Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport wodny śródlądowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article presents an assessment of the impact of the results of the measurement of the inland ship's draught on the shipowner's decisions regarding incurring financial expenses for maintaining vessels in operability by carrying out repairs and modernization The aim of the article is to present the possible actions taken by shipowners in response to the changing level of reliability of their vessels. The article assesses the impact of ship draught measurement results on shipowner’s decisions, with particular emphasis on operability. The analysis was carried out using data collected during the work of the Technical Inspection Commission in Szczecin in 2017-2018 regarding the draft and load capacity of ships.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu wyników pomiaru zanurzenia statków śródlądowych na decyzje armatora dotyczące ponoszenia nakładów finansowych na utrzymanie jednostek w gotowości eksploatacyjnej poprzez wykonywanie remontów i modernizacji. Celem artykułu jest przedstawienie możliwych działań podejmowanych przez armatorów w odpowiedzi na zmieniający się poziom niezawodności ich jednostek. W artykule dokonano oceny wpływu wyników pomiaru zanurzenia statku na decyzje armatorskie ze szczególnym uwzględnieniem konieczności utrzymania jednostek w gotowości eksploatacyjnej. Do przeprowadzenia analizy posłużyły dane zebrane podczas pracy Technicznej Komisji Inspekcyjnej w Szczecinie na przestrzeni lat 2017–2018 dotyczące zanurzenia oraz nośności statków.
EN
Cogeneration systems are mainly used in industrial power plants (combined heat and power plants), but based on the analysis carried out in this publication, that suitably adapted and selected devices will be able on board of ships. A number of arguments have been obtained for using the indicated gas engine in a vessel. The cogeneration system guarantees high overall efficiency, as shown in the example of the cogeneration unit under study, for which the value of general efficiency was above 80%. In addition, the use of natural gas as a fuel could ensure a significant reduction in the amount of toxic compounds emitted to the atmosphere, especially nitrogen oxides (2-3 times) and smog (dust with PM10) around 25 times than standard limits. The use of natural gas as a fuel guarantees similar dynamic parameters as with the use of standard fuels.
EN
This paper explores and summarizes the experience of financing water transport infrastructure of a number of countries with developed network of inland waterways, namely the USA, Russia and Germany. The purpose of the work is to generalize current situation and find ways of optimization of inland waterway transport infrastructure financing. The first part of the paper analyses the state of inland waterways infrastructure. The next part describes the existing financing systems. The last part examines the main problems that hamper the development of the industry and looks for possible ways to solve them.
EN
The low emission mobility is one of the major goals of the European transport policy. Energy and climate policies accelerated the potential of transport to shift towards low emission mobility. In addition, promoting multimodality will strength the shift towards lower emission transport modes such as inland waterway transport and rail. Although inland waterway transport is not the main source of air pollution in the European Union, the modal shift may result in an increase of emissions from this mode of transport in the next years. The goal of this paper is to trace the issue of emissions from inland waterway transport in the context of European energy, climate and transport policy with particular attention to measures to reduce emissions in inland waterway transport. In order to trace these issues, the latest energy, climate and transport policy documents were analyzed. There is also a comparison of the results of two research studies on emissions from inland vessels in order to describe its energy efficiency and the ability to interfere with the objectives set by the low emission policy. Characteristics of the IWT are the longevity of the engines, less stringent emission limits for inland shipping compare to the other land-based modes of transport and the relatively small and specific market for inland vessels causes disadvantages of scale. These qualities determine most measures for reduction of emission in IWT. The IWT vessels emit relatively few greenhouse gases, but can have rather high values for pollutant emissions, when compared to railways and trucks. Most measures for the reduction of emissions in IWT at the same time also reduce fuel consumption, and therefore have both ecological and economic benefits. New strategy for low-emission mobility in inland waterway transport is electric power. Converting inland ships to electric power is an interface between technology and sustainability. Digitalization is necessary to improve the competitiveness of inland waterway transport. Digitalization is also the tool to provide multimodal integration. This could incentivize a modal shift towards inland waterway transport.
PL
Niskoemisyjna mobilność jest jednym z głównych celów europejskiej polityki transportowej. Polityki energetyczna i klimatyczna wzmacniają potencjał transportu do zmiany w kierunku mobilności niskoemisyjnej. Dodatkowo promocja multimodalności przyspiesza przesunięcie w kierunku niskoemisyjnych gałęzi transportu, takich jak transport wodny śródlądowy i kolejowy. Pomimo że transport wodny śródlądowy nie jest głównym źródłem zanieczyszczeń w Unii Europejskiej, przesunięcie gałęziowe może skutkować zwiększeniem emisji w tej gałęzi transportu w kolejnych latach. Celem artykułu jest analiza emisji w żegludze śródlądowej w kontekście polityki energetycznej, klimatycznej i transportowej, w szczególności środków służących redukcji emisji w transporcie wodnym śródlądowym. W celu prześledzenia tych zagadnień przeanalizowane zostały ostatnie dokumenty polityki energetycznej, klimatycznej i transportowej. Porównane zostały rezultaty dwóch studiów badawczych nad emisjami ze statków rzecznych w celu opisu efektywności energetycznej żeglugi i jej zdolności do włączenia się w cele wyznaczone przez politykę niskoemisyjnej mobilności. Transport wodny śródlądowy charakteryzuje się długą żywotnością silników, mniej rygorystycznymi limitami emisji w porównaniu do innych gałęzi transportu lądowego, jak również relatywnie małym i specyficznym rynkiem statków rzecznych, który tworzy niekorzyści skali. Te cechy determinują większość środków redukcji emisji w żegludze śródlądowej. Statki rzeczne emitują relatywnie mniej gazów cieplarnianych, lecz więcej zanieczyszczeń w porównaniu do transportu samochodowego i kolejowego. Większość środków redukcji emisji w żegludze śródlądowej zmniejsza także zużycie paliwa. Przynoszą więc one zarówno korzyści ekologiczne, jak i ekonomiczne. Nową strategią niskoemisyjnej mobilności w transporcie wodnym śródlądowym jest zasilanie elektryczne. Zmiana zasilania statków w kierunku napędu elektrycznego jest połączeniem technologii i zrównoważonego rozwoju. Digitalizacja jest konieczna dla poprawy konkurencyjności transportu wodnego śródlądowego. Jest ona również narzędziem integracji międzygałęziowej. Może być impulsem do przesunięcia gałęziowego w kierunku żeglugi śródlądowej.
PL
W artykule zaprezentowano znaczenie procesów integracji w funkcjonowaniu rynku transportu wodnego śródlądowego. Scharakteryzowano strukturę usług portowych oraz wyodrębniono ich poszczególne segmenty. Przedstawiono znaczenie i różnice integracji wewnątrzgałęziowej i międzygałęziowej transportu wodnego śródlądowego. Ponadto przybliżono dwa przykłady rozwiązań, które są stosowane w organizacji i zarządzaniu procesami transportowymi i mają istotny wpływ na integrację wszystkich uczestników rynku transportu wodnego śródlądowego. Przykładami tymi są System Informacji Rzecznej RIS oraz Single Window. Celem artykułu jest analiza wpływu procesów integracji na rozwój i zmiany w funkcjonowaniu transportu wodnego śródlądowego jako elementu zintegrowanych systemów transportowych. Wskazano cechy i korzyści dla systemu transportowego wynikające z integracji wewnątrz samego systemu transportu wodnego śródlądowego, ale także z innymi systemami i otoczeniem.
EN
The article presents the importance of integration processes in the functioning of the inland waterway transport market. The structure of port services was characterized and their individual segments were distinguished. The meaning and differences of intra-and inter-branch integration of inland waterway transport are presented. In addition, two examples of solutions are discussed that are used in the organization and management of transport processes and having a significant impact on the integration of all participants of the inland waterway transport market. These examples are the River Information Services RIS and Single Window. The aim of the article is to analysis the impact of integration processes on the development and changes in the inland waterway transport functioning as an element of integrated transport systems. The features and benefits for the transport system resulting from integration within the inland waterway transport system, but also with other systems and the environment, have been indicated.
6
Content available remote Wpływ innowacji na efektywność transportu wodnego śródlądowego
PL
Obserwowane w ostatnich latach zainteresowanie transportem wodnym śródlądowym w Polsce uwypukliło niedoskonałości zarówno istniejącej infrastruktury, jak i floty jednostek śródlądowych. Zaistniała zatem konieczność dostosowania się do standardów unijnych, co wymaga podjęcia działań, które przyczynią się do poprawy warunków realizacji procesów transportowych z wykorzystaniem dróg wodnych śródlądowych. O nowoczesności gospodarowania w transporcie wodnym śródlądowym decyduje liczba, zakres i poziom wprowadzanych nowych rozwiązań usprawniających, modernizacyjnych czy innowacji. W artykule przedstawiono efektywność i jej podstawowe wskaźniki w transporcie wodnym śródlądowym. Ponadto omówiono wpływ innowacji na możliwości rozwoju transportu wodnego śródlądowego. Celem artykułu jest identyfikacja i analiza czynników wpływających na efektywność transportu wodnego śródlądowego, a w szczególności ocena wpływu zastosowania innowacji na poprawę funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego.
EN
The interest in inland waterway transport observed in recent years in Poland has highlighted the imperfections of both the existing infrastructure and the fleet of inland vessels. Therefore, it was necessary to adapt to EU standards, which requires taking actions that will improve the conditions of transport processes using inland waterways. The number, scope and level of introduced new improvement, modernization and innovation solutions determine the modern management of inland waterway transport. The article presents efficiency and its basic indicators in inland water transport. In addition, the impact of innovation on the development of inland waterway transport was discussed. The aim of the article is to identify and analyze factors affecting the efficiency of inland waterway transport, and in particular to assess the impact of applying innovation on the improvement of inland waterway transport.
PL
Kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły ma na celu zaspokojenie potrzeb różnych dziedzin gospodarki, transportu, turystyki, energetyki, ochrony przeciwpowodziowej, rolnictwa i leśnictwa. Celem artykułu jest wykazanie, że kompleksowy rozwój śródlądowych dróg wodnych jest wyzwaniem aktualnym i ważnym dla gospodarki, w tym zwłaszcza dla pozycji konkurencyjnej portów morskich. Problem ten zostanie przedstawiony na przykładzie dolnej Wisły. Do badań zastosowano metodę analizy koszty/korzyści. W świetle problemów, związanych z nadmiernym obciążeniem infrastruktury transportu samochodowego i kolejowego, wykorzystanie transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich Gdańska i Gdyni pozwoliłoby na uzyskanie dodatkowych korzyści związanych ze zmniejszeniem kosztów transportu i degradacji środowiska. Najważniejszym efektem będzie jednak umocnienie pozycji konkurencyjnej portów trójmiejskich oraz zwiększenie dochodów państwa. Badania wykazały, że ekonomiczny wskaźnik koszty/korzyści (Benefit Cost Ratio) kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły kształtuje się na poziomie 6,11, co świadczy o wysokiej opłacalności tego przedsięwzięcia.
EN
Multipurpose development of the lower Vistula will benefit in various areas of the economy in: transport, tourism, energy, flood protection, agriculture and forestry (reduction of losses associated with drought). The aim of the work is to demonstrate that the multipurpose development of inland waterways is a current and important challenge for the economy, especially for the competitive position of seaports. This problem will be presented on the example of the lower Vistula. In the research was used the method of cost / benefit analysis. In light of the problems associated with excessive overload of road and rail transport infrastructure, the use of inland waterway transport in the hinterland of seaports Gdańsk and Gdynia would provide the additional benefit of reducing costs of transport and, external costs, however the most important result, will to strengthen the competitive position of the port of Tri-City and to increase state revenues. Research has shown that the economic cost / benefit ratio of multipurpose development of the Lower Vistula River stands at 6.11, which testifies to the high profitability of the project.
PL
Żegluga morsko-rzeczna w Europie jest segmentem rynku usług transportowych o dużej złożoności. Realizuje głównie potrzeby transportowe o charakterze jednorodnym, co sprawia, że wahania koniunkturalne i zmiany strukturalne w przemyśle mają wyjątkowo silny wpływ na jej aktywność. Bezpośrednie przewozy morsko-rzeczne rozwijają się w krajach, w których istnieją bardzo dobre warunki naturalne do prowadzenia żeglugi, głównie w deltach największych europejskich rzek. Poprawa parametrów infrastruktury transportu wodnego śródlądowego tworzy perspektywy dla rozwoju bezpośrednich przewozów morsko-rzecznych, zwiększając potencjał rozwoju portów śródlądowych oraz umożliwiając obsługę nowych ładunków i relacji przewozowych.
EN
Sea-river transport in Europe is a complex segment of the transport services market. It mainly implements homogeneous transport needs, which makes business fluctuations and structural changes in industry have a particularly strong impact on its activity. Sea-river transport develops in countries where there are very good natural conditions for shipping, mainly in the deltas of the largest European rivers. Improving the parameters of inland waterway transport infrastructure creates possibilities for the development of sea-river transport, increasing the potential for developing inland ports and enabling the handling of new cargo and transport relations.
PL
Transport wodny śródlądowy stanowi ważny sektor aktywności gospodarczej UE. Charakteryzuje się cechami, które w warunkach dobrze rozwiniętych dróg wodnych pozwalają na konkurencję z gałęziami transportu lądowego, w zakresie kosztów eksploatacyjnych, jak i zewnętrznych. W rozwoju gospodarczym UE opartym na koncepcji zrównoważonego rozwoju transport wodny śródlądowy otrzymuje istotne wsparcie promocyjne w dokumentach politycznych oraz rozmaitych narzędziach o charakterze finansowym. W artykule przedstawiono aktualnie podejmowane działania promocyjne odnośnie do transportu wodnego śródlądowego w UE.
EN
Inland waterway transport is an important sector of the EU economic activity. It has features that under the conditions of well developed waterways allow competition with land transport modes, in terms of operating costs, as well as external. In the economic development of the EU based on the sustainable development concept, inland waterway transport receive relevant promotional support in policy documents and various tools of a financial nature. The article presents the current promotional activities undertaken with regard to inland waterway transport in the EU.
PL
W artykule przedstawiono wstępną analizę możliwości rozwoju transportu wodnego na Kanale Gliwickim, z uwzględnieniem zarówno aspektów ekonomicznych, społecznych, jak i środowiskowych. Celem artykułu nie jest jednak jednoznaczne wskazanie optymalnego wariantu inwestycji, a raczej przedstawienie metody analizy wielokryterialnej, która decydentom może pomóc w podejmowaniu wyważonej decyzji, zarówno w tej, jak i w innych inwestycjach. Wsparcie metodyczne pozwoli na uwzględnienie wielu aspektów oraz racji różnych środowisk, co jest szczególnie trudne w realizacji projektów ze środków publicznych.
EN
The paper presents a preliminary analysis of the possibilities of development of water transport on the Gliwice Canal, taking into account both economic, social and environmental aspects. The aim of the article is not clearly indicate the optimal variant of investments but rather the presentation of a multicriteria analysis method that can help decision-makers to make a balanced decision, taking into account many aspects and the rationale of different environments, both in this and other investments, which is typically difficult to implement in public projects.
PL
Istotą zrównoważonego rozwoju jest równowaga między społeczną zasadnością, ekologiczną racjonalnością i ekonomiczną efektywnością. Celem artykułu jest wykazanie, że transport wodny śródlądowy spełnia te trzy kryteria zrównoważonego rozwoju transportu, umożliwia złagodzenie współczesnych problemów transportowych, stymuluje rozwój społeczno-gospodarczy, wpływa na zmniejszenie degradacyjnego wpływu transportu na środowisko i jest efektywny ekonomicznie.
EN
The essence of sustainable development is the balance between the social needs, environmental rationality and economic effectiveness. The aim of the article is to prove that the inland water transport meets these three sustainable transport development criteria, contributes to alleviation of contemporary transport problems, stimulates social and economic development, reduces environmental degradation of the transport and is economically efficient.
PL
Żegluga śródlądowa ma ugruntowane miejsce w polityce transportowej Unii Europejskiej i w systemach transportowych wielu europejskich krajów. Najbardziej ekologiczna ze wszystkich lądowych gałęzi transportu, niskoemisyjna, tania – to silne strony żeglugi śródlądowej. Wyzwaniem dla Polski jest kwestia, jak budować sektor transportu wodnego śródlądowego, aby zalety żeglugi śródlądowej równoważyły jego ryzyka: skomplikowany proces przygotowania i realizacji inwestycji czy też uzależnienie od warunków naturalnych rzek na odcinkach swobodnie płynących.
EN
Inland navigation has well-established place in the EU transport policy and in transport systems of many European countries. The most green of all the land transport sectors, emitting low levels of pollution, cheap – these are strong points of the inland navigation. A challenge for Poland is the development of the inland water transport sector so that the advantages of the inland navigation balance its risks: complicated process of the investment preparation and implementation or sensitivity to rivers natural conditions in free flowing sections.
PL
W wielu miejscach na świecie porty żeglugi śródlądowej stały się lub stają się integralną częścią systemu transportowego. Szczególnie tendencja ta jest widoczna w regionach o wysokiej zależności od przepływów towarów handlowych. Po fazie koncentracji przepływów ładunków w portach morskich i sieciach żeglugi morskiej, w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych można obserwować przemieszczanie się wielu funkcji logistycznych w głąb lądu. Złożoność współczesnych systemów dystrybucji powoduje zwiększenie nacisku na stosowanie rozwiązań transportu intermodalnego. Często w początkowej fazie transport oparty na prostych łańcuchach lądowo-morskich wydaje się wystarczający. Jednak przy określonym poziomie aktywności coraz dotkliwiej na osiągany zysk mają wpływ zjawiska kongestii, zużycia paliwa, puste przebiegi. Stanowią one silną zachętę do wykorzystywania w przepływnie ładunków i dystrybucji regionalnej portów żeglugi śródlądowej. Rozbudowa portów żeglugi śródlądowej wynika z faktu, że stają się one nie tylko dodatkowym zapleczem dla portów morskich, ale także zapleczem w systemach dystrybucyjnych obszarów zurbanizowanych. Należy jednak podkreślić, że zjawisko adaptacji portów śródlądowych jest uzależnione od wielu czynników, do których można zaliczyć m.in. położenie geograficzne, dostępność do innych gałęzi transportu, wielkość zaplecza logistycznego, bliskość rynków dystrybucji i zbytu, uregulowania prawne. Celem artykułu jest teoretyczny wstęp do dalszych pogłębionych badań i analiz opartych o dane statystyczne, na podstawie których zaprezentowane zostaną zmiany funkcjonowaniu portów żeglugi śródlądowej w lądowo – morskich łańcuchach logistycznych.
EN
In many places inland waterway ports have become or are becoming an integral part of the transportation system. This trend is especially noticable in regions with high dependence on the flow of commercial goods. After the phase of cargo flows concentration in ports and shipping networks, the relocation of many logistics functions inland can be observed in Europe and United States. The complexity of modern distribution systems cause increased pressure to use intermodal transport solutions. Often in the initial phase, transport based on simple land-sea chains seems to be sufficient. However, when certain activity level is accured phenomena of congestion, fuel consumption and empty runs affect achieved profit more acutely. They provide a strong incentive to use inland waterway ports in the cargo flow and regional distribution. Expansion of inland ports arise from the fact that they are becoming not only additional facilities for seaports, but also a supply base of urban areas distribution systems. However, it should be noted, that the phenomenom of inland ports adaptation is dependent on many factors which can, among others, include geographical location, the availability of other modes of transport, size of logistic supply base, proximity of distribution markets and outlets, local legislation. The purpose of this article is theoretical introduction into further intensed research and analysis based on statistical data on grounds of which changes in functioning of inland ports in land-sea chains will be shown.
EN
In Poland and Russia, sharing the Vistula Lagoon, there are strong tendencies toward developing tourism, on the local and national scale. Socio-economic development of the Vistula Lagoon subregion can benefit from the ongoing process of improving infrastructure of ports and harbours. The aim of the paper is to analyse transport accessibility of ports and harbours of the Lagoon. Potential partially to replace land transport by ships is investigated. Travel times by land and waterways between ports and harbours of the Vistula Lagoon within national borders and the entire Lagoon basin are compared. On average, water transport requires more time – up to four hours, than land transport – up to three hours. However, advantages of water transport in travels from inner ports, like Frombork, Mamonovo, Nowa Pasłęka, and Ushakovo, to ports on the Vistula Spit are obvious. Due to shorter travel distances, water travel in the Polish part of the Vistula Lagoon is less time-consuming than in the Russian part.
PL
W Polsce i Rosji, współgospodarujących na Zalewie Wiślanym, istnieją silne tendencje rozwoju turystyki w skali lokalnej i krajowej. Rozwój społeczno-gospodarczy subregionu Zalewu Wiślanego może skorzystać z trwającego tam procesu poprawy infrastruktury portów i przystani. Celem pracy jest analiza transportowej dostępności portów i przystani Zalewu Wiślanego lądem i wodą oraz zbadanie potencjalnych możliwości częściowego zastąpienia transportu lądowego przez transport wodny. Dokonano oceny czasu podróży lądem i wodą między portami i przystaniami Zalewu Wiślanego – między portami krajowymi, a także między portami różnych krajów. Średnio biorąc, korzystanie z transportu wodnego wymaga nieco więcej czasu w całym regionie, do 4 godzin, niż w przypadku podróży samochodem, do 3 godzin. Przewaga transportu wodnego jest bezsporna w podróży z portów na wewnętrznym brzegu Zalewu jak Frombork, Mamonowo, Nowa Pasłęka, Uszakowo do portów położonych na Mierzei Wiślanej. Ze względu na mniejsze odległości drogą wodną żegluga w polskiej części Zalewu jest bardziej korzystna niż po stronie rosyjskiej.
PL
W artykule omówiono wybrane aspekty efektywności transportu wodnego śródlądowego i lotniczego w Polsce w przewozach krajowych. Transport jako dziedzina determinująca wzrost gospodarczy, powinna charakteryzować się dynamiką rozwoju. Żegluga śródlądowa pomimo przedstawionych zalet techniczno-ekonomicznych i środowiskowych należy do najrzadziej wybieranego środka transportu. Do najważniejszych ograniczeń należy zaliczyć problemy ze zmiennością przepływów i niewystarczającą długość i głębokość dróg wodnych. Natomiast w obszarze transportu lotniczego pomimo wzrostu przewozu i rozwoju technologii, nadal występuje duży negatywny wpływ na środowisko i wysokie koszty transportu.
EN
Selected aspects of the efficiency of inland waterway transport and air transport in Poland for domestic transport has been presented. Transport is an area determining economic growth and should be characterized by dynamic development. Inland waterway transport, despite the advantages of technical-economic and environmental impacts is one of the least frequently chosen means of transport. The most important limitations include problems with flow volatility and insufficient length and depth of the waterways. However, in the field of air transport, despite the growth of freight transport and technology, there is still a big negative impact on the environment and high cost of transport.
PL
W artykule podjęto problematykę ekonomiczno-społecznych i środowiskowych przesłanek rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Krytycznie odniesiono się do niewykorzystania szans stworzonych przez naturalne warunki. Przedstawiono efekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych. Pokazano konsekwencje zaniechania rozwoju śródlądowych dróg wodnych.
EN
The purpose of this article is to show that there are important socio-economic and environmental conditions for the development of inland waterways. It is true, that other modes of transport can substitute inland waterway transport, but under-utilization of the opportunities of the natural system of rivers in Poland means a loss in different areas of the economy. The negative effects of neglect inland waterways exist in the field of transport, water management and the environment and hinder the sustainable development of the economy.
PL
Celem artykułu jest analiza dobrych praktyk w zakresie rozwoju transportu wodnego śródlądowego oraz działań służących wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej tej gałęzi transportu na rynku usług transportowych Unii Europejskiej. Istniejące przykłady dobrych praktyk są związane z rozwojem inteligentnych systemów transportowych, wdrażaniem finansowych instrumentów wsparcia transportu wodnego śródlądowego, rozwojem transportu intermodalnego oraz zmniejszeniem kosztów zewnętrznych transportu. Doświadczenia krajów europejskich w zakresie funkcjonowania i rozwoju żeglugi śródlądowej mogą stanowić cenną pomoc przy opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań modelowych w poszczególnych krajach członkowskich.
EN
In the European Union can be found examples of good practice in the development of inland waterway transport and measures to strengthen the competitive position of this mode of transport in the transport market. They are related to the development of intelligent transport systems, the implementation of financial support mechanisms, the development of intermodal transport and the reduction of external costs of transport. The experience of European countries in the functioning and development of the inland waterway transport can be a valuable help in developing and implementing model solutions for individual Member States.
PL
Transport morski odgrywa bardzo ważną rolę w handlu międzynarodowym, a zwłaszcza międzykontynentalnym. Opracowywane przez ekspertów prognozy zakładają wzrost obrotów przeładunkowych w portach do 2020 roku o 19-25% a do 2030 roku o 47-62%. W związku z tym zarządy portów morskich podejmują działania w celu zwiększenia udziału polskich portów morskich w obsłudze ładunków. Wśród 33 miast portowych w Polsce na szczególną uwagę zasługuje Elbląg. Port morski w Elblągu jest największym portem na Zalewie Wiślanym i czwartym pod względem zdolności przeładunkowych portem morskim w Polsce. Jednak z uwagi na ograniczony dostęp do morza, jedynie przez Cieśninę Pilawską, jego możliwości przeładunkowe wykorzystywane są tylko w 35%. W celu poprawy dostępności portu od strony Morza Bałtyckiego i uniezależnienia obrotów portu od umów polsko-rosyjskich planuje się budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Inwestycja ta wzbudza wiele kontrowersji między lokalnymi samorządami, mieszkańcami jak również ekologami. Celem artykułu jest ukazanie możliwości rozwoju portu w Elblągu.
EN
Maritime transport plays a very important role in the international trade, especially intercontinental. According to the experts’ forecasts the increase in turnover transshipment in the ports by 2020 and by 19-25% by 2030 by 47-62% is expected. Therefore, seaports take steps to increase the share of Polish sea ports in cargo handling. Among the 33 port cities in Poland Elblag deserves special attention. Seaport in Elblag is the largest port on the Vistula Lagoon and fourth in terms of handling capacity seaport in Poland. However, due to the limited access to the sea (only through the Strait of Pilava), its handling capacity is used in only 35%. In order to improve the availability of the port from the Baltic Sea port and to make the port independent from the Polish-Russian agreements it is planned to build a navigable canal through the Vistula Spit. This investment is the cause of some disagreements among local governments, residents and ecologists. This article aims to show the possibilities for development of the port of Elblag.
PL
W krajach Europy Zachodniej rozwój transportu wodnego śródlądowego jest postrzegany jako jeden ze sposobów usprawnienia procesu funkcjonowania łańcuchów logistycznych. Ta gałąź transportu w związku z tym umacnia swoją pozycję na zapleczu portów morskich w obsłudze przewozów kontenerowych. W Polsce, w świetle założeń „Dokumentu implementacyjnego do strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” szanse na włączenie do obsługi kontenerowej zaplecza portów morskich ma jedynie Odra.
EN
In Western Europe, the development of inland waterway transport is seen as one of the factors that has to improve the functioning of logistics chains. This mode of transport, therefore strengthens its position in certain market segments. A particularly important role is played by inland navigation in the hinterland of seaports in Western Europe, especially in the transport of containers. In Poland, in the light of the “Implementation Document to the Transport Strategy to 2020. (with the perspective of 2030.)” chances of inclusion in the transport of the container to and from maritime ports have only the Oder waterway.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.