynnego hamowania ruchu wirowego cieczy. Określono i zanalizowano kinetykę zmian prędkości przepływu omywającego stożek osadowy wspomagający specyficzny rodzaj klarowania brzeczki piwnej po jej gotowaniu.
PL
Poszukiwano sposobów poprawy efektywności działania herbicydów i możliwości obniżania ich zużycia w praktyce rolniczej przez optymalizację techniki opryskiwania i dodatek adiuwantów. Stwierdzono, że właściwie dobrane parametry techniczne zabiegu do panujących warunków pogodowych są istotnym czynnikiem poprawiających skuteczność chwastobójczą, a także dają możliwość ograniczenia zużycia dawek herbicydów oraz dawki cieczy użytkowej na hektar. Generalnie dodatek adiuwantów powodował wzrost skuteczności zabiegów nalistnych z użyciem herbicydów Puma Uniwersal 069 EW oraz Aurora 50 WG w zwalczaniu odpowiednio owsa (jako chwast jednoliścienny) i komosy białej w uprawie pszenicy jarej. Efektywne zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych można przeprowadzić zarówno w 125 l, jak i 250 l cieczy użytkowej na ha, stosując do zabiegu drobno, jak i grubokropliste opryskiwanie. Celowe wydaje się szersze wykorzystanie odpowiednich adiuwantów, jako środków poprawiających aktywność herbicydów oraz grubokroplistych rozpylaczy eżektorowych, szczególnie w warunkach podwyższonego ryzyka znoszenia, czy też niskiej wilgotności powietrza.
EN
The studies were undertaken to search the ways of improving effectiveness of herbicide performance and possibilities of decreasing their consumption in agricultural practice through optimization of the spraying technique and addition of adjuvants. It was stated that the technical parameters of treatment, adequately fitted to actual weather conditions, are a sgnificant factor improving the effectiveness of weed control; they enable also to reduce herbicide doses and to decrease consumption of working liquid per ha. Generally, addition of adjuvants increased foliar application effectiveness of herbicides Puma Universal 069 EW and Aurora 50 WG at control of the oats (as monocotyledonous weeds) and goosefoot (Chenopodium album) at spring wheat cultivation. Effective control of mono- and dicotyledonous weeds may be achieved at using either 125, or 250 l of working liquid per ha, at application of fine or heavy drop spraying treatment. It seems purposeful the wider use of proper adjuvants as the media improving herbicide activity, as well as the heavy drop ejector sprayers, particularly under conditions increasing the risk of drifting droplets or at low relative humidity of the air.
17
Content available remote Spagyric process in turbulently mixed solid.liquid suspensions
EN
A theoretical-experimental analysis dealing with a spagyric process of Latex spheres suspended in water has been presented. The aim of the research was to verify the mathematical model based on experiments carried out in laboratory scale mixers. The results presented enabled one to identify the mechanisms of the process under consideration. The model proposed may be used in a description of physically similar systems.
PL
Przedstawiono teoretyczno-eksperymentalną analizę procesu spagirycznego, któremu poddano kulki lateksu zawieszone w wodzie. Celem badań była weryfikacja modelu matematycznego oparta na wynikach doświadczeń przeprowadzonych w mieszalnikach laboratoryjnych. Otrzymane wyniki pozwoliły na identyfikację mechanizmów procesu. Przedstawiony model może być wykorzystany w opisie podobnych układów fizycznych.
EN
The influence of impeller type on the behaviour of droplets with partially mobile and immobile drop interfaces is considered. It is shown that in the case of pure breakage as well as during breakage and coalescence of droplets with immobile interfaces smaller drops are produced by pitched blade turbine than by Rushton turbine when the power input per unit mass is the same.
PL
Badano wpływ typu mieszadła na rozkład wielkości kropel w układzie ciecz.ciecz charakteryzującym się małą lepkością fazy rozproszonej. Pokazano, że zarówno w przypadku rozpadu kropel w dużej dyspersji, jak i jednoczesnego rozpadu i koalescencji kropel z nieruchomą powierzchnią mniejsze krople są wytwarzane w zbiorniku zaopatrzonym w mieszadło z pochylonymi łopatkami niż w turbinę Rushtona w przypadku zachowania jednakowej mocy włożonej na jednostkę masy.
19
EN
The design of stirred tank reactors for liquid.liquid dispersions usually requires expensive experimental investigations. Complete models for the drop size distribution as a function of power input, material and process parameters are rare and relatively inaccurate. Therefore, it is necessary to analyze drop size distributions for accurate modelling. Furthermore, industrial applications, like e.g., suspension polymerization processes, require a distinct average drop diameter and a small standard deviation of the distribution. For the controlling of such systems fast acquisition of information is needed but difficult to obtain. While many users are confronted with both requirements an adequate measurement technique for all applications is needed but has not yet been developed. The aim of this publication was to give an overview for already existing measurement techniques and compare the most important properties and the resulting data to simplify the decision process for the selection of the .right. measurement technique according to the used system. The measurement applications are divided into three main groups: sound, laser and photo based techniques. The Lasentec FBRM, the 2D-ORM from Messtechnik Schwartz GmbH and the FBR-sensor which all give online and in-situ information and furthermore an in-house developed endoscope technique are discussed in detail. They have been tested for various applications in a stirred tank and the results are compared. It is clearly shown that laser based methods give only qualitatively good but fast results for the tested system toluene.water. Quantitatively accurate experimental results of the endoscope technique gave a good base for testing and developing numerical models for even transient behaviour of drop size distributions.
PL
Zaprojektowanie reaktora zbiornikowego z mieszadłem do dyspersji cieczy wymaga zazwyczaj kosztownych badań doświadczalnych. Kompletne modele przeznaczone do symulacji rozkładu wielkości kropel w zależności od poboru mocy, materiału i parametrów procesowych są rzadkie i stosunkowo niedokładne. Do uzyskania dokładnego modelu konieczne są analizy rozdzielcze kropel. Zastosowania przemysłowe, jak np. proces polimeryzacji suspensyjnej, wymagają znajomości dokładnej średniej średnicy kropli, oraz rozkładu średnic obliczonego z niewielkimi odchyleniami. Szybkie zdobycie informacji jest niezbędne do sterowania takim układem, jednak jest ono trudne do uzyskania. Odpowiednie techniki pomiarowe stają się niezbędne, jednak nie zostały one jeszcze rozwinięte. Celem tego artykułu jest przegląd istniejących technik pomiarowych i porównanie najważniejszych ich właściwości z wynikami badań, aby ułatwić proces decyzyjny o wyborze .prawidłowej. techniki pomiarowej, odpowiedniej dla danego systemu. Dzielą się one na trzy podstawowe grupy: techniki dźwiękowe, laserowe i fotograficzne. Lasentec FBRM, 2D-ORM z Messtechnik Schwartz GmbH i FBR-sensor dostarczają infomacji online i insitu. Szczegółowo omówiono technikę endoskopową. Przetestowano techniki w różnych zastosowaniach i porównano wyniki. Stwierdzono, że metoda laserowa jest szybka, ale dostarcza wyników wyłącznie jakościowych. Ilościowo dokładne wyniki eksperymentalne techniki endoskopowej tworzą bardzo dobrą podstawę do przeprowadzenia testów i rozwinięcia modeli numerycznych, nawet dla przejściowych rozkładów wielkosci kropel.
20
Content available remote CFD modelling of a laminar film flow
EN
Isothermal liquid film flow along a vertical wall in a evaporator was simulated by the methods of computational fluid dynamics by means of two commercial (CFD) program packages: Fluent and Comsol. The simulations were carried out for glycerol and its solutions, methanol and ethylene glycol for different values of liquid flow rates.
PL
Przedstawiono wyniki modelowania metodami CFD laminarnego spływu filmu cieczy w wyparce cienkowarstewkowej typu statycznego. Symulacje przeprowadzono przy użyciu dwóch pakietów oprogramowania: Fluent i Comsol dla różnych gęstości zraszania oraz cieczy o małej i dużej lepkości. Obliczoną grubość i prędkość filmu porównano z wartościami otrzymanymi na podstawie teorii Nusselta.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.