Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Kompetencje pracownicze w dzisiejszych czasach, w których dynamicznie zmieniają się metody zarządzania stają się jednym z kluczowych elementów budowy przewagi konkurencyjnej. W działalności przedsiębiorstw ważną rolę pełni działalność informatyczna. Przepływ informacji, reakcja na bodźce zewnętrzne przy pomocy działu IT staje się ważnym elementem budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Stąd ważne staje się, aby odpowiedni ludzie, z odpowiednimi kompetencjami zarządzali i pracowali w działach IT. Artykuł składa się z dwóch części. Część pierwsza stanowi teoretyczne mówienie terminologii kompetencji. Druga stanowi próbę wyłonienia kompetencji informatycznych.
EN
Employees' competences npowdays, in times where methods of management are changing are becoming a key aspect of building competitive advantage. In enterprise acitivity the IT field is important. The information flow, reaction on impulses from envirionment with help of IT Department is an importatnt aspect of builidng competitive advantage. That attitude causes thet proper poeple with proper competences manage nad work in IT Departments. The article contains two parts. First part is a theoretical approach to compoetences. The other part contains an attempt od showing IT cometences.
2
Content available Wybór systemu informatycznego metodą AHP
PL
Proces podejmowania decyzji wiąże się bardzo często z koniecznością zastosowania metod matematycznych. Jedną z metod powszechnie stosowanych jest Analytic Hierarchy Process (AHP). Artykuł przedstawia teoretyczne aspekty metody AHP. Metoda została przedstawiona na podstawie procesu wyboru systemu informatycznego.
EN
The decision making process involves very often require use of mathematical methods. One method commonly used is the Analytic Hierarchy Process (AHP). The article presents the theoretical aspects of the method of AHP. The method was presented based on the selection process system.
EN
Expert methods belong to the group of heuristic methods, whose meaning plays more and more significant role in economic phenomena analysis. Data provided in such way should be characterized by good quality. The essential problem in expert research seems to be the problem of reliability of provided information, and what follows, its representativeness. In the article, the expertmathematical method was presented as a method of determining the minimum size of the group of experts, which has a direct impact on research representativeness with assistance of experts. Presentation of the method is supported with empirical example.
PL
Metody ekspertowe należą do grupy metod heurystycznych, których znaczenie w obecnym czasie odgrywa coraz większą rolę w analizowaniu zjawisk ekonomicznych. Dostarczone w ten sposób dane powinny się charakteryzować odpowiednią jakością. Istotny w badaniach ekspertowych wydaje się problem wiarygodności dostarczonych informacji, a co się z tym wiąże – ich reprezentatywności. W artykule zaprezentowano metodę eksperckomatematyczną jako metodę określania minimalnej liczebności grupy ekspertów. Prezentacja metody została poparta przykładami empirycznymi.
PL
Obecna sytuacja podmiotów gospodarczych wymusza kreatywnego podejścia do klientów. Jednym z takich sposobów jest prowadzenie internetowego sklepu sprzedaży swoich towarów i usług. Artykuł przedstawia zarówno koszty związane z otwarciem, prowadzeniem, jak i ich prognozę na kilka kolejnych lat.
EN
Current situation of operators forces them to make creative attitude towards its customers. One of the way is the internet way of selling products and services. The article presents costs connected with opening, dealing of internet shop and predictions for next years.
PL
W artykule przedstawiono determinant skuteczności zintegrowanych systemów informatycznych. Wśród wyłonionych determinant skuteczności zintegrowanych systemów informatycznych wybrano najważniejsze dla grup badawczych.
EN
Determinant of efficiency of integrated computerized information system present in article. Most important choose among show determinant of efficiency of integrate computerized information system for research groups.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań, dotyczących postrzegania przez osoby pełnosprawne barier, z jakimi spotykają się w aktywności turystycznej. Przeprowadzono dwa badania: analizę stopnia przystosowania obiektów turystyki po- przemysłowej względem osób niepełnosprawnych w świadomości personelu tychże obiektów oraz występowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych w świadomości osób niezwiązanych z przemysłem turystycznym.
EN
In the article the results of the research of the human awareness of disabled tourists needs were presented. Two researches were conducted. Preliminarily, the assumed standard of facilities offered to disabled tourists by the personnel of industrial heritage touristic objects was examined. Secondly, the recognition of the problems facing disabled persons by non-disabled persons not engaged in tourist industry was investigated. The study confirmed the gap between commonly belief needs of disabled persons and their real requirements.
7
Content available remote Metody heurystyczne w procesie wdrażania innowacji
PL
Innowacje w obecnym czasie są jednymi z kluczowych czynników zdobywania przewagi konkurencyjnej. Źródła innowacji w przedsiębiorstwie są różnorakie. Mogą to przykładowo być potrzeby wynikające z niedoskonałości procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, które mogą inicjować sami pracownicy celem podniesienia wydajności swojej pracy. W artykule zaprezentowano niektóre z metod heurystycznych, które mogą być wykorzystywane w procesie wdrażania innowacji.
EN
Innovations are one of the key factors for acquiring competitive advantage. Sources of innovations in enteprise are different. There can be needs connected with disadvantages of processes in enteprise, which can be modified by workers to increase their efficiency. This article presents some of heuristic methods, which can be used in innovation implementation process.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań ośrodków turystyki poprzemysłowej Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki dotyczących stopnia ich dostosowania do potrzeb turystów niepełnosprawnych. Analiza obejmuje charakterystyki populacji osób niepełnosprawnych oraz ich aktywności turystycznej w Polsce. Wymienia również bariery aktywności turystycznej, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki poprzemysłowej.
EN
In the paper the research results of facilities for disabled persons in The Industrial Monuments Route of the Silesian Voivodeship were presented. The disable population and its touristic activity in Poland were characterized. The barriers which disabled tourists encounter especially in terms of industrial heritage tourism were specified.
9
Content available remote Teoretyczne aspekty wyboru systemu informatycznego metodą AHP
PL
Problem wyboru system informatycznego jest jednym z najtrudniejszych problemów, z jakim się spotyka przedsiębiorca chcący wdrożyć system. W artykule zaproponowano metodę AHP, jako produkt wspomagający ową procedurę.
EN
Problem of choice system computer is one of the most difficult problems an entrepreneur wanting to introduce the system is meeting with which. In the article they suggested with AHP method assisting that procedure.
10
Content available remote Efficiency determinants of information systems in managing the company
EN
Nowadays, when every activity of a company is burdened with huge uncertainty, companies willing to survive in open market's reality target their activities at limiting investments which are unprofitable and which don't bring measurable benefits. It is similar with integrated information systems. Despite the fact that their goal is to bring unmeasurable benefits, it would be good for the enterprise of introduction of integrated information systems to be efficient and effective. The article shows integrated information system's users' opinions as far as efficiency of these systems is concerned.
PL
W dzisiejszych czasach, gdy każda działalność firmy jest obciążona ogromną niepewnością, przedsiębiorstwa pragnące przetrwać w rzeczywistości otwartego rynku ukierunkowują swoje działania na ograniczanie inwestycji, które są niedochodowe i które nie przynoszą mierzalnych korzyści. Podobnie jest ze zintegrowanymi systemami informatycznymi. Pomimo, iż ich celem jest dostarczanie niemierzalnych korzyści, istotnym dla przedsiębiorstwa jest wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego, który jest skuteczny i wydajny. Artykuł przedstawia opinie użytkowników zintegrowanych systemów informatycznych dotyczące wydajności tych systemów.
11
PL
W obecnych czasach, w których każda działalność przedsiębiorstwa jest obarczona bardzo dużą niepewnością. Przedsiębiorstwa, chcąc przeżyć w wolnorynkowej rzeczywistości, nastawiają swoje działania na ograniczenie inwestycji nierentownych i nie przynoszących wymiernych korzyści. Podobnie ma się rzecz z zintegrowanymi systemami informatycznymi. Pomimo tego, że ich celem jest przynoszenie znacznych korzyści, dobrze jest, aby przedsięwzięcie wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych było skuteczne oraz efektywne. Artykuł prezentuje opinie użytkowników zintegrowanych systemów informatycznych odnośnie skuteczności tychże systemów.
EN
In present times, each activity of enterprise is saddled in which outsized uncertainty. Enterprises dispose in free-market reality on limitation of unprofitable investment operation wanting survival and not bringing measurable benefit. Alike thing has with integrated computerized information systems. Despite it, that bringing of surd benefit is purpose well be in order to venture of accustoming of integrated computerized information system was forceful and effective. Article shows opinions of users of integrated computerized information systems relatively for efficiency that these systems.
12
Content available remote Metoda ekspercko-matematyczna w analizie zjawisk ekonomicznych
PL
Metody eksperckie należą do grupy metod heurystycznych, których znaczenie w obecnym czasie odgrywa coraz większą rolę w analizowaniu zjawisk ekonomicznych. Dostarczone w ten sposób dane powinny charakteryzować się odpowiednią jakością. Istotnym problemem w badaniach eksperckich wydaje się być problem wiarygodności dostarczonych informacji, a co się z tym wiąże - ich reprezentatywności. W artykule zaprezentowano metodę ekspercko - matematyczną jako metodę określania minimalnej liczebności grupy ekspertów. Prezentacja metody została poparta przykładem empirycznym.
EN
Expert mefhods belong to the group of heuristic methods, whose meaning plays more and morę significant role in economic phenomena analysis. Data provided in such way should be characterized by good ąuality. The essential problem in expert research seems to be the problem of reliability of provided information, and what follows, its representativeness. In the article, the expert-mathematical method was presented as a method of determining the minimum size of the group of experts, which has a direct impact on research representativeness with assistance of experts. Presentation of the method is supported with empirical example.
PL
Problem skuteczności zintegrowanych systemów informatycznych jest odpowiedzą na pojawiające się w literaturze publikacje dotyczące efektywności tychże systemów. W artykule przedstawiono determinanty skuteczności zintegrowanych systemów informatycznych w odniesieniu do czterech płaszczyzn: otoczenia systemu, przedsiębiorstwa produkcyjnego, twórców systemów informatycznych oraz samego systemu.
EN
The problem of effectiveness of integrated computer system is the answer for publications appearing in literaturę concerning the effectiveness of these systems. The article shows determinants of integrated computer systems' effeciiveness in relation to four planes: circumvolution of the system, production company, authors of computer systems and the system itself.
14
Content available remote Zastosowanie metod taksonomicznych w badaniu zgodności ekspertów
PL
Metody ekspertowe należą do grupy metod heurystycznych. W obecnym czasie zaczynają one odgrywać coraz większą rolę w analizowaniu zjawisk ekonomicznych oraz pozyskiwaniu informacji w procesie decyzyjnym. W procesie decyzyjnym jakość informacji dostarczana decydentowi odgrywa bardzo ważną rolę. Najważniejszą cechą, jaką powinny się charakteryzować owe dane, jest ich wiarygodność, stąd poszukiwanie mierników zgodności opinii ekspertów. W artykule zaproponowane zostało zastosowanie metod taksonomicznych do badania zgodności opinii ekspertów. Teoretyczne rozważania zostały poparte przykładem praktycznym przeprowadzonym specjalnie na potrzeby artykułu.
EN
Expert methods belong to the group of heuristic methods. Now-a-days they start playing a bigger and bigger role in the analysis of economic phenomena and recruiting of informations in decision-making processes. In decision-making processes the quality of the information delivered to the decision-maker is playing a very much important role. Their credibility is the most important feature by which data should be characterized. Hence the opinions of experts, that seek measures of concurrence. In the article using taxonomical methods to the examination was offered to the agreement in the opinions of the experts. Theoretical deliberations were supported with practical example carried out to needs of the article.
15
Content available remote Procedura statystycznej analizy odpowiedz w badaniach ekspertowych
PL
W artykule omówiona została procedura analizy odpowiedzi ekspertów w metodach ekspertyz zespołowych. Przedstawiono w nim miary zgodności odnoszące się zarówno do wariantów udzielanych odpowiedzi, jak i miary zgodności zespołu ekspertów.
EN
Article shows procedure of analysis of experts' answers in group expertise methods. There are shown measures of consensus in order to both variety of answers and measures of consensus of team of experts.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.