Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  język wizualny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono podstawowe informacje o projektowaniu obliczeniowym i programowaniu wizualnym. Przedstawiono krótką klasyfikację projektowania obliczeniowego. Wskazano na konieczność stosowania programowania w projektowaniu obliczeniowym. Języki wizualne, wykorzystywane w środowiskach CAD przygotowanych do projektowania obliczeniowego, są dość chętnie stosowane przez projektantów na każdym etapie tworzenia projektu. Przedstawiono przykład programowania wizualnego do modelowania konstrukcji powłokowej.
EN
This paper presents basic information about computational design and visual programming. A brief classification of computational design is presented. The necessity of using programming in computational design is indicated. Visual languages, used in CAD environments prepared for computational design, are quite readily used by designers at every stage of design development. An example of visual programming for modelling a shell structure is presented.
EN
The aim of the study was to show the principles of nonverbal communication achieved with clothing by using Roman Jakobson’s linguistic method. As demonstrated and established here, clothes and their functions can be translated into verbal and written language. The language of fashion, costume and stage design can be analysed in terms of their function and symbolism. Based on the language function scheme, clothing can be interpreted as the language of communication and as a system. Using purely linguistic methods, examples of various clothing analyses demonstrate the clothing function as a visual sign system, which is equal to the linguistic sign system, language and communication. Different kinds of communication can be achieved through garments, as explained by the examples and discussion selected and described.
PL
Celem pracy było pokazanie zasad komunikowania niewerbalnego osiągniętego przy użyciu odzieży, stosując metodę lingwistyczną Romana Jakobsona. Jak wykazano i ustalono w pracy, ubrania i ich funkcje można przetłumaczyć na język słowny i pisany. Język mody, stroju i scenografii można analizować pod kątem ich funkcji i symbolizmu. W oparciu o schemat funkcjonowania języka, odzież można interpretować jako język komunikacji i jako system. Przy użyciu metod czysto językowych, przykłady różnych analiz odzieżowych wykazują funkcję odzieżową jako system znakowania wizualnego, który jest równy systemowi językowemu, językowi i komunikacji. W pracy stwierdzono, ze dzięki odzieży mogą być osiągnięte różne rodzaje komunikacji, co opisano i wyjaśniono na wybranych przykładach.
3
Content available remote Oznakowanie dróg, a bezpieczeństwo ruchu drogowego
PL
Brak świadomości, iż znaki drogowe są współodpowiedzialne za wypadki na polskich drogach. Są one zestawami komunikatów, które mają być tak percypowane, aby kierowca mógł i chciał się do nich stosować. Stanowią metajęzyk, gdzie najważniejsza jest zgodność, języka wizualnego z językiem prawnym oraz z realnymi sytuacjami. Chodzi o INŻYNIERIĘ KOMUNIKACJI WIZUALNEJ mającej na celu skuteczność ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwo oraz potrzebę kształcenia specjalistów-projektantów oznakowania (też pod kątem psychologii percepcji) i wypracowanie metod porządkowania wizualnego tła dla oznakowania. Artykuł połączony jest z prezentacją ilustracji, na podstawie których autor omawia język znaków oraz zarys całości problematyki.
EN
It is observed lack of knowledge that road signs are jointly responsible for accidents on Polish roads. They are consist of sets of messages that should be perceived by a driver and allow him to follow according to them. They constitute a metalanguage and the compatibility of the visual and legal languages as well as real situations in signs are the most important rules. The matter is that the image communication engineering targeting the effectiveness of road traffic including the safety and the necessity to educate the specialist and designer of signage (including the psychology of perception) and elaborate the method of image background arrangement for signage. There are some illustrations to describe the language of signs and the problem of signage presented in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.