Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rapid filters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Skuteczność usuwania zawiesin z wody w filtrach pośpiesznych może być w niektórych warunkach niezadowalająca. Przyczyną jest zwykle niski poziom mineralizacji wody, w szczególności małe stężenie anionów wielowartościowych. Efekt oczyszczania wody w filtrach można poprawić poprzez stosowanie polielektrolitów anionowych. W pracy przeprowadzono badania nad poprawą skuteczności oczyszczania wody powierzchniowej i wody podziemnej w procesie filtracji. Badania wykonywano w skali pilotowej i technicznej. Dozowanie polielektrolitów odbywało się poprzez okresowe wprowadzanie porcji polielektrolitu do wody kierowanej do filtrów. Wielkość porcji i częstotliwość ich podawania zależała od jakości uzdatnianej wody. Średnia dawka polielektrolitu wynosiła od 0,01 do 0,05 mg/l. Szybkość przyrostu oporów filtracji była nieznacznie wyższa w porównaniu ze stratami ciśnienia w filtrach pracujących bez polielektrolitu. Dzięki zastosowaniu polielektrolitu uzyskano znaczące wydłużenie filtrocykli w przypadku oczyszczania wody powierzchniowej w procesie koagulacji powierzchniowej. Dozowanie polielektrolitu do wody umożliwiło też uzyskanie obniżenia mętności wody i stężenia żelaza w warunkach oczyszczania wody podziemnej. Stężenie monomeru akrylamidu w wodzie uzdatnionej w warunkach stosowania polielektrolitów było bardzo niskie, nie przekraczało 5% wartości dopuszczalnej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
EN
The efficiency of removing suspended solids from water in rapid filters may be unsatisfactory in some conditions. The reason is usually a low level of water mineralization, in particular a low concentration of poly vale anions. The effect of water purification in filters can be improved using anionic polyelectrolytes. The study carried out research on improving the effectiveness of surface water and groundwater purification in filtration process. The dosing of polyelectrolytes was done by periodically introducing a portion of the polyelectrolyte into the water directed to the filters. The portion size and frequency of dosing depended on the quality of t treated water. The average dose of polyelectrolyte was from 0,01 to 0,05 mg/1. Filtration resistance increase rate was slightly higher compared to pressure losses in filters operating without polyelectrolyte. The use polyelectrolyte resulted in a significant prolongation of filter cycles for surface water purification in dirt filtration process. Dosing polyelectrolyte into water also enabled the reduction of water turbidity and iron concentration under groundwater purification conditions. The concentration of acrylamide monomer in treat water under the conditions of use of polyelectrolytes was very low, it did not exceed 5% of the limit value water intended for human consumption.
PL
W pracy oceniano efektywność dokonanych modernizacji trzech stacji uzdatniania wody znajdujących się we Wrześni, Nowym Folwarku oraz Gozdowie, miejscowościach zlokalizowanych na terenie gminy Września. Jakość wód określano na podstawie danych z lat 2002-2011, obejmujących okres przed, w trakcie oraz po wykonaniu modernizacji poszczególnych ujęć. Pod uwagę były brane wskaźniki fizykochemiczne, takie jak zawartość żelaza i manganu ogólnego oraz parametrów organoleptycznych obejmujących barwę, mętność i twardość. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowany rodzaj modernizacji pozwolił rozwiązać problem poprawy jakości wody, a zwłaszcza usuwania nadmiernych stężeń związków żelaza i manganu z ujmowanych wód. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że przeprowadzone prace modernizacyjne, a w szczególności rodzaj zastosowanego materiału filtracyjnego nie wpłynęły na zmianę twardości ogólnej badanych wód
EN
The study evaluated the effectiveness of implemented modernization work in three water treatment stations which are located in Września, Nowy Folwark and Gozdowo, villages belonging to the municipality of Września. Water quality was determined on the basis of several years’ data (2002-2011) covering the period before, during and after the modernization of the individual water intake stations. The physicochemical indicators such as the content of iron and general manganese and organoleptic parameters including color, turbidity and hardness were taken into account. Based on the survey it was found, that the modernization helped solve the problem of water quality, especially the removal of excessive concentrations of iron, manganese from extracted groundwater. Based on these data it was found that modernization works, especially the type of filter material used, did not affect the general hardness of analyzed water.
3
Content available remote Symulacja procesu filtracji wody w filtrze pośpiesznym
PL
W pracy przedstawiono model, a następnie wyniki numerycznej symulacji filtracji wody w dwuwarstwowym złożu filtru pośpiesznego dla różnych pojemności akumulacyjnych warstw złoża. Model procesu filtracji opisuje funkcje: C(t, L) - koncentrację zanieczyszczeń w filtrowanej wodzie; σ(t, L) - koncentrację zanieczyszczeń w złożu; h(t, L) - ciśnienie w złożu. W większości zastosowań praktycznych układ równań różniczkowych cząstkowych z odpowiednimi warunkami brzegowymi i początkowymi, stanowiący model procesu, nie ma rozwiązania analitycznego i występuje konieczność stosowania rozwiązań numerycznych. W pracy dla uzyskania dyskretnej wersji modelu zastosowano dwupunktową aproksymację pochodnych cząstkowych. Z powodu ograniczonej objętości pracy oraz łatwości interpretacji symulacje przedstawione w pracy dotyczą zestawu danych różniących się jedynie względnymi pojemnościami akumulacyjnymi warstw złoża. Wyniki symulacji przedstawiono w postaci wykresów 3D dla każdej z funkcji C(t, L); σ(t, L); h(t, L). Wymienione funkcje określone są na tym samym, prostokątnym obszarze [0,T]x[0,H], gdzie T jest czasem trwania cyklu filtracyjnego, a H sumaryczną grubością wszystkich warstw złoża, w węzłach siatki prostokątnej o oczkach Δt, ΔL. W uzyskanych wynikach zaobserwowano takie zjawiska, jak: wyczerpywanie się pojemności akumulacyjnej warstw z czasem trwania procesu, przesuwanie się frontu filtracji oraz występowanie podciśnienia w złożu. Otrzymane wyniki symulacji są jakościowo zgodne z pomiarami zarejestrowanymi w wybranych Zakładach Produkcji Wody. Opracowany model numeryczny może zatem być rozpatrywany jako nowe narzędzie dla rozwoju technologii uzdatniania wody.
EN
The paper presents model and results of numerical simulation of water filtration for a two-layer filter bed and for different process parameters. The filtration model in the form of three partial differential equations with initial and boundary conditions, describing functions C(t,L) - concentration of particles in the filtered water; σ(t,L) - concentration of particles deposited in the bed, h(t,L) - pressure in the bed. Two versions of function describing the filter coefficient were considered in phase of model construction. In the first version it was assumed that filter coefficients depends only on the concentration of contamination deposited in the bed and does not depend on filtration velocity, while in the second version it is additionally a function of filtration velocity. In most of practical cases an analytical solution does not exist and it is necessary to solve the differential equations numerically. To obtain a discrete version of the model equations, the simplest two-point differential approximation for partial derivatives present in the model equations was adopted. Due to limited space and for simplification of interpretation exemplary data sets differ only in relative layers capacities. Simulation results obtained for this exemplary data set are presented as three-dimensional plots for each C(t,L); σ(t,L); h(t,L) function, known in the grid nodes Δt, ΔL of the rectangular [0, T]x[0, H]. Interpolation of the function into points which are not the grid nodes is conducted in the "Mathematica" program. The following phenomena occur: filling up of consecutive bed layers to their assumed accumulative capacity, filtration front shift and occurrence of under pressure in the bed. Simulation results presented in the paper are qualitatively consistent with the experimental measurements collected on exemplary Water Treatment Plants. Thus, it can be concluded that the model for filtration process was selected correctly, its parameters were set appropriately and the numerical solution of partial differential equations was stable. The obtained numerical model may serve as a new tool in development of water treatment technologies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.