Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bending strength
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Artykuł jest pierwszą częścią cyklu omawiającego przypadek ścian murowanych zginanych w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny muru. Opisano w nim obciążenia prostopadłe do powierzchni ścian, które wywołują omawiany przypadek pracy konstrukcji murowanej. Zaprezentowano mechanizmy zniszczenia muru w dwóch ortogonalnych płaszczyznach oraz ich warianty.
EN
The article is the first part of the cycle discussing the case of bending masonry walls in a plane perpendicular to the masonry plane. Loads and actions perpendicular to the wall surfaces, which cause the discussed case of masonry structure work, are described. The mechanisms of wall failure in two orthogonal planes and their variants were presented.
EN
The article has been devoted to issues connected with socket fusion welding, which is next to welding one of the methods of thermoplastic polymers joining. In this paper, the research was presented, which the aim was analysis of quality of joints obtained as a result of resistance welding of polypropylene pipes with diameter ø20 in the temperature range of 200÷230°C. To that end a Testo thermal imaging camera was used, flexural strength of the combined components was tested as well as the received weld was observed under a stereoscopic microscope. Conducted studies showed that the best results of joint are obtained during welding at 220°C and 230°C, while lower temperatures did not fully perform their function during the process of joining the pipe elements.
EN
The paper examines the impact of possible operational factors on strength and frequency parameters generated by bending of fibre-cement panels. The tests were performed on elements cut out of a standard commercially available panel. The samples were exposed to factors described as environmental (soaking in water, bath-drying cycles, freeze-thawing cycles) and unique (flame ignition and high temperature exposure) and then subjected to three-point bending tests. Acoustic emission (AE) signals were acquired during the external load application. After the measurements were completed, the strength of individual elements was determined and the frequencies generated during bending were calculated. The obtained results were analysed statistically. Comparing the results obtained for a group of samples subjected to environmental and unique factors, significant differences between them were noted. It was noted that the decrease in the strength of the samples is related to the emission of lower frequency sounds. It was found that the application of the presented methodology allows to determine the condition of the fibre-cement boards in use.
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów trzypunktowego zginania dla elementów włóknisto- cementowych poddanych działaniu czynników środowiskowych i wyjątkowych z jednoczesną akwizycją sygnałów AE. Analizie poddano wartości wytrzymałości na zginanie oraz częstotliwości generowanych przed momentem zniszczenia. Na podstawie otrzymanych wyników wyciągnięto następujące wnioski: Obniżenie wytrzymałości elementów włóknisto-cementowych wiąże się z generowaniem niższych częstotliwości przy zginaniu w odniesieniu do próbek o niezmienionych parametrach mechanicznych. Zastosowanie metody emisji akustycznej umożliwia śledzenie częstotliwości powiązanych z powstawaniem różnego rodzaju zmian w strukturze materiału. Przebieg procesu niszczenia struktury płyty cementowo-włóknistej jest mechanizmem złożonym i powiązanym w sposób ścisły z obecnością włókien zbrojących oraz stopniem wiązania pomiędzy zbrojeniem a matrycą. Częstotliwości generowane przez zmiany zachodzące w strukturze włókno-cementu są ściśle powiązane z obecnością zbrojenia w postaci włókien oraz stopniem wiązania między zbrojeniem a matrycą. Zastosowanie techniki emisji akustycznej umożliwia skuteczne wykrywanie i monitorowanie inicjacji zmian w strukturze wpływających na obniżenie parametrów mechanicznych płyt. Otrzymane rezultaty dają możliwość zastosowania metody AE do oceny stanu pełnowymiarowych elementach cementowo-włóknistych.
PL
W artykule przywołano dwa znane nieliniowe modele zniszczenia belek drewnianych przy zginaniu. Jeden z nich to model Suensona, w którym naprężenia ściskające w przekroju aproksymuje się za pomocą paraboli, a naprężenia rozciągające mają rozkład liniowy. Drugi to model Thunella, w którym rozkład naprężeń w całym przekroju belki aproksymuje się za pomocą linii łamanej złożonej z odcinków prostych. Na tle tych modeli przedstawiono model, w którym naprężenia w strefie ściskanej aproksymuje się za pomocą wielomianu 4 stopnia. W ramach tych modeli sformułowano związki między wytrzymałościami doraźnymi drewna bez wad na ściskanie, rozciąganie i zginanie oraz oszacowano moment zginający w belce w chwili zniszczenia. Na przykładach wykazano, że model Thunella oraz zaproponowany model nieliniowy 4 stopnia dobrze pasują do danych doświadczalnych i mogą być stosowane w obliczeniach praktycznych.
EN
The article refers to two known nonlinear models of failure of wooden beams in bending. One of them is the Suenson model, in which the compressive stresses in the cross-section are approximated by a parabola, and the tensile stresses have a linear distribution. The second is the Thunell model, in which the stress distribution in the entire cross-section of the beam is approximated by a line composed of straight segments. Against the background of these models, a model has been presented in which the stresses in the compressed zone are approximated by a polynomial function of degree 4. Within these models, it is possible to formulate the relationship between the compression, tensile and bending ultimate strengths of clear wood. It is also possible to estimate the bending moment in the beam at the moment of failure. The examples show that the Thunell model and the proposed nonlinear model of degree 4 fit well with the experimental data and can be used in practical calculations.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wpływu wysokiej temperatury i zawartości włókien polimerowych na wytrzymałość betonu. Badanie wytrzymałości na zginanie przeprowadzono w trzech temperaturach: 20, 100 oraz 300°C na próbkach prostopadłościennych. Połówki próbek po badaniu na zginanie wykorzystano w badaniu wytrzymałości na ściskanie.
EN
The paper presents the results of laboratory tests of high temperature impact and polymer fibre content on the strength of concrete. The bending strength test was carried out at three temperatures: 20, 100 and 300°C on cuboidal samples. The halves of the specimens after the bending test were used in the compressive strength test.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych, podjętych w celu określenia wpływu rodzaju i ilości superplastyfikatorów (SP), domieszek przeciwpieniących (AFA) oraz stabilizujących (VMA) na zawartość powietrza i konsystencję oraz wytrzymałość na ściskanie i zginanie samozagęszczalnej zaprawy cementowej. Wyniki badań dowiodły, że zarówno rodzaj, jak i ilość AFA i VMA wpływa na właściwości świeżych i stwardniałych samozagęszalnych zapraw.
EN
The article presents the results of laboratory tests undertaken to determine the effect of the type and amount of superplasticizers (SP), anti-foaming (AFA) and stabilizing (VMA) admixtures on the air content and consistency as well as compressive and bending strength of the self-compacting cement mortar. The research results proved that both the type and amount of AFA and VMA affect the properties of fresh and hardened self-compacting mortars.
EN
This study examines the flexural strength and compressive strength of the mortars, which were mixed with the electromagnetic field treated water (EMFTW) and contained fly ash. EMFTW was obtained by passing the tap water through an electromagnetic field. The test variable was the fly ash content in place of cement and the water treated with EMFTW in place of the tap water. The results show that the flexural and compressive strength of the mortar samples mixed with MFTW is 12.56% and 15.8% higher than that prepared with the tap water, respectively. It was also found that the magnetized water improves the resistance to bending and compression by 12.67% and 4.35% to that prepared with the tap water and 10% fly ash instead of cement.
PL
Celem pracy było sprawdzenie możliwości wykorzystania odpadu polioksymetylenu (POM) do modyfikacji zaprawy gipsowej oraz określenie jego wpływu na wytrzymałość otrzymanych kompozytów. W pracy przedstawiono wyniki badań gęstości oraz wytrzymałości na ściskanie i zginanie modyfikowanych beleczek gipsowych. Polimer został dodany do próbek w postaci granulatu w ilości 1% i 2% w stosunku do masy gipsu.
EN
The aim of the work was to check the possibility of using polyoxymethylene waste (POM) to modify gypsum mortar and determine its impact on the strength of the obtained composites. The work contains the results of density and compressive and bending strength tests of prepared gypsum beams. Polymer granules were added to the samples in the amount of 1% and 2% relative to gypsum.
EN
Purpose: In this paper, the bending strength and buckling stability of (AA 7075-T6) aluminium plate weakened by many transverse cracks, which located at different positions, subjected to concentrated loads applied at the ends were analysed. Design/methodology/approach: Numerical modelling and calculation by the finite element method (ANSYS Package), for the critical load of bending and compression panel were estimated. Findings: It found that the variation of the critical stress in bending and buckling is proportional to the crack conditions (no. of crack and location). In general, the critical load in bending and buckling decreases with increasing the crack number in structure. Research limitations/implications: For both bending and buckling, two transverse cracks on one face of plate is more stable than two transverse cracks on opposite faces. Practical implications: In addition, many experimental tests were carried out by using an INSTRON test machine to obtain the buckling critical loads, where the experimental results were compared with the ones of the finite element method. Furthermore, bending strength was calculated theoretically for the cracked panel. Originality/value: Comparison between the experimental and numerical (FE based model) data and between the theoretical and nu-merical (FE based model) data for buckling and bending strength respectively indicate the precise and the simplicity of the developed models to determine the critical loads in such cases.
EN
The development of the construction industry and the growing ecological awareness of society encourages us search for new solutions to improve building materials. Therefore, an attempt was made to improve building gypsum by modifying it with the addition of polyoxymethylene (POM). Polymer grains, with a particle size below and above 2 mm, were added to the samples in the amount of 1% and 2% relative to gypsum. The work contains the results of bending and compressive strength tests of prepared gypsum beams. It was shown that the compressive strength increased by 7% and the bending strength increased by 31% when compared to the reference test without the addition of polymer. All the obtained gypsum composites were characterized by a growth of strength. The best results were obtained for the sample containing gypsum composite modified with polymer in the amount of 1% and with a diameter of grains below 2 mm.
PL
Głównym celem pracy było sprawdzenie możliwości wykorzystania odpadów polioksymetylenowych (POM) w celu zwiększenia wytrzymałości na zginanie i ściskanie zaprawy gipsowej. Autorzy założyli, że polioksymetylen znacznie poprawi właściwości mechaniczne modyfikowanego gipsu. Ponadto przyjęto w badaniach, że wielkość ziaren polimeru może mieć wpływ na właściwości mechaniczne gipsu. W literaturze jest niewiele badań dotyczących modyfikacji materiałów budowlanych z dodatkiem polioksymetylenu. Większość z nich dotyczy jednak betonu. W związku z tym istnieje potrzeba zbadania wpływu POM na właściwości gipsu.
PL
Badania konstrukcji zespolonych typu blacha stalowa-beton, nie mają długiej tradycji. Są one z jednej strony modyfikacją klasycznych konstrukcji zespolonych typu stal-beton, a z drugiej kontynuatorem konstrukcji Möllera, stosowanych już pod koniec XIX wieku. Pewne podobieństwo występuje, między analizowanymi konstrukcjami a elementami żelbetowymi wzmacnianymi zespolonymi z nimi blachami stalowymi lub taśmami kompozytowymi. Rozwiązania te stosuje się przy wzmacnianiu belek żelbetowych. Krótki okres stosowania belek zespolonych typu blacha stalowa-beton sprawia, że wiele problemów - nawet natury podstawowej - jest jeszcze do rozwiązania. Dotyczy to także nośności przy obciążeniach doraźnych, a także ugięć i zarysowania oraz wpływu skurczu i pełzania betonu. W obliczeniach praktycznych nie uwzględnia się parametru czasu (obciążenia długotrwałe), a także odkształceń skurczowych betonu i jego pełzania. Celem pracy jest podanie rozwiązania teoretycznego, dotyczącego nośności na zginanie elementów zespolonych typu blacha stalowa-beton oraz przeprowadzenie analizy wpływu wybranych parametrów na tę nośność. Zakres pracy obejmuje podanie stosownych wzorów z uwzględnieniem specyfiki analizowanych belek. W analizie podanych rozwiązań wzięto pod uwagę geometrię przekroju poprzecznego belek oraz cechy mechaniczne materiałów składowych.
EN
The aim of the paper was to assess the bending strength of steel plate - concrete composite members, based on an experimental study performed by the authors together with theoretical and numerical analyses. The values of the mechanical parameters of the materials the beams were made from were adopted on the basis of the tests results. The proposed solutions have been verified by experiment. For this purpose the results of tests performed by the authors and other researchers have been used. The former ones are original, and the way of their presentation makes them applicable by other researchers. Following the results it can be stated that with respect to bending strengths from the experimental study the results obtained from the theoretical analysis are underestimated 6,6 % on average. The results based on the numerical analysis, on the other hand, are overestimated by - 7,5 % on average. The results of the theoretical and numerical analyses indicate that the interface slip between the steel plate and concrete part affect the bending strength of steel plate-concrete composite beams only slightly (about 2% on average).
13
PL
Celem erraty jest sprostowanie artykułu, w którym dokonano porównania nośności na zginanie elementów rurowych GFRP otrzymanej za pomocą procedury normowej z wynikami badań na elementach rzeczywistych. Badania opisane w tym artykule miały charakter badań wstępnych i dotyczyły kompozytowych elementów rurowych o przekroju zbieżnym przeznaczonych na trzony słupów oświetleniowych. W związku z tym weryfikacja normowej procedury obliczeniowej może nie być miarodajna.
EN
The purpose of the errata is to correct an earlier publication which compares the bending resistance of GFRP tubular elements obtained by means of a standard procedure with the results of tests on actual elements. The tests described in this publication were preliminary tests on composite pipe elements of convergent cross-section intended for the shanks of lighting columns. Therefore, the verification of the calculation procedure contained in EN 40-3-3 standard may not be meaningful.
14
Content available remote Weryfikacja doświadczalna słupów oświetleniowych GFRP
PL
Celem artykułu jest porównanie nośności na zginanie kompozytowych słupów oświetleniowych GFRP otrzymanej za pomocą procedury normowej z wynikami badań na elementach rzeczywistych. W ramach pracy badawczej przebadano 19 kompozytowych słupów oświetleniowych i zweryfikowano ich nośność za pomocą obliczeń według normy PN-EN 40-3-3. Otrzymane wyniki różniły się znacząco. Obecne normowe zasady obliczania nośności słupów GFRP oparte na metodzie stanów granicznych wykazują wyższą nośność słupa, niż wynika to z badań. Badania na elementach wykazały, że podstawowym modelem zniszczenia słupa jest utrata stateczności miejscowej w sąsiedztwie otworu rewizyjnego słupa. Norma nie uwzględnia tego typu zniszczenia, odnosząc się do niego tylko częściowo i nie podając dokładnych procedur obliczania nośności słupa. Jednocześnie pozostawia użytkownikowi wybór pomiędzy weryfikacją nośności elementu za pomocą obliczeń lub za pomocą badań. Weryfikacja jedynie za pomocą obliczeń powoduje więc niebezpieczeństwo nieświadomego zawyżenia nośności słupa.
EN
The purpose of this work is examination of GFRP lighting pole’s bending strength obtained with national standard‘s procedure in comparison with the results of full–scale poles’ experimental tests. 19 GFRP poles were submitted to bending tests, as well as their bending strength, according to PN–EN 40–3–3 standard, was calculated. The obtained results differed greatly. Current procedure of bending strength calculation, based on limit states theory, exhibit higher bending capacity than the capacity obtained from full–scale tests. Experimental study reveals that the basic failure mode of GFRP pole is local buckling in the vicinity of inspection hole. The Eurocode standard does not attach enough importance to this type of failure. It refers to this failure mode only partially, without providing accurate procedure of calculating pole’s bending strength. Moreover, it leaves the choice between experimental and calculation verification solely to the designer. Therefore, verification only by calculation poses a risk of inadvertent overestimation of pole’s bending strength.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań kompozytów na osnowie stopu aluminium Al4Cu umocnionych dodatkiem 2,5; 5; 7,5; 10 oraz 15% wag. SiC. Przedmiotem badań było określenie możliwości zastosowania podstawowych procesów metalurgii proszków do wytworzenia kompozytów oraz zbadania wpływu cząstek fazy stałej SiC na mikrostrukturę oraz właściwości mechaniczne otrzymanego materiału. W tym celu elementarne proszki aluminium, miedzi oraz węglika krzemu zostały poddane procesowi mieszania w odpowiednich proporcjach wagowych, jednostronnego prasowania na zimno oraz spiekania w atmosferze próżni. Mikrostrukturę proszków i spiekanych materiałów badano przy wykorzystaniu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), z kolei oceny właściwości mechanicznych otrzymanego kompozytu oraz wytrzymałości połączenia osnowa–umocnienie dokonano na podstawie pomiaru twardości metodą Brinella, próby trójpunktowego zginania oraz ściskania w temperaturze otoczenia. Na końcowym etapie wytwarzania porowatość kompozytów nie przekroczyła 10%. Twardość kompozytów wzrosła wraz ze zwiększeniem zawartości fazy SiC. Nie stwierdzono z kolei występowania zależności pomiędzy wytrzymałością na zginanie, a zawartością fazy umacniającej SiC. W przypadku wytrzymałości na ściskanie kompozytów, dodatek twardej fazy SiC skutkował jej obniżeniem. Najwyższą wytrzymałością na zginanie jak i ściskanie odznaczał się materiał osnowy.
EN
In the article the results Al4Cu matrix composites reinforced with the addition of 2.5; 5; 7.5; 10 and 15 wt % of SiC were presented. The purpose of the study was to determine the applicability of the basic powder metallurgy processes to produce the examined composites and to investigate the influence of SiC solid particles on the microstructure and mechanical properties of the obtained material. To achieve this goal the elemental powders of aluminum, copper and silicon carbide were subjected to a mixing process in appropriate weight proportions, uniaxial pressing and vacuum sintering process. The microstructure of powders and sintered materials was investigated using scanning electron microscope (SEM), while the mechanical properties of the obtained composite and the quality of interface bonding between matrix and reinforcement were determined by Brinell hardness, three-point bending and uniaxial compression tests at ambient temperature. At the final stage of production, the porosity of the composites did not exceed 10 %. Hardness of the composite increased with the increasing of SiC content. However, there was no relationship observed between the bending strength and the content of SiC reinforcing phase. In case of compressive strength of composites, the addition of hard particles of SiC resulted in its decreasing. The highest value of bending strength as well as compression strength was achieved for the matrix material.
16
Content available remote Manufacturing of metal-polymer composites for medical applications
EN
Purpose: The purpose of the article is to present the design and fabrication methodology of metallic scaffolds, with the shape and dimensions defined by the designer, coated with a thin layer of polymer. Design/methodology/approach: The methodology proposed covers Computer Aided Materials Design (CAMD), fabrication of metallic scaffolds using a machine for Selective Laser Melting (SLM), the deposition of a thin layer of polymers onto scaffolds using coldwork and hot-work polymerisers, as well as mechanical finishing. The strength of the newly developed metal-polymer composites to three-point bending was examined and their fractures were viewed with SEM. Findings: A fabrication method of implants in the form of scaffolds coated with a thin layer of polymer with the dimensions and shape closely matching the losses in a patient’s hard and/or soft palate. Practical implications: After clinical tests, a metal-polymer implant may be a very beneficial alternative for patients with palate losses using traditional prostheses until now. Originality/value: The individualised implants of palate pieces in the form of scaffolds coated with a thin layer of polymer, submitted for patent protection, do not have their counterparts, which is representing their originality.
EN
The subject of this paper was to compare the influence of selected coatings on bending strength of moulds and cores manufactured in a furan technology. In a range of study, there were used three kinds of coatings - water based coating and two kind of alcohol based coating manufactured by FOSECO. Coating were applicated by brush, overpouring/flow and spraying. For each application method, there were realized different kind of drying- at ambient temperature, in a furnace and by burning. Physicochemical properties of coatings were such selected to accommodate them to the application method and type of coating. Based on the conducted studies it was observed that for water based coating application method doesn’t have an important influence on bending strength and it is necessary to optimize the time and temperature of drying to achieve better results of bending strength. For alcohol based coatings, drying by burning causes significant deterioration of bending strength of the mould and core and drying process at ambient allows to obtain high bending strength of mould/cores in regard to time of drying.
EN
The objective of this paper was study and analysis of damaging process of multi-ply structure applied in dentistry. The aim was to analyze and experimentally evaluate tolerance of macro-damage of first ply (FPF - first ply failure) of multi-ply composite. A studied structure of composite makes a carrying structure for dental applications e.g. adhesive bridges. Influence of reinforcement structure on the residual carrying capacity of the studied multi-ply materials has been demonstrated. It has been shown that the type of fiber and fiber ribbon architecture play a major role in strength of studied reinforcements. Structures included in the study differ by the moment of macro-damage occurrence, carrying capacity and residual stiffness.
PL
Drewno liściaste stosowane jest do prac wykończeniowych, np. na posadzki, okładziny i stolarkę okienną. Uznaje się, że do ustrojów konstrukcyjnych przydatne mogą być topola i olcha. Mimo ograniczenia wykorzystania w budownictwie na elementy nośne gatunków liściastych, normy zawierające zestawienia klas wytrzymałościowych podają także wartości charakterystyczne cech mechanicznych dla tego typu drewna. Celem pracy była ocena przydatności buku, dębu, jesionu oraz jaworu do zastosowania w układach belkowych. Wytrzymałości tych gatunków na zginanie i ścinanie w poprzek włókien określono w specjalistycznym laboratorium. Jako miarodajne maksymalne siły obciążające próbki o normowych kształtach i wymiarach przyjmowano wartości średnie arytmetyczne z trzech powtórzeń. Uzyskano bardzo duże wytrzymałości doraźne na zginanie buku, dębu i jesionu (ponad 100 MPa). Bardzo podobne wyniki otrzymano w pomiarach ścinania w poprzek włókien, z wyjątkiem jaworu. Można zatem wysunąć tezę, że nie tylko topola i olcha, ale także buk, dąb i jesion mogą być traktowane jako liściaste gatunki konstrukcyjne.
EN
Deciduous trees are used as finishing materials, for example: floors, facings and window woodwork. Recognizes that the poplar and alder can be used in structures. Despite the restrictions on use in the constructions deciduous trees, standards containing strength classes describe the characteristic values of mechanical features for this kind of wood. The aim of this study was to evaluate the usefulness beech, oak, ash and sycamore for use in the beams. Flexural strength and shear strength of the species identified in specialistic laboratory. As authoritative maximum forces working on standardized samples accepted the arithmetic means of three repetitions. The beech, oak and ash obtained very good characteristic flexural strength (more than 100 MPa). Very similar results were obtained from measurements of shear, except the sycamore. It can be concluded that the not only poplar and alder can be used as construction timber but beech, oak and ash may be used as construction wood.
EN
The main purpose of the paper is to evaluate the effect of cyclic loading on the static bending strength Rb of cement-bound sand (CBS). The mixture contained graded standard quartz sand bound with cement added at a proportion of 10% of the weight of sand. The main part of the experimental research were three-point bending tests performed on rectangular specimens. The specimens were subjected to cyclic pre-loading with different numbers of cycles and different bending force values. Strength tests were then conducted on pre-loaded specimens and the results were compared with non-preloaded specimens. ANOVA statistical analysis method was applied to the comparison of average strengths. This revealed an increase of static strength for specific cyclic pre-loading conditions. The influence of the number of pre-loading cycles and of the bending force value on the strength of specimens was checked as the next step.
PL
Głównym celem pracy jest ocena wpływu obciążeń cyklicznych na statyczną wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu Rb piasku związanego cementem. Badana mieszanka składała się z piasku kwarcowego o normowym uziarnieniu związanego cementem w ilości 10% w stosunku do masy piasku. Zasadnicze badania przeprowadzono na prostopadłościennych próbkach zginanych metodą 3-punktową. Próbki poddawano wstępnym obciążeniom cyklicznym przy różnych zakresach liczby cykli i siły zginającej. Następnie wytrzymałość próbek wstępnie obciążonych porównano z wytrzymałością próbek niepoddanych wstępnemu obciążeniu. Porównanie średnich wytrzymałości przeprowadzono z zastosowaniem testu statystycznego ANOVA. Zaobserwowano w ten sposób efekt zwiększenia wytrzymałości statycznej, przy określonych warunkach cyklicznego obciążenia wstępnego. W dalszej kolejności przeprowadzono wstępną analizę wpływu dwóch czynników obciążenia wstępnego (liczba cykli i poziom siły zginającej) na zmianę wytrzymałości próbek.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.