Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obliczenia symulacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this work, a simplified model of a rail-based fuel supply system in a compression ignition engine is presented. High pressure hoses were not taken into consideration and an empirical model was developed to simulate the injectors. The basic equations of the model are presented. Phenomena were described by 17 first-order ordinary differential equations. This work also contains an evaluation of the impact of the rail’s geometrical parameters on the injection process. The evaluation was carried out via a program calculating the injection process, using a balance model of the injection system. A method for making preliminary decisions on the geometrical parameters of the rail is proposed.
PL
W pracy przedstawiono uproszczony model zasobnikowego układu zasilania w paliwo silnika o zapłonie samoczynnym. W rozważaniach nie uwzględniono przewodów wysokiego ciśnienia, a do symulacji pracy wtryskiwaczy opracowano empiryczny podmodel. Przedstawiono podstawowe równania modelu. Zjawiska zostały opisane układem 17 równań różniczkowych zwyczajnych, pierwszego rzędu. W pracy również zawarto ocenę wpływu parametrów geometrycznych zasobnika na proces wtrysku. Ocenę przeprowadzono za pomocą programu obliczającego proces wtrysku, wykorzystującego model rozważanego układu wtryskowego. Zaproponowano sposób wstępnego doboru parametrów geometrycznych zasobnika.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z problemem modelowania pracy rezerwowego źródła energii elektrycznej dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Nakreślono problematykę urządzeń srk oraz budowy i koncepcji zasilania ich w energię elektryczną. W części zasadniczej przedstawiono model symulacyjny pracy agregatu prądotwórczego, wykorzystywanego jako rezerwowe źródło zasilania elektrycznego. Pokazano modyfikacje modelu do pracy w najważniejszych stanach eksploatacyjnych. Zaprezentowano wyniki obliczeń symulacyjnych.
EN
The article presents issues related to the problem of modeling the work of a reserve source of electric energy for railway traffic control devices. The problems of srk devices and the construction and concept of powering them into electricity were outlined. The basic part presents a simulation model of the operation of a generator set, used as a reserve power source. Modifications of the model to work in the most important operating conditions are shown. The results of simulation calculations are presented.
PL
W artykule zaproponowano metodykę wykonywania analizy ruchowej pojazdów szynowych, która uwzględnia wpływ zmieniającego się napięcia zasilającego pojazd na jego właściwości ruchowe. Wykorzystując model opracowany w programie Simulink wskazano na istotne różnice w czasie przejazdu oraz w wartościach napięcia zasilającego pomiędzy proponowanym sposobem analizy a powszechnie stosowanym podejściem uproszczonym.
EN
The paper proposes a novel approach to analyze a rail vehicle motion, which includes an impact of varying voltage at the current collector on the vehicle’s dynamics. According to present standards, vehicle’s maximal power has to be limited and the value of this limit depends on actual value of vehicle’s supplying voltage. This, in turn, affects vehicle tractive effort and its current consumption. A model reflecting vehicle dynamics as well as its supply parameters was designed in Simulink. By a case study, it was proven that neglecting the impact of vehicle varying supply voltage on vehicle dynamics leads to substantial errors in reflecting both vehicle motion and its supply-related parameters.
PL
W artykule przedstawiono metodę i wyniki modelowania zakłóceń dla celów obliczeń symulacyjnych w procesie syntezy właściwości pokładowego systemu sterowania statkiem powietrznym. Wykorzystano pomiary w locie do wyodrębnienia zakłóceń będących właściwością układu pomiarowego (szumy pomiarowe) oraz zakłóceń będących efektem oddziaływań zewnętrznych, np. turbulencji atmosferycznej. Opracowane algorytmy pozwalają na symulację działania pokładowego systemu sterowania w warunkach zbliżonych do występujących w rzeczywistym locie.
EN
This paper presents the method and results of modeling disturbances for the purposes of simulation computations in the synthesis process of properties of flight-control system. In this method, the in–flight measurements were used for separation of disturbances of measuring system (measuring noise) and external disturbances caused by e.g., atmospheric turbulence. The developed algorithms enable the simulation of on-board control system operation in conditions of real flight.
EN
The objective of this paper is focused on the computer modelling and dynamic simulation of a coach with damaged wheel and the assessment of these negative effects on a track. The article is composed of two parts. Firstly, problems about the operation of rolling stocks with damaged wheels are described. There are also mentioned diagnostic systems installed on a track for detection and assessment their negative impacts on a track. The second part of the article is dedicated to computer modelling of a coach running on a railway track with the damaged wheel, in this case with the wheel-flat. For these purposes the virtual model of a coach were created. After simulations of its running there were performed analyses needed for the evaluation of its negative impacts on a railway track.
PL
W artykule przedstawiono system wieloagentowy wspomagający projektowanie wybranych układów sterowania sterami strumieniowymi. Zaimplementowany system składa się z czterech niezależnych programów komputerowych (agentów), które poprzez realizację unikalnych algorytmów oraz wzajemną komunikację dobierają odpowiednią strukturę i elementy układu sterowania oraz po przeprowadzeniu badań symulacyjnych dokonują oceny jakości otrzymanego rozwiązania projektowego.
EN
In this paper the distributed multi-agent system for aided design of chosen control systems is presented. Implemented system consists of four independent software agents: Interface Agent (gathers and initially validates the data from user designer), Master Agent (supervises the design process by delegating tasks to particular agents and enables deployment of machine learning algorithms), Matlab Agent (loads the necessary items from the database, creates a control system model and conducts dynamic calculations for the designed structure), Expert Agent (evaluates the simulation results regarding the suitability of generated solution and provides a report for system user). The outcome of the system activity is a ready-made solution concerning an appropriate structure and elements of the thruster control system.
EN
In the article the mathematical model of the NO2 storage process in an LNT reactor was presented. The theoretical bases were described, which allowed to establish a model and to present assumptions that have to be fulfilled in order for the model to be fully functional and to represent the actual NO2 storage processes in an actual reactor as accurately as possible. The presented model considers the overall storage capacity, NO2 concentration, and the working temperature of a reactor, as factors influencing its ability to store NO2. Further in the article, the results obtained from model calculations were compared with the results of the NOx storage process in the actual research reactor, in different working temperatures. The obtained results show that the presented mathematical model allows to accurately represent the NOx storage process in an actual LNT reactor.
PL
W artykule zaprezentowano model matematyczny przebiegu procesu magazynowania dwutlenku azotu w reaktorze LNT. Opisano postawy teoretyczne, które pozwoliły na opracowanie modelu oraz przedstawiono założenia, które musi on spełniać, aby był w pełni funkcjonalny i możliwie dokładnie odwzorowywał rzeczywiste procesy magazynowania NO2 zachodzące w rzeczywistym reaktorze. Proponowany model uwzględnia całkowitą pojemność magazynowania, stężenie NO2 oraz temperaturę pracy reaktora, jako czynniki wpływające na jego zdolność do magazynowania NO2. W dalszej części pracy porównano wyniki uzyskane na podstawie obliczeń modelowych z wynikami przebiegu procesu magazynowania NOX w rzeczywistym reaktorze badawczym, w różnych temperaturach jego pracy. Uzyskane wyniki pokazują, że proponowany model matematyczny pozwala z dużą dokładnością odwzorować przebiegu procesu magazynowania tlenków azotu w rzeczywistym reaktorze LNT.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych: rozkładów pola magnetycznego w rdzeniu, indukcji w szczelinie powietrznej, przebiegów siły elektromotorycznej, momentu zaczepowego, charakterystyk momentowo-kątowych oraz współczynnika tętnień momentu dla kilku wybranych wariantów bariery magnetycznej występującej w wirniku 6-biegunowego silnika synchronicznego między szczeliną powietrzną a magnesem. Na podstawie analizy tych wyników wytypowano strukturę najlepiej ograniczającą skutki zamykania się linii strumienia magnetycznego w niepożądany sposób poprzez obwód magnetyczny. Niewątpliwym osiągnięciem zrealizowanych badań jest optymalizacja bariery magnetycznej pomiędzy magnesem a szczeliną powietrzną wykonanej w celu ograniczenia skutków oddziaływania prądu twornika na deformację rozkładu pola magnetycznego w szczelinie, przy zachowaniu możliwie najlepszych parametrów funkcjonalnych rozpatrywanego silnika.
EN
The paper deals with the analysis of the radial placement and shape of magnetic barriers in rotor of the 6 pole interior permanent magnet (IPM) synchronous motor. Studies are focused on the comparative analysis of the magnetic field distribution and several functional parameters of the motors with different geometries of the magnetic barriers in the rotor. Among others the back emf waveforms, torque vs. power angle and current characteristics, cogging torque and space distribution of radial component of the magnetic flux density in the air-gap of the machines are studied. Selected results of simulations have been presented and discussed. On the basis of performed analysis the structure of the rotor that minimizes the armature reaction while keeping the performance factors has been pointed out for studied case problem.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych: rozkładów pola magnetycznego w rdzeniu, indukcji w szczelinie powietrznej, przebiegów siły elektromotorycznej, momentu zaczepowego, charakterystyk momentowo-kątowych oraz współczynnika tętnień momentu dla kilku wybranych wariantów położenia magnesów na cięciwach pakietu wirnika 6-biegunowego silnika synchronicznego. Na podstawie analizy tych wyników wytypowano strukturę, w której zminimalizowano zjawisko bocznikowania strumienia magnesów. Niewątpliwym osiągnięciem zrealizowanych badań jest optymalizacja wielkości mostka magnetycznego pomiędzy magnesem a szczeliną powietrzną wykonana w celu uzyskania najmniejszego strumienia rozproszenia magnesów, przy zachowaniu możliwie najlepszych parametrów funkcjonalnych rozpatrywanego silnika.
EN
The paper deals with the analysis of the radial placement of the permanent magnets in the 6 pole interior permanent magnet (IPM) synchronous motor with tangential magnets. Studies are focused on the analysis of the magnetic field distribution and several functional parameters of the motor. Among others the back emf waveforms, torque vs. power angle and current characteristics, cogging torque and space distribution of radial component of the magnetic flux density in the air-gap of the machine are studied. On the basis of performed analysis of the magnetic field distributions and functional parameters the structure ensuring minimal leakage flux has been chosen.
10
Content available remote Flow modelling of slurry ice in a control valve
EN
The paper presents the results of simulations of the flow of slurry ice through a control valve. The study focused on a HERZ Strömax-M DN20 control valve. The mass share of ice crystals in the studied slurry ice ranged from 5% to 20%. The results of experimental studies confirmed that the simulations were correct.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przepływu zawiesiny lodowej w zaworze regulacyjnym. W badaniach wykorzystano przelotowy zawór regulacyjny DN20 firmy HERZ typu Strömax-M. Udziały masowe drobinek lodu w zawiesinie w badaniach wynosiły od 5 do 20%. Wyniki badań doświadczalnych potwierdziły poprawność wyników badań symulacyjnych.
PL
W artykule przedstawiono model symulacyjny zmodernizowanego systemu zaopatrzenia w wodę w Nowej Soli opracowany przy użyciu programu Epanet. Przeprowadzono obliczenia zróżnicowane pod względem wielkości rozbiorów wody i liczby włączonych pomp, a uzyskane wyniki pozwoliły na wskazanie najkorzystniejszych rozwiązań dla rozbioru minimalnego, maksymalnego i maksymalnego z pożarem.
EN
In this paper simulation model of water supply system in Nowa Sól prepared with Epanet is presented. Carried out calculations are diversified as regards water demand and amount of operating pumps. Results make possible to choose the best solution for minimum, maximum and maximum with fire demands.
EN
The effects of filling the core box cavity and sand compaction in processes of core production by blowing methods (blowing, shooting) depend on several main factors. The most important are: geometrical parameters of cavity and complexity of its shape, number, distribution and shape of blowing holes feeding sands as well as the venting of a technological cavity. Values of individual parameters are selected according to various criteria, but mostly they should be adjusted to properties of the applied core sand. Various methods developed by several researchers, including the authors own attempts, allow to assess core sands properties on the basis of special technological tests projecting the process into a laboratory scale. The developed criteria defining a degree or a filling ability factor provide a better possibility of assessing the core sand behaviour during flowing and core box filling, which indicate the value and structure of the obtained compacting decisive – after hardening – for strength and permeability. The mentioned above aspects are analysed – on the basis of authors’ own examinations - in the hereby paper.
PL
Artykuł przedstawia wyniki obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowej w Łężycy k. Zielonej Góry przeprowadzonych przy pomocy programu Epanet. Umożliwiły one ocenę parametrów sieci pracującej w warunkach zróżnicowanego zużycia wody – odpowiadającego zarówno wartościom dla stanu istniejącego, jak i dla wariantów symulacyjnych. Uzyskane rezultaty były podstawą wniosków istotnych w prowadzeniu procesu eksploatacji.
EN
The results of water network in Łężyca in Zielona Góra commune carried out with EPANET are presented in this paper. They make possible to evaluate parameters of both current water consumption and simulation calculation – for conditions of water demand designed in future. Conclusions should be important for exploitators of water network.
PL
Jednym ze sposobów odprowadzania ścieków na terenach wiejskich jest kanalizacja podciśnieniowa. W artykule omówiono zasadę działania systemu i metodykę wymiarowania poszczególnych jego elementów na przykładzie sieci kanalizacyjnej w Lubiechowie. Przedstawiono także możliwość opracowania przy użyciu programu EPANET modelu symulacyjnego będącego narzędziem do analizy różnych wariantów pracy sieci.
EN
One of wastewater transport methods applied for a small number of houses in villages is vacuum system. In this paper its rules of operation and calculation of system elements in Lubiechów were shown. Results of calculation and possibilities of simulation model prepared in EPANET advantages were also presented.
15
Content available remote Badania symulacyjne procesu magazynowania NOx w reaktorze LNT
PL
W artykule przedstawiony został model matematyczny procesu magazynowania dwutlenku azotu w reaktorze LNT. Opisano postawy teoretyczne, które pozwoliły na opracowanie modelu oraz postawiono założenia, które musi on spełniać, aby był w pełni funkcjonalny i możliwie dokładnie odwzorowywał rzeczywiste procesy magazynowania NO2. W opracowanym modelu uwzględniono całkowitą pojemność magazynowania, stężenie NO2 oraz temperaturę pracy reaktora, jako czynniki wpływające na jego zdolność do magazynowania NO2. Praca zwiera obliczenia symulacyjne wykonane przy użyciu opracowanego modelu dla trzech warunków pracy reaktora. Uzyskane za pośrednictwem modelu wyniki obliczeń wpływu stężenia NO2 na wlocie reaktora oraz jego całkowitej pojemności magazynowania na chwilową zdolność magazynowania reaktora były zgodne z teoretycznymi zasadami pracy reaktorów typu LNT.
EN
In this article the mathematical model of NO2 storage process in LNT reactor was described. It contains theoretical essentials on which model was based. Article contains also assumptions which model should fulfil to be functional and precisely imitate realistic NO2 storage process. Elaborated model include overall reactor storage capacity, NO2 concentration and reactor work temperature as a factors that have influence on reactor NO2 storage ability. Article contains result of simulation calculations made by use of elaborated model. Calculations were made for three different reactor work conditions. Conditions were chosen to allow estimate the reactor overall storage capacity and NO2 concentration on temporary storage ability of the reactor. Received results have shown that elaborated mathematical model is compatible with theoretical essentials of NO2 storage abilities of LNT reactors.
16
Content available Conceptual Design of a Core Making System
EN
The paper presents the topics related with the production of small and medium-sized cores by means of blowing methods. The basic information concerning the manufacturers of the blowing machines and the general characteristics of machines offered by them are presented. The basic design of blowing machines are presented with discussions of the theoretical works of Boenisch, Axionov and J. Dańko determining important from the technology point of view sand and air flow parameters including different methods of core box filling factors and the factor eV representing the sand ability to evacuate from the shooting chamber.
EN
A proper management of sand grains of moulding sands requires knowing basic properties of the spent matrix after casting knocking out. This information is essential from the point of view of the proper performing the matrix recycling process and preparing moulding sands with reclaimed materials. The most important parameter informing on the matrix quality – in case of moulding sands with organic binders after casting knocking out – is their ignition loss. The methodology of estimating ignition loss of spent moulding sands with organic binder – after casting knocking out - developed in AGH, is presented in the paper. This method applies the simulation MAGMA software, allowing to determine this moulding sand parameter already at the stage of the production preparation.
EN
There is presented in this paper a special problem concerning transport of bulk materials in the framework of complex logistic systems. There are typical problems occurring in silos, namely creation of funnels, arches and central tunnels. A quite simple, but efficient methods, which is suitable for elimination of the above-mentioned negative occurrences, is application of the so-called passive element installed inside in the silo. There is described in this paper a methodology applied for a design process, which enables to project the passive element in order to eliminate the above-mentioned negative phenomena in silos.
PL
Optymalizacja elementów maszyn znajduje zastosowanie również w dziedzinach, które są mniej typowe z punktu widzenia zastosowania. Takim ilustracyjnym przypadkiem jest metodyka projektu elementu pasywnego w wysokim zbiorniku materiałów sypkich. W artykule jest przedstawione innowacyjne podejście do rozwiązania projektu konstrukcji z zastosowaniem elementu pasywnego, przy wykorzystaniu nowoczesnych symulacyjnych procesów obliczeniowych. Element pasywny jest instalowany w wysokich zbiornikach w celu wyeliminowania występujących w nich negatywnych zjawisk.
PL
W artykule zawarto opis analizy zmęczeniowej wybranego przypadku eksploatacyjnego kombajnu melioracyjnego, przeprowadzonej w komputerowym środowisku symulacyjnym. Opisano techniki, którymi posłużono się w procesie predykcji trwałości zmęczeniowej, i uzasadniono wybór konkretnych metod. W wyniku opracowanej na potrzeby badań własnej procedury obliczeń zlokalizowano obszary, w których naprężenia przekraczają wartości dopuszczalne. Zaimplementowane w konstrukcji wzmocnienia pozwoliły na zaprojektowanie konstrukcji o wymaganej niezawodności.
EN
The article presents an overview of the fatigue analysis of a multi-role unit, carried out in a computer simulation environment. The techniques which were used in the prediction of durability were described. The author's own procedure for fatigue calculation of a multi-role unit was developed. By that means areas where stresses exceed the limit values were found. It allows implementing changes in the structure so the structure is designed with the required reliability.
20
Content available Water supply system in Międzychód commune
EN
The properly designed and exploited water supply system is very important both for consumers and management in commune. Work conditions of such systems are changing so it is necessary to know its current parameters. Now we have different modern programs which make possible to calculate parameters and carry out simulation of designed changes which could improve reliability coefficients. Evaluation of exploited water supply system in Międzychód and designed its connection with subsystem in Radgoszcz were presented in this paper.
PL
Systemy zaopatrzenia w wodę są kosztownymi inwestycjami – isotne jest zatem z punktu widzenia użytkowników projektowanie i eksploatowanie ich w taki sposób, aby pracowały niezawodnie przez długi czas. Warunki pracy omawianych systemów zmieniają się w czasie ich użytkowania – istotna jest zatem znajomość aktualnych wartości poszczególnych parametrów eksploatacyjnych. Cennymi narzędziami są programy komputerowe, które umożliwiają zarówno ustalenie wartości poszczególnych parametrów, jak i przeprowadzenie obliczeń symulacyjnych dla projektowanych w systemie zmian mających przyczynić się do poprawy jego niezawodności. Przy użyciu programu EPANET obliczono i poddano analizie parametry pracy istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę w Międzychodzie. Zaproponowano połączenie systemu z podsystemem Radgoszcz, a uzasadnieniem prawidłowości takiego rozwiązania są wyniki przeprowadzonych obliczeń symulacyjnych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.